Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


ČASOPISY
 


RECENZE
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Podpůrné procesy
a snižování režijních nákladů
(Facility Management)


V.K.Vyskočil, O. Štrup

 

Professional
  Publishers

      Informace o tom, že Professional Publishers vydalo knihu věnovanou facility managementu (FM ) mne inspirovalo k tomu, abych provedl inventuru svých zdrojů týkajících se tématu. Našel jsem několik článků v časopise "it system", řadu poznámek týkajících se FM vytažených z komplexnějších prací věnovaných managementu a balík kopií převážně zahraničních webových stránek . Nic moc.
     Na téma FM jsem ve své práci okrajově narážel především v souvislosti s outsourcingem, kterému jsem věnoval soustředěnější pozornost před rokem ( viz http://www.akamonitor.cz/outsourcing/ ). K problematice  FM jsem se dostal rovněž při práci na tématu " harmonický management". Moji snahou bylo soustředit argumenty proti izolovaným snahám o implementaci zásad jednotlivých "managementů" vedoucím často k nebezpečnému rozladění citlivých vazeb v komplexním podnikovém řízení.
     Ve snaze o aktualizace přehledu o vydaných knižních publikacích o FM v českém jazyce, jsem dopadl podobně jako autoři recenzované knihy, kteří - nejspíš ze zoufalství - zařadili do bibliografie titul: Sekora Ondřej, "Freda mravenec a brouk  pytlík".  Ze známějších  českých časopisů se FM věnoval s odstupem cca 2 let opakovaně již jmenovaný "it system".
    Podrobná prohlídka českého webu dopadla o něco lépe. Je to zásluha několika málo autorů a české pobočky IFMA CZ ( International Facility Management  Asociation). Zahraničních zdrojů je na webu, ale nejen tam, dostatek.
    Prvním pozitivním konstatováním po zběžném prolistování knihy věnované FM bylo, že jde o jeden z mála domácích zdrojů sloužících ke komplexní orientaci ve FM v ČR (aktuální k datu dokončení textu).  Kladem je rovněž skutečnost, že oba autoři publikace jsou lidé s praktickou zkušeností v oblasti FM a navíc, oba se zasloužili nejen odbornými, ale i organizačními aktivitami o zpřístupnění FM v ČR.
    Více než dvacetiletá existence používání Facility Managementu ve světě (USA a vyspělé země Západní Evropy) představuje pro naše podniky určité zpoždění. Kniha věnovaná FM v českém jazyce se stává významným krokem na cestě k překonání tohoto zaostávání. Usnadní rozhodování o opodstatněnosti zařazení celé řady podnikových aktivit do nově formulované množiny činností, představované FM v době, kdy jsou české podniky v konkurenčním boji vystavovány požadavkům výrazného snižování nákladů a zabezpečování řady vnitřních funkcí z vnějších zdrojů.

       Orientaci v obsahu knihy Vám může usnadnit výběr hlavních myšlenek z jednotlivých kapitol knihy:
Hodnotový řetězec podnikových činností
- hodnotový řetězec a rozbor nákladů
- postupné kroky při strategickém rozboru nákladů
       Náklady podniku – prostor pro manažerskou kreativitu
- řízení pracovního kapitálu
Moderní pojetí řízení snižování nákladů
- Majetková struktura - strategie jistoty
- Strategie správy majetku
- kriteria hodnocení obnovy / rekonstrukce majetku
Facility Management – fenomén změn
- proč zavádět FM?
- definice a cíle facility managementu
- rozdělení FM
- komplexní služby FM
Forma zajištění FM služeb ve společnosti ( ooutsourcing)
- Začlenění FM do organizační struktury společnosti
- Organizační struktura útvaru FM
- Riziko předání podpůrných procesů týmu FM
- řízení outsourcingu
- pozice FM při poskytování komplexních služeb
Kvalita a politika životního prostředí
- princip kvality jako základní požadavek na proces ( službu )
- Normy ISO 9000 a 14000
- integrovaný management  - problémové okruhy
Vybrané činnosti facility managementu
- základní rozdělení činností FM
- Hard, soft a administrativní servisy
Facility manažér a jeho kolektiv
- certifikace facility manažéra ( CFM )
Počítačová podpora facility managementu
- typy programů používaných pro podporu FM
- Co  je třeba zvážit při implementaci F? SW do společnosti
- 13 kroků k úspěšné implementaci FM programu
- Etapy implementace použitím software CAFM/CIFM
Současný stav FM v ČR před vstupem do EU

  
   Kniha je psána srozumitelným jazykem, má přehlednou strukturu, obsahuje řadu praktických doporučení. Svůj podíl na tom má i vhodný výběr obrázků, schémat a tabulek, doprovázejících slovní výklad.
      Pozornost zasluhují zejména následující obrázky:
- procesy FM
- vzorová organizační struktura FM
- přehled běžně poskytovaných
- schéma SW podpory FM
- smyčka jakosti
- zavedení FM ve firmě Ericsson ( Švédsko )

     Podle autorů je hlavním cílem knihy přispět k vymezení odpovídajícího místa provozního oddělení Facility Managementu v řízení výrobních i nevýrobních organizací. Převažující náplň jeho činnosti tvoři: správa nemovitostí a objektů, jejich údržba včetně příslušného řízení pracovního prostředí, jeho procesů a lidských zdrojů za podpory moderního software CAFM a za účasti externích podnikatelských subjektů ( poradců, implementátorů nebo koordinátorů procesů. Ve skutečnosti je přínos knihy daleko širší - především tím, že přispívá k orientaci v celé problematice FM, jeho vnitřních a vnějších vazeb.

      Kladné hodnocení knihy opírám o následující zjištění:
- kniha představuje pojetí FM, které akcentuje oblast podpůrných procesů, aniž   
     ohrožuje harmonii v komplexním managementu. Cituji: "vykonávat činnosti FM
     vždy tak, aby optimálně podporovala základní podnikání společnosti",
- spojení FM s problematikou hodnotového řetězce a s analýzou nákladů cituji:
     řešení výrazné úspory ve výdajích na podpůrné procesy při garanci neohrožení
     primární činnosti.
- soustředění důležitých poznatků sloužících k rozhodováním o tom, které kapitálové
     projekty z pohledu FM ve společnosti realizovat, a které ne
- komplexní pohled na FM zahrnující lidský faktor, organizaci, procesy, rozhodování a
     nástroje na podporu FM
- spojení problematiky FM s otázkami komplexního řízení jakosti a životního prostředí
     počítačovou podporu FM chápe jako významný nástroj FM
- analyzuje vztah FM a outsourcingu s ohledem na kriteria efektivnosti
- zařazením slovníku se autoři snaží přispět k pojmové standardizaci v oblasti FM
- informuje o aktivitách české pobočky IFMA - asociace zaměřené na FM
- obsahuje řadu dobře navržených schémat a tabulek, přispívajících k systémovému
     chápání FM a jeho místa v podnikovém řízení.

     Kniha autorů Vyskočila a Štrupy je uváděna jako základní literatura při výuce předmětu FM na VŠE v Praze. Pro srovnání obsahu předmětu uvádím v příloze k této recenzi osnovu předmětu FM.
     Kdybych měl doporučit co by šlo v knize zlepšit, uvedl bych na prvním místě způsob podání "shrnutí", která jsou zařazena na konci každé kapitoly. Mohla by lépe pomoci v orientaci čtenáře, kdyby byla konkrétnější ( což by s ohledem na bohatý obsah kapitol neměl být problém ).
    Vzhledem k popsané situaci na českém knižním trhu stává se kniha autorů Vyskočila a Štrupa , vydaná nakladatelstvím PROFESSIONAL PUBLISHING, významným zdrojem poznatků nejen pro podnikové manažéry, ale i pro oblast školství v oboru podnikové ekonomiky.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz
2. května 2004.
-------------------------------------------
Spec. příloha k recenzi:

Osnova předmětu FM přednášeného na VŠE v Praze prof. Ing. Vebrem, CSc.
Úvod do facility managementu (FM)
– základní charakteristika, vývoj FM v posledních letech ve světě a u nás.
- Zabezpečení podpůrných procesů prostřednictvím interních/externích dodavatelů  služeb - přínosy, omezení.
- Ekonomické aspekty FM, finanční prognózy, rizika.
- Legislativní a jiné požadavky ve vztahu k FM.
- Místo FM ve strategických aktivitách, taktickém a operačním managementu.
- Problémové okruhy FM
      Projekty a facility management (novostavby, rekonstrukce, převzetí provozu),
      Správa nemovitostí, interiérové a prostorové plánování
      Údržba a zabezpečení provozuschopnosti (dlouhodobá životnost)
      Energie a optimalizace její spotřeby
      Pracovní prostředí a ekologické aspekty
      Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
- Zabezpečení FM – technické a personální aspekty, komunikace, kontrola
- Perspektivy FM na počátku 21. století
------------------------------------------
IFMA - stránka české pobočky Asociace
http://www.ifma.cz/
 


Odkaz na URL stránky "Internet pro ekonomy"
  www.akamonitor.cz/iproek/
 

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

PROFESSIONAL
PUBLISHERS

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877