AKA MONITOR – www.akamonitor.cz – doc. Arnošt Katolický
-----------------------------------------------------------------------


Tematické bloky konference Systémová integrace 2010


1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost státu

Budoucnost ICT sektoru daného státu závisí jednak na míře využití ICT v jednotlivých sektorech ekonomiky a jednak na podmínkách, které vláda a státní instituce pro rozvoj sektoru vytvoří. V bloku zazní názory premiéra ČR, rozhodujících politických stran, ICT expertů a zástupců akademické sféry na potenciál aplikací ICT v různých sektorech ekonomiky a na podmínky, které je třeba vytvořit, aby se ICT stalo jedním z nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti ČR.

Klíčové otázky bloku

Bude ICT jedním z prioritních sektorů rozvoje ekonomiky?

Jaký je a jaký by mohl být příspěvek ICT k HDP v ČR a ve světě?

Jakou roli má sehrát stát ve vytváření podmínek pro ICT sektor?

Jaké jsou nové příležitosti uplatnění ICT v jiných sektorech ekonomiky?

Jak by mohl vypadat program komplexního rozvoje oboru (zahrnující změny legislativy, investiční

pobídky, změny ve školství a rozvoj infrastruktury)?


2. Lidské zdroje v ICT

Oproti minulým ročníkům, kdy v tomto bloku byly prezentovány zejména názory vysokých škol a analýzy profilů absolventů různých univerzit, budeme v tomto roce sledovat stejnou problematiku z pohledu ICT sektoru – tedy požadavky na pracovní sílu v nové informační ekonomice jak v krátkodobém, tak ve střednědobém horizontu. V rámci bloku budou také prezentovány názory na strukturu znalostí a požadované počty ICT pracovníků a změny, které v této oblasti během posledních dvou let nastaly. Dále budou diskutovány i navrhované změny v legislativě, školském systému a dalších oblastech, které by pomohly získat více ICT odborníků s vhodnou strukturou znalostí.

Klíčové otázky bloku

Jaký bude ICT odborník budoucnosti, co se změní v jeho práci, jaké znalosti a dovednosti bude nově potřebovat?

Co by už měl naopak raději zapomenout?

Jak se změnil celkový počet ICT odborníků v ČR?

Které ICT role jsou nejvíce nedostatkové?

Jak reagují vysoké školy na vývoj poptávky po ICT odbornících?

Jaké změny by bylo vhodné provést ve všech třech stupních studia, aby v ČR bylo více absolventů s požadovanými znalostmi?

Jaké změny je třeba provést v legislativě, aby bylo možné získat vhodné ICT odborníky z jiných zemí?


3. Právo ICT – veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb

Zadávání veřejných zakázek je dnes jednou z nejožehavějších oblastí jak z hlediska zadavatelů – převážně organizačních složek státu, ale i krajů, měst a obcí, tak z hlediska uchazečů – ICT firem. Ukazuje se, že prakticky každé zadávací řízení může být zpochybněno nebo se alespoň stát předmětem zájmu dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Blok bude věnován všem aspektům zadávání veřejných zakázek v oblasti technologií a ICT služeb.

Klíčové otázky bloku

Zadání veřejné zakázky a její specifika v oblasti ICT

Trestná činnost v oblasti veřejných zakázek v ICT

Nedostatky v oblasti výběrových řízení a jejich náprava

Realizace veřejné zakázky v ICT a její nejčastější úskalí

Snižování rizik při přípravě a zadávání veřejné zakázky

Přezkum zadávání veřejné zakázky a řízení před ÚOHS


4. Hrozby a příčiny selhání implementačních projektů

Hrozby při implementaci IS/ICT se v poslední době uplatňují častěji, než jsme si v uplynulém desetiletí zvykli. Tlak konkurence, snaha zákazníků a vedení zákona o veřejných zakázkách k soutěžení de facto jen podle ceny a často až existenční úsilí dodavatelů směřující k získání zakázky za mezních či neproveditelných podmínek, vedou k selhání mnoha implementačních projektů.

Klíčové otázky bloku

Kde jsou typické hrozby implementačních projektů pro dodavatele a kde pro zákazníky?

S jakými typickými slabostmi se skloubí hrozby v současné době ekonomické recese?

Jak jim účelně čelit a kde a kdy se nevyplatí riskovat?

Proč se nemohou dohodnout smluvní strany při selhání na implementačním projektu?

5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence

V současném globalizovaném a turbulentním světě je důležité, aby aplikace IS/ICT efektivně podporovaly rozhodování o budoucnosti organizace a o tom, jak přizpůsobit procesy v organizaci neustále se měnícím požadavkům trhu. Aplikace, zabývající se těmito úlohami se označují názvem Business/Competitive

Intelligence V rámci bloku budou presentovány úspěšné aplikace těchto systémů včetně jejich vývojových trendů a diskutovány problémy spojené se zaváděním těchto aplikací.

Klíčové otázky bloku

Proč byli všichni překvapeni příchodem hospodářské krize?

Kde a jak hledat přínosy aplikací IS/ICT (účinnost versus účelnost)?

Jaké klíčové znalosti jsou potřebné pro zvyšování konkurenceschopnosti organizace?

Jak aplikace BI/CI přispívají ke zvyšování těchto znalostí?

Jaké jsou organizační a personální požadavky pro efektivní zavádění a užívání systémů BI/CI?

Jaké jsou vývojové tendence v oblasti aplikací BI/CI v souvislosti s rostoucí globalizací?


6. Správa konfigurací – předpoklad efektivního řízení ICT služeb

Správa konfigurací tvoří kritický základ pro většinu aktivit a procesů zapojených do dodávky ICT služeb. Bez spolehlivé a úplné informační báze, poskytující validní informace nejen o komponentách ICT, ale i jejich technologických či logických vazbách, důležitosti v kontextu architektury ICT služeb či poruchovosti nebo nákladnosti, není možné hovořit o efektivní správě služeb. Takovéto služby možná budou poskytované, nikoliv však spravované, natož garantované resp. garantovatelné. I přes svůj význam je configuration management jednou z nejčastěji zanedbávaných oblastí. Kde hledat příčiny této skutečnosti? A jak se v této neutěšené situaci vyrovnat s faktem, že CMDB (Configuration Management Data Base) ustupuje do pozadí a je vytlačována konceptem CMS (Configuration Management System), jdoucím výrazně za rámec klasické CMDB? Může vůbec ICT organizace, nedisponující solidní konfigurační bází, uvažovat o konceptu CMS?

Nebo dokonce o SKMS (Service Knowledge Management System)?

Klíčové otázky bloku

Co zajišťuje vyspělá správa konfigurací a jaký je její vliv na kvalitu a cenu poskytovaných ICT služeb?

Je za relativně nízkou úrovní správy konfigurací minimální viditelnost bezprostředních finančních

benefitů?

Jak ospravedlnit náklady na zavedení CMDB/CMS/SKMS?

Jaká jsou nejčastější selhání ICT při správě konfigurací?

Může ICT organizace, nedisponující solidní konfigurační bází, uvažovat o konceptu CMS?

Nereflektuje nízká úroveň správy konfigurací, obecně nízkou úroveň správy informací?


7. Cloud computing – příležitosti a výzvy

Cloud Computing je konvergencí současných trendů jako SaaS (Software as a Service) a grid computing s novými přístupy, které zahrnují platformní a infrastrukturní služby PaaS (Platform as a Service) a IaaS (Infrastructure as a Service). Většina odborníků souhlasí s tím, že Cloud Computing bude mít významný vliv na to, jak bude v budoucnu řešena podniková informatika. Dříve než se Cloud Computing stane

dominantním modelem podnikové informatiky je však nutno řešit řadu problémů. Tento blok se zaměří na podnikatelské a technické otázky které určují rychlost a měřítko přijetí Cloud Computingu v různých průmyslových oblastech se specifickým zaměřením na přijetí Cloud Computingu v České republice.

Klíčové otázky bloku

Co přesně představuje pojem Cloud Computing?

Jaká je současná míra přijetí Cloud Computingu, které průmyslové oblasti vedou v přijímání Cloud

Computingu, které aplikace jsou nejpopulárnější?

Jaké jsou skutečné přínosy Cloud Computingu (na rozdíl od očekávaných přínosů) a jaké metriky lze použít pro jejich měření?

Jaké jsou hlavní překážky přijetí Cloud Computingu, jak z globálního pohledu, tak z lokálního pohledu

Ćeské republiky?

Jaké nové podnikatelské modely jsou podporovány Cloud Computingem?

Jaká kriteria zvolit pro výběr řešení a poskytovatele Cloud Computingu?

Jaké jsou současné trendy a očekávaný budoucí rozvoj Cloud Computingu?


Případové studie

Případové studie budou zaměřeny na IT projekty, které byly ukončeny v uplynulém roce, a na zkušenosti

z těchto projektů.
----------------------
http://si.vse.cz

www.akamonitor.cz