GPS NAVIGACE

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "GPS - Global Position System". Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk�,anglick� a n�meck�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

3.22.2010

This blog has moved


This blog is now located at http://gps.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://gps.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

3.18.2010

Migrace obsahu vsech blogu AKA MONITORu zapocala

Jak jsem uvedl, dochaz� na serveru ke zmenam. 
Postupne prevadim vsechny FTP blogy na nove adresy.
Po prevodu by se mela objevit na t�to star�
adrese zprava v anglictine, ktera oznam�, ze
je nastaveno automaticke presmerovani a nabidnuta
k odkliknuti adresa pro pripad potizi s presmerovanim.
Obsah publikovan� do dnesniho dne bude dostupny
na nove, ale i na teto "stare" adrese.
Behem migrace na novou adresu muze dojit ke
zkresleni nekterych znaku ceske abecedy
( s diakritikou ). Za to se omlouvam,
ale migrace je zajistovana na serveru blogger.com
a ja ji ovlivnit nemohu. ( I proto pisu tuto zpravu
bez diakritiky, abych vam usnadnil jeji rozlusteni.)
Nove zpravy na nove adrese by mely byt v poradku. 
Tak�e p��t� ji� na nov� adrese!
Arnost Katolicky
 

2.16.2010

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

12.31.2009

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

9.19.2009

Ru�n� GPS navigace - nemapov� GPS p�ij�ma� - za cenu do 3000 K�

Kdy� jsem se p�ed n�kolika l�ty rozhodoval jak� syst�m
GPS navigace si m�m po��dit, st�ly ru�n� GPS navigace
jako levn�j�� PDA. Koupil jsem citliv� sn�ma� Evolve
a PDA-�ko od HP. Levn�j�� ru�n� navigace tehdy st�la
skoro stejn�. Je z��� roku 2009. Ru�n� GPS navigaci
GARMIN eTrex H kapesn�ch rozm�r�, kter� m� v sob� zabudov�n
citliv� GPS p�ij�ma� a monochromatick� LCD displej viditeln�
i na slunci, po��d�te za m�n� n� 3000. 
Je vhodn� k pou�it� pro horolezectv�, turistiku,
na lo� �i na kolo. Jde o nemapov� p�ij�ma�, ve kter�m si
mapu budujete sami pomoc� ulo�en�ch bod� a pro�l�ch tras.
A co to um�?
- Citliv� a p�esn� GPS navig�tor
- mo�nost propojen� s PC
- p�i ulo�en� bodu nebo pro�l� trasy se do z�znamu
ukl�d� hodnota GPS v�ky
- zobrazen� f�ze slunce a m�s�ce
Parametry a specifikace:
Displej: Typ: TFT LCD, velikost: 28 x 54 mm,
rozli�en�: 64 x 128 pix
Barev: 4 �rovn� �edi
P�esnost: GPS: 15 m, WAAS/EGNOS: 3 m
Pam�: Z�znam trasy: 10000 z�znam�, 20 pozic,
500 lomov�ch bod�
Body napl�novan� trasy: 1000 bod� s ikonou,
n�zvem a popisem, 50 napl�novan�ch tras
Ovl�d�n�: 5 postrann�ch tla��tek
Nap�jen�: 2 x AA baterie, v�dr�: cca 17 hodin
Rozm�ry: 51 x 112 x 30 mm , hmotnost:150 g
V balen� je i CD se softwarem
-------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

4.27.2008

GPS Tuner v5.4

Offroad GPS Software for Pocket PC. P�ed rokem jsem v�noval pozornost GPS Tuneru ve verzi 5.1. V sou�asn� dob� je nab�zena verze 5.4. Verze je lokalizov�na v �esk�m jazyce. Auto�i charakterizuj� GPS tuner takto:
�GPS Tuner is an off-road navigation software for Pocket PC devices. While most car navigation software gives you the possibility of planning your route based on a road network, GPS Tuner gives you the ability of navigation where the roads end.�
A �emu slou��?
�GPS Tuner is an excellent tool for hiking, geocaching, boating, flying, driving and many other sporting activities, where the monitoring of duration, distance and speed can be important."
Funkce a parametry
Map Ruler Units and National Coordinate Formats
- Optional Metric, Imperial or Nautical units
- 24 Coordinate Format supported (like WGS-8-, British (OSGB36), NAD27, NAD83�)
Mapping
- GPS Tuner supports JPG files as maps
- Online map downloading from Google Maps and TerraServer
- Easy calibration on Pocket PC or using Desktop Map Calibrator (Freeware)
- Auto map loading feature
- Zoom and Pan by pen or joystick
- Flexible layer and track/route display
- Blank map support
- Measure distances and define routes by drawing directly on the map
- Automatic map rotation according to your movement
Navigation, Digital Compass
- Real time rotating compass with big target arrow
- Custom target from entered coordinate
- Any waypoint, trackpoint or point of map can be selected as target
- 6 different types of Compass views
- 38 selectable Compass tools
- Voice navigation and next turn indication for routes
Trip Computer
- Monitor your whole trip
- Save, Load and Reset is possible
- push track data into Trip Computer to get a full track analysis
- 31 selectable Trip Computer tools
- Graph for Altitude and Speed
- Selectable tool window size
Waypoints, POIs, Track, Routes
- Waypoint, POI: GPX, LOC, KML, SDF files supported
- Track, Route: GPX, TRK, KML,SDF files supported
- Track recording by configurable Auto, Time or Distance interval
- View your waypoints and tracks in Google Earth directly (KML export/import)
- Flexible waypoint management
- You can easily convert track to route and reverse the direction of route
NMEA
- NMEA recording
- NMEA playback (with selectable speed)
- You can jump to any position of NMEA files (skipping unnecessary data)
GPS Share
- Share your position in real time with other users
- See your friends� position displayed in GPS Tuner
- Monitor your (and your friends�) position on your web browser
- SMS interface for remote controlling
DEMO verze je limitovan�:
- Funk�n� je 14 dn�
- Tracklog do 250 points (pln� verze zaznamen� a� 150000 points)
- Area do 50 points (v Geo verzi zaznamen�v� a� 5000 points)
Mo�nost podm�n�n� vlastn�n�m �GEO licence� ( dopl�kov� ):
�If you are in possession of our �Geo license� with extended features, the Area Calculation function is available to you, which makes it easy to measure perimeter and area. All you need to do is activate GPS and walk (or drive) around the boundary. The created area (shape) can be saved, exported in DXF format and even reloaded.�.

4.10.2008

Geocaching v den�ku Pr�vo

P�kn� �l�nek o geocachingu napsala Hana �mardov� pro den�k Pr�vo. Vy�el 10.4.08.
Mezititulky:
- Od po��ta�e do p��rody
- �esko pln� skr��
- Nejcenn�j�� ke� je pro ka�d�ho jin�
- Pozor na mudly.
Vlo�ena jsou "okna":
- Jak nalo�it s pokladem
- Setk�n� p��znivc� - p�ehled akc� v dubnu a kv�tnu
- Z historie
- Typy schr�nek
- Desatero geocachingu
Nab�dnuty jsou i webov� adres d�le�it�ch web�:
- http://www.geocaching.com/
- http://www.geocaching.cz/
- http://www.cesky-geocaching.com/
- www.prejdi.cz/GEO
- http://www.geocachingshop.cz/

2.12.2008

Kam se ub�r� trh s navigacemi?

V �norov�m ��sle �asopisu Computer Business najdete obs�hl� �l�nek, kter� na t�ech str�nk�ch pojedn�v� o v�voj trhu GPS v roce 2007 a o v�hledu na rok 2008. Pokr�v� v�robce za��zen�, v�robce map, sleduje v�voj z�jmu o GPS podle struktury naviga�n�ch p��stroj�, atd. �l�nek je u�ite�n�m zdrojem poznatk� nejen pro prodejce GPS, ale i jejich z�kazn�ky. Autorem �l�nku je Tom� Punar. Je to t�m�� neuv��iteln�, kam se trh s GPS dostal za kr�tkou dobu od kv�tna lo�sk�ho roku, kdy jsem z��dil tento weblog. V�ce se o zam��en� �asopisu Computer business m�ete dozv�d�t v rubrice MONITORING �asopis� na adrese: www.akamonitor.cz/aktualni.htm.
Nep�ehl�dn�te existenci sestersk�ho weblogu, v�novan�ho satelitn�m digit�ln�m TV tuner�m, kter� najdete na adrese: www.akamonitor.cz/satdigituner.htm.
Obsah obou weblogu se prol�n�.

10.21.2007

GPS - Praktick� u�ivatelsk� p��ru�ka

Dlouho jsme �ekali na knihu, kter� by se komplexn� v�novala GPS. Implementace GPS v nejr�zn�j��ch oblastech spole�ensk� praxe i �oby�ejn�ho� �ivota lid� m� velkou perspektivu a st�v� se st�le v�ce p�edm�tem jejich z�jmu. CPress se rozhodl vyj�t vst��c tomuto z�jmu a p�ich�z� s knihou, kterou nazval GPS � praktick� u�ivatelsk� p��ru�ka ( titulek a podtitulek ). Kniha oslovuje ty, kdo si hodlaj� po��dit naviga�n� p��stroj GPS, ale ob�vaj� se jeho slo�itosti. Rad� z�jemc�m ve v�b�ru p��stroje a t�m, kte�� GPS ji� vlastn�, nab�z� celou �adu informac�, kter� jim umo�n� pou��vat GPS l�pe a prakti�t�ji. Podle anotace knihy na webov�m port�lu CPressu, auto�i �ten��e sezn�m� nejen se z�kladn�mi fakty ohledn� fungov�n� navigace pomoc� GPS a jak� p��stroj bude pro z�jemce vhodn�. P�edev��m se �ten�� nau�� jak navigaci nainstalovat a spr�vn� pou��vat. D�ky mnoha tip�m a p��klad�m z praxe m� kniha CPressu �anci st�t se u�ite�n�m skv�l�m pomocn�kem p�i �e�en� probl�m�. V knize najdou u�ite�n� informace za��te�n�ci i pokro�il� u�ivatel� GPS. V knize se dozv�te:
- Jak funguje navigace GPS
- Kter� typ p�ij�ma�e GPS se hod� pro kterou situaci
- Kde z�skat mapy, jak je nainstalovat a odemykat
- Jak p��stroj nainstalovat a pou��vat ve vozidle
- Jak pl�novat, vytvo�it a m�nit trasu j�zdy
- Jak se ��dit pokyny p�i samotn� navigaci
- Jak pou��vat GPS p�i turistick�ch aktivit�ch
- Jak aktualizovat mapy, firmware a z�lohovat data
- Jak �e�it praktick� probl�my p�i pou��v�n� GPS
- Jak se hraj� r�zn� GPS hry: Geocaching, Geodashing Golf nebo MinuteWar
V knize je p�ilo�eno CD obsahuj�c� n�kolik u�ite�n�ch program�, kter� monou slou�it pro konverzi soubor� mezi r�zn�mi form�ty, pro proveden� ortogonalizace mapy, pro vytv��en� IMG mapov�ch soubor� vytv��en� IMG mapov�ch soubor�, pro p�enos soubor� ve form�tu IMG do pam�ti p��stroje, pro editaci mapov�ch dat a konverzn� utilitu, kter� je dopln�na n�vodem na import a export vlastn�ch bod� a track�.
Ke knize se je�t� vr�t�m svoj� p�vodn� recenz�, kterou najdete mezi v�ce ne� stovkou recenz� na webov� adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

8.26.2007

Infrastruktura syst�mu Galileo

Struktura �l�nku opublikovan�ho v �. 7-8/07 m�s��n�ku Professional Computing:
- Pro� nesta�� GPS
- Architektura syst�mu Galileo
- Struktura glob�ln�ho subsyst�mu
- Struktura hardwaru Galileo
- Vnit�n� vybaven� dru�ice
- Pod�l ��asti �R na projektu
�l�nek zahrnuje obr�zky:
- Progn�za pod�lu na vyu�it� aplikac� Galileo v r�zn�ch oblastech pr�myslu a dopravy
- Princip sestaven� soustavy algebraick�ch rovnic pro v�po�et sou�adnic polohy v kart�zsk� sou�adn� soustav�
- Zjednodu�en� struktura syst�mu Galileo
- Soustava aktivn�ch a z�lo�n�ch dru�ic syst�mu Galileo na ob�n�ch drah�ch
- Blokov� sch�ma experiment�ln�ho naviga�n�ho p�ij�ma�e vyvinut�ho na kated�e radioelektroniky �VUT FEL
- Simulovan� fotografie satelitu Galileo na ob�n� dr�ze
- Rozd�len � komunika�n�ch p�sem pro naviga�n� komunikaci
- Vyu�it� satelitn� navigace pro ��zen� �elezni�n�ho hnac�ho vozidle

8.16.2007

GPS a Car-2-Car

V den�ku PR�VO 16.8.07 je opublikov�n �l�nek s n�zvem "Inteligentn� auto nen� hudba budoucnosti". Konzorcium v�robc� automobil� vyv�j� varovn� a informa�n� syst�m C2C. C2C kombinuje existuj�c� sledovan� a nab�zen� �daje s trojic� technologi� - pozi�n�ho syst�mu GPS, bezdr�tov�ho p�enosu dat a po��ta�e. GPS monitoruje pozici auta, po��ta� ji srovn�v� s mapou a kombinuje s okam�it�mi �daji o rychlosti, stavu vozovky, zapnut� sv�tel �i �rovn� se�l�pnut� ped�lu. Wi-Fi bezdr�tov� p�enos dat vys�l� a p�ij�m� bal�ky t�chto dat od ostatn�ch aut , je� se tak st�vaj� p�echodnou sou��st� ad-hoc s�t�. ( Voln� cit�t z PR�VA ). Jde o dal�� uk�zku �irok�ch mo�nost� vyu�it� GPS.

7.17.2007

Fleetilla demo ( ENG )

Uk�zka prost�ed� n�hodn� vybran�ho sledovac�ho GPS syst�mu. Tato uk�zka byla vybr�na n�hodn�, bez hodnocen� a bez srovn�v�n� s jin�mi syst�my. Jde o ucelen� syst�m, t. zn. o komplet ��elov�ho hardware a s n�m kompatibiln�ho SW.
Z firmou nab�zen�ho on-line dema jsem po��dil n�kolik slajd�, z kter�ch jsem sestavil kr�tkou slideshow. Najdete ji na adrese: http://web.vsmie.cz/katolicky/fleet/.
Cel� On-line demo s mluven�m koment��em ( ENG ) m�ete spustit na adrese:
http://66.113.178.105/fleetdemo/index.htm ( p�i pomalej��m p�ipojen� m�jte trp�livost ).
��elem t�to uk�zky je v�lu�n� zjednodu�en� p�ibl�en� prost�ed� re�ln�ho GPS sledovac�ho syst�mu.

7.12.2007

Propojen� GPS navigace s mobiln�m telefonem

�ervencov� Mobility obsahuj� podrobn� hodnocen� nov�ho mobiln�ho telefonu s GPS navigac�. Nese ozna�en� Nokia 6110 Navig�tor. Objektivn�, kritick� hodnocen� tohoto mobilu m� v�znam nejen pro p�edstavu o konkr�tn�m produktu, ale usnad�uje p�edstavu o pro a proti u cel� t�to t��dy produkt�. V prvn� t�etin� hodnot� mobil podle klasick�ch parametr�, v dal�� ��sti se podrobn� v�nuje navigaci. Srovn�v� dva GPS mobily ( Nokia N95 a Nokia 6110 ). Nav�c �l�nek obsahuje kr�tko� zm�nku i o dal��m ( m�n� zn�m�m ) sportovn�m mobilu - Sony Ericson W710. Vzhledem k tomu, �e Nokia 6110 je o t�etinu levn�j�� ne� N95, ale nejen proto, bude z�ejm� na trhu �sp�n�j��. �l�nek stoj� za p�e�ten� ka�d�mu, kdo zva�uje zda j�t cestou PDA nebo cestou mobilu s vystav�nou GPS. Cenn� je ji� i samotn� p�ehled hodnot�c�ch ukazatel�.

7.09.2007

V�uka GPS na stavebn� fakult� VUT v Brn�.

Nepochybuji o tom, �e n�v�t�vn�ky tohoto weblogu zaujme informace o programu v�uky GPS na jedn� z p�edn�ch �esk�ch vysok�ch �kol.
N�zev p�edm�tu: semin�� GPS / GPS Seminar
Jedn� se o povinn� p�edm�t, kter� pat�� do studijn�ho programu "Geodezie a kartografie".
C�l p�edm�tu
Sezn�men� s technologi� GPS, metodikou m��en� a jeho po�etn�ho zpracov�n�. Z�sk�n� praktick�ch zku�enost� s GPS m��en�m a jeho vyhodnocen�m.
Learning objectives and competences Acquaintance with GPS technology, methodology of measurement and data processing. Getting practical experience of GPS observation and evaluation.
Anotace p�edm�tu
Z�sady pr�ce s aparaturou GPS.Postup m��en� statickou metodou a metodou stop and go.Zpracov�n� nam��en�ch dat softwarem SKI v syst�mu WGS-84.Transformace dat do kartografick�ho zobrazen�.Praktick� aplikace GPS v geod�zii.
Annotation Practical application of GPS in geodesy. Software processing of data from measuring SKI a SKI-Pro in system WGS-84 and ETRF-89. Data transformation into cartography projection (S-JTSK). Demonstration of data processing by scientific software Bernese. Use of data from permanent stations.
Harmonogram p�edm�tu
1. Glob�ln� syst�my ur�ov�n� polohy.
2. Metodika GPS m��en�
3. Praktick� aplikace GPS.
4. GPS p�ij�ma� a ant�na.
5. Ukl�d�n� a p�enos GPS dat.
6. Praktick� GPS m��en� 1.
7. Praktick� GPS m��en� 2.
8. Praktick� GPS m��en� 3.
9. Vyhodnocen� GPS dat. Transformace v�sledk� do S-JTSK.
10. Leica SKI and SKI-Pro GPS vyhodnocovac� software.
11. Praktick� GPS v�po�ty 1.
12. Praktick� GPS v�po�ty 2.
13. Praktick� GPS v�po�ty 3.
V�ce informac� naleznete na adrese: ZDE

GPS Applications Exchange

Ve sv� snaze o nalezen� dal��ch, m�n� zn�m�ch aplikac�, jsem narazil na sadu webov�ch str�nek ( mal�ho sub-port�lu ) "National Aeronautics and Space Administration", kter� se p��mo v�nuj� v�m�n� informac� o GPS aplikac� v nejr�zn�j��ch oblastech. Na str�nce si m�ete vybrat p��mo oblast aplikace ( z rozbalovac�ho seznamu), nebo tak� m�ete vyb�rat podle zem�. Jsou oblasti, kde je odkaz� cel� �ada, jin� na p��sp�vek teprve �ekaj�. Pokud v�te o pozoruhodn� aplikaci v ur�it� oblasti nebo v ur�it� zemi, jste vyzv�ni k tomu, abyste o nich na str�nk�ch port�lu informovali. Pokud jde o z�m�r str�nek v�novan�ch v�m�n�, uv�d�m cit�t v angli�tin�:
"Welcome to the GPS Applications Exchange, an online information source on the diverse uses of GPS technology all over the world. GPS is a public information service used by both the public and private sectors of our global economy to improve productivity, increase safety and protect the environment. Sponsored by NASA and representatives of the GPS community the Applications Exchange includes GPS application stories that you can browse and view by application type or by country. You can also access these applications by regions using the map below. Use the pull-down menus on this page to learn about the innovative ways that GPS is being put to work. We want the GPS Applications Exchange to grow! If you know of an interesting GPS application that isn�t listed on this site, please tell us about it. We are also eager to spread the word about this valuable resource. Please tell your colleagues about the site and encourage them to submit their applications as well."
V�ce najdete na adrese:
http://gpshome.ssc.nasa.gov/

7.08.2007

M��en� ploch s vyu�it�m GPS


Ve sv� snaze o roz���en� informac� z m�n� zn�m�ch aplika�n�ch oblasti GPS, jsem narazil na program pro PDA, kter� umo�n� b�hem m��en� nakreslit mapu plochy, vypo��tat �adu ukazatel� a ulo�it z�znam trasy v n�kolika form�tech. Pro ty, kdo jsou on-line, nab�z� odesl�n� v�sledk� m��en� jako p��lohu e-mailu. Program je jednoduch� na obsluhu. Vyzkou�el jsem ho v demo verzi, kter� toho moc nepov�, prov��� v�m hlavn� jak dalece si program rozum� s va�� GPS-kou. Zat�m jsem vystavil kr�tkou a ne p��li� povedenou slideshow ukazuj�c� prost�ed� programu. Dnes jsem obdr�el kl�� pro plnou verzi, tak�e se v�m brzo p�ihl�s�m se sv�mi zku�enostmi a s upozorn�n�m na vylep�enou uk�zkou funkce - tentokr�t ji� i s v�sledky m��en�, kter� si demo nech�v� pro sebe.
Program se jmenuje "SurveyArea3" a je ke sta�en�
na adrese:
http://www.wildsoft.org/
Pro v�t�� p�esnost uv�d�m anotaci programu v angli�tin�.
"SurveyArea3 is a PPC program to measure land area using a GPS.Cool Features of SurveyArea3:
- Draws an auto scaled map while measuring
- Has Zoom and Pan for map drawing
- Can save tracks directly as Google Earth KML format
- Can save tracks directly as ESRI Shapefile format (including SHP, DBF and SHX files)
- Can save tracks directly in text format
- Can send measured results directly as email attachments to any email address by a click of a button.
- All settings changes automatically restored each time the program starts up.
- Very easy to use.
- Optimized for Windows Mobile Version 5.0"
Moje provizorn� uk�zka prost�ed� z demo verze, kterou nahrad�m brzo uk�zkou uplatn�n� pln� verze, je na adrese:
www.akamonitor.cz/area/.

7.06.2007

GEOSHARE - Struktura webov� str�nky

GPS Share System si chci vyzkou�et s podporou produktu GPS Tuner. P�r informac� o syst�mu jsem ji� uvedl. Nyn� za��n�m experimentovat. Ne� si dovol�m sv� zku�enosti v tomto weblogu prezentovat, nab�z�m alespo� pohled na strukturu sledovac� webov� str�nky na serveru poskytovatele. Kr�tk� slideshow sestaven� z v��ez� z obrazovky je vystavena na adrese www.akamonitor.cz/gpsshare/.

Zpest�ete si svoje v�lety

To je n�zev �l�nku, kter�m se k "houfu" radakc�, kter� se ji� v�nuj� GPS, p�ipojila redakce po��ta�ov�ho �asopisu "Jak na po��ta�". �l�nek se v�nuje z�bav� a sportu sou�asn� - geocachingu. Na jedn� str�nce se dozv�te, popul�rn� formou podanou, informaci o tom, jak si m�ete zp��jemnit sv� pr�zdninov� v�lety. Text je rozd�len do 3 ��st�: 1. Na proch�zku si p�ibalte GPSku, 2. Cestou necestou, 3.  Nebu�te "mudla". ( Tato zpr�va byla publikov�na p�es e-mail.) 

7.05.2007

Windows Mobile Certified GPS Software Catalog

Odpov�d�m na dotaz, kter� jsem obdr�el e-mailem:
Prvn� informaci o GPS Tuneru jsem z�skal v seznamu GPS softwaru, kter� byl Microsoftem certifikov�n. Mo�n� V�s zaujmou i dal�� produkty ur�en� pro Pocket PS, nebo pro smartphony. Nevelk� katalog najdete bez dlouh�ho hled�n� na T�TO adrese.

GPS Tuner v5.1

Obdr�el jsem dotaz, t�kaj�c� se vlastnost� zat�m posledn� verze programu GPS Tuner v5.1. Jeliko� asi nebudu m�t v n�jbli���ch dnech dopsan� �esk� text t�kaj�c� se GPS Tuneru, vystavil jsem stru�n� p�ehled vlastnost� nov� verze alespo� v angli�tin� - jako txt soubor na adrese:
www.akamonitor.cz/gpstuner51.txt.

7.04.2007

GPS Share System

Ned�vno jsem se zaj�mal o aktivity Microsoftu v oblasti GPS. P�i tom jsem na�el seznam Microsoftem certifikovan�ho softwaru z oblasti GPS. Zaujal mne produkt GPS Tutor. Je na webu ke sta�en� a k otestov�n� na 30 dn�. Podle m�ch prvn�ch zku�enost� je to program, kter� je schopen z PDA vybaven�ho GPS Receiverem, ud�lat plnohodnotnou n�hradu specializovan�ch turistick�ch ru�n�ch GPS-ek. Bohat�m vlastnostem GPS Tuneru se komplexn� v�nuji v jin� zpr�v�.
Nyn� chci upozornit na jednu vlastnost, kter� mne zvl�t� zaujala. Producent GPS Tutoru z�idil spec. webovou str�nku, kter� slou�� zaj�mav�mu ��elu. Pokud jste vlastn�kem licence na produkt, m�ete se na t�to str�nce zaregistrovat. M�-li Va�e GPS-ka p�ipojen� na internet, m�ete vyu��t mo�nosti sd�len� informac� ( sou�adnic ) o aktu�ln�m m�st� kde se pr�v� nach�z�te s dal��mi partnery, kte�� jsou rovn� registrov�ni, maj� p�ipojen� na internet a jsou ochotni si s v�mi - prost�ednictv�m serveru v�robce -sou�adnice sv�ho m�sta vym��ovat. Informace o aktu�ln�m m�st� partner� se jednak zobrazuj� na map� na webu, jednak se mohou zobrazit na map� na jejich PDA-�k�ch. O GPS je zn�mo, �e nic nevys�laj�, pouze p�ij�maj� sign�ly z dru�ic. Ve spojen� s po��ta�em vybaven�m programem GPS Tutor a p�ipojen�m na internet, mohou hr�t aktivn� roli ve sledovac�m syst�mu ( jak uvedeno v p�edchoz� zpr�v� ).
Cituji n�kolik informac� o uveden� slu�b� (v angli�tin�), tak jak jsou uvedeny na n�e uveden� webov� str�nce v�robce GPS Tuneru:
"Overview
With GPS Share you are able to share your actual position with other users using GPS Tuner software. You can also display your parners' position on your PDA or GPS Share website. GPS
Share is very useful in situations like:
- Monitoring your car(s) (small transportation company)
- Monitoring your friends movement on a trip (hiking, driving, sailing, flying etc.)
- Playing interactive games on site
Using GPS
Share After you have purchased the GPS Tuner Software you will get a Serial Number (like:
XXXXXXXX-XXXXXXXX). Then you have to create a registration at the GPS Share site using
your Serial Number. Fill out the Registration Form Upload Maps (precalibrated in GPS Tuner): Copy the original map image file (.jpg only) and the calibration file (same name as map file with .gmi extension) to your PC and upload them into the GPS Share.
Setup your Partners:
You can select which users are able see your position. View your or your buddy's last known position on a map by selecting Online Data funcion."
V�ce dozv�te na adrese:
http://www.gpstuner.com/gpsshare/

7.02.2007

MS AutoRoute 2007 with GPS Locator


Nen� to levn� z�le�itost. Bezm�la 85 LSt. Ale je to n�dhern� kus softwaru. Zat�m se s produktem seznamuji. Obsahuje tolik mo�nost�, �e se nesta��m divit.V tuto chv�li mne zaj�m� zejm�na mo�nost exportu vybran� ��sti GPS mapy Evropy do form�tu vyu�iteln�ho pro PDA. Zat�m tedy alespo� informace v angli�tin�. Jakmile pokro��m v experimentov�n�, jist� nevydr��m, abych se s V�mi o sv� �zku�enosti nepod�lil.
Informace o produktu na webu MS jsou �len�ny do 5-ti ��st�:
- Overview
- Know the Road Ahead
- Plan the Perfect Trip
- Find Your Way with GPS
- Compare
Stru�n� charakteristika, uveden� na webu MS:
"Microsoft AutoRoute 2007 with GPS Locator combines customisable trip planning software with a sleek, stylish and very compact Global Positioning System (GPS) receiver. Now it is easier than ever to plan your trip and track your location in real-time. AutoRoute 2007 with GPS Locator has many trip planning tools plus advanced new GPS features, so you'll always know exactly where you are and where your next turn is. Just plug it into your laptop and go!"
Tv�rci zd�raz�uj� zejm�na:
- Navigation mode makes it easier than ever to know whereyou are.
- Estimated drive time ensures you always know how far you are from your destination.
- SiRFstarIII GPS Locator works even through athermic windscreens provided there is a GPS device inside
- All-new USB adapter gives you the flexibility to travel cable-free! Just plug it in and go!
- Personalise your maps with additional points of interest that you can download from Windows Live Search.
- Make your maps and printouts more descriptive by adding notes, addressesand phone numbers for your planned stops.
V�ce dozv�te na adrese:
http://www.microsoft.com/uk/homepc/autoroute/ProductDetails.aspx?pid=001

6.29.2007

Sledov�n� vozidel pomoc� GPS

Dal�� aplika�n� oblast� GPS je sledov�n� vozidel. Podrobnosti sledov�n� vozidel off-line a on-line jsou stru�n� vylo�eny na webov�m port�le www.gpsweb.cz.
Cituji z �vodu pojedn�n� o sledov�n� vozidel:
"Sledov�n� vozidel s vyu�it�m GPS m�e slou�it ke kontrole �idi�� a k automatizaci administrativy spojen� s provozem vozidel. Pokud k tzv. Off-Line sledov�n� p�id�me n�jakou formu On-Line d�lkov� komunikace, lze informace o poloze vozidel vyu��t k dispe�ersk�mu ��zen� jejich provozu v re�ln�m �ase a p��padn� i k r�zn�m bezpe�nostn�m funkc�m, jako je dohled�n� zcizen�ho vozidla a ochrana pos�dky."
Adresa �l�nku, ve kter�m jsou stru�n� vylo�eny z�klady sledov�n� vozidel, je n�sleduj�c�:

http://www.gpsweb.cz/dopravci/index.htm .

Hv�zdy, planety, souhv�zd� p��mo nad va�� hlavou

Sl�bil jsem, �e se v�nuji i m�n� zn�m�m aplikac�m GPS. Zde je jedna z nich.
Je prav� poledne, slunce z��� nad va�� hlavou, po hv�zd�ch ani pam�tky a v�s napadne:
je tam naho�e, p��mo nad va�� hlavou, krom� slunce, pr�v� te� v�bec n�co? Copak n�jak� hv�zdy, planety, souhv�zd�? Te� by v�m nejsp� nepomohl ani dobr� dalekohled. Pomoc existuje. Sta�� si do sv�ho PDA s GPS nainstalovat �ikovn� program VITO AstroNavigator. Ten s pomoc� GPS, kter� mu dod� informace o va�� pozici, p��padn� i o sm�ru va�eho pohybu, vyhled� a na displeji va�eho PDA zobraz� tu spr�vnou ��st hv�zdn� mapy - prostor, kter� je pr�v� p��mo nad va�� hlavou. Nevad� mu, �e je den, �e slunce nad va�� hlavou z��� na pln� pecky. Program pracuje s informacemi o m�stu ( dod� GPS-ka ) a �asu, kter� si s�m zji��uje. M�ete si vybrat, zda chcete vid�t jenom
hv�zdy, jenom planety, jenom souhv�zd�, nebo jejich libovolnou kombinaci. Program disponuje informacemi o 9000 hv�zd, v�etn� slunce, m�s�ce atd.
Slu�ba programu nen� omezena pouze na pr�ci se GPS. Poslou�� V�m k vyhled�n� vesm�rn�ho objektu a po klinut� v�m textov� pod� o objektu cenn� informace. Prost� takov� dynamick� vesm�rn� encyklopedie.
Podrobn� informace o progr�mku o velikosti necel�ho 1 MB najdete na adrese:
http://www.vitotechnology.com/en/products/astronavigator.html.
P�ipravil jsem V�m malou slideshow sestavenou z v��ez� z displeje PDA:
http://web.vsmie.cz/katolicky/astro/index.htm
Jedno upozorn�n� na z�v�r: �et�ete s �asem p�i pr�ci se zku�ebn� verz�. Je sice full, ale v m�m p��pad� vydr�ela pouze n�kolik m�lo minut!

6.28.2007

Navigace s kapesn�mi po��ta�i

Petr Horsk�, 30.6.2006
Uveden�mu t�matu se v�noval na port�lu mobilmania.cz Petr Horsk�.
Cituji z �vodu �l�nku Petra Horsk�ho, kter� byl publikov�n dne 30.6.2006:
"Kapesn� po��ta�e mohou s p��slu�n�m softwarov�m vybaven�m pln� nahradit jedno��elov� navig�tory. Daj� se pou�it na silnici, p�i turistice, lze s nimi hledat poklady p�i h�e geocaching. Jak� jsou v�hody a nev�hody navice s PDA? Nen� to tak dlouho, co jsem st�l p�ed rozhodnut�m, jak nejl�pe vy�e�it n�kup naviga�n�ho za��zen�. Hlavou se mi honily nejr�zn�j�� mo�nosti: �Koupit navigaci k chytr�mu telefonu? Nebo si po��dit jedno��elov� stroj? A jak to ud�lat, abych za co nejm�n� pen�z z�skal co mo�n� nejv�c?� �e jsem se nakonec rozhodl pr�v� pro kapesn� po��ta� (PDA), je z��sti d�lem n�hody a z��sti velk�ho �t�st�. Nyn�, zhruba po dvou letech pou��v�n� m�m pocit, �e jsem sv� pen�ze investoval dob�e a nanejv� smyslupln�."
V�ce najdete na adrese:
http://navigovat.mobilmania.cz/text2/ar.asp?ARI=112904

Navigace GPS p�i turistice a na kole

T�matu "turistika a GPS" se v�noval 3.7.2006 Jan Merhaut na port�lu mibilmania.cz.
Cituji z �vodu �l�nku:
"K �emu m�e b�t naviga�n� p��stroj GPS p�i turistice? Mo�n� si ��k�te, �e oproti pap�rov�m map�m v�m nic nem�e nab�dnout. Zkus�me v�s p�esv�d�it, �e GPS m� smysl i s batohem na z�dech nebo nad ��d�tky. P��stroje pro turistiku, konstrukce, rozd�len�, p�esnost, nap�jen�Mnoh� turista, kter� se dosud s p��stroji na b�zi GPS dosud nesezn�mil, si mo�n� �ekne, na co by mi to bylo? V�dy� dosud mi sta�ila mapa, p��padn� k n� je�t� kompas nebo buzola, nebo dokonce jen znalost, jak ur�ovat sv�tov� strany podle r�zn�ch p��rodn�ch znak�. Jakmile m� ale jednoho dne mo�nost sezn�mit se s mo�nostmi turistick�ch naviga�n�ch p��stroj� na b�zi GPS, v�t�inou zm�n� n�zor. GPS toti� p�in�� �adu v�hod. Zdaleka to nen� jen ur�en� p�esn� zem�pisn� polohy m�sta, ale tak� �ada dal��ch informac�. Jmenujme nap��klad z�znam pro�l� trasy, p��pravu trasy p�edem a n�slednou navigaci podle n�."
V�ce najdete na str�nce:
http://navigovat.mobilmania.cz/text2/ar.asp?ARI=112906

6.27.2007

Oper�tory a pokro�il� funkce - mapy.cz.

Odpov�d�m na n�kolik dotaz�, t�kaj�ch se GPS funkc� na port�lu www.mapy.cz:
Na n�e uveden� str�nce naleznete podrobnou informaci o oper�torech a pokro�il�ch funkc�ch, spojen�ch s GPS, v�etn� jednoduch�ch p��klad�. L�pe to ��ci nedok�u.
Adresa n�pov�dy:
http://napoveda.seznam.cz/cz/operatory-a-pokrocile-funkce.html
p��padn� t�
http://napoveda.seznam.cz/cz/ovladani-mapy.html.

6.25.2007

Nearest caches from your home

M�te-li z�jem z�skat informace o "ke��ch" (caches) um�st�n�ch v okol� va�eho bydli�t�, ud�l�te nejl�pe, kdy� se zdarma zaregistrujete na port�lu www.geocaching.com. P�i registraci jsou do datab�ze zaznamen�ny sou�adnice va�eho bydli�t�. Po vy��zen� registrace se stanete vlastn�kem ��tu ( account ), kde budou zaznamen�v�ny v�echny va�e �sp�chy i ne�sp�chy v geocachingu. V prost�ed� sv�ho ��tu uvid�te m.j. nab�dku "search for nearest caches from your home" - zobrazen� nejbli���ch "ke��" kolem m�sta, kter� jste zadali jako sv�j "home" - domov. M�te tak� mo�nost vyu��t klasick� vyhled�v�n�. Po zad�n� kl��ov�ho slova "Plzen" jsem obdr�el informace o 21 ke��ch. A byl jsem p�ekvapen, jak bl�zko tras m�ch vych�zek n�kter� z "ke��" le��. Nezb�v� mi nic jin�ho, ne� vz�t GPS-ku a zkusit alespo� ty nejbli��� naj�t.

6.24.2007

Geocaching: hra pro mozek, nohy a va�i GPS

Pokud V�s zaj�m� v�e kolem geocachingu, nejlep�� volbou pro v�s bude rozs�hl� �l�nek Marka
Lutonsk�ho,
zve�ejn�n� na n�e uveden� adrese na port�lu mobilmania.cz . Text je rozd�len do
5-ti ��st�:
- Co to je geocaching, historie, smysl, pom�cky
- Geocaching bez GPS, mudlov�, registrace, p��prava
- P��prava, hled�n� cache, logov�n�
- Z�pis na internetu, typy cach�, travel bug a geocoin
- Premium member, zkratky, vlastn� cache
Cit�t z �vodu �l�nku Marka Lutonsk�ho:
"Geocaching je turistick�, naviga�n� a trochu i internetov� hra. V�echno najednou. Spo��v� v tom, �e n�kdo na nezn�m� m�sto ukryje schr�nku, kter� se v angli�tin� ��k� cache, �t�te ke�. Na internetu zve�ejn� jej� sou�adnice a r�zn� dopl�uj�c� informace. Ostatn� potom tuto schr�nku pomoc� navig�tor� GPS hledaj�. P�i nalezen� se zap�ou do se�itku ve schr�nce, p��padn� si vyberou n�co z obsahu a v�m�nou do cache vlo�� n�co sv�ho. Po n�vratu sv�j n�lez anebo i ne�sp�ch sv��� speci�ln� internetov� schr�nce."
Marek Lutonsk� prezentuje informace o geocachingu zp�sobem, kter� v�s nenech� lhostejn�mi a s velkou pravd�podobnost� zatou��te si to alespo� vyzkou�et. P�ibli�uje toti� nejen techniku, principy, pravidla, ale nep��mo i atmosf�ru v komunit� lid�, kte�� t�to h�e "propadli". T�m, �e spojuje dobro�stv� z hled�n� s p��nosem v pozn�v�n� zaj�mav�ch m�st, d�v� geocachingu smysl, kter� m�e �ten��i p�i studiu jin�ch zdroj� uniknout. Tak�e nev�hejte a otev�ete si prvn� ��st �l�nku na adrese:
http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/Ar.asp?ARI=112930&CHID=1&EXPS=&EXPA=

"Free software" s mapami va�� zem�

Jak jsem p�edpokl�dal, t�m�� okam�it� po tom, jakmile jsem uvedl zpr�vu o syst�mu NAVIO, za�aly p�ich�zet dotazy, zda v�m o podobn�m syst�mu, kter� by byl zdarma. Jeliko� ani j� nerad investuji do software, dokud si ho nemohu vyzkou�et, m�m pro V�s pot�uj�c� sd�len�. NAVIO m�ete sice tak� zkou�et ve zku�ebn� lh�t�, existuje v�ak �e�en�, kter� je podobn�, kter� je dostupn� zdarma ( autor uv�t� dobrovolnou podporu sv�ho projektu ) a kter� m� je�t� jednu netradi�n� v�hodu: m�ete se z��astnit organizovan�ho beta-testov�n� nejnov�j�� verze s ve�kerou podporou ze strany autora. Syst�m nese ozna�en� GPSS a v na�ich kraj�ch nen� p��li� zn�m�. Po ��zen�m zaregistrov�n� z�sk�te na kl��, kter� V�m poslou�� na 6 m�s�c�. Pot� m�ete registraci obnovit. Registruje se samostatn� verze pro NB a verze pro PDA. Program neexistuje dosud v �esk� verzi, autor k tomuto probl�mu m.j. sd�luje:
"Je n�m l�to, �e existuj� zat�m jen verze v angli�tin� a japon�tin�, ale dal�� budou k dispozici v nejbli��� dob�. Vlastn� verzi si m�ete vytvo�it sami, proto�e GPSS pracuje s nahran�m hlasem , ale museli byste nahr�t spoustu zvuk�. "
http://www.gpss.tripoduk.com/czech.htm
Na t�to adrese najdete �esk� p�eklad jedn� ze stovky str�nek, pojedn�vaj�c�ch o syst�mu GPSS a jeho jednotliv�ch verz�ch.
Na port�lu v�robce najdete cenn� informace nejen k produktu GPSS, ale i k syst�mu GPS jako takov�mu - v angli�tin�. Doporu�uji si pro��st:
"GPS Navigation with GPSS"
http://www.gpss.tripoduk.com/navi.htm

"GPSS on Pocket PC User Guide"
na adrese:
http://www.gpss.tripoduk.com/gpsspuse.htm.
A moje kr�tk� zku�enost? Na NB mi syst�m funguje spolehliv�, na sv�m iPAQu jsem sice je�t� pln� neusp�l, PDA-�ko vol� st�le po nov�j�� verzi NETCFSetupv2.msi, ale podle informac� na port�lu v�robce by nem�l b�t ( na platform� Windows Mobile 5 ) probl�m sw rozchodit. Mo�n� si to n�kdo z V�s zkus�te a po�lete mi sv�j tip jak probl�m p�ekonat. Marn� se ji� del�� dobu sh�n�m po podrobn�j��m popisu WM5, abych mu snadn�ji vych�zel vst��c.
Ka�dop�dn� doporu�uji v�novat syst�mu GPSS pozornost, t�eba to bude to, co V�m mnou op�vovan� NAVIO nahrad�.

6.23.2007

NAVIO pro iPAQ rx 4240

�l�nek v �asopise Mobility, v�novan� v�sledk�m testu sedmi GPS p�ij�ma��, byl opublikov�n v kv�tnu. A pr�v� tehdy jsem zpozorn�l a za�al jsem se zaj�mat o GPS jako takov�. Nebylo to pro mne nic t�k�ho, vzhledem ke skute�nosti, �e monitoruji 25 �asopis� s ICT t�matikou. K dne�n�mu dni mohu ��ci, �e nez�stal ��dn� titul, kter� by se od t� doby t�matu GPC nev�noval. P�esv�d�it se o tom m�ete pr�v� na str�nce tohoto weblogu. ��st si o GPS je zaj�mav�, na webu existuje nejen �ada pozoruhodn�ch text�, ale i �ada prezentac� a animac� syst�mu. Brzo jsem poznal, �e u �etby z�stat nemohu a rozhodl jsem se, �e si po��d�m nejd��ve GPS receiver. �lo o typ EVOLVE Solar, kter� ve zm�n�n�m testu sedmi p�ij�ma�� dopadl nejl�pe. SW a mapy jsem m�l nejd��ve instalov�ny na notebooku, ke kter�mu jsem EVOLVE p�ipojoval p�es Bluetooth. Sezn�mil jsem se s auto-navigac� s GPS, ale st�le v�ce mne l�kaly dal�� aplikace, na prvn�m m�st� turistick� navigace. Jeliko� si nebyl jist, jak dlouho mi nad�en� pro aplikaci GPS vydr��, zam�tl jsem variantu specializovan�ho hardwaru a to jednak proto, �e jsem s EVOLVEM velmi spokojen a tak� z d�vod� finan�n�ch. Zakoupil jsem HP iPAQ rx 4240. Nemohu ��ci, �e by volba byla v�sledkem hlubok� anal�zy mo�n�ch variant. Cht�l jsem PDA s mal�ho rozm�ru ale s kvalitn�m displejem, kter� by ne�ral p��li� energie, v�konn� procesor, rozumnou vnit�n� pam� a slot pro SD kartu, Windows Mobile 5, mo�nost p�ehr�v�n� videa a pro komunikaci Wi-Fi a bluetooth. M�l jsem na mysli vyu�it� PDA s vhodn�m SW v duchu garminsk�ch turistick�ch GPS-sek "do ruky". Ne� jsem se sta�il d�kladn� porozhl�dnout po jin�ch variant�ch, poda�ilo se mi z�skat na iPAQ velmi slu�nou slevu a bylo rozhodnuto. Nechci si to zak�iknout, ale zat�m jsem spokojen. Um� p�esn� to, co pot�ebuji, je dostate�n� univerz�ln� pro m� sou�asn� i pro m� nejbli��� pot�eby. D�le�it� je, �e si p�es bluetooth s EVOLVEM dob�e rozum�. Do GPS map jsem p��li� neinvestoval, pro sv� experimenty jsem si vyrobil digit�ln� mapy s�m, pomoc� softwaru, kter� dok�e pracovat s naskenovan�mi mapami, kter� v programu vcelku �sp�n� kalibruji.
P��jemn�m p�ekvapen�m byl pro mne KUPON , vlo�en� do krabice s iPAQ-em. Umo��il mi p��stup na speci�ln� webovou str�nku HP, s nab�dkou v�ce ne� stovky program� pro PDA. M�j kupon byl ohodnocen 4-mi body a mohl jsem vyb�rat. Kdy� jsem narazil na program NAVIO, nev�hal jsem a cel� sv� 4 body jsem utratil pr�v� za tento produkt. Tr�n� cena produktu je sice pouze cca 24 USD, tak�e to nebyl a� tak velk� zisk, ale po sezn�men� s programem jsem usoudil, �e to byla p�ece jenom v�hra. NAVIO u n�s nen� p��li� zn�m�, pro mne byla jeho instalace cestou k c�lov� variant� - k alternativ� speci�ln� ru�n� turistick� GPS-ky, realizovan� na univerz�ln�m PDA. NAVIO dok�e na��st naskenovan� mapy v b�n�ch form�tech a zajistit jejich snadnou kalibraci.
Pro podrobn� p�ehled fun�n�ch mo�nost� produktu NAVIO si V�s dovoluji odk�zat na webovou str�nku v�robce sw. Je sice v angli�tin�, ale screenshoty - v��ezy z obrazovky -jsou "esperantem", umo�n� V�m poznat produkt velmi p�esn�. Na port�lu firmy najdete i pdf soubor s ucelen�m popisem NAVIO v n�m�in�. Jakmile budu m�t trochu �asu, sestav�m malou slideshow, kter� V�m produkt p�i aplikaci na "p�� z�n�" dostate�n� p�ibl��. Adresa str�nky s informacemi je:
http://www.tinystocks.com/gps.html

Introduction to NAVSTAR GPS ( ENG )

N�zorn� ud�lan� prezentace ( ��ste�n� animace ) , seznamuj�c� se z�klady GPS, v�etn� n�kolika podstatn�ch dat a vzore�k� pro v�po�et. P�vodn� verze prezentace vznikla v roce 1999 a v roce 2002 byla alktualizov�na. �Je ve form�tu ppt ( Power Point ), obsahuje 42 slajd� a najdete ji ke sta�en� nebo k p��m�mu prohl�en� na adrese:
http://people.csail.mit.edu/rudolph/Teaching/Lectures/How_GPS_Works.ppt

P�ehledn� o aplika�n�ch oblastech GPS ( ENG )

V �vodn� zpr�v� v tomto weblogu jsem se zm�nil, �e budu m.j. postupn� sm�rovat jeho obsah k m�n� zn�m�m aplika�n�m oblastem GPS. Na webu jsem na�el zaj�mavou prezentaci, kter� nejd��ve obsahuje kr�tk� �vod do GPS a pot� stru�n� charakterizuje nejd�le�it�j�� aplika�n� oblasti. Prezentace je v angli�tin�, je ozna�ena:
"Science & Technology of GPS Adapted from the Work of Steve Truby, Iowa 4-H, What is GPS?"
a najdete ji ve form�tu "ppt" ( Power Point ), na adrese:
http://4h.missouri.edu/go/programs/mapping/gps1.ppt
k p��m�mu zobrazen� nebo ke sta�en�. Nebudete litovat!

6.10.2007

Nep�ehl�dli jste GPS sou�adnice?

Skoro ka�d�, kdo m� p��stup k internetu, vyu�il nab�dku mapov�ch slu�eb on-line. Nejzn�m�j�� je port�l "MAPY.cz". Pro p��pad, �e bych nebyl s�m, kdo si dodnes nev�iml toho, �e se m�e snadno dozv�d�t GPS sou�adnice kter�hokoliv m�sta na map� - pr�v� vyu�it�m uveden�ho port�lu, pod�v�m tuto informaci. M�sto dlouh�ho popisov�n�, doporu�uji otev��t www.mapy.cz, zadat adresu sv�ho bydli�t� a po zobrazen� mapky s ozna�en�m m�stem, klikn�te na zna�ku na map�. Zobraz� se v�m okno s informacemi, kter� se k m�stu vztahuj� a sou�asn� nab�dka "Napl�novat trasu - GPS - m�sto na map�". Po kliknut� na "GPS" se na nov�m ��dku zobraz� GPS sou�adnice m�sta. Pokud zvol�te slu�bu zobrazen� trasy, nab�dne se V�m nav�c zaj�mav� mo�nost "Ulo�it napl�novanou trasu do GPS" ( pro 2 nab�zen� form�ty ).

6.08.2007

Ve� m� d�l, navigace m� ...

Sv� na t�ma GPS �ekla i redakce �asopisu CLICK! ( d��ve SW noviny ). A vzala to skute�n� poctiv� od podlahy. Na cel�ch 14-ti stran�ch s osnovou:
- Navigace d��ve a nyn�
- Navigace pro ka�dou p��le�itost
- Jak vybrat navigaci
- P�ehled aktu�ln� dostupn�ch navigac� - p�ehled 18-ti za��zen�.
Zaj�mav� jsou pojedn�n� na p�. na tato d�l�� t�mata:
- Jak vznikaj� a jak se li�� mapy
- Automobilov� mapy
- Turistick�, cyklomapy a dal��,
- Syst�my zabudovan� v aut�
- Syst�my integrovan� do autor�dia
- Jedno��elov� p�enosn� navigace
- Navigace v PDA a komunik�torech
- Nav�gace v mobiln�ch telefonech
- Navigace pro turistiku
- Jak se jezd� s navigac�.
Ukazuje se, �e st�le v�ce plat�: kter� �asopis se dnes nev�nuje GPS, jako by nebyl.
Bohu�el nem�m tolik �asu, abych obsah jednotliv�ch pojedn�n� p�ibl�il podrobn�ji, jsem r�d, �e sta��m publikovat alespo� upout�vky.

Extra GPS

Tak nazvala redakce �asopisu EXTRA PC sv�j 3-str�nkov� p��sp�vek do pokladnice informac� o GPS. Na prvn� str�nce je nab�dka �ty� pozoruhodn�ch produkt� �ty� dodavatelsk�ch firem:
- www.mio-tech.be
- www.garmin.cz
- www.asus.cz
- www.tomtom.com,
dopln�n� o n�kolik aktualit:
- Elko bude vozit E-Ten
- Nov� mapy �esk� republiky
- Navigon na �esk�m trhu
- Google Earth �esky a
- Nov� verze TopoCzech.
Druh� str�nka je v�nov�na hodnocen� produktu Evolve X261 GPS, nab�zen�mu �dajn� za pouh�ch 5200,- K�. Text je uveden slovy: "Ceny navigac� klesaj� tak rychle, �e nejlevn�j�� modely dnes se�enete za p�t tis�c korun. Evolve GPS je p��kladem takov�ho p��stroje a nav�c nab�z� tak� p�ehr�v�n� hudby a videa.
T�et� strana je v�nov�na kapesn�mu p�ehr�va�i s GPS - Mio H610, u kter�ho je, podle autora �l�nku, navigov�n� de fakto jen dopl�kem. Jde p�edev��m o p�ehr�va� hudby, videa a prohl�e� fotografi�. Podle autora je H610 ur�en p�edev��m pro aktivn� �eny.

Revoluce jm�nem Galileo

M�s��n� mi proch�z� "rukama" 25 �asopis�, p�ev�n� z oblasti ICT. Za t�ch 11 let existence m�ho vzd�l�vac�ho a zpravodajsk�ho port�lu AKA MONITOR by to byla p�kn� hromada pap�ru. Proto prov�d�m selekci a ukl�d�m �l�nky t�kaj�c� se t�mat, kter� mne zaj�maj�, nebo u kter�ch o�ek�v�m rozvoj. Boom kolem GPS jsem zachytil na posledn� chv�li, o �em� sv�d�� zam��en� a obsah tohoto weblogu, ale ve sv�m archivu jsem na�el �adu �l�nk�, kter� sou�asn� rozvoj signalizovaly. Jedn�m z velmi p�kn� napsan�ch �l�nk� je pojedn�n� z b�ezna lo�sk�ho roku. V �asopise PC World napsal Tom� P�ibyl �l�nek pod n�zvem:
"Revoluce jm�nem Galileo" s podtitulkem "Prvn� satelitn� naviga�n� syst�m vyrazil na orbit". Text byl inspirov�n startem prvn� ze dvou zku�ebn�ch dru�ic pro evropsk� satelitn� syst�m Galileo, kter� -podle autora - slibuje skute�nou revoluci ve vyu��v�n� dru�icov� navigace a v�razn� se dotkne sv�ta ICT. Vyb�r�m mezititulky a n�zev vlo�en�ho okna:
- N�vrat v pln� s�le
- Jak to vlastn� funguje
- J�zdn� ��d Galilea a
- P�t slu�eb satelit� Galileo: Open Service (OS), Commercial Service (CS), Public Regulated Service PRS), Safety of Life Service (SoL) a Search and Rescue (SAR).
Na t�ma Galileo od t� doby vy�lo �ada nov�j��ch �l�nk�, kter� up�es�uj� obsah n�kter�ch tvrzen�, p�esto pova�uji n�vrat k �l�nku Tom�e P�ibyla za p��nosn�.

6.04.2007

GPS �daje v ZPS 9 - Sv�t po��ta��

�asopis "Sv�t po��ta��" za�adil do sv�ho 12/07 vyd�n� �l�nek s n�zvem:
"GPS �daje v Zoner Photo Studiu 9" a s podtitulkem: Dopl�te sv� sn�mky o geografick� �daje.
ZPS 9 dok�e k va��m sn�mk�m automaticky p�i�adit geografick� �daje o m�st� jejich vzniku. Sta�� exportovat �daje z naviga�n�ho p��stroje v n�kter�m z podporovan�ch form�t� a program podle doby vzniku pozn�, ke kter�m fotografi�m pat��. N�zvy odstavc�:
- GPS a dokumenta�n� hodnota sn�mk�
- automatick� p�i�azen� podle �asu
- ochrana propti zneu�it�.
�l�nek V�m porad� i v situaci, kdy nevlastn�te GPS naviga�n� p��stroj a p�esto nechcete mo�nost vzd�t. Dopln�n� EXIF fotografi� o p�esnou lokalizaci d�ky GPS sou�adnic�m, je velk� l�kadlo.

Navigace GPS v den�ku PR�VO

"Vyhnete se kolon�m, zaplat�te m�n� na pokut�ch za rychlost a snadn�ji najdete parkov�n�". Toto je podtitulek celostr�nkov� informace nazvan�: "Dal�� o�i za volantem: navigace GPS". �l�nek prob�r� p��nosy GPS pro automobilisty z ryze praktick�ho hlediska. Pojedn�n� zahrnuje vysv�tlen� RDS-TMC ( Radiov� syst�m p�enosu dat - kan�l dopravn�ch informac� ) jako slu�by d�le�it�ch dopravn�ch informac� a jeho spolupr�ci nse syst�mem GPS.
Nadpisy v �l�nku:
- operativn� reakce
- informace pro �idi�e: Radio�urn�l
- bez mapy ani r�nu
- jak� p��stroj si vybrat.
Text obsahuje stru�n� hodnocen� �ty� profesion�ln�ch GPS za��zen� v cenov�m rozp�t� mezi 9.570-ti K� a 21.690-ti K�. D�le dva odstavce zam��en� na t�mata:
- varov�n� p�ed radary
- rychlost na hran� policejn� tolerance
- kde zaprkovat.
Na z�v�r jsou uvedeny t�i tipy na web:
- www.gps-online.cz
- www.navigovat.cz a
- www.rds-tmc.cz.