DESKOV� HRY - AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se DESKOV�CH HER a �ivota klub�. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

10.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://deskohry.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://deskohry.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

5.2.08

Vytv���me PC hry - bez programov�n�


V lednu 2008 p�ich�z� CPress s knihou, kter� pom�e splnit sen mnoha z t�ch, u kter�ch se hern� fandovstv� snoub� s touhou po vlastn� tvorb� po��ta�ov� hry. Kniha nese n�zev "Vytv���me PC hry - bez programov�n�". Jako autor textu je uveden Petr Roudensk�.
S pomoc� t�to knihy a obsahu p�ilo�en�ho CD, m�ete v prost�ed� syst�mu Games Factory kreativn� vytvo�it vlastn� PC hru, ani� byste se museli u�it programovac� jazyk. Auto�i v knize, krok za krokem, vytv��� 5 plnohodnotn�ch her. P�ed va�imi zraky vznikaj� � vesm�rn� st��le�ka, plo�inovka, adventura, logick� a z�vodn� hra. Se zvuky a s grafikou si starost d�lat nemus�te. V�echny zdroje her popisovan�ch v knize, obsahuje CD. K dispozici m�te i hotov� hry, jejich� tvorbu kniha popisuje. Jako n�stroj v�m poslou�� �asov� neomezen� a pln� funk�n� demoverze editoru Games Factory. Na webu CPressu najdete podrobn� obsah, �vod a uk�zku jedn� z kapitol knihy.
Odkaz na str�nku je ZDE-ZDE.

3.2.07

300 nejz�bavn�j��ch her pro d�ti ka�d�ho v�ku

Hry na ven, na doma i na cesty. Autorka:Cornelia Nitsch. Z n�meck�ho origin�lu �300 Spiele, drinnen, drauf�en, unterwegs�, vydan�ho nakladatelstv�m Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co p�elo�ila Mgr. Dagmar Brejlov�. Origin�ln� vyd�n� - Verlag Eugen Ulmer KG, Stuttgart, Germany, 2005.
�esk� vyd�n�: GRADA, 2007
�Oko�e�te si narozeninovou oslavu, letn� dovolenou nebo kr�sn� ned�ln� odpoledne, vydejte se do sv�ta her.�
T�mito slovy vyz�v� autorka �ten��e v p�edmluv� ke knize. Kniha si zaslou�� pozornost nejen pro bohatstv� her, kter� prezentuje, ale i pro stru�nou, ale v�cnou a pravdivou p�edmluvu, pojedn�vaj�c� o v�znamu her pro v�voj a v�chovu d�t�.
P��le�itost� ke hr�m a z�bav� je v�dy plno. Hr�t si m�eme nejen doma, v t�locvi�n� nebo na h�i�ti, ale i v lese, na louce, u vody, v parku. Autorka zd�raz�uje, �e fantazii rodi�� i d�t� se meze nekladou. Ani j�zda v aut� nemus� b�t nudn�, nebudeme-li cht�t.
Kniha je rozd�lena do 3 ��st�:
- Hrajeme si doma
- Hrajeme si na cest�ch
- Hrajeme si v p��rod�
Kniha obsahuje nejen sout�iv� a pohybov� hry , ale i kouzla a ��ry, procvi�ov�n� pozornosti , psan� a malov�n� , ��kadla, p�sni�ky, b�sni�ky, n�vody v duchu hesla �kdo kut�, nezlob� a v�eobecn� tipy. Autorka v knize soust�edila nejz�bavn�j�� hry pro d�ti ka�d�ho v�ku.
Podrobnou recenzi knihy najdete na adrese: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

31.1.07

Plze�sk� "BEDNA" dosp�la!

Pokud jste del�� dobu nezav�tali na webov� str�nky plze�sk�ho klubu deskov�ch her BEDNA, z�ejm� ani netu��te, kam se za ten rok BEDNA dostala. Tento t�den si �innosti klubu pov�iml i den�k Mf DNES. Ale dost teorie, otev�ete str�nku:
http://deskovky.ic.cz/index.php
a v�e bude jasn�!

Jin� ne� b�valy

Deskov� hry jin� ne� b�valy, pest�ej�� a lep��.
Pod t�mto n�zvem je opublikov�n �l�nek v �. 2/07 m�s��n�ku CLICK! Mezititulky jsou:
- Rychl� ochutn�vka
- Veletrhy her
- Dovozci her
- Jak hry nakupovat
- P��klady kvalitn�ch her podle typ�.
Deskov� hry autor �l�nku rozt��dil takto:
- rodinn� hry
- strategick� hry
- figurkov� hry
- vzd�l�vac� hry
- v�le�n� hry pro tat�nky a
- karetn� hry.

Na str�nk�ch �asopisu jsou uvedeny i dv� minirecenze her.

27.8.06

BEDNA na KIT 2006

Plze�sk� Klub deskov�ch her BEDNA se aktivn� z��astnil v�stavy KIT 2006 v Plzni. Jde o setk�n� milovn�k� leteck�ch model�, v�le�n� techniky a jin�ch zaj�mavost�. BEDNA prezentovala deskov� hry s v�le�nou t�matikou. V�ce na adrese: www.akamonitor.cz/KIT2006.htm, kde najdete slideshow sestavenou z fotek po��zen�ch na v�stav�. Slideshow je rozd�lena do 4 ��st�:
- ��ast BEDNY na v�stav�
- modely v hale plze%nsk� st�elnice
- v�l�n� technika na prostranstv�
- ostatn� zaj�mavosti, v�etn� p�ist�n� vrtuln�ku, v�stavy z�vodn�ch aut atd.

15.5.06

U�en� hrou - zaj�mav� webP�kn� proveden� web s bohat�m obsahem najdete na n�e uveden� adrese. Zaujal mne mimo jin� t�m, �e ve sv�m hlavn�m MENU nab�z� i volbu U�EN� HROU. Stoj� za to se po port�lu proj�t.
Adresa: http://www.blackfire.cz/deskove/

R�dce pro v�b�r vhodn� hry


��m se ��d�te p�i n�kupu hry? Ide�ln� je, kdy� m�me hru vyzkou�enou na vlastn� k�i. V���me-li p��tel�m, m�eme d�t na jejich radu. Ale co kdy� jsme v situaci, kdy jsme odk�z�n� sami na sebe? U ka�d� hry ( skoro ) b�vaj� uvedeny 2 d�le�it� parametry: po�et hr��� a v�k nejmlad��ho hr��e. Solidn� nab�dky obsahuj� i odhad maxim�ln� doby hran�. To by n�m m�lo pomoci p�i v�b�ru vhodn� hry. Ale zkuste se prohrabovat krabicemi v obchod� a hledat na obale uveden� parametry. Ne� se dopracujeme k c�li klepne prodava�ku pepka a p��t� n�m st�hnou roletu u kr�mu jakmile se k n�mu jen p�ibl��me.
Pomoc n�m p�in�� internet. Na n�e uveden� adrese si m�ete pohr�t s interaktivn�m r�dcem pro v�b�r vyhovuj�c� hry um�st�n�m na port�lu Kr�lovstv� her. Pomocn�k nese hrd� n�zev �Hern� r�dce�.V datab�zi je celkem 121 produkt� a pro v�b�r slou�� 3 filtry:
- po�et hr���,
- v�k nejmlad��ho hr��e a
- max. doba hran�.
Zkuste si s interaktivn�m r�dcem pohr�t.
Najdete ho na T�TO adrese:

Deskov� hry - studijn� p�edm�t

P�i proch�zen� webov�ch str�nek v�novan�ch deskov�m hr�m jsem narazil na zaj�mavou informaci. Kdo by si myslel, �e t�ma deskov� hry je jaksi "pouze" pro z�bavu, mohl by se m�lit. Na pedagogick� fakult� Technick� univerzity v Liberci pochopili, �e t�ma deskov�ch her m�e b�t tak� studijn�m p�edm�tem, kter� - by� pouze jako voliteln� - m� sv� m�sto ve vysoko�kolsk� p��prav� pedagoga. Ocituji V�m co o tom ��k� garant p�edm�t� deskov�ch her pan� Dr. Martina �im�nkov� ( text je ledna 2005 a je dostupn� na webov�m port�le VSLIB).
"Z�klady deskov�ch her - voliteln� p�edm�t Fakulty pedagogick� Technick� univerzity v Liberci je ur�en (nejen) student�m pedagogick� fakulty. Nau��te se v n�m z�klady n�kter�ch deskov�ch her, jako go, nim, vrhc�by (backgammon), othello (reversi), oware, tri�da (set), abalone ... D�le se nau��te, jak nalosovat jednotliv� kola turnaje, ve kter�m bude hr�t ka�d� ��astn�k s ka�d�m, i turnaj, ve kter�m to z d�vodu velk�ho po�tu z��astn�n�ch nen� mo�n� (tzv. �v�carsk� syst�m, kter�m se b�n� hraj� nap�. �achov� turnaje). P�edm�t je ukon�en� z�po�tem, k jeho� ud�len� je pot�eba aktivn� ��ast na cvi�en� a absolvov�n� vyu�ovac� hodiny hry go v n�kter� ze z�kladn�ch �kol. P�edm�t je vyu�ov�n v zimn�m semestru a v letn�m semestru na n�j navazuj� Deskov� hry."
Cesta k za�azen� p�edm�tu deskov�ch her do studia na VSLIB z�ejm� nebyla lehk�. I tady budu citovat pan� Dr. �im�nkovou:
"P�edm�t Z�klady deskov�ch her m�l premi�ru v zimn�m semestru 2001 a sch�zeli jsme se na kolej�ch Harcov, kam jsem nosila svoje soupravy her go, karti�ky na hru Tri�d, soupravy na hru Othello jsem m�la zap�j�en� od libereck�ch hr��� t�to hry a soupravy hry oware z DDM V�trn�k. P�edm�t absolvovalo 10 student�. Z�po�tov� v�ukov� hodiny prob�haly na Gymn�ziu F. X. �aldy a na Z� U Soudu. V n�sleduj�c�m roce jsme z�skali azyl v klubovn� deskov�ch her DDM V�trn�k. Mn� ubyla starost o p�inesen� hern�ch souprav a studenti m�li k dispozici mnohem v�ce her ne� vloni. Z�po�tov� v�ukov� hodiny prob�haly na z�kladn�ch �kol�ch na Kr�lov� h�ji, v Barv��sk� ulici a v ulici �esk�. V lednu leto�n�ho roku se mn� poda�ilo zv�t�zit nad byrokraci� a dos�hnout za�azen� obou p�edm�t� (tj. Z�klady deskov�ch her i Deskov� hry) do informa�n�ho syst�mu STAG, a tak se te��m na p��liv dal��ch student�." - Konec cit�tu z textu pan� Dr. �im�nkov� ( z roku 2005 ).

Na turnaji u soused�


13.kv�tna 2006 se n�kolik z�pado�ech� z��astnilo turnaje:
"9. Deutsche Catan Meisterschaft 2006 - Ranglistenturnier" po��dan�ho
"Spieleclub e. V. Regionalverband Regensburg".
O turnaji se jist� dozv�te brzo v�ce na str�nk�ch plze�sk�ho klubu deskov�ch her BEDNA.Zat�m se m�ete pod�vat na webov� port�l n�meck�ho klubu vyu�it�m n�e uveden�ho odkazu.
Spr�vci webu o sv�m klubu ��kaj� m.j. toto"
"So geh�ren wir seitdem auch zum Ali Baba. Wir haben zusammen ca. 150 Mitglieder und sind ein eigenst�ndiger Regionalverband Regensburg mit eigener Entscheidungsbefugnis in unserem Bereich. Die Zusammenarbeit l�uft bestens und das Verh�ltnis ist sehr gut, so dass es im Nachhinein genau der richtige Schritt war, anstatt der Gr�ndung eines eigenen kleinen Vereins mit dem Ali Baba zu "fusionieren"."

Adresa klubu ALI BABA v Regensburgu:
http://www.12spiel.de/cgi-bin/alibaba/index.pl?was=siedler
Adresa klubu BEDNA:
http://deskovky.ic.cz/index.php

14.5.06

Sledov�n� aktualizace obsahu str�nky

M�te-li nainstalovanou RSS �te�ku, m�ete si nechat sledovat aktualizaci obsahu weblogu automaticky. Adresu kan�lu ( Feed ) pro �te�ku z�sk�te kliknut�m na �ervenou ikonku s n�pisem RSS. V�ce o slu�b� RSS se dozv�te vyu�it�m odkazu na http://www.akamonitor.cz/RSS.htm. Moje obl�ben� RSS �te�ka je FeedReader verze 3.

Loga k seznamu odkaz�


Seznam v minul� zpr�v� byl pom�rn� such� a tak ho trochu o�ivuji.

Deskov� hry - Kluby - odkazy AKA

Nahl�dnut� do �ivota �esk�ch a moravsk�ch klub� deskov�ch her.
Fand�m sice hlavn� plze�sk�mu Klubu deskov�ch her "BEDNA", ale zaj�m� mne i d�n� v okol�. Rozhl�dl jsem se po �esk�m webu, abych zjistil p�r adres webov�ch str�nek t�kaj�c�ch se deskov�ch her. Zat�m jsem nena�el �as na to, abych to se�adil a tak to tady m�te v po�ad� jak jsem na to narazil. Mo�n� �asem....?
Adresy:
---
BEDNA Plze�
http://gamebox-plzen.webpark.cz/?X

---
Centrum.cz -katalog - sekce deskov� hry
http://search.centrum.cz/s-1209001-deskove-hry

---
Str�nka v SEZNAM.cz - sekce stoln� a deskov� hry
http://katalog.seznam.cz/Zabava-a-hry/Hry/Stolni-a-deskove-hry/index.html

---
ATLAS.cz - sekce deskov� hry
http://katalog.atlas.cz/zabava/hry/deskove_hry/?p=3

___
HRAJ.CZ - Aktuality ze sv�ta stoln�ch a karetn�ch her
http://www.hraj.cz/

---
Klub Paluba
http://www.hrejsi.cz/cgi/hry/hry.pl

---
Brn�nsk� klub deskov�ch her
http://klub.gzk.cz/index.php?act=odkazy

---
Klub KAPSA - D�tsk� po��ta�ov� klub
http://kapsa.cz/

---
DUHA - Klub Dla�ka P�erov
http://www.duha.cz/

---
Hodon�nsk� hern� klub
http://deskovky.wz.cz/

---
Klub deskov�ch her Vrtule
http://zlatesipy.cz/vrtule/

---
Klub deskov�ch her Odyssea
http://odyssea.tisnov.cz/

--
Hern� klub Mensy
http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/herni_kluby.html

---
Klub deskov�ch her FanTan
http://herna.anete.org/

---
Klub Saboterci - Litovel
http://saboterci.horinek.net/index.php?app=contact

---
�esk� asociace Scrabble
http://scrabble.hrejsi.cz/index.htm

---
Klub deskov�ch her Modr� k�men
http://anna.fi.muni.cz/~xsimece1/klub/moin.cgi/klub

---
Frodovy deskov� hry
http://deskovehry.blogspot.com/

---
Pal��k�v web
http://pablicko.unas.cz/g_obecne.php

--
Klub deskov�ch a stoln�ch her Poutn�k
http://www.skauthk.cz/?page_id=23

---
Orchis Brno - Nejen deskov� hry
http://orchis.brontosaurus.cz/kluby/

---
Mosteck� kahan
http://www.damweb.cz/2004/annonce/kvamostz.html

---
Ostrav poklad� - spole�ensk� deskov� hry
http://www.ostrovpokladu.cz/spolecenske-hry-deskove/

---
Rusovl�ska.cz - deskov� jry - prodej
http://www.rusovlaska.cz/hry/

---
Deskov� hry - OAZA-Karl�n
http://www.oaza-karlin.org/hry.htm

---
Klub deskov�ch her
http://www.e-skaut.cz/info/Deskove-hry/

---
Klub STOH
http://stoh.su.cvut.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2004100101

---
Liga deskov�ch her
http://stoh.su.cvut.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2004100101

---
Klub stoln�ch v�le�n�ch her
http://www.phwg.wz.cz/

---
Pabl��k�v web p�ev�n� o hr�ch
http://pablicko.unas.cz/

---
P�id�v�m sm�sici odkaz�:
- Deskov� hry - Obs�hl� kartot�ka pravidel, akc� a zaj�mavost�.

- Deskov� hry - Pravidla, karetn� hry a n�vody na v�robu her.
- Osadn�ci - Informace, turnaje a materi�ly ke h�e Osadn�ci z Katanu.
- Osadn�ci z Katanu - Informace, celoro�n� Liga Osadn�k�, turnaje, pravidla
- Cashflow - Strategick�, finan�n�-vzd�l�vac� stoln� hra.
- �esk� federace d�my - Zpr�vy a kalend�� ud�lost�, arch�v a dokumenty.
- �esk� federace Renju - Str�nky vznikaj�c� �esk� federace Renju
- Klub deskov�ch her Praha - Petrovice - Aktu�ln� zpr�vy, akce a �innost odd�lu.
- Olympi�da du�evn�ch sport� - Ofici�ln� str�nky akce.
- Pavu�ina - �eb���ek a p�ehledy turnaj�, kalend��, rekordy, fotky a literatura.
- Petr Ka�ovsk� - P�ehled pr�b�hu a v�sledk� turnaj�, odehran� partie
- Pi�kvorky - On-line hran�, funkce, rychlost, turnaje, komunikace a lah�dky.
- Prvn� Pra�sk� klub d�my - Aktu�ln� zpr�vy a �innost klubu
- Reversi / Othello - Logick� on-line hra pro siln� povahy.
- St�n me�e - P�ehled kouzel, zbran� a p��er.
- �kola hry go Tom�e Grossera - Lekce, knihy a mo�nosti hran� p�es Internet.
- Wordmaster - Program se slovn�ky na Scrabble a Boggle s po��ta�em.
---
Hrajeme.cz
http://www.hrajeme.cz/Hrajeme/

---
ALBI
http://www.albi.cz/

---
Najdu-li dal�� odkazy, seznam dopln�m. Uv�t�m n�m�ty!