Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

ŘÍZENÍ RIZIKA A FINANČNÍ INŽENÝRSTVÍ
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL ENGINEERING

Zdenek Sid Blaha (editor)

 


 

 

       Kniha „ŘÍZENÍ RIZIKA A FINANČNÍ INŽENÝRSTVÍ„ představuje dvojjazyčný sborník prací vytvořených v rámci výzkumného projektu „analýzy kapitálových trhů v České republice i ve světě“. Editorem a významným spoluautorem knihy je Zdenek Sid Blaha. Výzkumný projekt se zabýval popisem a podrobnou analýzou tržního a kreditního rizika. Autoři sborníku ve svých příspěvcích vymezují hlavní přístupy moderní metodologie "Value at Risk", která se kreditním a tržním rizikem především zabývá. Tato metodologie prozatím nebyla podrobena detailní analýze v českém jazyce.
        Téma sborníku je velice významné a aktuální. Kreditní riziko je stále největším zdrojem ztrát bank. To platí nejen pro banky v České republice ale i pro banky v zahraničí. Problematika spojená s kreditním rizikem a jeho měřením je proto jedním z nejdůležitějších témat bankovnictví a financí obecně. Na tuto skutečnost reagují banky a finanční instituce vývojem vlastních kreditních modelů.
        Finanční riziko všeobecně je v knize definováno jako stupeň nejistoty budoucích výnosů. Je rozděleno do pěti základních skupin : tržní, kreditní, likviditní, operační a riziko právního rámce. Tržní riziko je funkcí změn ekonomických veličin v tržních podmínkách a je jen stěží zcela oddělitelné od rizika kreditního.
        Dvojjazyčný sborník obsahuje následující příspěvky v češtině a angličtině:
- Integrované řízení rizik dluhopisových portfolií,
- Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu,
- Cross-Country Predictability and Cointegration: The Case of Central-European Stock Markets (anglicky),
- Efficient Reallocation of Assets through Bankruptcy Proceedings (anglicky),
- Informative Value of Firm Capital Structure (anglicky)
Jednotlivé přístupy uvedené v příspěvcích neslouží pouze k měření a řízení kreditního rizika banky či finanční instituce, ale mohou být využity i jako nástroj výpočtu kapitálové přiměřenosti banky.
       Konkrétnější představu o knize-sborníku lze získat pohledem do následujícího výběru z obsahu dvou nejrozsáhlejších příspěvků ( v češtině ):
- přehled konceptu Value at Risk a managementu kreditního rizika
- filozofie zvažování pravděpodobnosti vysokých ztrát a výnosů
- proč je obtížné vyhodnotit kreditní riziko?
- implikace popsané filozofie pro strategii fondu nebo investiční politiku
- komplexní rámec řízení rizika a aplikace Kreditní Value at Risk
- vymezení kreditního rizika a koncept krytí rizik
- kvalita modelů pro měření kreditního rizika a kreditní událost
- základní koncepty existujících modelů měření kreditního rizika
- hodnocení bonity klienta, scoring, rating
- stručný přehled některých existujících modelů
- výpočet kapitálového požadavku podle Basilejských dohod
- koncept kapitálové přiměřenosti v průběhu 90 let
- problémy při aplikaci modelů a metod
- rating přiměřený podnikům v České republice
- kreditní marže, záruky a zajištění
- aplikace modelů a návrhů NBCA na portfolio českých podniků
- struktura empirické analýzy
- tvorba a analýza portfolia
- kvantifikace kapitálových požadavků podle jednotlivých přístupů
        Zajímavou a poučnou součástí knihy, je analýza obsažená ve dvou případových studiích: ZPS Zlín a ČKD Dopravní systémy. Obě firmy ohlásily bankrot v letech 1999, resp. 2000. Finanční analýza směřuje k poskytnutí pravdivého obrazu o finančním stavu firem. Některé ukazatele mohou sloužit základem pro odhady pravděpodobnosti směřování k bankrotu. Autoři se pokoušejí odpovědět na otázku, zda bylo možné bankroty předpovědět, případně se jim vyhnout a jak oba podniky reagovaly na varovné signály.
        
V rámci výzkumného projektu byly formulovány přístupy, metodologie a přehledná mapa metodologie ´Value at Risk
         Aplikovaný výzkum, podaný v tomto sborníku, je tvořen převážně empirickými studiemi a používá kvantitativních metod. Matematické postupy, modely a ekonometrické metody jsou součástí používané metodologie. V obsahu knihy nacházíme m.j. „ekonometrickou metodu známou jako „kointegrační analýza“. Její uplatnění souvisí s analýzou dosažitelnosti a s mírou diverzifikace rizika. Přesto si myslím, že pozornost čtenáře si ve sborníku zaslouží i názor Magdy Pečené v závěrečné částí jejího příspěvku „Měření kreditního rizika…“, kde píše: „řízení kreditního rizika je stále více uměním než přesnou matematikou, takže by se stále sofistikovanější metody měření neměly přeceňovat, a to především v případě, kdy banky přijímají velké množství předpokladů. Banka sice musí být schopna měřit své riziko, avšak především musí správně odhadovat perspektivní investiční příležitosti a dobře investovat. Tato rozhodnutí jsou často založena na „měkkých znalostech“, znalostech o investičním záměru a strategii, kvalitě managementu a podobně, a proto znalosti tohoto typu nesmí být podceňovány“.  Ostatně, i podle optimistického názoru Z.S. Blahy, prezentovaného v předmluvě ke sborníku, by právě kombinace teoretických znalostí a praktických zkušeností měly přinést v krátkém časovém horizontu konkurenční výhody pro české know-how v oblasti risk managementu.
        Kniha uvádí obecně platné koncepty, výzkumné metodologie, empirické poznatky a výsledky v oblasti finančního inženýrství. U jednotlivých částí sborníku je uveden přehled nejcennějších zdrojů vztahujících se k tématu - literatury, knih, ale i zdrojů z periodického tisku. I tím přispívá k rozvoji poznání v relativně novém oboru „finančního inženýrství“. Na webu jsem zatím nenašel recenzi knihy. Jediným nepřímým hodnocením je hodnocení výstupu grantu, který se stal základem knihy.
       Přínos knihy by se měl projevit v ČR v oblasti risk managementu, bankovního dohledu, ve vládních institucích a na univerzitách.
Podle předmluvy k sborníku , kniha :
- přináší poznatky související bezprostředně s řízením kreditního rizika
- usnadňuje pohled na práci standardního českého a zahraničního bankovnictví
- přibližuje českému čtenáři způsoby myšlení a jednání manažérů portfólií
  a bankéřů v zemích s vyspělým bankovním systémem s kapitálovými trhy.
       Vybrané modely a poznatky vyplývající z výzkumných prací obsažených v tomto sborníku mohou být přínosem pro
- pracovníky v oblasti risk managementu,
- pracovníky bankovního dohledu,
- pracovníky vládních institucí,
- i pro studenty a učitele problematiky měření a řízení kreditního rizika.
        Na základě prostudování knihy mohu potvrdit oprávněnost očekávání autorů knihy-sborníku, podle kterého si pozorný čtenář může udělat představu o významné části problematiky standardního českého i zahraničního bankovnictví. Poznatky, navrhovaná metodologie a postupy práce obsažené v knize,
by měly být aplikované v bankovním sektoru České republiky.
        Kniha je opatřena předmluvou, je však bez společného metodického úvodu k sadě příspěvků a bez společného závěru. Částečně tuto úlohu plní pojetí prvního příspěvku. Kdybych  byl požádán o názor na způsob podání výsledků projektu, doporučil bych doplnění stručných shrnujících závěrů a hlavních doporučení anglicky podaných příspěvků v českém jazyce. Tento nevelký doplněk by, při značné odborné náročnosti obsahu a ne vždy plně vžité anglické odborné terminologií, usnadnil plné využití cenného obsahu všem čtenářům.  I tak považuji knihu za velmi cenný příspěvek nejen k formování „finančního inženýrství“, pro výuku této moderní discipliny na vysokých školách, ale především pro praxi finančních institucí.   

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
31. října 2004

 
 

Nabídka odborných seminářů na téma FINANCE

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->