Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v prosinci 05
242.365
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2006

 

Etika v podnikatelském prostředí
Odpovědnost za podnikatelské prostředí

Doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. a kol.

 


 

         

       Jako většina čtenářů, tak i já jsem knihu nejdříve zběžně prolistoval. Několik věcí mne v této fázi překvapilo. Na prvním místě to byl poměrně nízký výskyt slova "etika" ve velmi podrobném obsahu knihy. To silně kontrastuje s bohatým výskytem dílčích témat spadajících do oblasti podnikání a ekonomiky. Druhým překvapením byl poměrně široký záběr knihy, zahrnující témata, jejichž výskyt  v knize zaměřené na etiku bych byl nečekal.  Třetím překvapením byla velikost autorského kolektivu, s kterou se setkáváme zpravidla u knižních titulů charakteru sborníků.  První prohlídka knihy skončila u přílohy. A byla to právě příloha knihy, která mi posloužila k první orientaci v obsahu knihy a k pochopení přístupu zvoleného šéfem autorského kolektivu.
       Příloha obsahuje podrobné informace o třetím  "Round Table", který se v květnu 2005 uskutečnil pod názvem "Etika v podnikatelském prostředí". Cílem bylo sjednocení názorů účastníků jednání na tom, kdo se podílí na vývoji a úrovni podnikatelského prostředí. Program III. Round Table byl soustředěn na úlohu etiky v podnikatelském prostředí a na výměnu praktických zkušenosti z jejího uplatňování. V úvodu jednání byl definován prostor podnikatelského prostředí a vlivy, které na něj působí. Bylo zdůrazněno, že etika jako praktická filozofie je východisko, ale cesty k jejímu uplatňování jsou různé a vyplývají z konkrétní činnosti a jedinečnosti pracoviště.  Diskuse se shodla na tom, že za úroveň podnikatelského prostředí odpovídá svým etickým působením každý, kdo do podnikatelského prostředí vstupuje.  Diskuse zahrnula i téma komunikace a doporučila soustředit pozornost na komunikaci uvnitř firmy a na komunikaci s okolím.  Povšiml jsem si prohlášení autorů knihy, že  závěry jednání III. Round Table nejsou v rozporu s názory autorů jednotlivých kapitol předkládané publikace. 
       S touto přípravou jsem se ponořil do podrobného studia knihy. Postupně jsem nacházel odpovědi na jednotlivé otazníky. Pochopil jsem, že  kolektiv autorů odmítl klasický učebnicový přístup k výkladu etiky a ponořil se přímo do hloubky analýzy podnikatelského prostředí a managementu s cílem prezentovat místo a význam etiky způsobem, kdy problémy etiky "samy vyplavaly" jako produkt analýzy problematiky podnikatelských aktivit.
Takto se zřetelně ukázalo, že příčina problému je m.j. ve zkreslené představě toho co etika je, což platí zejména o místě etických přístupů v práci manažéra, o nedostatečném důrazu na integritu manažérské práce zahrnující prvky etiky. Postupně se otevíral prostor pro pochopení významu integrity a komplexnosti manažérské práce zahrnující aplikaci etických zásad a principů. Vazba subsystémů je v knize někde zdůrazněna explicitně, jinde je ponecháno na čtenáři, aby si vazbu domyslel.  V tom čtenáři dobře pomáhají četné vhodně volené příklady. Rozbor systémové přípravy na inovaci managementu organizace vedl k definici vnitřních i návazných subsystémů.    
       Čtenář je postupně veden k pochopení  pragmatické etiky podnikání, její významné části, kterou je způsob motivace k rozvoji podnikatelského prostředí, společenské odpovědnosti organizace ( CSR), vztahu etiky a vnitřní komunikace firmy.  Pro dlouhodobý úspěch firmy či jiné organizace a celé ekonomiky je uplatnění etiky v podnikatelském prostředí zcela nezbytné. Pochopení uvedených souvislostí nastoluje otázku jak si opatřit znalosti etiky a co pro to může či musí udělat management. V rychle se měnícím světě jsou znalostí etiky stále více potřebné. Je nezbytné, aby se manažerům dostávalo podpory, která by jim umožnila úspěšně čelit morálním dilematům. I pro organizaci je nezbytné zavést vhodné struktury pro snadnější zvládání morálních problémů.   
       Jakékoli aktivity prováděné organizací nutně ovlivňují zájmy, hodnoty a pocity lidí jak uvnitř, tak i vně organizace.  Etická rozhodnutí musí být vysvětlována a obhajována nejen před veřejností a médii, ale i v soukromém životě ve vztahu k rodině a přátelům.
        Kniha je strukturována tak, aby co nejlépe pokryla celý okruh problémů. Základní osnova knihy obsahuje kapitoly:
1 PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
2 MANAGEMENT A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
3 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
4 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
5 ROZVOJ OSOBNOSTI MANAŽERA
      
Názory na obsah etiky a jejich význam jsou často zjednodušovány a přehlíženy.      
Doposud jsme se nenaučili s etikou v managementu pracovat a využívat ji při řízení činnosti organizací a zvyšování jejich prestiže v ekonomickém okolí.  Tím se naše praxe dostala do zpoždění, jelikož s pojmy etika a kultura firmy jsme se v literatuře i v manažerské praxi setkali ve vyspělých ekonomikách již mnohem dříve.
       Obsah a specifický přístup autorů jednotlivých kapitol jsem se rozhodl přiblížit  s využitím volných citací vybraných částí textu.            
       Podnikatelské prostředí nevzniká samo od sebe. Mnozí kritici úrovně podnikatelského prostředí si neuvědomují, že je určováno etickými postoji, pracovní erudicí, aktivitou a funkčním postavením každého z nás. Podnikatelské prostředí je výsledkem angažovanosti, která musí vycházet z morálky, odbornosti a vůdcovství. V souhrnu z důsledného uplatňování etiky v managementu na všech organizačních hladinách podnikatelských, veřejných a správních organizací.  V moderních úspěšných firmách a institucích je uplatňování etiky v podnikatelském prostředí pokládáno za prioritu, protože souvisí s dynamickým rozvojem vědy a techniky, který nepřichází jenom se žádoucími a pozitivními přínosy, aleje spojený i s nežádoucími jevy a jejich dopadem především na mezilidské vztahy. To se projevuje častými nedostatky v komunikaci, zvláště mezi podnikatelskou, veřejnou a správní sférou i v jejich působení na tvorbu ekonomického a sociálního okolí, a posléze celého podnikatelského prostředí.  Úloha etiky v procesu tvorby podnikatelského prostředí ovlivňuje intenzitu vnímání potřeb, hodnocení a realizaci žádoucích postupů centrálních, regionálních a podnikatelských subjektů společenského vývoje.  Více než dříve spočívá odpovědnost za vedení svých zaměstnanců k celoživotnímu systému vzdělávání, rozvíjení odborností, etických postojů a identity ke svému pracovišti na vedoucích pracovnících. Absence etiky v managementu přináší nejistotu pracovníkům na všech hladinách řízení a odůvodňuje jim i rozšiřování nežádoucích praktik.
       Komplexní řízení ekonomických jevů vyžaduje, aby manažeři ve svých pracovních metodách uplatňovali systém manažerské etiky ve všech jejich subsystémech a prvcích. Jde o subsystémy morálky, erudice a praktické aplikace (vedení lidí). Umění být manažerem a vůdcem spočívá ve schopnosti stimulovat své spolupracovníky tak, aby v nich vzbudil adekvátní motivaci k realizaci svých záměrů. V tomto úsilí přísluší velký význam fair play, vzájemné důvěře a manažerské etiky v plném rozsahu.
       Na základě současného poznání nutnosti uplatňovat inovace do podnikání a kreativního projektování změn v řízení firem a institucí, je nutno soustředit pozornost na rozvoj řízení lidských zdrojů. Každé inovaci vysokého řádu musí předcházet příprava, jak aplikovat teoretické poznatky na konkrétní podmínky firmy, jak pro ně získat a teoreticky připravit pracovníky a samozřejmě stanovit priority postupu jejich plnění. Systémová příprava začíná výchovou pracovníků a jejich seznámením se strategickým cílem organizace a uvažovaným (taktickým) postupem realizace systému změn (inovací).
       Velkou pozornost věnují autoři výkladu pojmu společenská odpovědnost firmy (CSR). Mimo jiné proto, že  jde o pojem, který může být vnímán jako módní výraz, nahrazující starší pojem etika, etika podnikání. Ať tak či onak, vždy se jedná o chování, fungování, aktivity firmy, které v prvé řadě předpokládá plnění právních požadavků a nad tento rámec odpovědné dobrovolné chování: v ekonomické oblasti (podnikatelský kodex), v sociální oblasti (rozvoj lidského kapitálu), v environmentální oblasti (zlepšování environmentálnflio profilu), a v relevantní komunitě (být dobrý soused).  CSR je definována jako dobrovolná integrace sociálních a ekologických ohledů v součinností se zainteresovanými stranami do podnikatelských činností firmy. Jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných stran ve fungování firmy, který nebude jen sledovat úzké ekonomické cíle, ale bude i prospěšný ze širších společenských aspektů.
       Předmět etiky podnikání je pragmatický, neapeluje na principy, ale vytváří základy pro aktivní oprávněnost činností v dialogu se stakeholdery. Žádoucí je etika podnikání nevytvářející „konečné normy", ale uplatňující zásady v rámci realizace dialogu se stakeholdery.
       Značná pozornost je v knize věnována  etice ve vnitřní komunikaci firmy. Úspěch firmy závisí do značné míry na tom, nakolik jsou její zaměstnanci informováni o hlavních záměrech, cílech a důležitých opatřeních.  Významným prvkem žádoucí komunikace ve firmě je úroveň komunikace mezi lidmi navzájem, mezi managementem a zaměstnanci a samozřejmě i komunikace obráceným směrem.  Zpětná vazba v komunikaci je velmi důležitá pro vytváření pozitivní pracovní atmosféry. Práce s informacemi vyžaduje kvalitní lidský potenciál, vybavený potřebnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, ale také potřebnými kompetencemi. Pozornost si vyžaduje také struktura informačního a komunikačního systému.
       Celá jedna kapitola knihy je určena rozvoji osobnosti manažérů, kteří zodpovídají nejenom za sebe, ale i za permanentní vzdělávání lidských zdrojů ve firmě. Přibližuje alespoň některé z veliké palety moderních technologií vzdělávání, jež se obvykle zahrnují pod název e-learning.
       Hlavním výstupem studia knihy, která je věnována problematice etiky v podnikatelském prostředí, je množina poznatků týkající se etiky. Vzhledem k zvolenému přístupu k tématu je velmi cenný i druhotný výstup studia, kterým je hlubší poznání samotného podnikatelského prostředí, jeho subsystémů a procesních vazeb. 
       Nelze vyloučit, že u části čtenářů vyvstane otázka, zda šíře a hloubka charakteristiky jednotlivých částí podnikatelského prostředí je v knize dostatečně vyvážená, zejména v případech, kdy způsob podání některých částí budí na první pohled dojem izolovaných dílčích témat a plné pochopení  objektivní vazby může vyžadovat hlubší zamyšlení.
       Kniha je určená manažerům, podnikatelům, zaměstnancům státní a veřejné správy a vysokoškolských studentům. Mnozí čtenáři si teprve na základě prostudování knihy lépe uvědomí, že nepostačí řídit vývoj ekonomiky jenom na bázi managementu měřitelných vlastností ekonomických jevů, o nichž vypovídají podnikové ukazatele, ale že je zapotřebí věnovat stejnou pozornost i jejich neměřitelným kvalitativním vlastnostem. Pochopí lépe, že předpokladem k budování etického podnikatelského prostředí je společenská shoda na formulaci strategického cíle, na dlouhodobých pravidlech, dodržování jejich platnosti a v neposlední řadě na vymezení kompetencí mezi centrálními a podnikatelskými sférami řízení ekonomiky. To vše souvisí s neformálními změnami v praxi a v metodách personálního managementu v rámci celé ekonomiky i jednotlivých organizací, jakož s prohlubováním etiky v odborné výchově pracovníků. Vývoj společností je dynamický a mění i zažitý obsah a formu managementu.
       GRADA přichází s výkladem problematiky etiky v podnikatelském prostředí v čase, kdy je toto téma z mnoha hledisek velmi aktuální
        
Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
20. dubna  2006

 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->