Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

ŘÍZENÍ REALIZAČNÍCH PROCESÚ
Jak dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů

Larry Bossidy & Ram Charan
 


 

 

       “Mnozí lidé považují realizační úsilí za práci, která se zabývá detaily a je proto pod důstojnost vedoucích podnikových představitelů.“ To je citát z prvního odstavce úvodu knihy.
       K tomu, abychom se přesvědčili o neoprávněnosti takového názoru stačí, zamyslíme-li se společně s autory nad významem následujících otázek,na které dá odpověď důkladné řízení realizačních procesů:
- je tržní poziční strategie našich výrobků optimální?
- dokážeme určit , jak se nám podaří promítnout plán do podoby
       konkrétních výsledků z hlediska růstu a produktivity?
- disponujeme lidmi, kteří jsou se zřetelem k realizaci plánu těmi
       nejvhodnějšími?
- pokud ne, jak budeme tuto situaci řešit?
- jak zajistíme, aby náš provozní plán obsahoval dostatečně konkrétní
       programy nezbytné k dosažení výsledků o něž usilujeme?
       Přesvědčíme se o tom, že realizace není „jen prostě něco, co nastane nebo nenastane.“ Realizace představuje konkrétní soubor činností a technik, které si firmy musí dokonale osvojit. Nemůžete vytvořit žádnou rozumnou a užitečnou strategii, pokud se nepostaráte o to, aby organizace dokázala získat vše potřebné k jejímu provedení a to včetně potřebných zdrojů a vhodných lidí. Firmy, které jsou soustředěny na výkon a realizační procesy, se mění rychleji než ostatní, protože , lépe vnímají skutečnou situaci. Každý podnikový vedoucí pracovník, na každé úrovni, by si měl důkladně osvojit disciplinu realizace.
      
Autoři této knihy nenapodobují některé své kolegy, kteří píší o významu strategií a koncepcí a zapomínají na realizaci. Právě naopak! Strategický proces považují za jeden ze základních procesů realizační činnosti. Podle názoru autorů knihy takto pojatý strategický proces rozvíjí strategii, při čemž současně prověřuje její proveditelnost. Zároveň zpětně propojuje strategii s personálním procesem. Problémem mnoha tak zvaných strategií je to, že jsou příliš abstraktní nebo povrchní, nebo – dosti paradoxně – jde spíše o provozní plány, a nikoli o strategie. Žádná strategie nepřináší výsledky, pokud se nepromítne do konkrétních praktických kroků. Vedení neopírající se o ucelenou koncepci realizace je neúplné a neúčinné. ( To bylo několik vybraných základních myšlenek autorů knihy.)
       Kniha je rozdělena do 3 částí:
Část 1: Proč je nezbytná realizace jako systematická disciplina
Část 2: Stavení kameny realizační schopnosti
Část 3: Tři základní procesy realizační činnosti.
       Za stavení kameny realizační činnosti považují autoři:
1. Sedm základních postupů vedoucího podnikového představitele
2. Vytváření rámce pro změnu kultury
3. Zajistit, aby správní lidé byli na správných lidech – úkol vedoucího
       K sedmi základním postupům vedoucího pracovníka autoři řadí:
- poznejte své lidi a svůj podnik
- trvejte na realistickém přístupu
- určujte jasné cíle a perspektivy
- dbejte o jejich prosazování
- odměňujte ty, co podávají dobrý výkon
- podněcujte rozvoj dovednosti svých lidí
- poznejte sami sebe.
       K základním procesům realizační činnosti řadí autoři:
a) personální proces
b) strategický proces
c) provozní proces.
Za pozoruhodný považuji přístup autorů k problematice vazby provozního procesu realizační činnosti na další dva procesy. V samostatné kapitole se autoři věnují hodnocení a přezkoumávání strategie.
       Spoluautoři vyjadřují své názory v první osobě, což - společně s bohatstvím konkrétních příkladu situací – vytváří pro studium knihy velmi příjemnou a přesvědčivou atmosféru. Nejde o jedinou zvláštnost. Formu dopisu má závěr vyhodnocení a přezkoumání strategie, adresovaný vedoucím, kteří ho mají využít jako východisko pro vlastní vyhodnocení dosaženého pokroku ve své působnosti. Svérázně jsou podána i závěrečná doporučení celé knihy. Mají formu dopisu novému vrcholovému pracovníkovi. Četné příklady zařazené do knihy nejsou smyšlené, ale týkající se konkrétních v knize jmenovaných firem, kde autoři působili.
       Z dílčích poznatků stojí za zdůraznění následující myšlenky ( dílčí témata knihy):
- realizace je úkolem vedoucích pracovníků
- realizace musí být součástí organizační kultury
- podněcování rozvoje dovednosti lidí prostřednictvím koučování
- „sociální software“ realizačních procesů
- význam úrovně vedení personálních rozvojových procesů
        pro úspěch firmy
- propojování personálního procesu se strategií a provozními činnostmi
- ukázka přehledného shrnutí hodnocení vůdčího potencionálu
- analýza potenciálu nástupnictví a rizika nepovyšování
- provázání činnosti útvaru lidských zdrojů s podnikovými výsledky
- stavební prvky strategie význam způsobů její realizace
- otázky pro strategický plán ( v kontextu realizační činnosti )
- důležité postupové body realizace plánu
- otázky kladené při hodnocení a přezkoumávání strategie
- jasné a čitelné vazby mezi lidskými zdroje a provozními činnostmi
- přiměřené výchozí předpoklady: klíč k vytyčení realistických cílů
- umění nacházet rovnováhu různých hledisek přístupu k 
        provozními plánu
- plány pro případ neočekávaného vývoje událostí
Pozornost nesporně zaslouží i zdůraznění čtyř základních vlastností emociální pevnosti  vedoucího pracovníka: autenticita, sebeuvědomění, sebeovládání a skromnost.
       Kniha není pouze teoreticky pojatým připomenutím významu pozornosti vedoucích pracovníků realizační činnosti, obsahuje analýzu konkrétních situací v rozhodovacím procesu podniků, uvádí celou řadu praktických doporučení pro jejich řešení. Zařazení knihy „Řízení realizačních procesů“ považuji za velmi prospěšné  rozhodnutí Management Pressu. Kniha je bohatým zdrojem poznatků pro všechny úrovně managementu. Současně může dobře posloužit též jako učebnice pro střední a vysoké školy, jejichž studenti tak mohou získat vyváženější představu o široké problematice managementu.
       Na úspěchu českého vydání se nesporně podílí i kvalitní překlad Ireny Grusové. Anglický originálu „Executin: The Discipline of Getting Things Done“, vyšel v roce 2002. Tomu odpovídá i moderní pojetí managementu, které je pro knihu pánů L. Bossidy a R. Charana typické.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
2. ledna 2005

 
 

FOTOREPORTÁŽE  AKA MONITORU
Z D E

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->