Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Projektové řízení
modely, metody, analýzy

Petr Fiala

 

Professional
  Publishers
 
     Knihou Petra Fialy vstoupilo Professional publishing (PP) do pomyslného "klubu" vydavatelů odborné literatury z oblasti projektového řízení (PrŘ). Již první pohled do obsahu titulu napovídá, že nejde o knihu, která by svým zaměřením a strukturou kopírovala své "starší" sestry z jiných zdrojů. Na 280-ti stranách nabízí čtenáři pohled, který odpovídá podtitulu: modely, metody, analýzy. Dosavadní nabídka titulů z této oblasti se vyznačuje výraznou profilací buď převážně na obecnou teorii a aplikovanou metodologii PrŘ, nebo převážně na softwarové nástroje. Nová kniha Petra Fialy položila těžiště někam mezi. Věnuje pozornost metodologickému zázemí PrŘ s důrazem na často opomíjené teoretické základy. Považuji za vhodné rámcové připomenutí algoritmických základů toho, co se samozřejmostí používáme při aplikaci soudobých programů (SW ) pro PrŘ. Mnozí z nás se s přístupem voleným v části knihy P. Fialy setkávali naposledy ve vysokoškolských skriptech z operačního výzkumu. V dodatku se setkáváme se základními pojmy teorie grafů, s optimalizačními a vícekriteriálními modely. Projekt "Vysouvané tunely pod Vltavou" na druhé straně využívá konkrétní problém k ilustraci využití softwarového nástroje MS Project.Zhodnocuje tak výklad základních možností MS Projectu a MS Excelu, podaný v hlavních kapitolách knihy.
      Za moderní přístup považuji zařazení tématu "sítě projektů", které je pojato velmi komplexně a výklad je veden do hloubky, včetně teoretického pozadí. V kapitolách: koncepce projektu, plán projektu a realizace a předání projektu se čtenář dovídá vše podstatné co souvisí s životním cyklem projektu.
     Autor se nevyhýbá uplatnění procesního přístupu všude tam, kde je to ve prospěch úspěchu PrŘ. Projektové procesy jsou v knize rozděleny do dvou základních skupin:
- procesy řízení projektů
- produktově orientované procesy.

     V části věnované nástrojům nezůstává u výkladu klasických nástrojů, ale zahrnuje i moderní nástroj jako je metody kritického řetězce vycházející z teorie omezení.I když svým rozsahem je úvodní kapitola relativně malá, považuji právě tuto kapitolu za velmi cennou. Shrnuje zásady PrŘ  do devíti oblastí znalostí ( v souladu s PMBOOK ):
- řízení integrace
- řízení rozsahu
- řízení času
- řízení nákladů
- řízení kvality
- řízení lidských zdrojů
- řízení komunikace
- řízení rizika a
- řízení nákupu.
Tučně jsem zvýraznil ty oblasti, které bývají často opomíjeny.
Kniha P. Fialy všechny oblasti stručně, ale výstižně vysvětluje.
      Zvláštnost přístupu k PrŘ může přiblížit též následujících několik vybraných problémových okruhů:
- kritéria pro volbu nejvhodnější organizační struktury
- projektově orientovaná firma
- řízení portfolia projektů
- využití metod řízení portfolia projektů ve strategických procesech
- možnosti modelování v projektovém řízení
- 4 kroky kontrolního procesu sloužícího hodnocení a měření a výkonnosti podniku
     Publikace je jedním z výstupů projektu souvisejícího s grantem "Modelování a analýza produkčních systémů".
     Kniha je určena pro manažéry, systémové pracovníky, modelové specialisty, studenty vysokých ekonomických a technických vysokých škol.
     Kniha P. Fialy, docenta VŠE, vydaná Professional publishers v tomto roce, se nesporně stane užitečnou součástí knihovny projektového manažéra.
     
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz
14. dubna 2004.
 


Odkaz na URL stránky "Internet pro ekonomy"
  www.akamonitor.cz/iproek/
 

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877