e-books    e-knihy    ebooks    e-books    e-knihy    ebooks    e-books    e-knihy    ebooks
AKA - MONITOR

FOTOVIDEO

 
 

REPORTÁŽE
 
 
 
e7news
 
MONITOR
 
DIGIFOTO
 
RECENZE
 
RSS
 
MoBlog
 
Wi-Fi
 
GPRS
 
E-learning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualizace analýzy faktorů ovlivňujících
perspektivu vývoje e-books
(z roku 2001).

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc (c)
 

 

"Nebuďme smutní, můžeme si za to sami"

       

 

Arnošt Katolický
       Přesně před rokem jsem si předsevzal, že se k problematice e-books po třech letech na svém portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz vrátím. Připravil jsem si i název textu: „Nebuďme smutní, můžeme si za to sami!“. Nestalo se tak. Důvodů odkladu bylo několik, ale hlavními z nich byl jednak pocit, že „to“ musí ještě chvíli zrát, jednak možná trochu neskromná představa, že jsem ( jak se později ukázalo) faktory ovlivňující perspektivu e-books před 4-mi léty odhadl poměrně dobře . Patřil jsem a patřím k lidem, kteří, i když se snadno nadchnou pro nové, uvažují v souvislostech a proto, především o perspektivách vývoje, přece jenom střízlivě.
      Dovolím si připomenout pár vět z úvodu k svému článku „E-knihy. Ebooks. Stav a perspektivy. Hodnocení“, které zněly:  „Hledáme-li správnou odpověď, musíme si postavit správnou otázku. Zůstaneme-li u otázky „e-knihy nebo klasika“, nedojdeme daleko. Nadějnější je otázka:“existuje objektivní potřeba e-knihy? A proč tomu tak je?. Jedině pragmatický, racionální přístup k těmto otázkám může vést k odpovědi na otázky týkající se perspektivy e-knih“ (konec citátu). Důležité je vědět, zda má uživatel možnost volby mezi variantami uspokojení své potřeby. Pokud ano, je třeba analyzovat cíl i podmínky a formulovat kriteria, která jsou, nebo budou v budoucnu na straně potenciálního uživatele uplatňována.
      Za 4 roky se událo mnoho. Hardware se vyvíjel překotně a jen málo kdo dokázal tušit jak bleskově jeho nabídka dokázala pokrýt i ten nejmenší nově vznikající segment trhu. Vývoj ( výrazné sblížení ) notebooků, PDA-ček a SmartPhonů je toho dokladem. V oblasti PDA a SmartPhonů se znovu projevila nepříjemná tendence vidět věci černo-bíle ( buď a nebo!). Podobným vývojem prochází SW. U HW nástrojů, které připadají v úvahu pro práci s e-books, se silně sblížily právě ty parametry na jejichž základě se čtenář rozhoduje pro tu či onu volbu. Patří sem miniaturizace, spotřeba energie, kvalita zobrazovacího prvku, kapacita a rychlost paměti, nemluvě o rychlosti. SW nástroje pro čtení e-knih jsou z hlediska e-books téměř totožné pro všechny kategorie HW. Mílovými kroky postoupila vpřed nabídka komunikačních možností u všech relevantních kategorií HW. Bohužel je třeba říci, že je to právě cena kvalitních PDA a SmartPhonů, která dále komplikuje volbu ve prospěch mobilních zařízení využitelných pro práci s e-books.
       Úvahy o perspektivě e-books často ovlivňuje představa, že jsou to výlučně zařízení typu PDA, které jsou s e-books spojeny. Ovlivňuje to několik faktorů, mezi nimi třeba úspěšný portál PALMKniky.cz, který má dnes nejbohatší nabídku e-knih a je orientován právě na PDA. Chceme-li uvažovat o perspektivě e-books, neměli bychom si prostor svého uvažování takto zužovat. Mohou existovat i jiné, možná v budoucnu i významnější vlivy, než je rozměr a mobilita HW základu e-books.
       Ale jsou i trendy, které na první pohled mohou akcelerovat širší užití ebooks v nedaleké budoucnosti:
- rostoucí potřeba nástrojů moderního vzdělávání, především individuálního studia
- rychlý rozvoj distančního vzdělávání, včetně e-learningu
- postupné pronikání PDA do vybraných oblastí ve výrobě, obchodě, medicíně  a financích výrazně ovlivňuje celkový přístup k PDA a SmartPhonům
- zlepšování dostupnosti e-books elektronickou komunikací ( internet )
- široké uplatnění moderních medií v oblasti marketingu ( elektronické katalogy na výstavách, CD přílohy k časopisům, ukázky tiskových stránek klasických knih na webu vydavatelství, elektronické verze sborníků z konferencí,  atd.)
- elektronické ( CD ) přílohy ke klasickým tištěným knihám
Mnohé z právě uvedeného se povaze e-books velice blíží.
       Jak je to s vývojem objektivní potřeby čtenáře využívat e-books? Obávám se, že nelze s jistotou říci, že by byl cítit výraznější tlak na užití technologie práce, která je základem e-books, tj.: dobrá interní navigace v textu knihy, fulltextové vyhledávání v celé knize, práce s poznámkami  a se zvýrazňováním, možnost snadného stahování souborů a jejich aktualizace přímo v prostředí e-book readeru. Tato potřeba by se měla projevit výrazněji u e-books nespadajících do kategorie beletrie a prózy, kde vyhovuje sekvenční přístup k textu knihy. Rozbor rozdílů obou kategorií e-books najdete v mém původním článku. 
       Kdo jsou čtenáři e-books? A jaká je tématika čtených e-books?
Stále převažuje beletrie a to s tituly, u kterých není problém s autorskými právy. Mezi čtenáři téměř chybí celé velké skupiny čtenářů, především právě těch, které představují nejčilejší čtenáře klasických knih z kategorie beletrie a prózy.  
       Jak se na celém vývoji podílí legislativní rámec? Dodnes působí negativně na pestrost nabídky titulů e-books.
       Svoji roli na vývoj e-books, které jsou až dosud zaměřeny především na textové informace, sehrává vývoj multimedií. Vedle textové, se stále více prosazuje obrazová informace, přibývá animace a simulace, prvky videa a filmů, s kterými se cenově dostupnější zařízeních typu PDA stále ještě obtížně vypořádávají.
       Zvoleným přístupem k analýze vývoje e-books dospějeme snadno k závěru,který jsem vyjádřil v názvu článku: „Nebuďme smutní, můžeme za to sami.“ Vzpomeňme si na přístup celé řady autorů, kteří bez důkladného rozboru pohřbívali „ještě za živa“ klasické knihy. Opatrnější byli přirozeně, jako obyčejně, potenciální investoři. Kontaktovalo mne řada podnikatelů, kteří se rozhodovali zda a případně kolik investovat do businessu v oblasti e-books s naději na návratnost vloženého kapitálu a na případný zisk. Mohu říci, že až na jedinou výjimku byli všichni velmi opatrní.
       Přesto najdeme na webu řadu podnikatelských aktivit, které souvisejí s ebooks. Jde především o nabídky k vydání a propagaci e-knihy. U řady aktivit lze jen obtížně odhadnout, zda jde v pravém slova smyslu za podnikání, nebo jenom o doplňkovou aktivitu k jinému základnímu podnikání.
       Smutní nemusíme být i z jiného důvodu. Při pozorném přístupu k e-books, zejména pokud přijmeme tezi, že e-book není zařízení (PDA nebo podobně), ale určitá technologie práce s knihou, můžeme pozorovat, že celá řada aplikací, provozovaných na PC a zejména na NB, se povahovou velmi blíží tomu, co si pod e-books představujeme. Jako jeden z mnoha možných příkladů lze uvést webové on-line knihy. 
       Komplexní analýza vývoje e-books by vyžadovala mnohem fundovanější, především statistické údaje. Z mého pohledu lze souhlasit se závěrem, podle kterého se vývoj e-books proti očekávání zpomalil a z řady důvodů se projevuje odlišnými znaky a někdy i v jiných oblastech, než bylo původně předpokládáno. Změnily se výrazně HW a SW podmínky, které vedly k prolnutí e-books s řadou jiných aplikací. Objektivní potřeba užití technologie e-books se výrazněji neprojevila především v životě občanů. Pokrok v implementaci ICT ve společnosti podstatně zlepšil podmínky uplatnění e-books z hlediska vztahu k technice této třídy.
       Jsem přesvědčen, že existuje reálný předpoklad rychlejšího vývoje uplatnění technologie e-books v nejbližších letech – ovšem za předpokladu, že především struktura nabídky a ceny e-knih  přestanou vývoj zájmu o e-books brzdit. Odstranění, nebo alespoň zmírnění této brzdy nebude lehké. Šance se zvýší, pokud potenciální uživatelé e-books pocítí objektivní potřebu jejich použití.  To se týká především té části e-books, která je reprezentována učebnicemi, encyklopediemi, odbornými texty, příručkami apod. Vývoj u beletrie, která dosud v sortimentu nabídek e-books převažuje, bude vývoj z uvedených „brzdných“ důvodů zřejmě pomalejší.
       Velmi bych uvítal, kdyby se nyní, s několikaletým odstupem od vzniku prvních prognóz vývoje e-books, obnovila solidní diskuse na toto téma. V textu jsem neopakoval řadu důležitých pasáží ze svého původního rozboru. Vážné zájemce o diskuzi nad mými názory proto odkazuji na adresu: http://www.ebook.zcu.cz/ebook_swn.htm
V Plzni 18. dubna 2005.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
17. dubna 2005.
doc.aka@akamonitor.cz

 

Uvítám připomínky, upřesnění a náměty na doplnění obsahu stránky

 
 


Správce obsahu a webmaster: doc. Arnošt Katolický

Upozornění: neručím za event. škody vzniklé užitím informací obsažených na této stránce!