Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

C O  J E  T O
MANAGEMENT
Jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás

Joan Magretta
 


 

 

      Mám ve zvyku číst každou knihu minimálně na dvakrát. První čtení je orientační a má jediný úkol – „nastrukturovat paměť“ – abych při druhém – podrobném čtení mohl myšlenky v paměti třídit. Ta první etapa může probíhat kdekoliv. Velmi často v trolejbusu, autobusu, vlaku nebo v tramvaji. V trolejbusu si vedle mne sedl můj známý, který se ihned zajímal o to, co mám tak důležitého a neodkladného ke čtení. Když uviděl nadpis knihy „Co je to management“, velmi se rozesmál a optal se mne: „ty pořád ještě nevíš co je to management?“.    
      Jak to s tím managementem je? Má či nemá smysl znovu a znovu stavět otázku „co je to management?“. Jaké jsou – nebo mohou být – pro to důvody?
      V knihách o managementu jde většinou o to „ukázat jaké jsou předpoklady účinného managementu, jaké úkoly a výzvy jsou s ním spojeny, co je v managementu hodno pozorné péče a co stojí za to dělat dobře“. Právě uvedená věta je převzata z knihy J. Magrettové, která považuje obor managementu za inovaci, „za narůstající soustavu myšlenek a praktických postupů, která tvoří předpoklad fungování organizací“. Management vyzrává postupně v systematickou disciplinu.
      Vyvíjí se svět kolem nás, vyvíjíme se i my sami. Poznáváme vyvíjející se svět a jeho součásti. Vyvíjí se naše poznání i naše schopnost poznávat. S vývojem světa se vyvíjí i management, který umožňuje existenci organizací - dobrý management je podmínkou jejich správného fungování. Značná část poznatků systematického oboru managementu odvozena z pozorování toho co z toho, co v dané vývojové etapě má fungovat, skutečně funguje a nebo nefunguje a proč.  
      Jaká je tedy odpověď na opodstatněnost otázky „co je to management?“ v roce 2004? Instituce, firmy, týmy i jednotlivci a jejich organizace dneška nejsou stejné jako před několika léty. Mění se cíle, mění se způsoby i nástroje komunikace ve společnosti. Vyvíjejí se přirozeně i nároky na management, což se odráží ve vývoji metod a technik. Vyvíjí se poznání autorů knih i jejich čtenářů, vyvíjí se struktura čtenářů a priority jejich zájmů o poznatky. Je tedy zcela přirozené, že se otázka „co je to management?“ staví a bude stavět v odborné literatuře znovu a znovu. Všichni se postupně učíme myslet jako manažéři – všichni postupně , vědomě nebo nevědomky, zvyšujeme svoji „manažérskou gramotnost“ – buď jako samouci, nebo jako „studenti – čtenáři“ odborné literatury.
       Předpokládám, že jste si přečetli anotaci knihy J. Magrettové na www stránkách vydavatele – Management Pressu – http://www.mgmtpress.cz/podrobne.php?id=184. Proto jistě víte kdo a jak se vyslovil ke kvalitě této práce. Mezi pochvalnými citáty nechybí ani citát z hodnocení „velekněze managementu“ Petera Druckera.
       Na základě pečlivého prostudování knihy jsem přišel k závěru, že vydání knihy orientované na aktuální odpověď na otázku „Co je to management?“ je opodstatněné ze všech výše uvedených důvodů. Jazyk knihy respektuje potřebu zvýšení manažérské gramotnosti širší veřejnosti, struktura a obsah knihy odrážejí vývoj poznatků managementu, přístup k obsahu respektuje prohlubování systematičnosti oboru. Výklad cílevědomě směřuje z osvětlení paradoxu moderní ekonomiky, vyjádřenému J. Magrettovou takto:“ myslíme si, že žijeme ve svých vlastních světech a že můžeme přispívat jako jedinci, ovšem to je možné jen proto, že nějaká forma organizace umožňuje naší specializovanou práci, aby byla produktivní“.
       Vzhledem k tomu, že jsem na www stránkách Management Pressu nenašel stručný přehled obsahu, uvádím ho ve zkratce zde proto, že představuje nejstručnější vyjádření struktury textu:
       Kniha je rozdělena do dvou částí:
Část I –  projekt: proč a jak lidé pracují
Část II – Provedení: realizace plánu
Zkrácené názvy jednotlivých kapitol:
- Vytváření hodnoty
- Podnikatelské modely
- Strategie – logika mimořádné výkonnosti
- Organizace – kudy vést  linie
- Pochopení skutečnosti – číselné údaje
- Skutečný konečný výsledek – poslání a kriteria
- Inovace a nejistota – sázka na budoucnost
- Dosahování výsledků – zaměř se na podstatné
- Řízení lidí – které hodnoty jsou důležité a proč
- Závěr – další kroky
       Při studiu knihy upoutaly moji pozornost následující dílčí témata:
- Marketingové zaměření: co pro zákazníka představuje hodnotu?
- Hodnota jako systém
- Tržní vztahy jsou vztahy mocenskými
- Příklady podnikatelských modelů
- Souvislost mezi strategií a výkonnosti
- Strategické myšlení
- Varování: trhy nemohou být všelékem
- Přizpůsobování kriterií poslání organizace
- Myšlení omezující se na daný rámec
- Rozvrhování budoucnosti, zvyšování šancí na úspěch
- Odvaha zastavit neperspektivní projekty.
      Kniha je psána srozumitelným jazykem, v obsahu vystupuje jasně snaha autorky o logický sled výkladu i o provázanost dílčích témat. Obsah i struktura knihy odráží aktuální stav a vývoj oboru managementu, včetně stručné exkurze do oblasti nástrojů.
      Měl jsem možnost nahlédnout do výtahů z originálního textu knihy J. Magrettové. Na tomto základě mohu prohlásit, že ke kvalitě českého vydání knihy bezesporu významně přispěla i kvalita českého překladu.  
      Studium knihy bylo pro mne přínosem. Jsem přesvědčen o tom, že obsah knihy může být přínosem k lepšímu poznání aktuálních problémů managementu nejen pro začínající manažéry. Kniha má šanci přispět k růstu „manažérské gramotnosti“ širší veřejnosti.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz
31. srpna 2004

 
 

Seriál článků na téma management znalostí

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877