CLOUD COMPUTING AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se t�matu "Cloud Computing". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Vyu�ijte podpory RSS.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

12.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://cloud.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://cloud.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

11.2.10

Architectural Requirements Of The Hybrid Cloud

Both public and private clouds have been found to have advantages for the enterprise, but most analysts now agree that the real power of the cloud concept lies in a marriage between the two -- the hybrid cloud

29.1.10

Computerworld 2/00

www.cw.cz
BI realizovan� standardn�mi kancel��sk�mi n�stroji
SSD disky urychl� nasazen� cloud computingu
P�ehled forem virtu�lizace destop�
Z�lohovac� �e�en� mus� reagovat na v�voj IT
Predikce IDC pro rok 2010
(Bonus aka) Nejv�ce ��dan� IT dovednosti pro leto�n� rok
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Nov� weblog: www.akamonitor.cz/internet-radio.htm

24.1.10

Konference Syst�mov� integrace 2010, tentokr�t s premi�rem

A je to op�t tady! T�my prof. Vo��ka a pan� Hany H�rkov� vyhl�sily
op�t "pohotovost". V po�t� mnoz� z n�s najdou v�zvu k zasl�n� p��sp�vk�
na 18-t� ro�n�k konference "Syst�mov� integrace".
Tentokr�t s podtitulem "Role ICT pro zv�en� konkurenceschopnosti �R " . 
Konference se bude konat tradi�n� v pra�sk�m pal�ci �of�n,
ve dnech 8-9.�ervna 2010 (�ter� - st�eda, netradi�n�).
A zde je sedm leto�n�ch t�mat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost st�tu
2. Lidsk� zdroje v ICT
3. Pr�vo ICT – ve�ejn� zak�zky na dod�vky ICT syst�m� a slu�eb
4. Hrozby a p���iny selh�n� implementa�n�ch projekt�
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Spr�va konfigurac� – p�edpoklad efektivn�ho ��zen� ICT slu�eb
7. Cloud computing – p��le�itosti a v�zvy
Novinkou leto�n�ho ro�n�ku je, �e se kon� pod z�titou premi�ra �R.
Premi�r Jan Fischer konferenci zah�j� p�edn�kou na t�ma 
"Jak ICT m�e pomoci �R ke zv�en� konkurenceschopnosti”.
Druh� den bude zah�jen p�edn�kou ministryn� �kolstv� Miroslavy Kopicov�
na t�ma “Role ICT vzd�l�n� pro zv�en� konkurenceschopnosti �R”.
Charakteristiku jednotliv�ch blok� jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Dal�� podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni
 

8.1.10

IT best practices in 2009: Lessons learned for 2010

Text, na kter� odkazuji v t�to zpr�v�, p�edstavuje naprosto "�erstv�" souhrn
zku�enost� s aplikac� hlavn�ch n�stroj� zvy�ov�n� efektivnosti ICT z uplynul�ho
roku s n�znakem jak t�chto zku�enost� vyu��t v roce 2010.
Publikov�no : 07 Jan 2010
Autorstv�: SearchCIO.com, Staff
Abstrakt:
"Enterprise CIOs will likely remember 2009 as the year "doing more with less"
evolved from an IT best practice into a necessity in the midst of an economic
recession. Although the transition called for cost cutting and tough decisions,
innovative IT organizations thrived, using IT best practices to achieve cost
savings in their core technology areas.
In this month's CIO Briefing, find out how CIOs used IT best practices in areas
such as the IT Infrastructure Library (ITIL), cloud computing, IT outsourcing
and business process management to drive efficiency in their organizations.
You'll also learn how they're carrying these lessons forward in their IT plans for 2010."
---
This guide is part of SearchCIO.com's CIO Briefing series, which is designed
to give IT leaders strategic guidance and advice that addresses the management
and decision-making aspects of timely topics.
Obsah str�nky:
Table of contents
- ITIL best practices
- Server virtualization and cloud computing lessons
- IT outsourcing trends
- IT security and risk lessons
- Virtual desktop benefits
- Business process management tools
- IT in 2009: The Real Niel looks back
- More resources
Odkazy:
Cel� text najdete na port�lu SearchCIO.com, na adrese:
http://tinyurl.com/ya8kfbp ( zkr�cen� adresa )
P�ejete-li si nejd��ve ov��it spolehlivost odkazu, pou�ijte:
http://preview.tinyurl.com/ya8kfbp
Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

7.1.10

Odborn� weblog specializovan� na ekonomickou efektivnost ICT

Do nov�ho roku 2010 vstupuji s nov�m odborn�m weblogem,
specializovan�m na sd�len� informac� o zdroj�ch v�novan�ch
ekonomick� efektivnosti ICT.
��zen� informatiky prob�h� v cel� �ad� rovin.
Jednou z nejn�ro�n�j��ch, je rovina ekonomick� efektivnosti.
Posl�n�m tohoto odborn�ho weblogu je upozor�ovat na cenn� 
zdroje - �l�nky v �asopisech, kni�n� tituly a webov� str�nky,
p��padn� cel� port�ly - kter� se t�matu v�nuj�.
Obsah bude navazovat na celou �adu st�vaj�c�ch weblog�
provozovan�ch na port�lu AKA MONITOR,  p�edev��m na
weblog v�novan� informa�n�mu managementu. Seznam 
existuj�c�ch odborn�ch weblog� najdete na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz

Vzhledem k pom�rn� mal� �etnosti zdroj� v �esk�m nebo
slovensk�m jazyce, zahrnu do monitoringu i zdroje v jazyce
anglick�m. V�t�ina odkaz� bude doprov�zena stru�n�m
koment��em.
 
Odkazy nebudou �azeny t�maticky, n�br� chronologicky,
podle toho jak je budu postupn� objevovat a zpracov�vat.
Uv�t�m n�m�ty na zdroje,kter� je�t� nebyly ve weblogu
zm�n�ny.
Odborn� weblog s n�zvem "EFEKTIVNOST ICT" najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/ekef-ICT.htm
Zdrav� v�s  Arno�t Katolick�

31.12.09

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

7.12.09

Mo�nost zkr�cen� dlouh� webov� adresy

Pokud si chcete ulo�it, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybran� zpr�vy, publikovan� v kter�mkoliv odborn�m weblogu
m�ho port�lu, m�ete si ji nejd��ve zkr�tit. V lev�m sloupci
weblogu v�novan�ho monitoringu �asopis�, najdete vstupn�
pole zkracova�e "TinyURL". Adresa weblogu s touto slu�bou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobn�j�� informaci o zkracov�n� webov�ch adres, o jejich
v�hod�ch a riziku s nimi spojen�ch, najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

4.12.09

ComputerWorld 21/09

Telepresence odstra�uje komunika�n� bari�ry
Autentizace u�ivatel� - obliba biometrie roste
Po�adavky na elektronizaci obc�
Ukl�d�n� dat do Cloudu
Gartner: 3 sc�n��e ekonomick�ho rozvoje
Znalostn� technologie - z�klad strategie firem po recesi
(Bonus aka) P��prava na certifikaci podle ISO 20 000 (1)
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

26.10.09

ITSystems 10/09

www.systemonline.cz
Podnikov� transakce v ��e cloud computingu
Co je t�eba �e�it v souvislosti s datov�mi schr�nkami
Kritick� m�sta ERP projekt�
M�te d�vod p�ej�t na ITIL v3?
P�ipravovan� novinky v Microsoft Office 2010
(Bonus aka) P�ehled nadstavbov�ch �e�en� pro datov� schr�nky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 
 

24.10.09

CIO Business World 11/09

www.cio.cz
Bezpe�nost v oblac�ch - CC do slu�eb bezpe�nosti
IT projekt stolet�: St�tn� pokladna
Sjednocen� komunikace v medi�ln� sf��e
P�ehled �e�en� pro daaov� schr�nky
Do �eho p�jdou investice v roce 2010
(Bonus aka) P��loha: ERP Podnikov� informa�n� syst�my
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

16.10.09

Cloud computing - pozor na nev�hody nov�ho trendu - Informace - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
Tato zpr�va se t�k� jedn� z perspektivn�ch strategick�ch technologi�
v oblasti ICT - "Cloud computingu", kter� se um�stil na druh�m m�st�
v �eb���ku Top 10 strategick�ch technologi� pro rok 2009 (Gartner).

Cloud computing je nov� paradigma, ve kter�m t�et� strany, i poskytovatel�
cloud slu�eb
(cloud service prov�ders, CSP; d�le jen poskytovatel�), nab�zej�
r�zn� hardwarov�
a softwarov� slu�by. Proto b�v�  CC definov�n jako poskytov�n�
�k�lovateln�ch
schopnost� v�po�etn� techniky, kter� jsou k dispozici na
d�lku a p�es internet, a mohou
b�t poskytov�ny v r�mci firmy (private cloud)
nebo t�et� m stranou (public cloud).
Cloud slu�by (d�le jen slu�by) mohou zahrnovat aplikace, nap��klad ��zen�
vztah� se
z�kazn�ky , nebo infrastrukturu (uchov�n� dat, v�po�etn� v�kon
procesoru �� poskytov�n� v�vojov�ch platforem).
Slu�by mohou b�t zaji��ov�ny flexibiln�
tak, aby dopl�ovaly z�kladn� firemn�
infrastrukturu po del�� �i kr�tk� obdob� a bylo
mo�n� reagovat na nestandardn�
kapacitn� po�adavky.
Kl��ov� p��klady spojen� s  aplikace t�kaj�c� se cloud k computingu jsou: 
- aplika�n� hosting pro ni��� a� st�edn� komplexn� aplikace,

- z�lohov�n� a ukl�d�n� dat, 
- obnova po hav�rii,
- vysoce v�konn� po��ta�ov� syst�my, kter� zpo�d�n� s�t� v�znamn� nezas�hne,
- prototyping a testov�n�. 
Cloud computingu se p�ehledn� v�nuje Tom� Kud�lka ve sv�m
�l�nku, opublikovan�m v �asopise CONNECT! 11/09:
Cituji z �l�nku:
Dopad na organizaci - Co mus�te zv�it p�ed p�ijet�m cloud computingu
Mezi hlavn� v�hody pat��
- Lep�� cashflow a v�t�� finan�n� transparentnost
- Spolupr�ce a sd�len� schopnost�
- Rychl� poskytov�n� a pru�n� �k�lov�n� slu�eb
- Ni��� re�ijn� n�klady na ��zen�
- IT funkce m�e sladovat kompetence
- P��nosy pro �ivotn� prost�ed�
Existuj� v�ak i nev�hody
- Nedostatek transparentnosti a souladu s pravidly a z�kony 
- Vlastnictv� dat a du�evniho majetku
- Ochrana osobn�ch �daj� a jej� d�sledky 
- Vy�et�ov�n� nevhodn� nebo nez�konn� k �innosti m�e b�t
neekonomick�
- Omezn� rychlost a dostupnost
- Rizika t�kaj�c� kontinuity podnik�n� va�eho poskytovatele 
a obnoven� �innosti po hav�rii
- �irokop�smov� p�ipojen� a dal�� serv isn� n�klady
- Omezme z�ruka na �rove� slu�eb
- Modely pro komplexn� licencov�n� a ��tov�n� 
- Omezen� schopnost p�izp�sobit a modernizovat
- Lock-in na stran� prodejce a z�vislosti
�asto existuje omezen� interoperabilita mezi cloud poskytovateli
v oblast� softwarov�ch slu�eb. P�enosnost obecn� tak� nen�
bezprobl�mov�. P�esto m�ete �elit ztr�t� dat v  p��p�d� jejich
likvidace nebo chyby t�et� strany p�de jejich likvidace nebo chyby
t�et� strany.
Zdroj: �asopis CONNECT 11/09
Tom� Kud�lka, KPMG �R
Zdrav� v�s Arno�t Katolick�
---------------------------------------
 

26.9.09

Informace o obsahu �asopisu Syst�mov� integrace 2/09

Druh� ��slo leto�n�ho ro�n�ku (SI 2/09) bych bez zav�h�n� nazval malou
u�ebnic� informa�n�ho managementu a syst�mov� integrace.
�l�nky p�edstavuj� komplexn� pohledy na danou problematiku.
N�zvy �l�nk�:

- ��zen� z�skan� hodnoty v podnikov� informatice

- eJustice jako jeden ze z�kladn�ch kamen� eGovemmentu v �R …

- Obchodn� modely Software as a Service

Methods and tools for data and software integration Enterprise Service Bus

- Cloud Computing

- �lov�k a informa�n� syst�m

- Sestaven� projektov�ho t�mu (Porovn�n� p��stup� rigor�zn�ch a agiln�ch metodik)

- From Web 2.0 to Enterprise Web 2.0 and to Enterprise 2.0

- Mo�n� IT strategie v dob� hospod��sk� krize – ohl�dnut� za Syst�movou integrac� 2009

M�lo kdy se v jednom v�tisku odborn�ho �asopisu soust�ed� tolik
navazuj�c�ch kvalitn�ch pohled� na aktu�ln� problematiku ��zen� ICT.
Blahop�eji redak�n� rad� SI, p�edev��m jej�mu p�edsedovi J. Pourovi.
----------------------------------------------------------------

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
Syst�mov� integrace, CHIP, ComputerWorld, CIO Business World,
Security World, ITSystems, �sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD,
Jak na po��ta�, Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC,
Connect!, Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto,
FOTOlife, ��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

24.9.09

CIO - Business World 10/09

Monitoring funk�nosti s�t�
Implementace projektu IS
Datov� schr�nky - co vlastn� pot�ebujeme

Virtualizace vs. Cloud - mraky nejsou technologie

Nov� IT infrastruktura - nov� virtu�liza�n� ��d
(Bonus aka) Wi-Fi dozr�lo pro podniky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

21.9.09

Evaluating Cloud Services: Five Tips

1. Differentiate between enabling and delivering cloud services.
2. Vendors should demonstrate latent capacity.
3. Ask to see a commercial client base.
4. Evaluate partnership ecosystems - and pay attention to Microsoft.
5. Don't believe that cloud services are a "magic bullet."
http://www.cio.com/article/print/502114
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

14.9.09

Z��ijov� ��slo Security World - Infoservis - doc. A. Katolick�

Doporu�uji va�i pozornosti z��ijov� ��slo 3/09
�asopisu Security World - �tvrtletn�k v�novan�
informa�n� bezpe�nosti. Obsahuje �l�nky t�kaj�c�
se bezpe�nosti ve vazb� na cloud computing,
virtualizaci a soci�ln� s�t�.
Arno�t Katolick�
V�ce na www.akamonitor.cz/5xnej.htm
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
----------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

10.9.09

Seznam monitorovan�ch �asopis� na port�lu AKA MONITOR - z��� 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

4.9.09

Pohled do bl�zk� budoucnosti - OS na webu - 2 p��klady

Dobr� den p��tel�!
Sna��m se o to, abyste, d�ky m�mu infoservisu, nepat�ili mezi posledn�,
kdo se dozv�d� o novink�ch v oblasti ICT a jejich aplikac�ch v ekonomice
a managementu. Nen� to snadn�. Pom�h� mi v tom monitoring obsahu
20-ti �asopis� ( viz info pod �arou ), p�isun knih �esk�ch vydavatelstv�,
"p�edplatn�" cel� �ady e-zin�, webcast� atd.
Dnes v�s chci upozornit na radik�ln� zm�nu, kter� se chyst� na webu.
B�hem n�kolika posledn�ch let se �ada t�m� sna�� o v�voj nov�ho
opera�n�ho syst�mu, kter� by nebyl instalov�n na desktopu, fungoval
by v r�mci internetov�ho prohl�e�e a byl proto dostupn� odkudkoliv na
internetu. Nejv�ce se hovo�� o aktivit�ch Googlu, kter� sv�m nov�m
OS chce hodit rukavici Microsoftu. Ale Google nen� jedinou firmou
a tak� ne prvn�. Microsoft samoz�ejm� nem�e trend k p�esunu
softwarov�ch slu�eb na web ignorovat a tak jeho nov� OFFICE 2010
bude dostupn� z webu stejn� jako je tomu u Google Docs.
OS Googlu je ve v�voji a uk�zat v�m ho proto nemohu. Syst�m
fungov�n� si v�ak m�ete "osahat" s vyu�it�m n�sleduj�c�ch dvou
p��klad�:
a) p�edev��m si otev�ete adresu http://windows4all.com/
chv�li vydr�rte ne� se aplikace na�te a pak se "kochejte" 
V prost�ed� prohl�e�e budete m�t dostupnou �adu funkc�, pro kter�
jsme a� dosud museli do OS Windows ( Linux a pod). Tak n�jak
to bude v bl�zk� budoucnosti vypadat.
b) pokud m�te pocit, �e jde jen o jakousi simulaci a �e byste si
cht�li "s�hnout do r�ny Kristovy", nab�z�m v�m tento p��klad:
Pokud nem�te nainstalov�n prohl�e� Firefox, st�hn�te si ho
( je kolem 7,5 MB velk� ) nainstalujte a spus�te si ho. Pot� si
v n�m zadejte adresu http://beta.cloudo.com/.  Klikn�te na
Create Cloudo Account, zadejte n�kolik informac� a vy�kejte na
zpr�vu, kter� v�m dojde do schr�nk? jej� adresu jste p�i
registraci zadali. A pak u� m�ete experimentovat dle libosti.
V �e�tin� o Cloudo toho moc na webu nenajdete, ale p��mo
na http://www.cloudo.com je v�e pot�ebn�.
Pokud si najdete �as a oba p��klady si prohl�dnete a zkus�te,
budete mezi prvn�mi informovan�mi budouc�mi u�ivateli nov�ch
modern�ch webov�ch opera�n�ch syst�m�. 
Zdrav� v�s
Arno�t Katolick� 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta� pro ka�d�ho,
Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer, Mobility,
BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife, ��etnictv�.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
---------------------------------------------------------------

26.8.09

Cloud-based BPM tools

Business Process Management Projects with IBM BPM BlueWorks
Date: Wednesday, August 26, 2009
Time: 9:00 AM PT / 12:00 PM ET
Cituji z abstraktu:
"
Joininig this Web Seminar you will find how to get started easily with cloud-based BPM tools
IBM BPM BlueWorks provides a revolutionary way to get started with BPM. BPM BlueWorks is a set of BPM business design tools, a rich collection of BPM content and a robust community of users all in a zero-cost, secure cloud environment. With BPM BlueWorks you can:
- How an application foundation can help your business deliver on its objective
- Learn about BPM: Learn strategies, trends and best practices for making smart process decisions
- Collaborate with the Community: Leverage community insight and access shared content
- Experience BPM: Capture business intent, understand capabilities, and sketch processes
- Optimize Processes: Extend strategy to drive process improvement and deploy with the IBM BPM Suite."
V�ce na adrese:
http://www.idgconnect.com/kick-start-your-business-process-management-projects-with-ibm-bpm-blueworks/251/115/8949/
www.akamonitor.cz
 

IT Systems 7-8/09

www.systemonline.cz
PLM syst�my pro ��zen� �ivotn�ho cyklu v�robku
�skal� n�stroj� pro projektov� ��zen�
Business Intelligence ve v�robn�ch podnic�ch
Jak za��t s virtualizac�
Pot�eba ��zen� dokumentace - dokumenty a incidenty
(Bonus aka) Elektronick� v�m�na dat aktu�ln�
P��loha: Outsourcing IT
- Vybran� pr�vn� aspekty SLA
- Data warehouse jako slu�ba
- Cloud computing p�ich�z�
 

8.7.09

The real cost of cloud computing services

Na port�lu SearchCIO.com se 8.7.09 objevil zaj�mav� text.
Autorkou je Christina Torode, Senior News Writer.

l�nek se zab�v� skute�n�mi n�klady na cloud computing services
Adresa �l�nku je ZDE-ZDE.
http://searchcio.techtarget.com/tip/0,289483,sid182_gci1361289_mem1,00.html?track=NL-983&ad=714078&asrc=EM_NLT_8636392