Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

BALANCED SCORECARD V PRAXI
Horváth & Partners

Profess Consulting

 

Dalo by se recenzi začít zvoláním: „Dobrá zpráva! Konečně komplexní a při tom hluboký pohled na BSC, zaměřený na hlavní otázky související s implementací metody“.  Obsah a hlavně samo zvolené pojetí přístupu k tématu silně kontrastuje s řadou velmi povrchních textů a populistických brožůrek, které se nedostanou povětšině dále, než k vyjmenování  a k povrchní charakteristice čtyř perspektiv přístupu BSC.
Kniha má 384 stran  s nespočtem velmi cenných obrázků, diagramů a grafů. Rozdělena je do 9-ti kapitol. Výtisk je doplněn přílohou v podobě CD-ROMu s pečlivě vybraným obsahem, který nejen pomáhá pochopení obsahu knihy, ale naznačuje směry možného pokračování ve studiu ( hlubší pohled na modelování apod.) Pominu-li poněkud překvapivé místo pro téma „Systém řízení BSC“ na začátku knihy, je sled výkladu naprosto logický a odpovídá záměru a názvu knihy.  Lze si to vysvětlit snahou naznačit hned v počátku kam autoři výkladem směřují. Pak nelze než souhlasit, problematika je vskutku pečlivě rozevřena – i když asi ne každý čtenář bude všemu co úvodní kapitola obsahuje dobře rozumět. Přijmeme-li tento záměr, pak bych očekával, že na závěr knihy bude věnováno trochu více pozornosti rekapitulaci naplnění záměru podat téma BSP v praxi především jako nástroj a integrální součást systému řízení. Ale to je v podstatě jediná moje kritická připomínka, která navíc může vycházet z mého nepochopení záměru autorů.  Autoři v knize postupně probírají následující dílčí témata: organizační rámec pro implementaci BSC, vyjasnění strategie, tvorba BSC, řízení rozšíření ( roll out ), zajištění plynulého nasazení, realizace BSC v oblasti veřejné správy, výhled. Kniha prezentuje poznatky, které naplňují a rozvíjejí původní záměr autora Petra Horvátha: v jedné metodě sloučit bývalý controlling, procesní řízení a strategické řízení. Posiluje odhodlání uživatele uplatnit metodu, která povede k posilování výkonnosti podniku. Jaroslav Jirásek ve svém úvodu k českému vydání knihy hovoří o trojúhelníku, v němž na horním vrcholu je cílená, zaměřená strategie,na základně jsou 4 oblasti BSC a přeměna strategie v akci. O mnohém svědčí i skutečnost, že druhé vydání originálu vyšlo již po jeden a půl roce. Kniha, jejíž podstatou je koncepce implementace se prostě osvědčila. Odezvy na knihu svědčí to významném pokroku v chápání BSC, na kterou je nahlíženo jako na nástroj řízení a nejen jako na nástroj controllingu. Kniha se opírá o více než 100 projektů týkajících se BSC. Autoři zpracovali zkušenosti a sepsání knihy je cestou jakou se snaží o nové poznatky podělit.  Čtenáři z řad manažérů uvítají rozšíření druhého vydání knihy proti vydání prvnímu v oblasti běžného provozního využití BSC, systému reportingu BSC a vzájemného propojení BSC s koncepcí Shareholder Value. Kniha je příkladná i po stránce metodické. Uvedením cíle u většiny kapitol společně se shrnutím obsahu kapitoly usnadňuje čtenáři zvládnutí obsahu. Případové studie jsou zaměřeny na jádro problémů.

Jsou to následující témata:
- vyjasnění strategie,
- odvození strategických cílů
- vybudování vztahů příčin a následků
- výběr měřítek
- určení strategických akcí
- řízení rozšíření ( roll-out)

Zcela přirozeně trošku zastarává výklad na důležité téma: BSC a jeji podpora prostředky IT. Důležité je upozornění na hlediska pro výběr SW. Je rozlišena SW podpora tvorby BSC a podpora při běžném strategickém řízení s pomocí BSC. Ke čtyřem požadavků na SW řadí autoři tyto:
- řízení procesu sestavení a obsahová dokumentace výsledků
- on-line disponibilita pro BSC významnými poznatky
- automatizace sběru dat v rámci procesu plánování a reportingu
- sestavení analýz a vyhodnocení.
Jednoduché schéma přibližuje
přehled důležitých rozhraní a propojení BSC SW.

Z bohatého obsahu bych chtěl vyzvednout poznatky uvedené k dílčím tématům:
- zavedení BSC v celém podniku
- rozšíření BSC na další organizační jednotky
- základní přehled týkající se integrace BSC do systémů managementu a řízení
- integrace BSC do systému reportingu.
Praxe ocení ukázky přizpůsobení BSC potřebám řízení v oblasti veřejné správy a potřebám „Public managementu“.

Závěrečná kapitola věnovaná výhledu naznačuje směry, kterými by se implementace BSC v budoucnu měla vyvíjet:
- vytváření strategicky zaměřených organizací
- operacionalizace cílů a vzájemné vazby mezi cíli
- vývoj vhodných měřítek
- hierarchická provázanost BSC
- propojení s motivačním systémem
- spojení s řízením podniku orientovaným na hodnotu
- a nové možnosti aplikací.

Kniha zatím nemá na našem knižním trhu vážnou konkurenci. Vřele ji doporučuji všem, kdo chtějí přejít od papouškování základních obecných tezí o BSC k efektivním projektům implementace BSC v praxi.

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc  - 22. října 2002.

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,0728-218877