Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v prosinci 05
242.365
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2006

 

Firemní strategie pro praxi
(praktický návod pro manažéry a podnikatele)

Jaroslav Charvát
 


 

         

       Pojetí a zaměření knihy dobře vystihuje text, uvedený na titulní straně knihy:
- Praktický návod pro manažery a podnikatele
- Od firemní kultury po schopnost vydělávat peníze
- Příklady a studie z praxe v ČR
       Autor knihy, Ing. Jaroslav Charvát, MBA, se jako člen vrcholového vedení spolupodílí na vytváření strategických cílů firmy. Působí jako lektor v oblasti tvorby strategie a řízení firemních financí. Autorův profil se pozitivně odráží v kvalitě obsahu i ve způsobu jeho podání.
       Knih věnovaných otázkám strategie je na českém knižním trhu několik. Většinou pojednávají o problematice související s managementem velkých firem, příklady jsou brány často ze zahraničních a specifickým otázkám malých firem se příliš nevěnují. Transformace poznatků těchto zdrojů na podmínky malých českých firem je pro manažéry obtížná a někdy i riziková. 
       Struktura knihy:
1. Význam strategie
2. Vytvoření nadhledu
3. Tvorba strategie
4. Pyramida zdrojů
5. Postup při řešení problému
6. Průzkum terénu
7. Popis stávajícího stavu
8. Definice cílového stavu
9. Alternativy řešení
10. Základní postupy pro zajištění zdrojů
11. Stanovení měřítek, zpětná vazba
12. Plán implementace projektu
     Autor řeší strategii z pohledu malých českých firem, které realizují svoje produkty na omezených trzích, mají omezený počet lidí a většinou nemají vlastní specializované útvary definující strategii. Dívá se na strategii z pohledu praktické využitelností. Teorii chápe jako nástroj, poskytující náměty. které pomáhají managementu k tomu, aby dospěl ke správným závěrům.
     V jednotlivých kapitolách postupně v logickém sledu probírá stěžejní otázky tvorby a implementace strategie:
- zdůvodňuje význam strategie pro schopnost firmy plnit dlouhodobě svoje cíle
- objasňuje rozdíl mezí strategií a dlouhodobým plánem a význam hodnot sdílených ve firmě pro úspěšný proces tvorby strategie,
- vysvětluje základní pojmy, jakými jsou mise, vize, poslání firmy
- zařazuje proces tvorby strategie a strategii do systému firmy
- analyzuje strategii ve firmě ve všech podstatných souvislostech
- zabývá se vlastní tvorbou strategie
- zdůrazňuje význam prvků, jako jsou kultura a organizační struktura
- na příkladu ukazuje, k čemu může být dobré umět provést analýzu vlastní firmy
- při pohledu na firmu uplatňuje kromě tradičního pohledu ( org. struktura ) rovněž aspektový model
- zdůrazňuje význam chováni lidí a týmové práce pro schopnost firmy vydělávat peníze
- ukazuje jak lze strategii v praxi realizovat a hledá odpovědi na konkrétní otázky (co, jak, kde, čím, kdo, kdy)
- nachází vzájemné vazby a souvislosti mezi strategií a marketingem, strategii a řízením lidských zdrojů, strategií a řízením financí
- ukazuje  jak lze vnímat tvorbu hodnoty ve firmě a vysvětluje význam analýzy tohoto procesu pro tvorbu strategie
- na praktických příkladech ukazuje význam nákladů kapitálu, bodu zvratu, kapitálové potřeby.
- u řízení lidí zdůrazňuje význam motivace a řízení odměňování.
- absenci strategie autor považuje za problém a na praktickém příkladě ukazuje možný způsob řešení problémů
- vysvětluje význam průzkumu terénu a ukazuje jak může průzkum terénu probíhat.
- v souvislosti s popisem aktuálního stavu zdůrazňuje rizika vyplývají ze zachování stávajícího stavu
- doporučení podporují dosažení takového cílového stavu, ve kterém jsou rizika pod kontrolou
- hledá cesty a alternativy řešení problému jak se do cílového stavu firma může dostat
- při hledání odpovědi na otázky - kdo, kdy, proč, jak - stanovuje základní postupy pro zajištění zdrojů strategie.
- zdůrazňuje význam zpětné vazby a nabízí metody a zcela konkrétní měřítka , jak ověřovat, zda se firma drží určené cesty
- výklad uzavírá problematika plánu implementace projektu jako podmínka splnění cíle projektu.
       Pro přiblížení doporučených postupů tvorby a realizace strategie v malé firmě zvolil autor formu využívající sice fiktivní, ale zcela konkrétní firmu s konkrétními problémy v konkrétní situaci, s konkrétním managementem a s konkrétními záměry. Pro praktické využití odmítl autor přístup spočívající ve  vyjmenování všech možných postupů, které teorie zná. Je si vědom velké pestrosti podmínek malých firem a předpokládá, že zvolená cesta výkladu jejich managementu umožní využít kombinaci základních metodických poznatků a detailní prezentaci na konkrétním příkladě k tomu, aby sami zvolili optimální postup pro svoji firmu. Tomu by měla - v zájmu maximálního přínosu - odpovídat i metoda práce s knihou.
       Za velmi cennou část knihy pro tvorbu strategie lze považovat rozbor alternativ řešení problému po krocích:
- komunikační strategie,
- rozdělení kompetencí pro tvorbu strategie,
- definice poslání a ztotožnění se s ním,
- stanovení cílů firmy a ztotožnění se s nimi (na úrovni vrcholového managementu, na nižších úrovních),
- definice vymezení firmy k vnějšímu zájmovému kapitálu,
- definice zdrojů strategie a ztotožnění se s nimi,
- návrh postupů pro zajištění definovaných zdrojů,
- stanovení měřítek pro identifikaci nastoleného směru,
- stanovení hraničních mezí pro identifikaci dodržení stanoveného směru.        Významnou částí knihy je text věnovaný otázkám jako:
- jak a „nakolik" plní firma strategické cíle?
- pomocí jakých ukazatelů to budeme měřit?
Autor definuje měřítka odpovídající jednotlivým strategickým cílům. Používané metriky uvádí v přehledné tabulce.
Rozlišuje krátkodobé a dlouhodobé cíle a měřítka klasifikuje je do následujících skupin:
- Získávání a výběr lidí
- Rozvoj lidských zdrojů
- Motivace pracovníků
- Rozvoj vztahového marketingu
- Budování a rozvíjení silné značky
- Efektivní prezentace konkurenční výhody
- Zaměření na tvorbu přidané hodnoty zákazníka
- Strategické partnerství s mateřskou firmou
- Rozvoj a udržování unikátních zdrojů
- Eliminace faktorů nespokojenosti
- Plnění očekávání vnějšího zájmového kapitálu
- Kvalifikovaný personál
       V závěru knihy autor vyjadřuje přesvědčení, že se čtenáři v souvislostech uvedených v knize definice poslání a na ně navazující tvorba strategie nebude jevit tak formální, jak je možná doposud vnímali. Ztotožnění se s posláním totiž souvisí s kulturou, s ochotou sdílet společné normy a hodnoty a s pocitem, že firma, to jsme „my" (a ne „my a oni"). Zdroje strategie se potom budou naplňovat snadněji. Realizace doporučeného přístupu t.j. provedení všech uvedených kroků povede ke schopnosti firmy plnit dlouhodobě identifikované strategické cíle.
Závěr

      Kniha reaguje na přežívající vztah části managementu malých firem k významu firemní strategie. Autor vztah parafrázuje podle Cimrmana takto: „Byli jsme před strategií, budeme i po ní!" Publikace je určena těm,  kdo se na strategii chtějí podívat ve všech podstatných souvislostech. Kniha proto nabízí možná řešení procesu tvorby strategie, začínající popisem stávající reality a končící implementací s použitím nástroje řízení projektů LogFrame. Autor v knize při tom zdůrazňuje, že strategie, kterou lidé pochopí, se bude realizovat lépe než strategie, která bude naordinována shora. Tvorbu strategie chápe autor jako  řízenou změnu, kterou budou lidé vnímat jako něco nového, co může ovlivnit jejich zaběhnuté chování. Srozumitelně a jasně dokládá, že pro budoucí ziskovost a úspěch firmy je dobrá strategie nezbytná. Autor vysvětluje přístup jak přesvědčit lidí o tom, že strategie má svůj význam při řízení firem.
      Tvorba strategie je v knize prezentována jako proces, označovaný pojmem  „schody vědění" , vyjadřujícím postup od nejnižšího schodu „data" až po nejvyšší schod „moudrost", neboli až ke zhodnocenému porozumění. Při tvorbě strategie bere v úvahu očekávání zájmových stran. Upozorňuje na skutečnost, že při hledání nejvhodnější varianty jde o to, aby se očekávání zájmových stran vzájemně nevylučovala.
      Záměrem autora knihy je, aby kniha sloužila manažerům malých firem jako „návod" na řešeni problematiky tvorby strategie. A to po logických, na sebe navazujících krocích. Věřím, že kniha dokáže přesvědčit management malých firem, že strategie není něco vzdáleného, něco, co se stávajícího managementu netýká. Současně napoví jak pro naplnění firemní strategie získat lidi ve firmě.


Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
5. března  2006

 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->