Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v červnu 05
182.113
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

Praktická encyklopedie žurnalistiky
B. Osvaldová, J. Halada a kol.

 


 

         

       V roce 1999 spatřila světlo světa česká encyklopedie žurnalistiky. Druhé, doplněné a upravené vydání knihy vyšlo v roce 2002. Praktická encyklopedie žurnalistiky je výsledkem práce deseti autorů, kteří působí na katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd pražské Univerzity Karlovy.
Druhé vydání Praktické encyklopedie žurnalistiky zahrnuje 470 abecedně řazených hesel a na 280 přímých odkazů. Úspěch prvního vydání vedl autory k doplnění řady hesel, a k rozšíření jejich celkové skladby. Jde o nová hesla z oblasti jazyka, informačních technologií, ale i všeho toho, co mohl v předchozích vydáních postrádat nebo co se objevilo jako nový pojem v žurnalistice.
       Kniha je zaměřena prakticky a tak, aby výklad jednotlivých pojmů byl srozumitelný co nejširšímu, tedy i laickému okruhu čtenářů. Na jedné straně zachycuje termíny nové, na straně druhé spíše z archivních důvodů zaznamenává i některé pojmy, které přežívají jen v paměti starších novinářů a samozřejmě v literatuře . Výklad některých hesel je doplněn zajímavými příklady z praxe. Kniha obsahuje řadu citátů, které definice oživují. Do knihy byly zařazeny i některé důležité materiály, jako je Listina základních práv a svobod, Etický kodex novináře, ilustrační materiály, tabulky a další dokumenty z historie, ale především ze současnosti. Žurnalistika je oblast živá a překotně se vyvíjející. Výběr termínů z oblasti praktické žurnalistiky proto nemůže být nikdy zcela vyčerpávající ani konečný.
       Podstatu encyklopedie tvoří hesla z oblasti tisku, rozhlasu, televize. Seznam hesel byl rozšířen o hesla navazující na oblast žurnalistiky, jako agenturní zpravodajství, žurnalistická fotografie, a další, volně s ní spojená, jako je například knižní trh, polygrafická sféra i reklama.  V encyklopedii jsou zastoupena i nová elektronická média. Zaměření na praktického uživatele limitovalo výběr hesel z teorie masové komunikace. Toto omezení je částečně vyrovnáno uvedením seznamu doporučené literatury, který teoretickou část doplňuje. Autoři zařadili řadu hesel z oblastí moderních masových médií, které často ještě nemají ani vžité české názvy (např. bríefing, newsroom, pre-press ) , podobně jako pojmy z oblasti informačních technologií, které se žurnalistiky bytostně dotýkají (CD-ROM, databáze, DVD, Internet, www apod.). Zahrnuta nebyla hesla týkající se přístrojů, které se v žurnalistice běžně používají (diktafon, fotoaparát, kamera, magnetofon či počítač), protože výklad o jejich technickém fungování do takto pojatého slovníku nepatří. Celá řada hesel zároveň ve svém závěru často odkazuje na příbuzné pojmy ze společné mediální problematiky.
Ukázka části popisu hesla:
„Publicista (z lat publicus = obecní, státní veřejný, úřední) – označení autora, který se zabývá publicistikou; interní nebo externí pracovník médií. Na rozdíl od zpravodaje, který především přináší informace, se publicista zabývá jejich analýzou a komentováním, jejich veřejnou prezentací. V užším smyslu je publicista někdy chápán jako tzv. volný novinář stojící mimo redakce (tiskovin, rozhlasu či televize) a publikující zároveň v několika médiích.“
       U mnoha hesel je také věcná, encyklopedická část doplněna částí popularizační, která nabízí pohled do historie pojmu nebo rozvíjí či jinak doplňuje stručné encyklopedické podání. Spolu s ilustračním doprovodem autoři uživatelům nabízejí rozšířený, ale současně odlehčený pohled na tuto problematiku žurnalistiky. Příloha doplňuje pojetí Praktické encyklopedie žurnalistiky významnými dokumenty, které mají přímou souvislost a význam pro seznámení se s žurnalistikou.
       Při prvním prolistování knihy se může zdát, že encyklopedie obsahuje většinou běžně používané pojmy o jejichž významu ( snad s výjimkou pojmů z oblasti typografie ) nemůže být pochyb. Během hlubšího studia se dopracujeme k poznání, že nejde pouze o významový, ale i o bohatě vybavený výkladový slovník. Zjistíme, že na tom nejsme zdaleka tak dobře s přesným chápáním pojmů, jak se nám mohlo zdát. Během studia Praktické encyklopedie se na příklad naučíme rozlišovat recenzi a kritiku, nakladatelství a vydavatelství, publicistiku a zpravodajství, atd.
       Kdybychom změnili abecední řazení hesel na jinou strukturu knihy, přiblížili bychom se k učebnicovému podání látky. Ztratili bychom při tom výhodu snadné navigace a řada informací ( původ pojmu, významové varianty a historie vývoje pojmu) by narušovala souvislý výklad typický pro klasické učebnice. Pro praktický přístup k poznatkům žurnalistiky struktura výkladového slovníku představuje – sice ne jedinou možnou - ale každopádně dobrou variantu.
      Kniha je užitečnou příručkou pro všechny, kteří pracují v oblasti masových medií. Přispívá k orientaci studentům žurnalistiky. Obsahuje též mnoho důležitého z toho co o žurnalistice potřebuje vědět široká veřejnost.


Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
29. října 2005

 

Další recenze ZDE

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->