EXCEL MAKRA VBA
 

AKA MONITOR

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.

 
RECENZE KNIH Ekonomikcá fakulta ZČU

      MS EXCEL patří vedle MS WORDu k nejpoužívanějším softwarovým nástrojům celé řady profesí. Jednou z jeho předností je schopnost uspokojit nároky jednoduchých úloh i velmi složitých aplikací. EXCEL, stejně jako většina softwarových produktů nabízených firmou Microsoft, prochází kontinuálním vývojem, který odráží vyvíjející se potřeby uživatelů. Potřeba racionalizace obsluhy programu vedla k umožnění automatického záznamu celých sekvencí operací (při ruční obsluze) a jejich zpřístupnění pro následné opakované použití co nejjednodušší metodou. Jedná se o t. zv. MAKRA. Od verze 97 nabízí Excel možnost individuální úpravy takto pořízených záznamů – maker s využitím jazyka Visual Basic for Application (VBA). Jde o variantu programovacího jazyka známého pod názvem Visual Basic, doplněného o speciální nástroje respektující zvláštnosti prostředí  EXCELu. Znalost základů VBA, společně s využitím MAKER, umožňuje uživatelům – tvůrcům využít Excel k vytváření náročných aplikací šitých na míru potřeb. Na toto téma byla vydána celá řada knižních publikací a několik multimediálních příruček. Vývoj přístupů ke vzdělání směrem k e-learningu nenechal bez povšimnutí ani přípravu uživatelů Excelu na uvedené náročnější aplikace.
      Pro čtenáře, kteří dávají přednost individuálnímu, částečně asistovanému studiu, nabízí vydavatelství Dashofer „On-line kurz EXCELU se zaměřením na MAKRA.“ Firma Dashofer mi umožnila detailní seznámení s uvedeným kurzem. Posláním tohoto mého textu je přiblížit širší veřejnosti přístup tvůrců kurzu a sdělit své stručné hodnocení. Pro charakteristiku přístupu používám sadu ukázek pořízených přímo během práce s obsahem kurzu (viz dále v textu ).
      Mé hodnocení on-line kurzu je následující:
- Zvolená forma výuky je racionální. Studující dostává každý týden k dispozici aktuální lekci s novým studijním tématem. Samotný výklad ( lekce) je doplněn příkladem, cvičením s úkolem a vzorovým kontrolním řešením.
- Rozsah lekcí ( v Kb ) nepřesahuje přijatelnou míru odpovídající podmínkách stahování při pomalejším připojením k internetu.
- Lekce jsou podávány srozumitelným jazykem.
- Celá výuka je zaměřena na potřeby praxe.
- Sekvence výkladu je ( až na malé výjimky ) dobře volena. Studující má navíc možnost návratu k obsahu předešlých lekcí.
- Náročnost úkolů a příkladů je dobře volena.
- Výklad respektuje cíl kurzu. Nezachází do přílišných podrobností jazyka VBA, jeho výklad slouží potřebě úprav zaznačených maker.
      Ukázky prostředí on-line kurzu
Zvolil jsem nejvěrohodnější způsob - odkazy na výřezy z obrazovky přímo v průběhu práce s kurzem:
- obsah online kurzu - lekce 1. až 5. - ukázka
- obsah online kurzu - lekce 6. až 9. - ukázka
- obsah online kurzu - lekce 10. až 13. - ukázka
- ukázka začátku zobrazeného textu lekce č. 4. - ukázka
- nabídka příkladů k lekci - ke stažení ve formátu EXE nebo ZIP - ukázka
- úkol ke 4. lekci -
ukázka
- ukázka nabídky aktuální lekce č. 3. -
ukázka
- ukázka nabídky aktuální lekce č. 4. - ukázka
- informace o práci s již vyšlými lekcemi - ukázka
- seznam 5-ti výhod, které získáte s ON-LINE kurzem ( podle autora ) - ukázka
      Tvůrcem kurzu nabízeného firmou Dashofer  je Ing. Marek Laurenčík, který je jednatelem společnosti JUBELA. s.r.o. Forma i obsah on-line kurzu svědčí o značných zkušenostech autora. Od téhož autora nabízí Dashofer další 3 pozoruhodné studijní pomůcky k Excelu:
- On-line kurz - MS Excel, určený pro profesionální "tvořitele" v Excelu se zaměřením na databázi
- On-line kurz Excel - manažérské nástroje
- ON-LINE KNIHA Excel v příkladech.
       Souhrnně hodnotím tento On-line kurz kladně a doporučuji ho jako přijatelnou alternativu klasického individuálního nebo skupinového studia.

Arnošt Katolický
17. února 2005.
doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz

 

 
doc.aka@akamonitor.cz