19.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://digifoto.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://digifoto.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

18.3.10

Migrace obsahu vsech blogu AKA MONITORu zapocala

Jak jsem uvedl, dochaz� na serveru ke zmenam. 
Postupne prevadim vsechny FTP blogy na nove adresy.
Po prevodu by se mela objevit na t�to star�
adrese zprava v anglictine, ktera oznam�, ze
je nastaveno automaticke presmerovani a nabidnuta
k odkliknuti adresa pro pripad potizi s presmerovanim.
Obsah publikovan� do dnesniho dne bude dostupny
na nove, ale i na teto "stare" adrese.
Behem migrace na novou adresu muze dojit ke
zkresleni nekterych znaku ceske abecedy
( s diakritikou ). Za to se omlouvam,
ale migrace je zajistovana na serveru blogger.com
a ja ji ovlivnit nemohu. ( I proto pisu tuto zpravu
bez diakritiky, abych vam usnadnil jeji rozlusteni.)
Nove zpravy na nove adrese by mely byt v poradku. 
Tak�e p��t� ji� na nov� adrese!
Arnost Katolicky
 

4.3.10

PIXEL 59/10

Rozhovor se specialistou firmy Framestore
Blender: objekty tkanin a silov� pole - popis n�stroj�
Bal�k hlasov�ch efekt� Antares - AVOX Evo
Video Copilot Twitch - kontrolujeme chaos
Sony HXR-NX5E
(Bonus aka) �vod do problematiky: 3D stereoskopick� produkce

17.2.10

Jak na po��ta� 2/10

http://pocitac.jnp.cz
P�ek�ka proti nebezpe�� - antiviry
Jak p�ev�st gramodesky a kazety do po��ta�e
Z�chrana smazan�ch soubor�
Soci�ln� s�t�: br�na do sv�ta nebezpe��
Na hran� je p�skovi�t� - program Sandboxie
(Bonus aka) Objevte kouzlo GPS fotografi�
P��t� ��slo vyjde 19.3. - t�ma Wi-Fi s�t�
P��loha p��t�ho ��sla bude obsahovat INDEX CD-�ek
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

9.2.10

Photo LIFE �. 75/2010

P�em�t�n� nad �ivotem s fotografi�
Probl�my p�i konverzi soubor� RAW
Kouzlo filmov� fotografie
Perspektiva v krajin�
Akcent v report�i
(Bonus aka) D�tsk� fotografie
 

DIGIfoto 2/10

Krajina �il� p�edstavivosti
FujifilmFinePix Real 3D-W1
Jak na d�vkov� zpracov�n� fotografi�
Fotografick� cestopis z Bolivie
Jak pracovat s kalibra�n� sondou Spyder 3 Pro ( pro monitor )
(Bonus aka) V�tvarn� stylizace fotografi�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

1.2.10

PiXEL 2/2010

www.pixel.cz
Budoucnost GPU akcelerace
Modo: architentonick� vizualizace
Tracking and Matchmoving - v�da trikov�ho pr�myslu
Native Instruments SCARBEE PRE-BASS - dokonal� virtu�ln� baskytara
Matte Paintning v preaxi - Postupy pro tvorbu projektu
(Bonus aka) Vue 8 - vysp�l� gener�tor a modelovac� editor

FotoVideo �nor 2010

www.ifotovideo.cz
�ERNOB�L� SV�T - z�jem o �ernob�lou fotografii roste!
Um�l� nebo p�irozen� sv�tlo?
METRO Global Photo Challenge 2009 zn� sv� v�t�ze
Fotografick� kontraverze - v�stava CONTROVERSIES - Kunst Haus Wien
Velk� v�b�r pam�ov�ch m�di� pro fotografy
(Bonus aka) O. Brunesk� - Death Valley & Red Rock Canyon State Park ******

30.1.10

CyberLink MediaShow 4

Snasn� spr�va fotografi�.
Plnou verzi najdete v DVD p��loze �asopisu Po��ta� pro ka�d�ho 4/00.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
 

25.1.10

CHIP 2/00

www.chip.cz
( Pozn.: za�azeno mimo��dn�, nen� v programu monitoringu )
10 rad pro video na internetu
Nejlep�� syst�m pro mobily
Aktualiza�n� robot
N�stroje a slu�by zdarma
E-knihy s barevn�m displejem
(Bonus aka) Slideshow Studio 2010 na CHIP-DVD
P��t� ��slo vyjde: 26.2.2010
---
Nov� weblog AKA MONITORu: www.akamonitor.cz/internet-radio.htm
 

Digit�ln� foto 1/00

www.digifotomag.cz
(Pozn.: za�azeno mimo��dn�, nen� v programu monitoringu)
Deset jednoduch�ch rad, jak si poradit se zrcadlovkou
Workshop: Kreativn� fotografov�n� krajiny
Nejlep�� zrcadlovky pro nat��en� videa
---
Nov� weblog:
www.akamonitor.cz/internet-radio.htm

19.1.10

P�kn� �l�nek v �asopise Mobility 1/00

N�zev �l�nku: Ovl�dn�te fotomobil.
Autor: Pavel Tomek
Odpov�d� na ot�zku:
M� smysl zkou�et m�nit nastaven�, nebo v�echno nechat
na �prav�ch v po��ta�i?
V�nuje se vyv�en� b�le, ISO, kompenzace expozice a kontrastu.
Na z�v�r odpov�d� na ot�zku: co se d� ud�lat s fotomobilem?
Pozoruhodn� doporu�uji!
V�ce o obsahu ��sla Mobilit na www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
 

15.1.10

Principy kr�sn�ho webdesignu - recenze

najdete p�vodn� recenzi pozoruhodn� knihy vydan�
v �esk�m p�ekladu GRADOU. Doporu�uji va�� pozornosti
nejen text recenze, ale i odkazy na str�nky, kter� jsou
s knihou spojeny.

7.1.10

PiXEL 1/2010

www.pixel.cz
Native Instruments KOMPLETE 6 bal�k virtu�ln�ch n�stroj�
3D software v nov� verzi - ZBrush 3.5 R3
3D-Coat: UV edita�n� n�stroje
Duel opera�n�ch syst�m� pro DAW
Siggraph 2009 - dojmy z konference o po��ta�ov� grafice
(Bonus aka) PLE a demo verze Vue 8 ke sta�en� 

31.12.09

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

21.12.09

Adobe Photoshop Lightroom 2 - GRADA - recenze - Katolick�

Aplikace Lightroom p�edstavuje komplexn� �e�en� spr�vy fotografi� – od z�sk�n� sn�mk�, p�es jejich prohl�en�, �pravy a� po v�stup (tisk, prezentace, publikov�n�), a to v�e v�etn� exportu a z�lohov�n� dat.
Lightroom se v p��stupu ke zpracov�ni fotografi� li�� od ostatn�ch program� t�m, �e nevytv���‘ „nov�“ sn�mky fyzicky, ale jenom o nich utv��� z�znam v katalogu (obsahuj�c�‘ informace o ulo�en� sn�mku). Ve�ker� �pravy, kter� n�sledn� se sn�mkem prov�d�te, se t�kaj� jenom katalogu a nikoliv p�vodn�ho sn�mku jako takov�ho.

Lightroom 2 p�edstavuje program, kter�, na rozd�l od Adobe Photoshopu, je ur�en p��mo pro digit�ln� fotografii. Hovo�� se o n�m jako o „digit�ln� temn� komo�e“.  Lightroom je v�eobecn� pova�ov�n za velmi kvalitn� produkt a nen� se proto �emu divit, �e l�k� jak autory, tak vydavatele.
Kniha Mojm�ra Kr�le je v po�ad� t�et� knihou na �esk�m kni�n�m trhu. Na str�nk�ch m�ho port�lu www.akamonitor.cz najdete recenze titul� vydan�ch ZonerPreessem a CPressem. Kniha Mojm�ra Kr�le se vyzna�uje p�edev��m stru�nost� a v�cnost� podan�.  Byla vyd�na v GRAD� v edici „Snadno a rychle“. Autor m� bohat� zku�enosti z v�ukov�ch kurz� a jeho kniha m� charakter u�ite�n� praktick� p��ru�ky, kter� p�ibli�uje Lightroom p�edev��m n�ro�n�j��m amat�r�m.  Struktura knihy odpov�d� svoj� strukturou vlastnostem a funkc�m Lightroomu, to znamen�, �e se v�nuje v�em f�z�m pr�ce s fotografiemi, v�etn� t�ch, kter� b�vaj� v literatu�e v�t�inou opom�jeny. Velk� bohatstv� funkc� Lightroomu znamenalo zna�n� n�rok na rozhodov�n� o tom, co za�adit a do jak� hloubky popsat, tak aby se text ve�el do 150-ti str�nek.
V knize mimo jin� naleznete i popisy dialogov�ch oken, jednotliv� nab�dky, p��kazy apod. Jeliko� program m�ete pou��vat nejenom v �esk�m, ale i v origin�ln�m anglick�m jazykov�m prost�ed�, uv�d�m v�dy u jednotliv�ch popis� jak �esk�, tak i origin�ln� zn�n�.  
Pln� text recenze s n�zvy kapitol a s p�ehledem vybran�ch d�l��ch t�mat najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/recenze/mkral.htm

 

15.12.09

Adobe Photoshop Lightroom 2 - GRADA

Na str�nk�ch tohoto weblogu jsem ji� publikoval odkazy
na sv� recenze (resp. komentovan� upout�vky) dvou titul�
v�novan�ch Photoshop Lightroom 2. S prvn� knihou na toto
t�ma p�i�el ZonerPress, pot� CPress a v tomto t�dnu se
objevila zpr�va o tom, �e t�matu Lightroom 2 se v�nuje
i nov� kniha Mojm�ra Kr�le, vydan� v GRAD�.
Je�t� do konce roku opublikuji svoji recenzi na tuto
t�et� knihu na str�nk�ch sv�ho port�lu. Odkaz najdete
na str�nce tohoto weblogu. 
V anotaci ke knize se na port�lu GRADY prav� (cit�t):
"Fotografujete �asto s digit�ln�m fotoapar�tem a cht�li byste
prov�d�t slo�it�j�� �pravy sv�ch sn�mk� a m�t jejich spr�vu v�ce
pod kontrolou? Digit�ln� temn� komora Adobe Lightroom 2 to
v�e umo��uje. Program vyhov� jak nejn�ro�n�j��m profesion�l�m,
tak i n�ru�iv�m amat�r�m. V t�to knize si postupn� probereme
v�echny f�ze zpracov�n� fotografi�. Za�neme importem jednotliv�ch
sn�mk� a jejich uspo��d�n�m do kolekc�. Nejrozs�hlej�� ��st
knihy je v�nov�na barevn�m �prav�m a retu��m. Dozv�te se, jak
porozum�t histogramu, jak prov�d�t z�kladn� i pokro�ilej�� barevn�
korekce, retu�e ne�istot a dal�� pot�ebn� �pravy. Na z�v�r si
p�edvedeme, jak z upraven�ch fotografi� vytvo�it slideshow,
webovou galerii a jak nejl�pe sn�mky vytisknout."
http://www.grada.cz/katalog/kniha/adobe-photoshop-lightroom-2_5702/

12.12.09

333 tip� a trik� pro digit�ln� fotografie

Zd�lo by se, �e n�s ji� na trhu literatury v�novan� fotografii
nem�e nic p�ekvapit.  A p�ece!
  Je tu kniha Miroslava My�ky,
kterou vydal CPress.
Pro ty z v�s, kte�� se obt�n� orientujete v obsahu knihy, kterou
m�te jinak ve velk� oblib�, je tu cenn� pomoc v podob� p�ehledu
tip� a trik� pro digit�ln� fotografii. Kniha uv�d� z�kladn� pojmy,
ale p�edev��m se dot�k� nej�ast�j��ch probl�m� fotografick�
praxe. Ne�ekejte hlubok� rozbory, autor d�v� p�ednost jednoduch�m
rad�m.
333 tip� a trik� je uspo��d�no do 11-ti celk�. �azen� tip� je logick�
a orientace v obsahu je proto snadn�.

Kniha poslou�� dob�e jako dopl�kov� zdroj poznatk�, ale i jako
samostatn� u�ebnice pro za��te�n�ky. Ur�it� jej� pomoc vyhled�te
p�i studiu jin�ch zdroj�, tradi�n� pln�ch zkratek a nov�ch pojm�,
p�i up�esn�n� definic� p�i vlastn�m komunikov�n� na t�ma digit�ln�
fotografie.

Jak� poznatky V�m autor Miroslav My�ka nab�z�?
S knihou se mimo jin� nau��te jak:
- Pou��vat jednotliv� re�imy va�eho fotoapar�tu
- Chr�nit a udr�ovat fotoapar�t a jeho sou��sti
- Vyb�rat vhodn� fotografick� p��slu�enstv�
- Fotografovat v nejr�zn�j��m prost�ed� a situac�ch
- Zachytit sv�tlo v jeho prom�nliv�ch podob�ch
- Zvolit spr�vnou kompozici pro lep�� sn�mky
- Kreativn� ovliv�ovat ostrost fotografi�
- Dos�hnout lep��ho barevn�ho pod�n� sn�mk�
- Prov�d�t z�kladn� �pravy fotografi� v po��ta�i

Autor V�s nau�� l�pe pracovat s fotoapr�tem i s nejr�zn�j��mi n�stroji
digit�ln�ho fotografa.

Jako v�dy, nab�z� port�l CPressu uk�zkovou kapitolu a podrobn� obsah.
 9.12.09

PHOTO life 74/09-10

- Chvalme kreativn� subjektivitu - obohacuje sv�t a fotografie
- Zobrazen� �enskosti - fotografie a p�edstavy �en
- Stylizace 2 - stylizace East Berlin
- Kdy� je b�l� obloha - jak postupovat, aby sn�mky byly p�sobiv�
- Z�lohujte si syst�m a vypalujte pomalu
(Bonus aka) Zpr�va dne:
So�a a Jan jsou man�el�. Srde�n� blahop�eji !!!
Vzkaz pro st�vaj�c� a potenci�lon� �ten��e PHOTO life:
Nenechte si uj�t �vodn�k k tomuto ��slu �asopisu.
Pan� So�a se sv��uje se sv�mi pocity z prvn�ch chvil sv�ho
man�elstv� a d�te mi za pravdu, �e je Janovi co z�vid�t!
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

RAW - digit�ln� fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4


RAW - digit�ln� fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4
Bruce Fraser a Jeff Schewe
ZonerPress

Kniha autor� Bruce Frasera a Jeffa Schewe obsahuje d�kladn�, otestovan� a prov��en� metody pr�ce s des�tkami �i stovkami sn�mk� denn�, od jejich p�enosu z fotoapar�tu do po��ta�e, p�es tvorbu po��te�n�ch v�b�r�, optimalizaci a dopln�n� metadat a� po zpracov�ni do publikovateln� podoby. Ukazuj�, jak lze dos�hnout rychl�ho a vysoce efektivn�ho pracovn�ho toku p�i zpracov�ni RAW sn�mk� d�ky kombinaci Photoshopu CS4, Bridge CS4 a Camera Raw 5. P��stup autor� k prezentaci obsahu knihy charakterizuje dob�e star� p��slov�, kter� prav�: �Dej �lov�ku rybu a nasyt� ho na den. Nau� �lov�ka lovit ryby a nasyt� ho  na cel� �ivot.� Podle sv�ch slov se auto�i sna�ili z �ten��e ud�lat �ryb��e�.  Mysl�m, �e  jejich snaha nevyjde napr�zdno.
Kniha je nejen vz�cn�m zdrojem u�ite�n�ch poznatk�, ale i velmi p�kn� odveden�m d�lem cel�ho kolektivu, kter� se na �esk�m vyd�n� pod�lel.
V�ce se o m�m dojmu, z�skan�m p�i studiu knihy, dozv�te na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/raw-fraser.htm.

7.12.09

Hot shoe - �hav� v�st�ely z mal�ch blesk� - ZonerPress

Autor: Joe McNally, p�ekladatel: Mgr. Ond�ej Dosed�l, 320 stran
Autor anotace knihy publikovan� na str�nk�ch ZonerPressu ozna�il knihu
v�sti�n� slovy: "Bible pro u�ivatele mal�ch blesk�".
Autorem je fotograf s obrovsk�mi
zku�enostmi z report�n� fotografie,
fotografie sportu a mezin�rodn� uzn�van� �kolitel
a vedouc� fotografick�ch
workshop�. Mluv� p�irozen�m jazykem, jemu� lze snadno rozum�t

i bez hlub��ch p�edchoz�ch znalost�. Pracuje s fotoapar�ty Nikon, proto
se v knize
zmi�uje v�hradn� technika t�to spole�nosti, jeho �vahy,
doporu�en�, postupy a sch�mata
nasv�cen� sc�n jsou ale platn� obecn�.

Kniha obsahuje spoustu p�edev��m praktick�ch informac�, vztahuj�c�ch
se k nej�ast�j��m situac�m, v kter�ch se fotograf nach�z�. I kdy� dv�
t�etiny poznatk� vyu�ij� zejm�na u�ivatel� NIKONu a blesk� SB-800
resp. SB 900, kniha obsahuje celou �adu �iroce vyu�iteln�ch cenn�ch
zku�enost�. Popisy situac� a jejich �e�en� autorem jsou velmi podrobn�.
Musel se zapotit p�ekladatel knihy, jeliko� zp�sob pod�n� je natolik �iv�,
plkn� vtipn�ch p�irovn�n�, �e v�rn� p�eklad vy�adoval hodn� pozonosti
a je t�eba ��ci - klobouk dol� p�ed kvalitou p�ekladu.
V�n�mu z�jemci o zku�enosti v dan� oblasti poslou�� dob�e odkazy
na str�nky blog�, prezentace prac�, studi a uk�zek fotografi�.
Proveden� knihy je velmi pe�liv�, co� je u ZonePressu ji� tradi�n�
p�ednost�. Na sv� si p�ijdou i milovn�ci vtipn�ch p�irovn�n�. Pro
ty �ten��e, kte�� se cht�j� vyhnout ��stem spojen�m s vyu�it�m
konkr�tn� techniky  ( Nikonu ) m�m dobrou zpr�vu: budete-li ��st by�
jen rozveden� podtitulky kapitol, z�sk�te tolik poznatk� a rad, �e v�m
vysta�� na hodn� dlouho, ne� si je na sv� technice ov���te a vyzkou��te.
Styl p�ednesu obsahu odpov�d� v�ce vypr�v�n� o fotografov�n�. Kniha je
v�e jin�,jen ne such� p��ru�ka.
Kniha se v origin�le jmenuje "The Hot Shoe Diariers", co� je nar�ka
na film a seri�l stejn�ho n�zvu a znamen� "den�ky �erven�ch st�ev��k�."
Kniha pojedn�v� o tom, co a jak d�l� autor, v �em� je do jist� m�ry
specifick�.
Na webu ZonerPressu je publikov�na kvalitn� anotace a podrobn� obsah
jednotliv�ch kapitol. N�zvy a obsah kapitol  najdete i na adrese:
http://www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Nebudu je proto opakovat. Pro p�ibl�en� p��stupu autora k t�matu vol�m
uk�zku z knihy. Jde o n�zev jedn� kapitoly a o �vodn� odstavec.
"Zabij�ck� �der sv�tlem...:
Ot�zka: a co, pros�m T�, je, ta technika p�ti prst� a pukl�ho srdce?
Odpov��:
Zjednodu�en� �e�eno se jedn� o nejstra�n�j�� �der ve
v�ech  bojov�ch um�n�ch. Ude�� t� kone�ky prst�... do p�ti r�zn�ch
tlakov�ch bod� na tv�m t�le... a nech� t� odej�t. Ale jakmile ud�l�
p�t krok� .. srdce ti pukne a vybuchne v t�le.
Dobr�, dobr�, zabij�ck� �der sv�tlem nen� nic podobn�ho. Ur�it� nen�
tak smrteln�, ale minim�ln� je ��dn� efektivn� pro pro�i�t�n� sn�mku.
Nic takov�ho jako opravdu hodn� sv�tla. Jen �der, �lehnut�. Takov�
letm� polibek."
( konec cit�tu )
Komu tento styl vyhovuje, kdo si takto podan� poznatky dok�e
transformovat do sv� fotografick� praxe, bude tuto knihu velebit.
Ka�dop�dn� jde o velmi cenn� p��r�stek do knihovny n�ro�n�ho
�ten��e-fotografa. Knihu v�ele doporu�uji.


http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni 


2.12.09

Computer 23/09

http://computer.zive.cz
Jak n�m po��ta�e ni�� zdrav�
Z routeru �ikovn� server s mnoha funkcemi
Rychleji a pohodln� bez ovlada��
Nau�te po��ta� ��st - ABBYY FineReader 10
Nadstandardn� tonalita - LightZone
(Bonus aka) Sjezdovky a ly�e online
P��t� ��slo vyjde 17. prosince 2009
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

DIGIfoto 01/10

www.digiarena.cz
Kam kr��� digit�l? - V�tejte v budoucnu
Previevv betaverze Adobe Photoshop Lightroomu 3
Bratislavsk� M�s�c fotografie - Report� Vladim�ra Birguse
Jak zpracovat surov� data v Zoner Photo Studiu 12
Megarecenze Canonu PowerShot G11
(Bonus aka) Jak vytvo�it fotografii s kouzlem star�ch dob
P��t� ��slo vyjde 1. �nora 2010
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

30.11.09

AKA MONITOR partnerem Z�pado�esk� univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Z�pado�esk� univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerstv� AKA MONITORu ISSN 1804-042X se Z�U v Plzni.
AKA MONITOR bude zaji��ovat informa�n� servis pro vybran�
pracovn�ky univerzity, (zam��en� na obory ekonomika, management,
informa�n� technologie a informa�n� syst�my,)  

PIXEL 12/09

Avid Media Composer 4.0
Native Instruments KOMPLETE 6
Native Instruments AUDIO 2 DJ
Medic�nsk� ilustrace

Hemisf�rick� obrazy  a animace pro planet�ria
(Bonus aka) E-Phonic Drumatic - virt.analogov� bic� syntetiz�tor
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

29.11.09

Fotografick� blesk a kouzlo v�noc

V�noce se kvapem bl�� a s nimi i zimn� fotografick�
�n�. O v�noc�ch vznikaj� ka�doro�n� neopakovateln�
situace, vzpom�nky na kter� si v�t�ina z n�s sna��
uchovat v podob� fotografick�ch z�b�r�.
At ji� fotografujete klasikou nebo digit�ln� technikou,
s ��m se v�dy setk�te, je �e�en� probl�mu se sv�tlem.
Vystihnout v�no�n� atmosf�ru p�i sn�en�m osv�tlen�,
m�eme jen m�lokdy tak, �e nech�me blesk sv�ho apar�tu
"pr�sknout" naplno v re�imu "AUTO". Pr�ce s bleskem 
proto pat�� do "kucha�ky" fotografov�n�.

"Pokud chcete v�razn� zlep�it �rove� fotografi�
po��zen�ch s bleskem, je nutn� pochopit, jak�
sv�tlo poskytuje blesk a jak ho rozumn� za�lenit
do sc�ny tak, aby jeho pou�it� pokud mo�no nebylo
vid�t. Blesk je toti� velmi siln� sv�tlo, a proto
v�dy dramaticky zm�n� sv�teln� podm�nky na sc�n�.
Prav� mistrovstv� zvl�dnut� blesku je um�n� pou��t
blesk tak, aby jeho pou�it� na sn�mku nebylo
v�bec vid�t!"
T�mito slovy za��n� tutori�l fotografa, publikuj�c�ho
pod jm�nem Pijhan Roman. Najdete ho na port�lu:
http://www.fotografovani.cz.
Obsahuje 8 lekc� s touto osnovou:
1. Z�kladn� charakteristika
2. Technick� parametry a funkce
3. Stanoven� expozice bleskem
4. Pou�it� v exteri�ru a ve tm�
5. Vykr�vac� blesk v exteri�ru
6. Pou�it� v interi�ru
7. P��slu�enstv� a makro blesky
8. D�lkov� ��zen�
Prvn� lekci najdete p��mo na adrese:
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_4_01_basic.html
P�eji v�m hodn� �sp�chu p�i studiu tutori�lu a zejm�na
p�i exerimentov�n� s technikami, kter� autor popisuje.
Sou�asn� v�m doporu�uji nezapom�nat na to, �e bez tv�r��ho
p��stupu k sc�n�, bez smyslu pro kompozici, bez jasn�
p�edstavy o tom, co chci sv�m sn�mkem vyj�d�it, technika
sama o sob� atmosf�ru v�noc zaznamenat nedok�e.
Pod�vejte se na m�j weblog www.akamonitor.cz/digifoto.htm
kde najdete odkazy na �adu knih a �l�nk�, v�novan�ch
kreativn� fotografii.

13.11.09

Mobility 11/09

Jak bude vypadat nejlep�� komunik�tor? - HTC TATOO
Dlouhodob� zku�enosti s nejvybaven�j�� Noki�
Leto�n� nakupov�n� mobiln�ch d�rk�
Spustili jsme nov� katalog tarif�
Preview: Emporia Talk Premium
(Bonus aka) Jak funguj� obchody s aplikacemi
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

9.11.09

Extra PC 11/09

www.extra-pc.cz
Velk� t�esk a rozp�n�n� soci�ln�ho vesm�ru
Zotro�� si n�s um�l� inteligence? Budoucnost IT
Gmail �iv�
Kop�rov�n� pod kontrolou - SuperCopier
Nejlep�� USB vychyt�vky
(Bonus aka) Digit�ln� zrcadlovky - extra test
P��t� ��slo vyjde 4. prosince
T�ma 12/09: nakupov�n� na internetu
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

4.11.09

DIGIfoto 11-12/09

www.digiarena.cz
Spr�va a archivace fotografi�
Megarecenze Panasonic Lumix GMS-GF1
Recenze Zone Photo Studio 12
Rozhovor s Thomasem Hoepkerem
Cestopis z Namibijsk� p��rodn� rezervace Eto�a
(Bonus aka) Czech Press Photo 2009

31.10.09

Knihovna fotografick� literatury AKA MONITORu

Na nedostatek fotografick� literatury si rozhodn� nem�eme
st�ovat. Vydavatelstv� ComputerPress, GRADA a ZonerPress,
n�s zasobuj� d�ly �esk�ch i zahrani�n�ch autor�. Co je na t�to
literatu�e pozoruhodn�, je pohotovost vydavatel�, kte�� dok��
vydat kvalitn� �esk� p�eklad t�m�� sou�asn� s origin�lem.
Abych v�s p�esv�d�il o pravdivosti uveden�ho tvrzen�, uv�d�m
odkaz na webovou str�nku, kde jsem vystavil seznam knih,
kter� jsem na t�ma "fotografie" - p�edev��m digit�ln�, za
posledn� l�ta nashrom�dil a kter�m jsem (na sv�m port�lu)
v�noval pozornost. 
Seznam najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/fotografie-knihy-akamonitor.htm
Na velkou ��st knih z publikovan�ho seznamu,
najdete na str�nk�ch m�ho port�lu recenzi nebo podrobnou
upout�vku. Nejsnadn�ji s vyu�it�m vyhled�va�e
str�nek, uveden�ho v lev�m rohu m� home-page na adrese:
www.akamonitor.cz, nebo na jedn� ze t�� adres:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
http://www.akamonitor.cz/newbooks.htm
http://www.akamonitor.cz/digifoto.htm
Pokud mi n�kter� titul unikl, budu vd��n� za upozorn�n�
zaslan� na adresu doc.aka@akamonitor.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
  

29.10.09

OCR p�evod nafocen�ho textu do editovateln�ho souboru

Nov� verze programu ABBYY FineReader 10
umo��uje na�ten� fotografie textov� str�nky
p��mo z fotoapar�tu. Automaticky prov�d�
�pravu fotografie s ohledem na n�slednou
anal�zu obsahu. V uk�zce ve slideshow
na n�e uveden� adrese je pou�ita fotografie
z digit�lu, umysln� focen� za �patn�ho
osv�tlen� a fotoapr�t nebyl nastaven kolmo
z origin�lu, n�br� pod �hlem. Program �hel
vyrovnal a srovnal ��dky. P�ekvapiv� dob�e
rozeznal text i z m�lo kontrastn� fotky.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/FR10PIC/
Pokud v�s zaj�m� v�ce o programu FineReader
ve verzi 1O, pod�vejte se na adresu:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/FR10P/
Odkazy na dal�� uk�zky najdete brzo na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.

24.10.09

Po��ta� pro ka�d�ho 22/09

V�hody a rizika nov�ch Windows - co je�t� neum�?
Jak vytvo�it a pou��t �ablonu grafu
Fotoapar�ty odoln� v��i vod� i p�du
Fotografie v po��ta�i - K �emu je dobr� retu�ov�n�
Bezplatn� prohl�e� obr�zk� - Photoscontrol
(Bonus aka) V�echny webov� slu�by v jednom programu
P��t� ��slo vyjde 9. 11.09
T�ma 23/09: Vyb�r�me fotoapar�t
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

20.10.09

Digit�ln� foto 72-8/09

www.digifotomag.cz
(za�azeno vyj�me�n� - nen� b�n� monitorov�no)
Podrobn� pr�vodce krajin��sk� fotografie
Aktu�ln� - Infra�erven� fotografie
Z�klady studiov� fotografie
Fotografujeme na cest�ch
Pou��vejte filtry
(Bonus aka) CD-ROM Digit�ln� temn� komora
P��t� ��slo vyjde:
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

19.10.09

HyperSnap - cenn� n�stroj pedagoga-v�zkumn�ka - Informace - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/hsnap
jsem pro v�s vystavil slideshow, kter� ukazuje prost�ed�
a funkce velmi zaj�mav�ho programu, kter� v sob� kombinuje
dv� funkce:
- vy�ez�v�n� sn�mk� z obrazovky po��ta�e s celou �adou
    variant v��ez� a
- editor po��zen�ch v��ez�-sn�mk�.
Do slideshow jsem sice za�adil i p�ehled funkc� v angli�tin�,
ale podstatn� ��st prost�ed� MENU je v �e�tin� - jak
se o tom v uk�zk�ch p�esv�d��te.
Program vyu�ijete p�i tvorb� HELP text�, on-line tutori�l�,
manu�l�, cvi�n�ch p��ru�ek, prezentac�, marketingov�ch
materi�l�, webov�ch str�nek, p��loh e-mail�, atd.
Program si st�hnete v trial verzi z adresy:
http://www.hyperionics.com/
a p�ehled nej�ast�j��ch ot�zek a odpov�d� najdete na adrese:
http://www.hyperionics.com/hsdx/hs4faq.asp
Zdrav� v�s
Arno�t Katolick�
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

 

9.10.09

Po��ta� pro ka�d�ho 21/09

www.ppk.cz
Sd�len� tisk�rny ve Windows XP
Vyb�r�me videokameru
Extern� pevn� disky - ot�zky a odpov�di
JAk obnovit smazan� soubory
Fotografie v po��ta�i - metadata
(Bonus aka) Prohl�dn�te si fotografie NASA
P��t� ��slo 26. ��jna 09
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

PHOTO life 73/09

www.photorevue.cz
Materi�l v�novan� podzimn�mu fotografov�n�
Stylizov�n� sn�mk�, portr�t�, autoportr�t� a j.
Z�loha nen� archivace - na co, jak a dyn z�lohovat
Nebojte se dokonal�ch, komorn�ch fotominiatur
Po��ta� pro fotografa - digit�ln� fotokomora a jej� v�bava
(Bonus aka) Digital workflow - kompletn� p�ehled pr�ce
P��t� ��slo 74/09 vyjde v t�dnu od 7. prosince 09
 

8.10.09

Plato Video Converter 5.27

DVD p��loha �asopisu COMPUTER 10/09
D�ky tomuto programu m�ete snadno a rychle p�ev�d�t a m�rn� upravovat videa mez� r�zn�mi form�ty, kter� jsou nav�c pln� konfigurovateln�. V�hodou je jednoduch� pou�it� a p�ehledn� grafick� rozhran�. Registra�n� ��slo z�sk�te prost�ednictv�m str�nek vvww.sw.cz/computer/plato-video.
http://www.akamonitor.cz/5xnej.htm
 

7.10.09

DIGIfoto 10/09

www.digiarena.cz
Z�ti�� v hlavn�m t�matu ��sla
Digit�ln� zrcadlovka Nikon D300s v recenzi
Jak ovl�dat fotoapar�t na d�lku
Sekce kulturn�ch novinek s rozs�hl�m p�ehledem v�stav
Preview Zoner Photo Studio 12
(Bonus aka)
Jak efektivn� upravovat sv�tla a st�ny sou�asn�
P��t� ��slo vyjde 3. listopadu
T�ma 11/09 Zoner Photo Studio 12
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

6.10.09

PICTURENAUT

V �asopisu PIXEL jsem na�em odkaz na HDR editor/gener�tor
s n�zvem PICTURENAUT. Produkt je voln� ke sta�en� s t�m, �e
auto�i uv�taj� "donation". B�hem n�kolika dn� vystav�m kr�tkou
slideshow sestavenou ze screenshot� a stru�n� koment�.
Odkaz na slideshow bude uveden v tomto blogu.
Adresa programu: www.picturenaut.com
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

3.10.09

Zoner Photo Studio ve verzi 12

ZPS12 p�in�� �adu novinek. N�kte�� recenzenti hovo��  o revoluci v ZPS. Nejzaj�mav�j�� novinkou, ur�enou p�edev��m pro pokro�il� u�ivatele ( majitele digit�ln�ch zrcadlovek) je podpora t. zv. digit�ln�ho negativu, neboli  RAW form�tu sn�mk�.

Jde o velk� aktu�ln� t�ma. Mezi zap�len�mi fotografy se snad nemluv� o ni�em jin�m. Je to jako zakl�nadlo a synonymum kvality z�znamu digit�ln�ho obrazu z�rove�. �e� je o form�tech RAW  nezpracovan�ch datech ulo�en�ch ze senzoru digit�ln�ho fotoapar�tu p�i po��zen� sn�mku. Zoner Photo Studio poskytuje pln� komfort p�i zpracov�n� RAW soubor� z v�ce ne� 200 typ� fotoapar�t� � prohl�en� n�hled� i plnou individu�ln� konverzi (vyvol�n�) dat do form�t� d�le graficky zpracovateln�ch. Profesion�ln� modul pro pro pr�ci s RAW form�ty obsahuje �irokou paletu mo�n�ch nastaven�. Samoz�ejmost� je i podpora form�tu DNG � univerz�ln�ho form�tu digit�ln�ho negativu.

Uk�zku prost�ed� modulu RAW jsem vystavil formou slideshow:
http://www.akamonitor.cz/zps12raw/

1.10.09

Extra PC 10/2009

www.extra-pc.cz
System inPage.cz - webov� str�nky snadno
Postihne krize nejatraktivn�j�� sw business - ERP
Poveden� des�t� OPERA
Za v�echno m�e Gutenberg - jak v�ci funguj�
Datov� schr�nky - u� nikdy ve front� na ��adech
(Bonus aka) Zoner Photo Studio 12 - no� verze editoru
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
-------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

24.9.09

Computer 18/09

Preview Zone Photo Studio 12
Filmov� datab�ze v All My Moview
Spou�t�n� celoplo�n�ho WIMAXu
Vzd�len� spr�va TeamViewer
8 �ernob�l�ch laserov�ch tisk�ren v testu
(Bonus aka) Wi-Fi pro ka�d�ho
 

21.9.09

Audio Record Edit Toolbox 12.1.5

Slideshow s uk�zkami nastaven� a u�ivatelsk�ho prost�ed�
najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/ARET/
Audio Record Edit Toolbox 12.1.5 is a Audio Recorder product from audio-tool.net, get 4 Stars SoftSea Rating, Audio Record Edit Toolbox helps you transfer tapes, LPs, live performances, Internet radio, TV, DVD, or any other sound source to your hard drive. The program helps protect your valuable recordings--just set the sound source, the recording quality, and volume, then start recording.
The Editor allows you to perform various operations with audio data such as displaying a waveform image of an audio file, filtering, applying various audio effects and more. It includes a click and crackle filter for cleaning vinyl records, a noise filter for cassette-tape recordings, and an equalizer to enhance the sound quality of all recordings.
Audio Record Edit Toolbox supports a wide range of audio formats, such as MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, Audio Tracks and Dialogic VOX. It is easy to convert an audio file from one format to another.
You can use the build-in CD ripper to copy all or some of your music tracks from your personal CD collection. Or, use build-in CD burner to burn your recordings to CD!
Key Features
* Recording - Record new audio file from a microphone or another sound source.
* Editing - Open, create and save audio files. Play an audio file or any part of it. Visually edit an audio file (Cut, Copy, Delete, Paste, Paste From File, Mix, Mix From File and Insert or Delete noise or silence in an audio file).
* Display - Display a waveform window of an audio file and apply zooming.
* Digital effects - Apply different effects (Amplify, Delay, Equalizer, Fade, Flanger, Invert, Normalize, Reverse, Multi Tap Delay, Silence, Stretch, Vibrato, Echo, Chorus)
* Audio filters - Apply different filters to the selected part of an audio file (Ban Pass Filter, High Pass Filter, High Shelf Filter, Low Pass Filter, Low Shelf Filter, Notch Filter)
* Support all major audio formats - Audio Record Edit Toolbox supports a wide range of audio formats, such as MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, Audio Tracks and Dialogic VOX.
The license of this audio & mp3 software is Free Trial Software, the price is $39.95, you can free download and get a free trial before you buy. If you want to get a full or nolimited version of Audio Record Edit Toolbox, you can buy this audio & mp3 software.
 

16.9.09

DIGIfoto 9/09

http://digiarena.zive.cz/
�esk� krajina - zachy�te kr�su za va�imi okny
Arles po�ty�ic�t� - report� z fotofestivalu
Jak na infra�ervenou fotografii
Kouzlo ostr�ch fotografi� - Focus MAgic 3
Jak na interakce vrstev v Adobe Photoshopu
(Bonus aka) Sony ALFA A380
P��t� vyd�n� 6. ��jna 09

Focus Magic 3.0 - P�evrat v technologi�ch pro zaost�en� fotografi�

Pou�it� revolu�n� technologie Focus Magic umo��uje odstranit jak
b�nou neostrost, tak pohybov� rozmaz�n�. Je k dispozici jako
samostatn� b��c� program pro Windows a jako Photoshop plug-in
pro Windows nebo Mac. Plug-in je mo�n� pou��t s �adou program�.
Verze 3 obsahuje speci�ln� algoritmus pro odstran�n� pohybov�ho
rozmaz�n� a b�� v�razn� rychleji (p�ibli�n� 4x), zvl�t� pro mal�
���ky rozost�en�.
Pro� Focus Magic
A� skenujete, fotografujete, tisknete nebo vyvol�v�te fotografie,
v ka�d�m kroku je do obr�zku p�id�na ur�it� m�ra neostrosti.  Focus
Magic obsahuje silnou technologii pro obnoven� detail�, neviditeln�ch
pouh�m okem.  Je cenn�m pomocn�kem pro vydavatelstv� a reklamn�
agentury, kter� pot�ebuj� ostr� fotografie do �asopis� nebo propaga�n�ch
materi�l�.  Je nutnost� pro muzea a spole�nosti zab�vaj�c� se archivac�,
aby bylo mo�n� z�skat co nejv�ce detail� ze star�ch fotografi�. 
Focus Magic je �iroce pou��v�n profesion�ln�mi fotografy i dom�c�mi
u�ivateli k zaost�en� cenn�ch fotografi�.
P��klady a dal�� informace z�sk�te na adrese:
http://www.focusmagic.cz/
Getting Started Tutorial najdete na adrese:
http://www.focusmagic.com/gettingstarted.htm
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

15.9.09

Fotografujeme d�ti - ZONERfoto.cz - workshop

Autorky: Ginny Felch, Allison Tyler Jones
Vydal:
www.zonerpress.cz
Kniha pat�� do ucelen� �ady komplexn�ho programu ZONERfoto.cz , ur�en� pro za��naj�c� a m�rn� pokro�il� majitele digit�ln�ch fotoapar�t�.
Recenzi jsem uvedl cit�tem, vyjad�uj�c�m hlavn� my�lenku knihy :
�S pokrokem digit�ln�ch technologi� m�e ka�d� zaznamenat p�ijateln� sn�mek d�t�te, ve smyslu vyhovuj�c� expozice. To je t�m�� zaru�eno. Ot�zkou je, jak vytvo�it v�jime�nou fotografii d�t�te. Takovou, kter� zaujme i po l�tech. �
OBSAH - N�zvy kapitol
- Um�n� fotografovat d�ti
- Fotografovy starosti
- Vid�me sv�tlo
- Ovl�d�me sv�tlo
- Kompozice
- Vlastn� styl
- Emoce a v�razy
- V�k a skupiny
- V�bava fotografa d�t�
- �pravy na po��ta�i
Do knihy p�isp�la sv�mi fotografiemi �ada autor�. V�ce o jejich tvorb� se dozv�te, pokud vyu�ijete odkazy uveden� v knize a nav�t�v�te jejich osobn�, nebo ve�ejn� fotogalerie.
P�kn� d�tsk� fotografie maj� dnes mnoho vyu�it�. M�eme ud�lat brilantn� album, prom�tat obr�zky na po��ta�i nebo v T V a vytv��et vlastn� fotoknihy.
Recenze je vystavena na adrese:
http://www.akamonitor.cz/ginny.htm
--------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------

14.9.09

Nab�dka on-line kurz� (nejen) pro majitele zrcadlovek SONY.

A� ji� pou��v�te digit�ln� fotoapar�t SLR poprv�, nebo jste ost��len� '
nad�enec... online
v�uka je�t� nikdy nebyla tak z�bavn�. Vypilujte
sv� znalosti k dokonalosti d�ky online v�ukov�m program�m firmy
SONY. Od z�klad� expozice a kompozice, k slo�it�j��m tip�m
a technik�m - m
no�stv� poznatk� pro fotografy v�ech �rovn�.
Aktu�ln� nab�dka:
- Z�klady automatick�ho ost�en�
- Z�klady expozice
- Rychlost z�v�rky
Adresa ZDE
http://campaign.odw.sony-europe.com/flashprojects/dime/alpha/microsite_sections/photoschool.html?xmlFile=xml/photoschool/cs_CZ.xml�ion=photoschool 
---------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------

10.9.09

Seznam monitorovan�ch �asopis� na port�lu AKA MONITOR - z��� 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

7.9.09

HDRI - High Dynamic Range Imaging - pro fotografy a po��ta�ov� grafiky

 
HDRI - /high dynamic range imaging / zobrazov�n� vysok�ho dynamick�ho rozsahu/
Christian Bloch
ZonerPress
www.zonepress.cz
 
ZonerPress vydal v kr�tk� dob� hned dv� knihy v�novan� t�matu HDR. Kniha s v�e uveden�m n�zvem je jednou z nich.  Vy�la v origin�le v roce 2007 a v Zonerpressu v roce 2008. Anglick� n�zev knihy zn�:
"The HDRI Handbook – High Dynamic Range Imaging for Photographers and CG Artists“
Po t�to knize ur�it� s�hn�te, pokud se chcete:
- nau�it fotografovat sc�ny s vysok�m dynamick�m rozsahem
- seznamit s technikami mapov�n� tonality
- objevit kouzlo tvorby a zobrazen� panoramatick�ch HDR sn�mk�.
Kniha kolektivu veden�ho Christianem Blochem je pln� praktick�ch rad a tip�, hodnocen� softwaru, workshop�, postup� a u�ite�n�ch tutori�l�.
Publikace se zam��uje, vedle obecn�ch a vysv�tluj�c�ch ��st�, na dv� skupiny u�ivatel�: na fotografy a na po��ta�ov� grafiky. Fotograf�m jsou ur�eny zejm�na kapitoly o fotografov�n� sc�n s vysok�m dynamick�m rozsahem, jak HDR obr�zek vytvo�it a d�le upravovat, a jak z n�j p�ipravit p�sobiv� obraz vhodn� pro tisk nebo prohl�en� na monitoru. Pro �adu �ten��� budou nap�. zaj�mav� postupy zachycen� a zpracov�n� panoramatick�ch HDR obraz�. Pro �adu �ten��� budou nap�. zaj�mav� postupy zachycen� a zpracov�n� panoramatick�ch HDR obraz�.
Doprovodn� disk DVD ke knize obsahuje v�echno, co pro za��tek pot�ebujete, nap��klad:
- r�zn� software (trial i pln� verze)
- uk�zkov� obrazy HDR
- soubory sn�mk� stup�ovan�ch expozic
- dal�� v�ukov� a zku�ebn� materi�l
Tak�e! M�te-li chu� a m�te fotoapar�t, s knihou S. Blocha a s jeho DVD p��lohou,
v�m u� nic nebr�n� v tom, abyste se pln� pono�ili do experimentov�n� s  HDR
sn�mky.
Pln� zn�n� recenze knihy najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/bloch1.htm
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

Fotografie a vysok� dynamick� rozsah - Z�klady HDR

R�d bych v�s sezn�mil s revolu�n� novinkou na poli digit�ln� fotografie – s HDR ( High Dynamic Range ).  Vyu��v�m k tomu odkaz na svoji p�vodn� recenzi v�novanou knize:
Fotografie a vysok� dynamick� rozsah -
Z�klady HDR
"Mastering HDR Photography“

MICHAEL FREEMAN

Na z�v�r tohoto textu, kter� je v��atkem z pln� verze,  najdete odkaz na pln� zn�n� recenze.
Svoji recenzi - a tedy i tento v��atek - nemohu za��t jinak, ne� cit�tem, kter� nejl�pe vystihuje t�matiku knihy:
„Bu�te v�t�ni u n��eho docela nov�ho na poli fotografie. U mo�nosti vytv��et sn�mky sc�n p�esn� tak, jak si mysl�me, �e je vid�me, nebo je�t� p�esn�ji, jak bychom je r�di vid�li.“

Abstrakt:
Po v�ce ne� jedno stolet� bylo jasnou skute�nost�, �e fotografie nen� schopna zaznamenat a nebo uk�zat pln� rozsah jas� skute�n�ho sv�ta. HDR za��n� u expozice a postupuje k tvorb� HDR souboru z �ady zaznamenan�ch sn�mk� se odstup�ovanou expozic�. A� doposud byla v�t�ina princip� digit�ln� fotografie zalo�ena na tom, co v�bava zvl�dne, sp�e ne� na tom, co vy�aduj� t�ny a barvy na sc�n�. HDR to m�n�. Nasn�m�n�m �ady expozic vytvo��me �pln� a souhrnn� optick� z�znam sc�ny p�ed fotoapar�tem, kdy n�kter� ��sti nebudou odpov�dat schopnostem obrazov�ho senzoru a fotoapar�tu. Kdy� tyto informace ulo��me v digit�ln� form�, budeme schopni je pozd�ji op�tovn� vyu��t pro lep�� nebo zaj�mav�j�� v�sledky. Rozhoduj�c�m probl�mem HDR je to, jak pou�it v�echny informace o jasu v dynamick�m rozsahu skute�n� sc�ny a zkomprimovat pro zobrazen� na monitoru nebo ti�t�n� fotografii.

Pro ty �ten��e, kte�� se s HDR dosud nesetkali, si dovol�m p�edsunout trochu osobn� vsuvku. P�izn�m se, �e p�ed �ervencem t.r. jsem o HDR nem�l ani tu�en�. K 80-t�m narozenin�m jsem dostal digit�ln� zrcadlovku a p�i zkoum�n� jejich mo�nost� upoutala moji pozornost mo�nost opakovan� expozice se stup�ovitou zm�nou expozice ( +0,7 EV ). Ve stejnou dobu jsem psal recenzi na knihu M. Freemana, v�novanou fotografov�n� v podm�nk�ch n�zk�ho osv�tlen�, kter� obsahuje stru�nou zm�nku o HDR.  Moje zv�davost mne p�ivedla na webu k informaci o mo�nosti vyu�it� HDR v editoru Zoner Photo Studia 11. A pak u� vedla cesta k instalaci prvn� trial verze specializovan�ho SW pro HDR. Pro�el jsem si n�kolik diskusn�ch skupin ( f�ra ) a kdy� jsem zjistil, kolik r�zn�ch n�zor� na HDR techniku se vyskytuje, a proto�e nem�m r�d �ernob�l� vid�n� p�i hodnocen� modern�ch metod a technik, rozhodl jsem se p�ij�t v�ci na kloub. Text t�to recenze v�s p�esv�d�� o v�sledku m�ho sna�en�. V�b�r cit�tu do �vodu recenze je jist� v�mluvn�m vyj�d�en�m m�ho vztahu k HDR. Pokud v�s p�ekvap�, �e – proti sv�mu zvyku – se v�nuji „soft“ problematice HDR v�ce ne� ot�zk�m spojen�m s vlastn� technikou – p�e�t�te si, pros�m, z�v�re�n� odstavec recenze.  Vyu�it�m voln�ch citac� z textu knihy se sna��m v�rohodn� p�ibl�it p��stup autora k HDR.

Lidsk� zrak je nesm�rn� slo�it� a dosud pln� nepopsan�. Zahrnuje sou�asn� fyziologii i psychologii vn�m�n�. V�sledkem je, �e v tomto oboru existuje p�ekvapiv� mal� shoda nad mnoha kl��ov�mi mechanismy. Fotografov� maj� sv� vlastn� zp�soby naz�r�n� na lidsk� vid�n� obecn�, na ��inky sv� p�edstavivosti a hodnocen� reakc� div�k� p�i prvn�m spat�en� sn�mku.


U HRD jde o
mo�nost vytv��et sn�mky sc�n p�esn� tak, jak si mysl�me, �e je vid�me, nebo je�t� p�esn�ji, jak bychom je r�di vid�li. Formluace nen� n�hodn�! Jde o problematiku, v n� se setk�vaj� fotografie, n�ro�n� v�po�ty a znalosti lidsk�ho vn�m�n� sv�tla. N�ro�n� znalosti, nov� a ve v�voji.

HDR za��n� u expozice a postupuje k tvorb� HDR souboru z �ady zaznamenan�ch sn�mk� se odstup�ovanou expozic�. A� doposud byla v�t�ina princip� digit�ln� fotografie zalo�ena na tom, co v�bava zvl�dne, sp�e ne� na tom, co vy�aduj� t�ny a barvy na sc�n�. HDR to m�n�.
Nasn�m�n�m �ady expozic vytvo��me �pln� a souhrnn� optick� z�znam sc�ny p�ed fotoapar�tem, kdy n�kter� ��sti nebudou odpov�dat schopnostem obrazov�ho senzoru a fotoapar�tu. Kdy� tyto informace ulo��me v digit�ln� form�, budeme schopni je pozd�ji op�tovn� vyu��t pro lep�� nebo zaj�mav�j�� v�sledky.


Obsah knihy:
�vod

HDR sc�ny a lidsk� vn�m�n�

HDR sn�m�n� a generov�n�

HDR mapov�n� tonality

HDR workflow

Slovn��ek pojm�


Podle M. Freemana HDR umo��uje :
- obnovu vysok�ch jas� a hlubok�ch st�n� v ka�d� situaci,
- mo�nost �sp�n� fotografovat v ostr�m a tvrd�m sv�tle,
- z�skat pozoruhodnou, d��ve nedosa�itelnou tonalitu a barevnost,

- fotografovat za jak�chkoliv sv�teln�ch podm�nek.


HRD m� tak� sv� omezen� a n�co n�s stoj� nav�c. Fotografovan� sc�na mus� b�t statick�, stejn� tak i n� fotoapar�t, a HDR vy�aduje v�znamn� mno�stv� pr�ce u po��ta�e nav�c.

Po v�ce ne� jedno stolet� bylo jasnou skute�nost�, �e fotografie nen� schopna zaznamenat a nebo uk�zat pln� rozsah jas� skute�n�ho sv�ta.  Je dobr� m�t na pam�ti, �e fotografov�n� s vysok�m dynamick�m rozsahem je u� mo�n� po n�kolik desetilet� �ernob�l�m negativn�m filmem. Sn�m�n� HDR stoj� zejm�na za �vahu zejm�na u sn�mk�, kter� by d��ve byly zam�tnuty jako „p��li� kontrastn�“.

Zobrazen� sc�ny zp�sobem odpov�daj�c�m lidsk�mu vn�m�n� je v�sostnou z�le�itost� HDR technik, ale a�koliv to zn� p�ijateln�, sch�z� jim na pozad� d�le�it� vizu�ln� zku�enost
P�i pohledu na fotografii, nehled�me jen na obraz zachycen�ho okam�iku, pohl��me na �hledn� zar�movan� obraz jako na objekt. M�me jist� o�ek�v�n�. Na prvn�m m�st� je proto �hel pohledu.

Nejd�le�it�j�� v HDR, stejn� jako nejobt�n�j��, je procedura mapov�n� t�n�. Pokud jste vytvo�ili HDR obr�zek z dostate�n� �irok�ho rozsahu expozice, spr�vn� rozlo�en�, tak byste m�li m�t kompletn� z�znam v�ech �rovn� jasu z origin�ln� sc�ny. Jak pojmout v�echny tyto informace a za�lenit je do fotografie, je �lohou t�nov�ho mapov�n�.

Z�kladn� ot�zkou, kter� ��dn�ho fotografa nep�ekvap�, je komplikovanost mnoha, mo�n� v�t�iny fotografi�. V�da zobrazov�n� je st�le daleko od schopnosti �pln� analyzovat fotografii a nen� o nic bl� schopnosti p�edpov�d�t d�le�itost objekt� na sc�n� pro pozorovatele. A to je p�esn� to, co t�nov� mapov�n� pot�ebuje.


D�le�it�j�� ne� r�zn� tipy a triky je pro osvojen� si t�to techniky znalost c�le, kter�ho chcete dos�hnout. Softwarov� n�stroje v�m umo�n� vt�snat ohromn� mno�stv� dat do omezen� kapacity obrazovky, ale neexistuje takov� v�sledek, kter� by uspokojil ka�d�ho. Jedin� zp�sob je dob�e porozum�t tomu, jak oper�tory mapov�n� tonality (TMO, tonemapping oper�tor) funguj� a zn�t i jejich nedostatky. Z�kladn� probl�m pro v�echny TMO je jak vymezit ka�dou oblast ve kter� budeme prov�d�t zm�ny. Tento zd�nliv� jednoduch� �in zahrnuje mnoho �rovn� vn�m�n�, odhadu a n�zoru.  

V dob� psan� knihy M. Freemana bylo pouze n�kolik opravdu v�konn�ch HDR aplikac�, p�esto�e existuje v�ce ne� dvacet oper�tor� mapov�n� tonality. D�vod toho je p�esnost, po�et nab�zen�ch n�stroj�, platforma a podpora takov�ch detail� jako je Raw form�t a absence EXIF dat.

V klasick� fotografii bylo mo�n� zachytit jen v�znamn� detail, nebo v�bec nefotografovat, vy�kat na jin� osv�tlen� a nebo zm�nit �hel pohledu. Jde o komplexn� vazbu mezi lidsk�m zrakem a mozkem. Mus�me ji poznat, abychom dok�zali rozhodovat o expozici a zpracov�n� HDR sn�mk�

Autor doporu�uje, abychom brali mapov�n� t�n� jako um�n� vytv��en� fotografi� - um�n�, kter� m�lo sv�j posledn� vrchol b�hem rozkv�tu �ernob�l�ho fotografov�n�.

Rozhoduj�c�m probl�mem HDR je to, jak pou�it v�echny informace o jasu v dynamick�m rozsahu skute�n� sc�ny a zkomprimovat pro zobrazen� na monitoru nebo ti�t�n� fotografii. Kdyby existoval vhodn� a levn� zp�sob, jak zobrazit cel� rozsah jasu, nic z toho by nebylo nezbytn�, (ale jedin� takove zobrazovac� za ��zen� e v sou�asn� dob� velk� a n�kladn� Brightside monitor.) A jak je zn�mo, fotografie pap�rov� bude pravd�podobn� v�dy jej� nej��dan�j�� formou. Tato ��st procesu sm��uje ke kompresi HDR obr�zku na LDR obr�zek (o n�zk�m dynamick�m rozsahu).


V�t�ina obt�� zaznamenan�ch fotografy zkou�ej�c�mi tyto techniky p�i �e�en� probl�m� s kontrastem ve snaze z�skat fotografii, kter� bude vypadat „dob�e“ plyne z ne�pln�ho pochopen� mo�nost� a schopnost� mapov�n� tonality. A co v�ce, programov� n�stroje zat�m nejsou tak dokonal�, aby poskytovaly p�edv�dateln� a bezvadn� v�sledky.

Pln� zn�n� recenze knihy M. Freemana „Fotografie a vysok� dynamick� rozsah – z�klady HDR“ najdete na adrese www.akamonitor.cz/mfreeman2.htm.


doc. Arno�t Katolick�
6. z��� 2009.
http://www.google.com/profiles/akamonitor

 

6.9.09

Fotografie a nizk� hladina osv�tlen�

Michael Freeman - Fotografie a n�zk� hladina osv�tlen� - Zoner Press

Jde o dal�� knihu zn�m�ho anglick�ho fotografa a autora cel� �ady popul�rn�ch knih o fotografii, Michaela Freemana. Podle slov autora je kniha vhodn� p�edev��m pro pokro�ilej�� a zdatn�j�� fotografy, vlastn�c� digit�ln� zrcadlovku. Podle vlastn� zku�enosti mohu v�ak prohl�sit, �e mnoh� �ten��, i ten, kter� nepat�� k profesion�ln�m fotograf�m a nen� tud� ani vybaven �pi�kovou technikou, si po p�e�ten� prvn�ch 30-ti, 40-ti str�nek uv�dom�, �e mu rady a postupy prezentovan� autorem v t�to pozoruhodn� knize, otev�raj� i pro amat�rsk� fotografov�n� nov� sv�t, kter� pova�oval a� dosud za p�ili� riskantn� nebo p��mo nedostupn�.

Digit�ln� fotografie, a jej� st�vaj�c� v�voj, zahajuje novou epochu fotografov�n� p�i n�zk� hladin� osv�tlen�, roz���en�m expozi�n�ch �as� a tak� situac�, kter� mohou b�t p�im��en� zachyceny. Umo��uj� pou��vat fotoapar�t za takov�ch podm�nek, kter� by byly nemysliteln� bez pou�it� nejr�zn�j��ch pomocn�ch technik, jak�mi jsou nap��klad z�bleskov� za��zen� apod.
Michael Freeman se ve sv� knize v�nuje metod�m a postup�m, jak zach�zet se sv�tlem, podstatn� slab��m, ne� je norm�ln� denn� sv�tlo, po��naje jeho zachycen�m senzorem, zpracov�n�m ve fotoapar�tu a kon�e mo�nostmi �prav v po��ta�i.

Sklonek dne, aktivity v interi�ru, cel� �k�la no�n�ch �innost�, jsou bohat�m a rozs�hl�m zdrojem fotografick�ch p��le�itost�, v dne�n� dob� dostupn�j��ch ne� kdykoliv d��ve. Je to pr�v� digit�ln� fotografie a jej� neust�l� rozvoj, kter� n�m je zp��stup�uje.
Kniha obsahuje bohatou sadu praktick�ch rad a tip�, po��naje radami k pou�it� vysok� citlivosti ISO, mo�nost� form�tu RAW, p�es informace o nov�ch technologi�ch, jako je nap��klad HDRI, a� po n�pravu r�zn�ch nedokonalost� a vad, kter� se p�i fotografov�n� za slab�ho osv�tlen� v�ce projev�. Orientuje se na odstran�n� r�zn�ch forem �um� nebo neostrost�.
Ale pozor: �pokud bude ka�d� sn�mek technicky perfektn�, znamen� to, �e ne�to��me na omezuj�c� limity tak d�razn�, jak bychom mohli.�
N�zk� hladina osv�tlen� nep�edstavuje pro fotografa pouze omezen�, ale i v�zvu. Odhadem �eknu, �e minim�ln� t�etina rad Michela Freemana orientuje �ten��e-fotografa pr�v� na to, jak na tuto v�zvu reagovat a posunout v�sledky dosahovan� digit�ln� fotografi� na nov� vy��� stupe�.
Kniha je p�edev��m pe�liv� p�ipraven�m pracovn�m pr�vodcem, obsahuj�c�m podrobn� rozbor nejr�zn�j��ch situac�, podm�nek a n�stroj� spojen�ch s vyu�it�m fotografie p�i n�zk� hladin� osv�tlen�. Ale nemylme se, spousta praktick�ch rad m� sv�j z�klad v promy�len�m vyu�it� teorie, kter� je v je v knize skryta pod rou�kou u�ite�n�ch a na m�ru situac� �it�ch metod a postup�.
Na sv� si p�ijde i ten, kdo v knih�ch ZonerPressu z edice fotografie, hled� p�edev��m p�kn� a n�padit� fotografie zku�en�ho autora.
V�ce se dozv�te na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mfreeman.htm

"Mastering HDR Photography" - Fotografie a vysok� dynamick� rozsah - Z�klady HDR - recenze

P�vodn� recenzi knihy:
Fotografie a vysok� dynamick� rozsah -
Z�klady HDR
"Mastering HDR Photography�

MICHAEL FREEMAN

Svoji recenzi jsem za�al cit�tem, kter� nejl�pe vystihuje t�matiku knihy:
�Bu�te v�t�ni u n��eho docela nov�ho na poli fotografie. U mo�nosti vytv��et sn�mky sc�n p�esn� tak, jak si mysl�me, �e je vid�me, nebo je�t� p�esn�ji, jak bychom je r�di vid�li.�
Pln� zn�n� recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mfreeman2.htm

Arno�t Katolick�

17.8.09

On-line kurz digit�ln� fotografie

Na n�e uveden� adrese jsem vystavil komentovanou upout�vku na
on-line kurz digit�ln� fotografie, se zam��en�m na �pravu, efekty
a prezentaci digit�ln�ch fotografi�.
http://www.akamonitor.cz/online-fotokurz.htm
Na str�nce je odkaz na slideshow s uk�zkami prost�ed� on-line kurzu.

7.8.09

PHOTO life 72/09

www.photorevue.cz
Cesta k fotografii - fotograf se u�� cel� �ivot
Vyzn�te se ve sn�mac�ch re�imech? Av, Tv nebo M?
M��en� dlouh� expozice
Dekorativn� jednoduchost - m�n� je �asto v�ce
RAW, Lightroom a infra - probl�m s infra�erven�mi fotografiemi
(Bonus aka) V��n� boj �en s fototechnikou
P��t� ��slo vyjde 5.10.
Nep�ehl�dn�te
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
http://www.google.com/profiles/akamonitor
 

31.7.09

Autotest pozornosti a pohotovosti - sout�n� hra "POST�EH"

P�ed 13-ti lety jsem naprogramoval ve Visual basicu 3.0 sout�n� hru, kter� slou�� sou�asn� jako autotest pozornosti a pohotovosti. Program automaticky n�hodn� vygeneruje 3 sady kole�ek ve 4 ( 6-ti ) barv�ch a rozm�st� je ve 3 pol�ch. Va��m �kolem bude co nejrychleji identifikovat, ve kter�m poli jsou um�st�ny 2 kole�ka stejn� barvy nejbl�e ( nejd�le ) od sebe. Hru jsem nazval "post�eh". DEMO verzi hry si m�ete st�hnout voln� z adresy:
http://www.akamonitor.cz/postreh.zip
Rozbalte si zip soubor do nov�ho adres��e.
Z�sk�te jeden exe soubor a soubor VBRUN300.dll.
Pravidla a n�vod k ovl�d�n� programu najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/postreh-pravidla.htm
V���m, �e se pobav�te.
Screenshot: www.akamonitor.cz/postreh-obr1.jpg
A. Katolick�
HRA POST�EH

30.7.09

ZPC na Facebooku

Zoner Software najdete nyn� i na Facebooku:
http://www.facebook.com/pages/ZONER-software/85576294118
 

Na fotografie s GPSkou

Pomoc� ka�d�ho GPS p��stroje zat�m fotografie nepo��d�te, ale i tak se ho vyplat� vz�t s sebou na focen� do p��rody i do m�sta. GPSka v�s nejen zavede k pokladu nebo na to spr�vn� fotogenick� m�sto, ale v�t�inou i zapisuje pro�lou trasu (tracklog). Z tohoto z�znamu si v Zoner Photo Studiu m�ete k fotografii p�i�adit �daje o m�stu po��zen�.
 
GPS p��stroj je ji� b�nou sou��st� v�bavy pro cesty do p��rody i do m�sta. Pom�h� n�m v orientaci anebo zavede n�s t�eba k pokladu p�i h�e geochaching . V�t�ina p��stroj� si v�ak tak� pamatuje n�mi pro�lou trasu, tzv. tracklog. A pr�v� tento z�znam m�ete v Zoner Photo Studiu pou��t m�ete k fotografii p�i�adit �daje o m�stu po��zen�.
 
Po��dili jste kr�sn� sn�mky a nezn�te k nim sou�adnice? Pokud jste zrovna nem�li s sebou GPSku nebo ji� nem�te tracklog, m�ete si m�sto po��zen� vyhledat na map� a d�ky Zoner Photo Studiu p�idat k fotografii GPS sou�adnice dodate�n�.
 
Zem�pisn� sou�adnice ze z�znamu (tracklogu) GPS p�id�te k s�rii fotografi� v okn� Pr�zkumn�k pomoc� funkce P�i�adit GPS �daje z nab�dky Informace | GPS.
 
V�ce se dozv�te v tutori�lu na adrese:
http://www.zoner.cz/podpora/tutorial-gps.asp
Zdrav� V�s Arno�t Katolick�
 
 

1.7.09

FilmScan 35 II - Mal� stoln� skener

Pokud jste fotografovali klasikou na film, jist� m�te doma p�knou z�sobu sn�mk� na 35mm negativn�m filmu, a� �ernob�l�m nebo barevn�m. Stejn� na tom budete s diapozitivy, pokud jste jim d�vali p�ednost. Vyhodit je, stejn� jako j�, nedok�ete - je na nich kus va�eho �ivota, z�znamy nejzaj�mav�j��ch chvil, na kter� nechcete zapomenout. V dob� CD-�ek, el. fotor�me�k� a digit�ln�ch fototisk�ren, se asi nebudete vracet do "mokr� fotokomory".
Existuje elegantn� �e�en� v podob� mal�ho stoln�ho skeneru "FilmScan 35 II", kter� v�m pom�e bez v�t��ch probl�m� p�esko�it propast mezi klasickou a digit�ln� fotografi�. Z�sk�te sn�mky ve form�tu, kter� bude snadno editovateln�, sd�len� i ukl�dan�.
O uveden�m pomocn�kovi se v�ce dozv�te z m� re�er�e, kterou jsem vystavil na adrese:
http://www.akamonitor.cz/filmscan.htm.

29.6.09

DIGIfoto 7-8/09

http://digiarena.zive.cz

Lidsk� t�lo v hlavn�m t�matu ��sla. Nau�te se fotografovat akt

Cestopis z tureck� metropole

Lidsk� t�lo je kr�sn� - Rozhovor s Gabinou P�rovou

Megarecenze: Nikon D5000 a Preview Olympusu Pe� E-P1

St�edn� Evropa dominovala v Lilie. Report� z fotofestivalu

 (Bonus aka) Hur� pod vodu!  S jakou technikou fotografovat vodn� sv�t