E-PODPIS AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se Elektronického ( digitálního ) podpisu a jeho využití. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

My Photo
Name:Arnošt Katolický, doc.
Location:Plzeň, Czech Republic

Rád studuji a rád sdílím své poznatky.

12.5.06

Elektronický podpis v PDF

PDF je stále více používaným formátem dokumentů. Richard Krejčí se zamyslel nad tím jaké výhody přináší elektronický podpis v Adobe Acrobatu a jakým způsobem lze tuto funkci využívat. Uživatel Adobe Acrobatu k němu nemusí obvykle dokupovat žádný software, v případě legislativně náročnějších transakcí lze předpokládat pouze nutnost investice do certifikátu u některé z certifikačních autorit.
Článek je z roku 2002!
Adresa článku: http://www.grafika.cz/art/pdf/pdfpodmis.html

Vhodná RSS čtečka pro sledování weblogu


Pokud jste si ještě nevybrali RSS čtečku, zvolte zatím poslední verzi FeedReader 3, která Vám bude spolehlivě sloužit pro oba formáty - RSS i ATOM. Najdete ji na adrese:
http://www.feedreader.com/documentation/?fromfr

RSS nebo ATOM?

Jednou z předností prostředí portálu blogger.com, kvůli které jsem se pro ně rozhodl, bylo automatické generování souborů podmiňujících fungování t. zv. RSS čteček. Ty Vám umožňuji automatické sledování a signalizování změny obsahu weblogu. Původně BLOGGER nabízel jen RSS, později dával na výběr RSS nebo ATOM a nyní nabízí pouze ATOM a zájemce o RSS odkazuje na jinou službu. Proto jsem přestal používat pro odkaz na XML soubor ikonku RSS ( s červeným pozadím ) a místo toho u nových weblogů na Bloggeru používám ikonku XML. Pro návštěvníky tohoto weblogu ( E-PODPIS AKA ) je podstatné, že většina nových RSS čteček dokáže pracovat s oběma formáty souborů. Já jsem dával přednost programu FeedReader, který ve starších verzích ATOM neuměl. Nové verze, včetně lokalizovaných pro češtinu, nemají s formáty ATOM žádné problémy. Na stránce FeedReader.com si můžete stáhnout některou z posledních verzí podle své volby ( pro pomalejší či pro rychlejší prostředí ).Nabízena je i řada čteček specializovaných přednostně na formát ATOM. Snadno je najdete pomocí Googlu. Zájemce o výklad toho, o co vlastně u RSS či ATOM čteček jde, odkazuji na svůj 2 roky starý text na svém portálu:
http://www.akamonitor.cz/RSS.htm

Schema fungování e-podpisu

Na níže uvedené adrese je jednoduché schema fungování elektronického podpisu. Schema je součástí článku opublikovaného pod názvem "Elektronický podpis – důvěra ve světě informačních technologií", publikovaného 19.4.2006 na portále Finančnínoviny.cz.
Osnova článku:
Jak se to dělá?
Jak na to?
Co k tomu potřebujete?
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/telekomunikace/index_img.php?id=38561

Zůstává elektronický podpis bezpečný?

Vojtěch Kment dne 4. 5. 2005 opublikoval na servru LUPA svůj článek na téma: "Zůstává elektronický podpis bezpečný?". Je to čtení pro ty, kdo se hlouběji zajímají o algoritmy sloužící k zabezpečení e-podpisu. Není to tedy čtení ke kávě pro každého. Slíbil jsem sice, že obsah weblogu nebude určen profesionálům, ale doporučovaný text je na rozhraní teorie a praxe, takže si dovoluji udělat vyjímku.
Text najdete na adrese:
http://www.lupa.cz/clanky/zustava-elektronicky-podpis-bezpecny/

11.5.06

Odkaz na zajímavá pojednání

Řadu zajímavých článků týkajících se e-governmentu, e-podpisu, e-podatelen a všeho co s tím souvisí, najdete na stránce znalecké kanceláře prof. V. Smejkala na adrese:
http://www.znalci.cz/cs/documents/articles.xtml
Je třeba si povšimnout data opublikování ( převážně rok 2004 ).

10.5.06

Kniha o e-podpisu ke stažení na webu

Pokud budete respektovat skutečnost, že jde o titul staršího data, můžete se seznámit s knihou, jejíž vydavatel dal souhlas k jejímu vystavení na webu ke stažení. Jde o knihu s názvem: ELEKTRONICKÝ PODPIS - přehled právní úpravy, komentář k prováděcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmů. Autory knihy jsou: Mgr. Dagmar Bosáková, JUDr. Alena Kučerová, JUDr. Jaroslav Peca, Mgr. Pavel Vondruška
Vydalo: NakladatelstvÌ ANAG, ANAG, spol. s r. o.

Kniha je ke stažení na adrese:
http://www.crypto-world.info/kniha/

Upozornění. Od vydání knihy došlo k novelám zákona o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb a změnila se celá řada dalších věcí. Přesto se domnívám, že některé části knihy nejsou ani dnes bez zajímavosti.

9.5.06

Digitální podpis fotografií

V jiné zprávě v tomto weblogu je odkaz na ukázku použití e-podpisu fotografie v prostředí ZPS8. K čemu to je užitečné? Pomocí digitálního podpisu lze fotografie zabezpečit proti změnám obrazových dat i metainformací (EXIF, IPTC, …). Fotografie, které byly digitálně podepsány není možné žádnou cestou upravit ani pozměnit. Pokud totiž dojde k jakémukoliv uložení upravené fotografie zajištěné digitálním podpisem, dojde k jeho porušení a původnost obsahu může být zpochybněna. Digitální podpis není autorskou ochranou fotografií, chránící obsah dat proti odcizení původu fotografie. Digitální podpis je „pečeť" zaručující ochranu proti nežádoucím zásahům do obsahu dat. Technologie digitálního podpisu je určena pro všechny uživatele, kteří potřebují garancí původnosti obsahu fotografií, např. pojišťovny, policie, dokumentaristé, archiváři, editoři fotografií apod. Pojišťovnictví je jedním z oborů, kde je na nezměněnou podobu digitální fotografie kladen veliký důraz. Právě nemožnost garance za původní obsah dat vedlo k často rezervovanému postoji k digitální fotografii.

E-podpis jako náležitost

Vzhledem k tomu, že je v právních předpisech různým způsobem upraven elektronický podpis jako náležitost právních úkonů, které jsou činěny vůči orgánům státu, zveřejňuje Ministerstvo informatiky následující přehled.
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4), v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Správní řád nestanoví výslovně, že podání musí být zasláno výhradně na adresu elektronické podatelny daného úřadu. Podavateli však lze tento postup doporučit.
Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud má být stížnost učiněna písemně, postupuje podavatel stejně jako v případě podání (viz výše).
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Žádost musí být zaslána na adresu elektronické podatelny daného úřadu. Pokud úřad elektronickou podatelnu nemá, je možné žádost zaslat na jakoukoliv elektronickou adresu daného úřadu.
Dotazy, náměty aj., jejichž náležitosti nejsou upraveny právními předpisy
nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Pozn.: převzato z portálu BusinessInfo.cz.

Elektronický podpis obrázku

Krátká slideshow na níže uvedené adrese demonstruje přidávání, ověřování a odstraňování elektronického (digitálního ) podpisu v prostředí programu Zoner Photo Studio 8.
Adresa: www.akamonitor.cz/e-podpis/

Příklady využití elektronického podpisu

Možností využití elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu je celá řada. Elektronický podpis nejčastěji použijete při komunikaci s úřady pomocí e-mailu nebo při podepisování elektronických formulářů.
PDF soubor s příklady využití elektronického podpisu můžete stáhnout z portálu firmy Software602:
http://www.602.cz/ep/ep-priklady.html
PDF soubor orientovaný na výklad "jak e-podpis používat" můžete stáhnout z téhož portálu z adresy:

http://www.602.cz/ep/ep-pouziti.html
Dokument bude zajímavý zejména pro uživatele programů ThunderBird a Outlook Express.

Videokurzy týkající se e-podpisu v angličtině

E-podpis není jen záležitostí vnitrostátní komunikace. Proto se může stát, že budeme muset prostudovat i cizojazyčné materiály. Připravit se na to terminologicky můžeme již nyní. Na českém webu jsem našel tři zajímavé krátké videokurzy v angličtině. Věnují se následujícím tématům souvisejícím se e-podpisem:
- How does it work
- How to get and install the electronic signature
- How and when to use electronic signature

Adresa stránky s videoukázkami je:
http://www.netfinity.cz/sites/uvis/index_en.html
Škoda, že české verze zřejmě nejsou aktivní.

E-podpis obrázků v Zoner Photo Studio 8

Krátká slideshow na níže uvedené adrese demonstruje přidávání, ověřování a odstraňování elektronického (digitálního ) podpisu v prostředí programu Zoner Photo Studio 8.
Adresa:
www.akamonitor.cz/e-podpis/

Pravidla pro vyřizování elektronické pošty

Ministerstvo informatiky připravilo pravidla pro vyřizování elektronické pošty. Dokument je určen orgánům státní správy a samosprávy, jakož i dalším právním subjektům, které rozhodují jako orgány veřejné moci a kterým jsou doručovány písemnosti ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě prostřednictvím elektronické pošty. Obsahuje při tom celou řadu cenných informací, které usnadňují představu o možném dalším vývoji celého systému, ve kterém bude hrát e-podpis významnou roli.
Dokument, který nese název:
“Best practice. Jak vyřizovat elektronickou poštu. Verze 2.0“
je zpracován s ohledem na povinnosti stanovené
- zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
- nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
- vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
Obsahuje rovněž postupy při ověřování platnosti elektronického podpisu.
Dokument ve formátu PDF lze stáhnout ze stránky s adresou::
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1923On-line kurz o elektronickém podpisu

Z úvodní stránky Portálu veřejné správy, se dostanete na nabídku e-learningových kurzů, které pro Vás připravilo Ministerstvo informatiky ve spolupráci se svými partnery. Registrací získáte k elektronickým kurzům bezplatný přístup.
Jedním z nabízených kurzů je i Kurz o elektronickém podpisu.
Osnova kurzu je následující:
Úvod kurzu
Lekce 1 - Vstupte do světa elektronického podpisu
Katka a Zdeněk se představují
Definice elektronického podpisu
Identifikace
Autentizace
O elektronickém podpisu mezi řečí
Význam elektronického podpisu
Výhody elektronických dokladů
Vlastnosti elektronického podpisu
Elektronický podpis a právo
Shrnutí lekce
Lekce 2 - Jak získat elektronický podpis
Jak získat kvalifikovaný certifikát
Možnosti použití kvalifikovaného certifikátu
Co je třeba k získání elektronického podpisu
Závěr kurzu
Kurz vyžaduje cca 30 minut času, jde o přehlednou informaci podanou formou rozhovoru.
Při první návštěvě se musíte k systému registrovat (potřebujete e-mail pro obdržení přístupového hesla) a dále se již budete moci kdykoliv přihlašovat ke studiu.

Vstupní stránka je na adrese: http://82.208.50.193/

8.5.06

Příručka pro zákazníky - OSVČ

Pokud se chystáte na uzavření smlouvy k vydání certifikátu České pošty a nevíte co Vás čeká, uděláte nejlépe, když si ještě před návštěvou kontaktního místa ČP stáhnete dobře sestavenou "Příručku pro zákazníky, verzi pro podnikající fyzické osoby (OSVČ)". Obsahuje podrobný popis postupů v PostSignum QCA.
Na níže uvedené adrese vyberte rubriku označenou "Ostatní dokumenty informativního charakteru" a v ní soubor ve formátu PDF o velikosti 385 kB.
Příručka obsahuje kapitoly:
- Než dojde k uzavření smlouvy
- Příprava na uzavření smlouvy
- Uzavření smlouvy a vydání certifikátu
- Ostatní
- Názorný příklad s ukázkou všech dokumentů s nimiž se setkáte.
Adresa stránky je:http://qca.postsignum.cz/www/download.php

Vyhledání a stažení certifikátů (ČP)

Úspěšné ověření přijaté zprávy opatřené e-podpisem ČP vyžaduje i na straně příjemce instalaci dvou certifikátů: certifikátu odesílatele a certifikátu příslušné autority. Pokud Vám je neposkytl odesílatel zprávy, musíte si je stáhnout z internetu.
Certifikát odesílatele můžete vyhledat a stáhnout ( pod podmínkou, že k tomu byl dán soiuhlas ) z níže uvedené adresy.
Můžete si při tom vybrat jednu ze 3 nabízených možností vyhledávání:
a) Vyhledání podle subjektu certifikátu
(Lze zadat libovolnou část libovolné položky subjektu certifikátu - minimálně 5 znaků).
b) Vyhledání podle části e-mailové adresy
( Lze zadat libovolnou část e-mailové adresy - minimálně 6 znaků).
c) Vyhledání podle sériového čísla certifikátu
Nabídka je na webové stránce označené "Stažení certifikátů uživatelů" s adresou:

http://qca.postsignum.cz/www/query_crt.php

Ověřování otisků certifikátů akreditovaného poskytovatele

Touto zprávou sice poskočím dost dopředu, ale reaguji jí na 3 dotazy, které jsem dostal e-mailem. K ověřování otisků certifikátů akreditovaného poskytovatele lze využít volně šiřitelný program DataHash. Program je určen k výpočtu otisků souborů pomocí hashovacích algoritmů MD5 a SHA-1. Ministerstvo informatiky tento program zpřístupňuje všem uživatelům, kteří se spoléhají na certifikát akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Pomocí programu se lze ujistit, že certifikát nebyl zaměněn. Uživatel má možnost si pomocí tohoto programu (či jiného obdobného programu dle vlastního výběru) vypočítat otisk certifikátu, který získal jako certifikát akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb a vypočtený otisk porovnat s otiskem zveřejněným ministerstvem ve Věstníku a na webových stránkách ministerstva. Pokud se otisky shodují, je zaručeno, že certifikát nebyl zaměněn. K problému se vrátím podrobnějším výkladem později.

Změny podle novely zákona o elektronickém podpisu

Z důvodů plné kompatibility zákona s právem ES byla do novely zákona implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. Jedná se především o možnost uznávání kvalifikovaných certifikátů v členských státech EU, o možnost získání akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb pro poskytovatele se sídlem v jiném státu a o možnost vydávat kvalifikované certifikáty podle tohoto zákona i v jiném státu.
Společenská poptávka po dalších službách PKI si vyžádala zavedení služby časové autority jako záruky za existenci určitých dat v čase. Dalším přínosem novely pro fungování služeb e-governmentu je zavedení institutu elektronických značek, prostřednictvím kterých bude možné označovat datové zprávy s obdobnými účinky jako s elektronickým podpisem. Výhodou elektronických značek je, že je možno je používat automatizovaně nejen fyzickými, ale i osobami právnickými nebo orgány státu. ( Převzato z portálu MICR ).

Průzkum v oblasti elektronických služeb státu

Svůj názor na elektronické služby státu pro podnikatele můžeme vyjádřit prostřednictvím dotazníku na stránkách Ministerstva informatiky.
Přímý vstup do dotazníku s titulkem “Průzkum stavu a potřeb v oblasti elektronických služeb státu pro podnikatele (eGovernment-to-Business)“ je na adrese:
http://www.micr.cz/pracdotaz/.
Průzkum provádí společnost CrossCzech a.s. za podpory Ministerstva informatiky ČR, Sdružení pro informační společnost, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace pro elektronickou komerci.

Právní předpisy (e-podpis)

K dnešnímu dni jsou pro služby elektronického podpisu aktuální především následující předpisy:
Návrh vyhlášky o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb
Novela zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Nařízení vlády č. 495/2004 Sb, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška č. 496/2004 Sb. k elektronickým podatelnám
Vyhláška č. 366/2001 Sb. o upřesnění podmínek stavovených v § 6 a 17 zákona o e-podpisu

Přehled udělených akreditací

Akreditace pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb byla k dnešnímu dni udělena třem organizacím.
Jejich přehled s odkazy a adresami obsahuje webová stránka, která je součástí portálu Ministerstva informatiky.
Najdete ji na adrese:

http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=603

Odkaz na stručný slovníček pojmů

Podmínkou spolupráce je komunikace a komunikace vyžaduje společný jazyk. Tak je tomu i v oblasti elektronického podpisu. Na webu lze najít řadu slovníků. Jeden stručný najdete na portálu První certifikační autority, a.s. (I.CA). Stručný slovník na níže uvedené stránce obsahuje výklad následujících pojmů:
- Certifikační autorita
- Certifikát
- Veřejný klíč
- Soukromý klíč
- Symetrická kryptografie
- Asymetrická kryptografie
- Hash funkce
- Hash hodnota
- Seznam veřejných certifikátů

Podrobnější slovníky jsou obsaženy přímo v příručkách firem nabízejících e-podpis.
Adresa stránky se slovníčkem: http://www.ica.cz/slovnik.html

EP portálu veřejné správy ČR

Obsah tohoto weblogu bude v první fázi přednostně zaměřen na zabezpečení soukromé a obchodní korespondence a teprve ve druhé fázi na komunikaci se státní strávou. Pro orientaci těch, kteří nemohou čekat, uvádím odkaz na webovou stránku s přehledem elektronických služeb pro vybrané agendy aktuálně dostupných přímo z portálu veřejné správy.
Přímo na portálu veřejné správy ČR jsou dostupné elektronické služby v aplikaci Elektronická podání – EP:
Služby České správy sociálního zabezpečení
- Evidenčních listů důchodového pojišťění (pro období od 1.1.2004
- Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005 (1. ledna 2006)
Služby Ministerstva informatiky
- Roční výkaz o poštovních službách PS (MI)1-01 za rok 2005
Služby Ministerstva financí
- Daň z přidané hodnoty
- Daň z příjmů fyzických osob
- Daň z příjmů právnických osob
- Závislá činnost
- Daň silniční
- Daň z nemovitostí
- Oznámení podle §34 zákona č.337/1992 Sb.
- Hlášení platebního zprostředkovatele
- Obecné písemnosti určené pro Finanční úřad
Služby Generálního ředitelství cel
- Celní správa- Intrastat.
Odkazy na podrobné informace týkající se jednotlivých služeb najdete na adrese: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/13609/_s.155/7238?docid=102305
Více informací o službách aplikace Elektronické podání pro daňovou správu najdete na http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/info/popis.htm
v nabídce EPO/Úvod/Vstupní informace.

Zábavné čtení, ALE...

V jedné ze zpráv v tomto weblogu jsem uvedl, že jsem si pořídil e-podpis České pošty. Své poznatky z celého procesu od objednání služby u ČP až po zprovoznění e-podpisu na svém počítači připravuji k vystavení na stránce tohoto weblogu. Při procházení odkazů na články týkající se e-podpisu jsem však dnes narazil na text Lukáše Nevosáda z 19. 9. 2005, nazvaný “Jak jsem si pořídil elektronický podpis České pošty“. Adresu článku uvádím na konci zprávy. Musím říci, že jsem se už dlouho tak nepobavil, jako při čtení některých částí tohoto článku. Pan Nevosád je vynikající vypravěč. Své tápání, nebo spíše trápení na portálu certifikační agentury popsal opravdu velmi humorně. Autorem zvolený způsob podání vlastních zkušeností s pořizováním e-podpisu u ČP však pobaví jen toho, kdo již má vyřizování na ČP úspěšně za sebou. Potenciálního zájemce o e-podpis by mohl naopak vyděsit nebo přímo odradit. A to by byla z řady důvodů škoda.
Proto jsem se rozhodl o procesu pořizování služby říci pár slov v předstihu před svým souvislým výkladem. Je bohužel pravda, že navigace na portálu www.postsignum.cz není v řadě míst snadná. Jak jsem zjistil, mnoho se za toho půl roku v přímé podpoře navigace zájemce o certifikát nezlepšilo. Je to především zásluhou příliš kusého a často nezvyklého výkladu u některých používaných pojmů ( fyzická osoba, zaměstnanec apod. ) v kontextu e-podpisu ČP. Myslím si, že certifikační agentura Postsignum QCA si moc dobrou reklamu strukturou portálu každopádně nedělá.
Přesto musím prohlásit, že se mi podařilo v obou fázích procesu uspět bez nutnosti kontaktování technické podpory hned napoprvé. Tím chci říci, že nabízený postup není nepřekonatelnou překážkou ani pro člověka v mém věku (77). Dovedu si však představit řádově kvalitnější on-line podporu a je škoda, že si to ČP k vlastní škodě neuvědomuje. Příručky, které jsou nabízeny ke stažení, představují dobrou pomoc. Je škoda, že jejich použití není včas ve vhodném místě důrazněji doporučováno. Nevím, jak tomu je na jiných pracovištích ČP, ale v Plzni, kde jsem službu e-podpisu ČP objednával, jsem se setkal s ochotnými, příjemnými a vstřícnými pracovníky, kteří svoji práci znali. Tento dojem z osobní asistence jednoznačně překryl určité rozpaky nad on-line asistencí. V dalších zprávách na tomto weblogu přiblížím na výřezech z obrazovky kritická místa procesu generování certifikátu i procesu instalace. Článek pana Nevosáda si můžete přečíst na adrese:
http://www.lupa.cz/clanky/jak-jsem-si-poridil-elektronicky-podpis-ceske-posty/

Přiznání - náhoda

Téma e-podpisu mne dlouhodobě přitahovalo. Donedávna však zůstaválo u pečlivého shromažďování článků, které se tématu týkaly. Ke změně mého přístupu posloužila tak trochu náhoda. V sobotních novinách 29.4. jsem si přečetl, že za nesplnění povinosti předložit v termínu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005 hrozí pokuta až 20 tis. Kč. Nebyl problém přehled vytvořit, problém byl jak ho včas dostat na úřad. Posledním dnem bylo tentokrát naštěstí úterý 2. května, ale představa o frontě, která mne na úřadě čeká, byla hrozná. Na webu úřadu jsem zjistil možnost zaslání přehledu elektronickou cestou. Kámenem úrazu byl chybějící certifikát. Prostudoval jsem na webu aktuální informace o možnostech pořízení e-podpisu a vyrazil na pracoviště České pošty, odkud jsem si za 190 Kč přinesl na disketě potřebné certifikáty. Trochu jsem se zalekl instalace certifikátu a tak jsem přece jen zkusil uspět ve frontě na úřadě. Uspěl jsem asi po 2 hodinách. A tak dále - mohl bych pokračovat. Narychlo pořízené poznatky o současném stavu v oblasti e-podpisu mne však natolik zaujaly, že jsem se rozhodl tématu e-podpisu věnovat - konečně - důkladněji. A jelikož internet je pro mne nejen zdrojem poznatků, ale i jakousi vnější pamětí, kam si ukládám výsledky svého studia, rozhodl jsem se doplnit svůj zpravodajský portál AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz ) o další weblog. Toto moje přiznání ukazuje na důležitý faktor podmiňující další rozvoj uplatnění e-podpisu, kterým je poznání skutečné potřeby a užitečnosti služby. Na tom nic nemění fakt, že jsem tentokrát ještě mohl zvolit "klasickou" cestu komunikace - příště by se mi to bez e-podpisu již nemuselo podařit.

Odkazy na stručné texty na webu

Na "rozehřátí" nabízím několik odkazů na texty na webu, které mi posloužily pro první orientaci v problematice e-podpisu:
- Jeden z užitečných pokusů o stručné přiblížení teorie e-podpisu najdete pod názvem na "Nebojte se elektronického podpisu:teorie" na adrese:
http://root.cz/clanky/nebojte-se-elektronickeho-podpisu-teorie/
- Poměrně aktuální stručný text na webu ( 28.2.2006 ) obsahující řadu informací o současné nabídce možností elektronického podání na finanční úřady najdete pod názvem "Zkraťte si cestu na úřad přes internet" na adrese:
http://podnikani.idnes.cz/firmy_tipy.asp?r=firmy_tipy&c=A060227_174928_firmy_tipy_sti
- trochu starší text ( 16.11.2005 ) na téma "Elektronický podpis v podání České pošty"najdete na adrese:
www.dsl.cz/clanky.php?clanek=273
Pozn.: podrobné a aktuálnější informace o mých zkušenostech s e-podpisem získaným od České pošty budou v tomto weblogu následovat.

Ohlédnutí za rokem 2003

Bez významu pro pochopení současného stavu není ohlédnutí do nedávné minulosti.
O tom, jak byla hodnocena situace v roce 2003, t.j. 3 roky po vydání zákona o elektronickém podpisu se můžete dočíst na adrese:
http://interval.cz/clanky/slavime-tri-roky-zakona-o-elektronickem-podpisu/

Min. informatiky o e-podpisu

Stručnou a věcnou charakteristiku toho, jak chápe MICR e-podpis najdete na níže uvedené adrese.Tamtéž najdete 14 odkazů na důležité zdroje informací legislativní, metodické i technické povahy.
Pro začínající zájemce doporučuji využít nejdříve odkazy na:
- abecedu elektronického podpisu
- často kladené otázky

- přehled udělených akreditací.
Adresa: www.micr.cz/epodpis/default.htm

E-podpis v prostředí MS Outlook

Jedním z často využívaných poštovních klientů je MS Outlook. Pro představu potenciálních zájemců o využívání elektronického ( digitálního ) podpisu, o tom jak snadné je jeho využívání v prostředí MS Outlook, jsem sestavil krátkou prezentaci obsahující následující ukázky:
- nastavení pro opatřování všech odesílaných zpráv el. podpisem
- postup vedoucí k doplnění el. podpisu k aktuální zprávě
- získání základní informace o výsledku ověření platnosti zprávy na straně příjemce
- podrobnější pohled na vlastnosti el. podpisu na straně příjemce.
Prezentace o velikosti cca 1,5 MB je připravena ke stažení na adrese:
http://akamonitor.ic.cz/epoutlook4.mht
Prohlížení ukázek je ověřeno v prohlížeči MS IE 6.0.
Pozn.:následovat budou informace o postupu při získávání a instalaci certifikátů.
V této a v nejbližších zprávách bude uvažována aplikace el.podpisu při komunikaci pomocí e-mailu. Informace o komunikaci s úřady veřejné správy přes webové rozhraní bude řešena následně s využitím odkazů na dostupné zdroje na webu.

7.5.06

Úvodní informace

Tento weblog si neklade za cíl prezentovat informace pro špičkové profesionály. Jeho posláním je usnadnit rychlé vyhledání aktuálních informacích týkajících se tématu, především lidem z praxe. Až na vyjímky zde budou publikovány především stručné komentované odkazy s webovými adresami. Obsah weblogu budu doplňovat příležitostně, podle toho, kdy během monitoringu časopisů, knih a webu, narazím na nový zajímavý zdroj informací. Těším se na Vaše návštěvy a uvítam upozornění na zdroje, které jsem přehlédl. Arnošt Katolický.