AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

3.19.2010

This blog has moved


This blog is now located at http://e7news.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://e7news.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

3.18.2010

Migrace obsahu vsech blogu AKA MONITORu zapocala

Jak jsem uvedl, dochaz� na serveru ke zmenam. 
Postupne prevadim vsechny FTP blogy na nove adresy.
Po prevodu by se mela objevit na t�to star�
adrese zprava v anglictine, ktera oznam�, ze
je nastaveno automaticke presmerovani a nabidnuta
k odkliknuti adresa pro pripad potizi s presmerovanim.
Obsah publikovan� do dnesniho dne bude dostupny
na nove, ale i na teto "stare" adrese.
Behem migrace na novou adresu muze dojit ke
zkresleni nekterych znaku ceske abecedy
( s diakritikou ). Za to se omlouvam,
ale migrace je zajistovana na serveru blogger.com
a ja ji ovlivnit nemohu. ( I proto pisu tuto zpravu
bez diakritiky, abych vam usnadnil jeji rozlusteni.)
Nove zpravy na nove adrese by mely byt v poradku. 
Tak�e p��t� ji� na nov� adrese!
Arnost Katolicky
 

3.09.2010

On-line n�stroj pro pr�ci s webov�mi zdroji - BlogThis!

V�t�ina z n�s tr�v� na webu hodn� �asu hled�n�m pot�ebn�ho
zdroje informac�. A jako naschv�l, d��ve ne� se dopracujeme 
k c�li sv�ho p�vodn�ho sna�en�, ne�ekan� naraz�me na zaj�mav�
zdroj „ z jin�ho soudku“.  Co te�? P�eru�it hled�n� a prohl�et
nov� objeven� zdroj? Riskovat, �e str�nku pozd�ji nenajdeme?
Ulo�it si str�nku na p�epln�n� disk a v��it, �e tam ji pozd�ji 
najdeme snadn�ji? Z��dit si pro objev novou z�lo�ku ( jednu 
ze stovek existuj�c�ch?). 
Existuj� elegantn�j�� �e�en�.

P�ed �asem jsem v�s informoval o n�stroji pro udr�ov�n� lok�ln�ho
archivu webov�ch zdroj� ( LWA ). Pokud pot�ebujeme m�t 
archiv
webov�ch str�nek
( jejich adres a/nebo v�ta�k� z jejich
obsahu ) ulo�en� on-line, tak, aby byl  p��stupn� odkudkoliv,
kde se m�eme p�ipojit na internet, mus�me s�hnout po jin�m n�stroji.

M�m pro v�s tip na n�stroj, kter� se v�m  bude hodit. Nic nestoj�, 
jeho obsluha je jednoduch� a ze sv� zku�enosti mohu ��ci, �e 
v�razn� zefektiv�uje pr�ci s webov�mi zdroji. Nejde o n�stroj
nov�, ale takov�, kter� stoj� za p�ipomenut�, jeliko� m
�e ovlivnit
produktivitu na�� pr�ce s webov�mi zdroji
.

T�m n�strojem je dopln�k k prohl�e��m webov�ch str�nek. 
nazvan� "Blog This!"
. Dopln�k spolupracuje s blogy, z��zen�mi
 na port�lu 
www.blogger.com. Do str�nek blog� automaticky
um�s�uje  vybran� ��sti textu libovoln� nav�t�ven� webov� str�nky.

Jak n�stroj pracuje, co um� a jak� jsou p�edpoklady jeho vyu�it�, se dozv�te
na str�nce:
http://www.akamonitor.cz/blogthis.htm.

3.07.2010

P�evod webov� str�nky do form�tu PDF - PDFmyURL.com

Ur�it� se v�m st�v�, �e pot�ebujete zp��stupnit webovou str�nku tak, aby byla vhodn� pro offline �ten�, zasl�n� e-mailem �i snadn� vyti�t�n� na stoln� tisk�rn�. Jedn�m ze zp�sobu �e�en� m�e b�t p�evod webov� str�nky do form�tu PDF.
Dovoluji si v�s upozornit na zaj�mavou a hlavn� u�ite�nou ON-LINE slu�bu, kter� byla zp��stupn�na zcela ned�vno. Ozna�en� m� �PDFmyURL.com�.

Slu�bu lze vyu��vat dv�ma zp�soby, p�i �em� z�kladn� vyu�it� je velmi jednoduch�. V rozhran� slu�by ( na str�nce www.pdfmyurl.com ) zad�te URL str�nky, kterou chcete zkonvertovat a slu�ba v�m obratem nab�dne k pojmenov�n�  a ulo�en� na disk odpov�daj�c� PDF soubor ( podle nastaven� m�e v�sledek nab�dnout i p��mo do okna prohl�e�e ). Form�t str�nky je nastaven na A4 a co je podstatn�, �e konverze zachov�v� odkazy, obr�zky a text ve spr�vn�m k�dov�n�. Nen� p�ev�d�n pouze dynamick� obsah str�nky.

Pro n�ro�n�j�� a znalostmi programov�n� vybaven�j��  u�ivatele, nab�z� slu�ba �adu mo�nost�. Umo��uje zad�v�n�  voliteln�ch parametr� PHP skriptu. O podrobnostech pokro�il�ho zp�sobu vyu�it� pojedn�v� text, na kter� odkazuji d�le. 

Pokud provozujete vlastn� port�l, nebo vlastn� webovou  str�nku, m�e b�t pro n�v�t�vn�ky va�� str�nky zaj�mav�, kdy� jim odkaz na tuto slu�bu zp��stupn�te p��mo na sv� str�nce.

O tom jak pracuje slu�ba se m�ete p�esv�d�it prakticky snadno sami a okam�it�. Pro n�hled na slu�bu nab�z�m odkazy na 3 soubory, kter� ilustruj� prost�ed� slu�by, zad�n� a v�sledek konverze. Zadal jsem konverzi sv� webov� str�nky v�novan� indexu obsahu m�ho port�lu.
Jde o str�nku: 
www.akamonitor.cz/sitemap.htm.

Prost�ed� slu�by
 se v�m zobraz� kliknut�m na TENTO odkaz.
( www.akamonitor.cz/articles/pdfmyurl-zadani.jpg ).
V�sledek si m�ete prohl�dnout na TOMTO screenshotu
( www.akamonitor.cz/articles/vyrez-z-pdf.jpg )
nebo p��mo v pdf souboru na T�TO adrese: 
(www.akamonitor.cz/vysledek-konverze.pdf .)

Jit� v�s pot��, �e slu�ba je poskytov�na zdarma a �e nevy�aduje na stran� u�ivatele ��dnou instalaci 
P�kn� �l�nek Richarda Krej��ho, popisuj�c� slu�bu v �ir��ch souvislostech, najdete na port�lu www.grafika.cz, konkr�tn� na adrese:
Zdrav� V�s Arno�t Katolick�

3.03.2010

IT SystemS 1-2/10

R�st popt�vky po �e�en� automatizace proces�
CRM a internet
Kdy najmout konzultanta pro zlep�ov�n� proces� IT?
Virtu�ln� desktop Raydesk
Mal� program lep��  velk�ho projektu - optim�ln� rozm�r projektu
(Bonus aka) Co p�in�� nov� edice PMBOK Guide
------------------------------------------------------------------
Vzd�l�vac� a zpravodajsk� webov� port�l
AKA MONITOR - www.akamonitor.cz
ISSN 1804-042X - pokra�uj�c� on-line zdroj
Partner Z�pado�esk� univerzity v Plzni
www.akamonitor.cz/sitemap.htm
------------------------------------------------------------------

 

3.02.2010

Lokalizace wi-fi s�t� ve va�em okmol� - program HeatMapper

Sign�ly wi-fi s�t� jsou v sou�asn� dob� t�m�� v�udyp��tomn�. Pokud v�s zaj�m�, jak
vypadaj� wi-fi s�t� ve va�em okol�, nemus�te investovat do n�kladn�ho m���c�ho
p��stroje. Existuje software, nav�c bezplatn�, kter� v�m pom�e zjistit jak
vypadaj� sign�ly ve va�em byt�, dom� nebo jeho okol�. Ur�it� informace v�m
poskytuje p��mo windows, kter�mu m�ete zadat p��kaz, aby v�m zobrazil aktu�ln�
seznam dostupn�ch bezdr�tov�ch s�t�. Dozv�te se jejich n�zvy, p�ibli�nou s�lu
sign�lu a informaci o jejich dostupnosti (zabezpe�en� ). Pro z�kladn� orientaci
v�m to m�e sta�it.
Jsou v�ak situace, kdy se pot�ebujete dozv�d�t v�ce informac�.
P�edev��m to, jak� je dostupnost sign�lu va�eho ( p��padn� i okoln�ch )  acces
point� (AP) v konkr�tn�ch ��stech prostoru.
Na n�e uveden� str�nce jsem popsal funkce programu HeatMapper i postup jeho
vyu�it�.

Co jsem zjistil p�i pr�zkumu wi-fi s�t� v prostoru sv�ho bytu?
P�edev��m jsem netu�il, �e bydl�m v dosahu v�ce ne� 10-ti wi-fi access point�.
Netu�il jsem, �e sign�l n�kter�ch ciz�ch AP pokr�v� cel� prostor bytu. Zjistil
jsem, kam a� se mohu spolehliv� vzd�lit se sv�m notebookem, bez rizika ztr�ty
vyu�iteln�ho sign�lu. P�ekvapil mne i po�et  nezabezpe�en�ch ( open ) AP v okol�.
Program m�e b�t u�ite�n�m pomocn�kem p�i rozhodov�n� o tom, zda vyu��t wi-fi
p�ipojen�, kter� z okoln�ch poskytovatel� by byl z hlediska kvality sign�lu
nejzaj�mav�j��, kam um�stit sv�j access point a kam sv� po��ta�e v lok�ln� wi-fi
s�ti. Program m�e poslou�it i p�i diagnostice pot�� se stabilitou p�ipojen�.
A pro fandy je to i p��le�itost trochu si prost� pohr�t.

Moji recenzi produktu, v�etn� odkazu na zdroj programu, najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/produkt11.htm
Zdrav� v�s Arno�t Katolick

2.28.2010

Informace o kon�n� 6. ro�n�ku konference v�novan� ��zen� informatiky

Ji� po �est� n�s �VUT v Praze, Katedra telekomunika�n� techniky FEL a Telef�nica O2 Business Solutions, zvou do Prahy na konferenci v�novanou problematice ��zen� informa�n�ch a komunika�n�ch technologi�.  
T�matick� zama�en� leto�n�ho ro�n�ku je:�Organiza�n� a mana��rsk� modely ��zen � �tvar� podnikov� informatiky�.
Datum kon�n� leto�n�ho ro�n�ku konference je 12. kv�tna 2010
M�stem kon�n� je tradi�n� �VUT v Praze, Fakulta elektrotechnick�, Technick� 2, Praha 6 � Dejvice, p�edn�kov� m�stnost ��slo 309.
Misi konference definovali organiz�to�i definovali takto:
�6. ro�n�k konference ICTM si klade za c�l nast�nit celou ���i v�e uveden� problematiky, p�in�st odpov�di alespo� na n�kter� z v�e p�edlo�en�ch ot�zek a v neposledn� �ad� p�edstavit konkr�tn� p��klady efektivn� funguj�c� organiza�n� struktury �tvaru podnikov� informatiky.�

Kostra programu konference je v t�to chv�li ( 1. b�ezen ) tato:
A) ��d�c� a organiza�n� uspo��d�n� IT z hlediska metodik, r�mc� a norem
B) Uspo��d�n� a stavebn� kameny organiza�n� struktury
C) Pozicov�n� ICT v r�mci podniku
V p�eds�l� prob�hne  ve dvou ��stech: �Best practices/case study/round-table�

Co m�eme od leto�n�ho setk�n� o�ek�vat
Mezi aktu�ln� ot�zky, jejich� zodpov�zen� m�eme na jedn�n� o�ek�vat pat�� zejm�na:
- jak ovliv�uje strategie organizace strukturu podniku a jeho jednotek,
- jak a podle jak�ch krit�ri� lze vytvo�it efektivn� funguj�c� organiza�n� strukturu IT �tvaru,
- jak� mana�ersk� a rozhodovac� kompetence maj� m�t jednotliv� organiza�n� �rovn� IT �tvaru,
- jak� jsou v�hody a nev�hody jednotliv�ch typ� organiza�n�ch struktur pro podnikovou informatiku a kter� typ organiza�n� struktury je pro IT �tvar vhodn�j��,
- v jak�ch aspektech se li�� zp�sob ��zen� podnikov� informatiky od zp�sobu ��zen� ostatn�ch podnikov�ch organiza�n�ch jednotek,
- jak� je postaven� IT �tvaru v celopodnikov�m kontextu, nap��klad: o jak vysoko v podnikov� hierarchii by m�l st�t vedouc� nebo �editel IT �tvaru, o jakou m�ru autonomie by m�l m�t IT �tvar �i jakou �rove� rozhodovac�ch kompetenc� by m�l m�t jeho vedouc�, o je mo�n�, aby byl v IT �tvaru uplat�ov�n jin� styl ��zen� nebo jin� organiza�n�-mana�ersk� model ne� v ostatn�ch ��stech organizace, o je mo�n� existence procesn� ��zen�ho IT �tvaru v liniov� ��zen�m podniku a za jak�ch podm�nek,
- jak� je vztah mezi procesy popisovan�mi v ITIL �i CobiT a podnikovou organiza�n� strukturou p�edev��m organiza�n�mi jednotkami IT �tvaru a:
- jak implementace proces� definovan�ch v uveden�ch kl��ov�ch r�mc�ch ovliv�uje pevnou organiza�n� strukturu, o do jak�ch organiza�n�ch jednotek a jak�m zp�sobem maj� b�t dekomponov�ny �innosti vy�adovan� normou ISO/IEC 20000,
- nastaven� organiza�n� struktury IT v kontextu strategick�ch c�l�,
-  na jak�ch principech a mechanismech m� b�t zalo�ena spolupr�ce zam�stnanc� r�zn�ch organiza�n�ch jednotek IT �tvaru a jsou procesn� a projektov� ��zen� jedin�mi zp�soby, jak ��dit �innosti, na kter�ch se pod�lej� specialist� dvou a v�ce organiza�n�ch jednotek,
- je ur�it� p��m� vztah mezi architekturou podnikov� ICT  infrastruktury
a organiza�n�m uspo��d�n�m IT �tvaru?
Zv�ni jsou IT mana�e�i, pracovn�ci, kte�� budou v�st, ��dit a realizovat implementaci syst�m�
��zen� ICT �i outsourcingu proces� ITSM v podnic�ch, st�tn� a ve�ejn� spr�v�, ITSM specialist�, oborn�ci na procesn� ��zen� slu�eb informa�n�ch technologi�. (P�edpokl�dan� po�et ��astn�k�: 120).
V�ce se dozv�te na webov� str�nce konference : http://www.ictm.cz/2010/index.html
Arno�t Katolick�

2.27.2010

Recenze knihy Stephena R. Covey a Boba Whitemana

JAK DOSAHOVAT P�EDV�DATELN�CH V�SLEDK� V NEP�EDV�DATELN�CH �ASECH
Stephen R. Covey - Bob Whiteman
Management Press
Moji p�vodn� recenzi t�to pozoruhodn� knihy si m�ete p�e��st na adrese:
A. Katolick�

2.16.2010

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

2.15.2010

Internet Broadcasting

Na dotaz ohledn� anglick� verze m�ho textu, t�kaj�c�ho se internetov�ho vys�l�n�:http://www.akamonitor.cz/product-reviews/ubroadcast.htm
sd�luji, �e p�eklad do angli�tiny, kter� lze po��dit s vyu�it�m Google Translate: 
http://translate.google.cz/
je pom�rn� srozumiteln�, tak�e se s p�ekladem zat�m nebudu zdr�ovat. Pokud budu vid�t d�vod pro po��zen� p�esn�j��ho p�ekladu, pod�m o n�m zpr�vu na str�nce sv�ho odborn�ho weblogu v�novan�ho internetov�m r�di�m: www.akamonitor.cz/internet-radio.htm

2.13.2010

Internetov� vys�l�n�

Nab�dka slu�eb port�lu ubroadcast.com a mo�nosti jej�ch vyu�it�
doc. Arno�t Katolick�, AKA MONITOR, 14. �nora 2010.

Internetov� vys�l�n� z�sk�v� st�le v�ce pozornosti jako jeden z modern�ch sm�r� v�voje komunikace ve spole�nosti.  V posledn� dob� se objevuj� internetov� r�dia jako houby po de�ti. A nejsou to pouzer velk� profesion�ln� stanice z�izovan� tradi�n�mi hr��i na medi�ln�m trhu. P��b�v� st�le dal�� tis�ce men��ch polo-amat�rsk�ch, nebo p��mo amat�rsk�ch internetov�ch radiostanic.  P�ev�n� ��st  ���� p�edev��m hudebn� vys�l�n�, postupn� v�ak �ada internetov�ch r�di� nab�z� i jin� obsah. 
K roz���en� internetov�ho vys�l�n� men��ch r�di� p�ip�v� v posledn� dob� zejm�na nab�dka speci�ln� formy webhostingu � hosting vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dia a televize.

Vyu��v�n� slu�eb poskytovatel� vys�lac�ho prostoru ke z��zen� vlastn�ch internetov�ch vys�lac�ch stanic b�n�mi u�ivateli internetu u� del�� dobu nejsou pouze experimenty fand�. Na ubroadcast.com,  stejn� jako na dal��ch port�lech,
 existuj� ji� zaveden� internetov� r�dia a st�le �ast�ji i internetov� televize. K nejzn�m�j��m  zahrani�n�m pat�� Pandora, ( kter�, bohu�el, nen� z na�eho regionu dostupn�),  d�le grooveshark.com  live365.com.  P�ib�vaj� i nab�dky �esk�ch poskytovatel� vys�lac�ho prostoru.

Rozhodl jsem 
se p�ibl�it formou �l�nku (s multimedi�ln� p��lohou) slu�bu jednoho z poskytovatel� vys�lac�ho prostoru. Vybral jsem ubroadcast.com, tak jak jsem jeho slu�by poznal b�hem vlastn�ho n�kolikadenn�ho experimentov�n� s internetov�ch r�diem. 
Ubroadcast je zahrani�n�m poskytovatelem vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dio a internetovou televizi. Nab�dku ubroadcast.com jsem na�el pot�, co jsem hledal mo�nost z��dit sv� vlastn� internetov� vys�l�n� a to bez velk�ch n�klad� a bez velk�ch starost�.  Port�l ubroadcast hostuje v�ce ne� 20.000 stanic. Provozovatelem slu�by je firma OTCBB: UBCI se s�dlem v San Diegu.
P�ehled funkc� a pohled do prost�ed� konkr�tn� slu�by, zam��en� na poskytov�n� vys�lac�ho prostoru, by m�ly 
usnadnit pochopen� specifick�ch vlastnost� internetov�ho vys�l�n�  a n�sledn� usnadnit rozhodov�n� o vyu�it� slu�by tohoto typu 

V textu, jeho� pln� zn�n� najdete na dole uveden� adrese, uv�d�m podrobnou charakteristiku prost�ed� a funkc� slu�by ubroadcast.com.
Pro tento �vodn� text vyb�r�m pouze ��st bod� z charakteristiky, kter� byly rozhoduj�c� pro moji volbu:

K hlavn�m d�vod�m 
( a sou�asn� charakteristik�m slu�by ) pat�ily:- ubroadcast ( d�le jen UBC ) nab�z� po str�nce HW a SW pln�  zabezpe�en� hosting pro vlastn� internetov� r�dio, 
- UBC nab�z� krom� radiov�ho i televizn� ( video ) vys�l�n�,
- broadcasting je �e�en s ohledem na u�ivatele bez speci�ln�ch znalost� z oblasti audio a video vys�l�n�,
- z��zen� vlastn� stanice je ( po jednoduch� registraci ) d�lem  doslova n�kolika minut. Pro zvl�dnut� procedur UBC nab�z� free bal��ek, kter� je omezen po�tem sou�asn�ch poslucha�� a velikost� pam�ti, kter� je k dispozici, ale v�echny funkce jsou pln� funk�n�,
- obsluha stanice p�i �iv�m vys�l�n� je maxim�ln� jednoduch� a spr�vce r�dia m� plnou kontrolu nad mikrofonem i kamerou,
- p��stup k vys�l�n� lze pro poslucha�e podm�nit zad�n�m hesla,
- UBC nab�z� oba re�imy vys�l�n� � �iv� i na vy��d�n�,
- po�et soubor� ( videa a podcast� ) nab�zen�ch na vy��d�n� je omezen pouze velikost� p�id�len� pam�ti,
- vys�lan� po�ady lze on-line zaznamen�vat s t�m, �e jsou po skon�en� relace okam�it� nab�zeny k p�ehr�n� poslucha��m, 
- videa i podcasty lze uploadovat p�ed vys�l�n�m, p�i �em� max velikost soubor� ( 100 MB p�i form�tu FLV ) je p�ijateln�,
Ve sv�m textu v�novan�m internetov�mu vys�l�n� uv�d�m i  n�kolik n�m�t� jak lze slu�by ubroadcast.com prakticky vyu��t. Nejb�n�j�� volbou je v�b�r oblasti, kter� nen� pokryta b�n�mi medii a kter� v�s zaj�m� a o t� se rozhovo�te, nebo o n� nato�te a vys�lejte � �iv� nebo ze z�znamu � novinky, kter� by va�e poslucha�e mohly upoutat. Vybudujte alternativn� lok�ln� zpravodajskou stanici, kter� bude informovat o ud�lostech, kter� se maj� odehr�t, nebo kter� se uskute�nily ve va�em okol� ( �kole, univerzit�, regionu, obci, atd. ) Propagujte svoji produkci nebo slu�bu, uspo��dejte �iv� p�edstaven� sv� produkce. Vys�lejte �iv� r�zn� setk�n�, kter�ch se mohou va�i p��buzn� nebo  p��tel� ��iv� z��astnit � a to jak ve�ejn�, tak v re�imu chr�n�n�m heslem, kter� jim sd�l�te, atd.
�adu informac� na t�ma internetov� r�dia a tv m�ete z�sk�vat pr�b�n� na webov� str�nce m�ho nov� z��zen�ho 
weblogu v�novan�ho t�matice internetov�ch r�di� ( a internetov�ch tv ) www.akamonitor.cz/internet-radio.htm, kter� pat�� mezi 25 odborn�ch weblog�, provozovan�ch na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR.

Pln� zn�n� textu v�novan�ho internetov�mu vys�l�n�, najdete na n�e uveden� adrese. Text obsahuje odkazy na adresy 5-ti str�nek, prezentuj�c�ch n�zorn� prost�ed� a funkce internetov�ho r�dia formou slideshow.

Za��tkem b�ezna bude zprovozn�no 
"
akaradio" , jeho� internetov� vys�l�n� bude zam��eno na 
novinky na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR, p�edev��m na informace o poznatkov�ch zdroj�ch ( v knih�ch, �asopisech a na webu ) z oblast�: informa�n�ch a komunika�n�ch technologi� ( ICT, IS ), managementu, ekonomiky eLearningu a dal��ch. Adresa �akaradia� a podrobn� informace o vys�l�n� budou publikov�ny na str�nce weblogu www.akamonitor.cz/internet-radio.htm a na str�nce www.akamonitor.cz/e7news.htm

Text s podrobnou r
ecenz� slu�by poskytovatele vys�lac�ho prostoru ubroadcast.com najdete na adrese:http://www.akamonitor.cz/product-reviews/ubroadcast.htm

1.31.2010

Abeceda syst�mov�ho my�len� v pod�n� P.Sengeho knihy "P�t� disciplina"


Dovoluji si v�m dnes nab�dnout v�sledek sv� t��t�denn� pr�ce. Obdr�el jsem k
recenzi knihu Petera Sengeho s pon�kud tajupln�m n�zvem "P�t� disciplina".
Podtitulek tajemstv� n�zvu poodhaluje: "
Teorie a praxe u��c� se organizace".

Pokud byste hledali
abecedu syst�mov�ho my�len� v kontextu dal��ch �ty�
disciplin ( strategi� ) u��c� 
se organizace
, kniha �P�t� disciplina� je p�esn� to co
pot�ebujete.
  S ohledem na v�znam syst�mov�ho my�len� pro z�kladn� orientaci
ve spole�ensk�ch procesech, pova�uji knihu P.
Sengeho za poznatkov� z�klad
p�edev��m pro studenty vysok�ch �kol a pro vrcholov� mana��ry firem
a instituc�
.   

Kniha P. Sengeho pojedn�v� v �ir��ch souvislostech o syst�mov�m my�len� a rozbor
t�to problematiky je s�m o sob� vynikaj�c� uk�zkou jeho uplatn�n� v praxi.
Osobn�
si nejv�ce v��m celistv�ho, komplexn�ho p��stupu k problematice disciplin u�en�.
Autor knihy, sv�tov� uzn�van� odborn�k v oblasti managementu, Peter Senge, v knize
upozor�uje na skute�nost, �e vzd�l�v�n� pro jednadvac�t� stolet� se mus� z�sadn�
zm�nit a mus� b�t z�sadn� odli�n� od vzd�l�v�n� pro devaten�ct� a pro dvac�t�
stolet�. Je t�eba vytvo�it prostor pro inovace, nikoli jen tla�it na v�konnost. 
�koly, kter� se nedok�� zam��it na tyto pot�eby, budou st�le v�ce odsouv�ny na
okraj spole�nosti a v o��ch na�ich d�t� ztrat� ve�ker� v�znam.
Pokud jde o vytv��en� u��c�ch se organizac�, neexistuje ��dn� rychl� a z�zra�n�
�e�en� � nem�me k dispozici ��dn� jednoduch� recepty. P�esto jsme se podle autora
knihy ji� nau�ili mnoh�mu a nad�le z�sk�v�me nov� poznatky o tom, jak vytv��et
pracovn� prost�ed�, v nich� vznikaj� n�padit� v�sledky a kde se p�itom lid� dob�e
bav�.
Pro ka�d�ho, kdo m� ur�itou zku�enost v managementu je studium obsahu  knihy nejen
pou�en�m, ale i pot�en�m. Nach�z�me v textu rozbory cel� �ady �sv�ch� probl�m�,
co� sv�d�� o skute�n�m propojen� teorie a praxe v p��stupu autora k cel� n�ro�n�
problematice syst�mov�ho my�len�.

Kniha P. Sengeho �P�t� disciplina� je ur�ena v�em, kdo dycht� po u�en�, zejm�na
t�m z n�s, kte�� si cht�j� osvojit znalosti a praktick� z�sady kolektivn�ho u�en�.
Mana�er�m a student�m by m�la tato kniha pomoci p�i v�b�ru konkr�tn�ch postup�,
dovednost� a 
discipl�n, kter� jim ��ste�n� umo�n� zbavit vytv��en� u��c�ch
se organizac� jeho
povahy tajemn�ho um�n�.
Ostatn�m ob�an�m pak dialog o tom, pro� soudob� organizace nejsou v u�en� nijak
zvl᚝ dobr� a co vytv��en� u��c�ch se organizac� vy�aduje, odkr�v� n�kter� z
n�stroj�, je� pot�ebuj� na�e spole�enstv� a spole�nosti k tomu, aby se dok�zaly
mnohem l�pe u�it.
Recenzi jsem rozd�lil do dvou ��st�, vzhledem k velk�mu bohatstv� cenn�ch my�lenek
obsa�en�ch v knize.
 
Vlastn� text recenze najdete na T�TO adrese:
Dodatek s citacemi hlavn�ch my�lenek autora najdete na T�TO adrese:
P��l bych si, aby text moji recenze, kter� je kombinac� vlastn� recenze a dodatku,
obsahuj�c�ho konspekt poznatk� mimo��dn� cenn� knihy, pomohl pochopit v�znam
syst�mov�ho my�len� v kontextu ostatn�ch disciplin.
Dal�� recenze najdete na www.akamonitor.cz/newsbook.htm


1.29.2010

E-learningov� prezentace o e-learningu v angli�tin�

P�ejete-li si poslechnout v angli�tin� 16-ti minutovou prezentaci o eLearningu,
vyu�ijte n�e uveden� odkaz. P�edn�ka obsahuje 11 zaj�mav�ch
( a mo�n� i dob�e vyu�iteln�ch ) slajd�. N�zev webinaru je: 
 
"The Value Propositons of eLearning"
Hovo�� Arkady Maydanchik - ameri�an p�vodem z b�v. Sov�tsk�ho svazu
,
pozn�te to na akcentu, ale rozum�t budete, t�eba pr�v� proto, dob�e.
Osnova p�edn�ky je: 

- professional education models
- eLearning Production Process
- Course Format
- Course Delivery
- Visual Aids
- Information Comprehension
- Timing
- Conclusing
Prezentaci formou webinaru si m�ete spustit na T�TO adrese.
(
http://ecm.elearningcurve.com/v/vspfiles/files/flash/about/player.html?Click=322
)
Neobsahuje nic p�evratn�ho, zaj�mav� je, co a jak autor vm�stnal do 16 minut.
A jako "op��ko" angli�tiny, p�i pom�rn� zn�m�m obsahu, to t�eba tak� ocen�te.
 

1.24.2010

Konference Syst�mov� integrace 2010, tentokr�t s premi�rem

A je to op�t tady! T�my prof. Vo��ka a pan� Hany H�rkov� vyhl�sily
op�t "pohotovost". V po�t� mnoz� z n�s najdou v�zvu k zasl�n� p��sp�vk�
na 18-t� ro�n�k konference "Syst�mov� integrace".
Tentokr�t s podtitulem "Role ICT pro zv�en� konkurenceschopnosti �R " . 
Konference se bude konat tradi�n� v pra�sk�m pal�ci �of�n,
ve dnech 8-9.�ervna 2010 (�ter� - st�eda, netradi�n�).
A zde je sedm leto�n�ch t�mat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost st�tu
2. Lidsk� zdroje v ICT
3. Pr�vo ICT � ve�ejn� zak�zky na dod�vky ICT syst�m� a slu�eb
4. Hrozby a p���iny selh�n� implementa�n�ch projekt�
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Spr�va konfigurac� � p�edpoklad efektivn�ho ��zen� ICT slu�eb
7. Cloud computing � p��le�itosti a v�zvy
Novinkou leto�n�ho ro�n�ku je, �e se kon� pod z�titou premi�ra �R.
Premi�r Jan Fischer konferenci zah�j� p�edn�kou na t�ma
"Jak ICT m�e pomoci �R ke zv�en� konkurenceschopnosti�.
Druh� den bude zah�jen p�edn�kou ministryn� �kolstv� Miroslavy Kopicov�
na t�ma �Role ICT vzd�l�n� pro zv�en� konkurenceschopnosti �R�.
Charakteristiku jednotliv�ch blok� jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Dal�� podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni1.19.2010

Nov� odborn� weblog v�novan� vys�l�n� a p��jmu internetov�ho r�dia

Na str�nk�ch sv�ho port�lu se sna��m zp��stup�ovat my�lenky a zdroje v�novan�
t�mat�m, kter�  souvis� s trendy ve v�voji ICT, ekonomiky a managementu.
Tato aktivita sebou p�in�� radosti i starosti. Ne v�dy se setk�v� s porozum�n�m.
Trv� toti� chv�li, ne� se trend prov���. Nav�c je tu typick� �esk� �ernob�l� vid�n�.
Vzpome�me si na po��tky digit�ln� fotografie, nebo elektronick�ch knih, kolik
kolem toho bylo ( a mnohdy je�t� je ) pok�iku, odsuzov�n� a naopak p�eh�n�n�
p�ednost�. Tak tomu bylo v po��tc�ch zav�d�n� PDA ( kapesn�ch po��ta�� ),
bezdr�tov�ho p�ipojen�, atd, atd. 
A tak v�m chci t�mto sd�lit, �e jsem pr�v� vystavil prvn� str�nku specializovan�ho
odborn�ho weblogu
, kter� se orientuje na problematiku internetov�ch r�d��, jejich
budov�n�, praktick�ho uplatn�n�, p�ednost�, nedostatk� a p�ek�ek.
Na webu najdete ji� dnes tis�ce priv�tn�ch internetov�ch r�diostanic, op�raj�c�ch
se o slu�by specializovan�ch server�, jejich� HW a SW umo��uje �iv� vys�l�n�,
kter� lze p�ij�mat kdekoliv na sv�t�, kde se lze p�ipojit na internet.
Objevuj� se prvn� hardwarov� kousky - p�enosn� p�ij�ma�e vys�l�n� internetov�ch
r�di�
( ji� dnes nab�zej� a� 15.000 stanic ) , obevuj� se kombinovan� p�ij�ma�e
FM + Internetov� r�dio. Z�izov�n� vlastn� internetov�ho r�diov� stanice se st�v�
st�le snadn�j�� a levn�j��. Nab�dka slu�eb v t�to oblasti roste.
Byl bych proto r�d, kdyby se mi poda�ilo zprost�edkovat v�m informace o tomto
trendu je�t� p�edt�m, ne� se stane b�nou z�le�itost�. Jist� v�s napadne, �e
si na PDA, na smartphonu, netbooku , nebo i e-knihy, mohu snadno p�ipravit
v�e pro p��jem internetov�ch r�di�. Uvid�me, jak se bude situace vyv�jet, jak bude
vypadat internetov� r�dio budoucnosti. Zv�t�z� specializovan� p��stroj, nebo se
stane sou��st� n�jak�ho kombajnu?
Tak�e, pokud v�s bude zaj�mat sledov�n� toho, co se o tomto trendu p�e,
jak� n�stroje se nab�zej� a hlavn� k �emu to v�echno m�e b�t dobr�,
pod�vejte se ob�as na adresu:
http://www.akamonitor.cz/internet-radio.htm
kde jsem zah�jil publikov�n� prvn�ch informac�.
Pokud n�kde najdete zaj�mavou informaci, budu r�d, kdy� mne na ni upozorn�te,
abych ji mohl d�le zprost�edkovat pomoc� uveden�ho blogu.
Arno�t KAtolick�

1.15.2010

Omluva a informace

Omlouv�m se v�em, kte�� spol�haj� na aktualizaci
obsahu t�to str�nky a slibuji, �e se polep��m.
Aktualizace str�nek s monitoringem �asopis�,
psan� recenz� knih, zpravodajstv� o pozoruhodn�m
obsahu na webu a zejm�na aktualizace obsahu
25-ti odborn�ch webogl�, mne zam�stn�vaj� do t�
m�ry, �e zapom�n�m na marketing. Kdybyste se
cht�li pod�vat na str�nky weblogu v�novan�ho
Infoservisu pro Z�U, najdete ho na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm
kde zve�ej�uji kopie sv�ch e-mailov�ch zpr�v zas�lan�ch
v r�mci sv�ho informa�n�ho servisu.
Nejnav�t�vovan�j�� str�nkou m�ho port�lu se b�hem
v monul�m rose stala adresa�:
http://weblogy.akamonitor.cz
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

Principy kr�sn�ho webdesignu - recenze

najdete p�vodn� recenzi pozoruhodn� knihy vydan�
v �esk�m p�ekladu GRADOU. Doporu�uji va�� pozornosti
nejen text recenze, ale i odkazy na str�nky, kter� jsou
s knihou spojeny.

BPMN Basics, Organizing Your Business Processes - Webinar

Zvl�dnut� z�klad� procesn�ho ��zen� ji� d�vno nen� v�sadou
specialist� na BPM. Orientace na zefektivn�n� proces� se
prol�n� s poznatky v�t��ny p�edm�t� vyu�ovan�ch na V�.
S trochou nads�zky lze ��ci, �e vedle znalosti jazyk�, pr�ce
s po��ta�i a schopnosti komunikovat, je nezbytn� orientace
v z�kladech procesn�ho ��zen� dal��m pil��em
�sp�chu ka�d�ho absolventa V� v praktick�m �ivot�.

Zav�d�n� procesn�ho ��zen� bez vyu�it� modelovac�ch n�stroj�
je obt�n� p�edstaviteln�. D�le�it�m rozhodnut�m je volba
jazyka modelov�n�. Jedn�m z prvn�ch modelovac�ch jazyk� byl
jazyk BPEL. St�le v�ce se prosazuje a zdokonaluje dal�� jazyk
ozna�ovan� BPMN - Process Modeling Notation, kter� se osv�d�il
jako vhodn� n�stroj strukturovan�ho p��stupu k organizaci proces�.

Na webu jsem na�el kr�tk� webinar, kter� nov� BPMN p�ibli�uje.
Je sponzorovan� firmou IBM a najdete ho na adrese: 
http://tinyurl.com/yhwlrtn ( resp na http://tinyurl.com/arno001).
N�zev: BPMN Basics, Organizing Your Business Processes
Slajdy jsou jednoduch� a srozumiteln�, tak�e mohou poslou�it
i jako podklad v p��prav� vlastn�ho v�kladu t�matu BPM.

P�edn�ka je v angli�tin� a zde je jej� abstrakt:
"Business Process Modeling Notation (BPMN) is a newer language
but has been the focus of much attention from business and IT.
As business processes grow more complex, BPMN provides
a  structured way to organize them. But it is important to know
the basics before selecting a BPMN solution. In this screencast,
TechTarget Editorial Director Peter Varhol will discuss
some of
the basics of BPMN, covering such topics as:
- Workflow and sequencing
- How BPMN is different from BPEL
- Flow objects, connecting objects and artifacts
- How "swim lanes" are used
".
Opakuji adresu p�edn�ky:
http://tinyurl.com/arno001
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.07.2010

Odborn� weblog specializovan� na ekonomickou efektivnost ICT

Do nov�ho roku 2010 vstupuji s nov�m odborn�m weblogem,
specializovan�m na sd�len� informac� o zdroj�ch v�novan�ch
ekonomick� efektivnosti ICT.
��zen� informatiky prob�h� v cel� �ad� rovin.
Jednou z nejn�ro�n�j��ch, je rovina ekonomick� efektivnosti.
Posl�n�m tohoto odborn�ho weblogu je upozor�ovat na cenn� 
zdroje - �l�nky v �asopisech, kni�n� tituly a webov� str�nky,
p��padn� cel� port�ly - kter� se t�matu v�nuj�.
Obsah bude navazovat na celou �adu st�vaj�c�ch weblog�
provozovan�ch na port�lu AKA MONITOR,  p�edev��m na
weblog v�novan� informa�n�mu managementu. Seznam 
existuj�c�ch odborn�ch weblog� najdete na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz

Vzhledem k pom�rn� mal� �etnosti zdroj� v �esk�m nebo
slovensk�m jazyce, zahrnu do monitoringu i zdroje v jazyce
anglick�m. V�t�ina odkaz� bude doprov�zena stru�n�m
koment��em.
 
Odkazy nebudou �azeny t�maticky, n�br� chronologicky,
podle toho jak je budu postupn� objevovat a zpracov�vat.
Uv�t�m n�m�ty na zdroje,kter� je�t� nebyly ve weblogu
zm�n�ny.
Odborn� weblog s n�zvem "EFEKTIVNOST ICT" najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/ekef-ICT.htm
Zdrav� v�s  Arno�t Katolick�

12.31.2009

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

12.07.2009

Mo�nost zkr�cen� dlouh� webov� adresy

Pokud si chcete ulo�it, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybran� zpr�vy, publikovan� v kter�mkoliv odborn�m weblogu
m�ho port�lu, m�ete si ji nejd��ve zkr�tit. V lev�m sloupci
weblogu v�novan�ho monitoringu �asopis�, najdete vstupn�
pole zkracova�e "TinyURL". Adresa weblogu s touto slu�bou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobn�j�� informaci o zkracov�n� webov�ch adres, o jejich
v�hod�ch a riziku s nimi spojen�ch, najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

11.30.2009

AKA MONITOR partnerem Z�pado�esk� univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Z�pado�esk� univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerstv� AKA MONITORu ISSN 1804-042X se Z�U v Plzni.
AKA MONITOR bude zaji��ovat informa�n� servis pro vybran�
pracovn�ky univerzity, (zam��en� na obory ekonomika, management,
informa�n� technologie a informa�n� syst�my,)  

11.29.2009

Fotografick� blesk a kouzlo v�noc

V�noce se kvapem bl�� a s nimi i zimn� fotografick�
�n�. O v�noc�ch vznikaj� ka�doro�n� neopakovateln�
situace, vzpom�nky na kter� si v�t�ina z n�s sna��
uchovat v podob� fotografick�ch z�b�r�.
At ji� fotografujete klasikou nebo digit�ln� technikou,
s ��m se v�dy setk�te, je �e�en� probl�mu se sv�tlem.
Vystihnout v�no�n� atmosf�ru p�i sn�en�m osv�tlen�,
m�eme jen m�lokdy tak, �e nech�me blesk sv�ho apar�tu
"pr�sknout" naplno v re�imu "AUTO". Pr�ce s bleskem
proto pat�� do "kucha�ky" fotografov�n�.
 
"Pokud chcete v�razn� zlep�it �rove� fotografi�
po��zen�ch s bleskem, je nutn� pochopit, jak�
sv�tlo poskytuje blesk a jak ho rozumn� za�lenit
do sc�ny tak, aby jeho pou�it� pokud mo�no nebylo
vid�t. Blesk je toti� velmi siln� sv�tlo, a proto
v�dy dramaticky zm�n� sv�teln� podm�nky na sc�n�.
Prav� mistrovstv� zvl�dnut� blesku je um�n� pou��t
blesk tak, aby jeho pou�it� na sn�mku nebylo
v�bec vid�t!"
T�mito slovy za��n� tutori�l fotografa, publikuj�c�ho
pod jm�nem Pijhan Roman. Najdete ho na port�lu:
http://www.fotografovani.cz.
Obsahuje 8 lekc� s touto osnovou:
1. Z�kladn� charakteristika
2. Technick� parametry a funkce
3. Stanoven� expozice bleskem
4. Pou�it� v exteri�ru a ve tm�
5. Vykr�vac� blesk v exteri�ru
6. Pou�it� v interi�ru
7. P��slu�enstv� a makro blesky
8. D�lkov� ��zen�
Prvn� lekci najdete p��mo na adrese:
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_4_01_basic.html
P�eji v�m hodn� �sp�chu p�i studiu tutori�lu a zejm�na
p�i exerimentov�n� s technikami, kter� autor popisuje.
Sou�asn� v�m doporu�uji nezapom�nat na to, �e bez tv�r��ho
p��stupu k sc�n�, bez smyslu pro kompozici, bez jasn�
p�edstavy o tom, co chci sv�m sn�mkem vyj�d�it, technika
sama o sob� atmosf�ru v�noc zaznamenat nedok�e.
Pod�vejte se na m�j weblog www.akamonitor.cz/digifoto.htm,
kde najdete odkazy na �adu knih a �l�nk�, v�novan�ch
kreativn� fotografii.