Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Návštěvnost
v měsíci
květnu 2006
249.023
přístupů

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2007

 

AKT
Naučte se fotografovat kreativně

Kolektiv autorů
 


 


V dnešních dnech jsme obklopeni zobrazeními nahých těl. Někdy to vítáme, jindy to ignorujeme a nezřídka to i odmítáme. Mnohého potenciálního čtenáře jistě napadá otázka: proč tedy, za těchto okolností, otvírat knihu věnovanou fotografování aktu?
Kniha vyšla v edici „Naučte se fotografovat kreativně“. Lze předpokládat, že záměrem autorů bude i v tomto případě prezentovat kreativní přístup, jako tomu bylo u jiných témat této edice. A právě tento záměr je to, co vzbudilo můj zájem o tuto knihu. Zajímalo mne, jak se s tímto záměrem vypořádávali fotografové aktů v minulosti v různých společenských podmínkách a jak se s tím vypořádávají autoři dnes. Předpokládal jsem, že prostudování knihy, jejíž obsah je podán kombinací textu a vybraných fotografií 23 autorů bude ideálním cestou, jak si odpovědět řadu otázek, které se tématu týkají.

Do knihy byly zařazeny fotografie těchto autorů: Armutidisová, Brunclík, Brunclíková, Drtikol, Durňák, Fic, Fišerová, Gabina, Kindal, Ksandr, Kuščinskyj, Mára, Pohribný, Soudek, Saudková, Sejkot, Skoupilová, Šálek, Špaček, Tereza z Davle, Vano, Vojíř, Zika. 
Na 224 stranách představují autoři na více než 200 fotografiích svůj přístup k tvorbě aktu.

Jak se ukáže z dalšího textu této recenze, mé očekávání se splnilo. Získal jsem odpověď i na otázku, čím je tato oblast fotografické tvorby specifická, jak dalece se specifičnost objektu fotografování odráží v běžně známých přístupech a co nového tato oblast přináší a co od fotografa vyžaduje.
Kniha se zajímavým názvem určitě přiláká i čtenáře, kteří budou při nákupu knihy vedeni jinými motivy. Není se co divit, protože fotografie aktů jsou v současné době využívány k nejrůznějším účelům.
   
Na rozdíl od jiných publikací z edice „Naučte se komponovat kreativně“, byl do knihy věnované fotografování aktů, doplněn stručný historický exkurs. Jeho autorem je Pavel Scheufler, který čtenáři v koncentrované textové formě přiblížil i kousek know-how fotografování v dané oblasti.

Editor publikace knihu uvádí, dle mého názoru, velmi skromně slovy: „… nesnažíme se o vytvoření souborného díla, které by se zabývalo aktem v české fotografii. … Cílem není ani hodnocení, ani vytváření jakéhokoli žebříčku nebo výběru nejlepších fotografů nebo fotografii.“ Po přečtení této stručné recenze knihy, natož po prostudování knihy, sami posoudíte význam této knihy jak pro fotografa, tak pro „čtenáře-diváka“ aktů.

Knihu autorský tým koncipoval tak, aby ukázala co možná největší šíři přístupu k fotografování aktu, různorodost stylů a autorských postupů, nejrůznější techniky a možnosti experimentování.

Akt ve vizuálním projevu charakterizují autoři knihy jako zobrazení neoděného lidského těla. Původně se jednalo o studie pohybu nebo postoje. Míru chápání a tolerance k fotografickému aktu považují za velmi individuální a proměnlivou v čase i prostoru. Snímky aktu mohou mít pornografický, erotický, výtvarný, dokumentární nebo informativní charakter.

Žánr fotografického aktu rozdělují autoři podle různých hledisek. Základní hledisko se nabízí samo od sebe, jde o rozdělení podle typu modelu, tedy na akt mužský, ženský a dětský. Fotografie aktů z hlediska techniky záběru rozdělují podle místa vytvoření na akt v interiéru a na akt v exteriéru, při čemž zejména fotografování aktů v interiéru má velice mnoho dalších podskupin: v ateliéru, v bytě, v pracovním prostředí atd.  Z hlediska formy rozdělují autoři fotografie aktů na akt informativní a emotivní, tedy na podání informace o vzhledu jedince bez emotivního náboje, a snímky aktů, kde je přítomen nějaký emotivní prvek. Emotivní snímky aktů mají širokou škálu možností, tedy akt pornografický, erotický, výtvarný, reklamní, dokumentární. Díky perfektnímu výběru fotografií, má čtenář knihy možnost pochopit význam respektování zvláštností fotografování aktů v různých kategoriích.

Pavel Scheufler se v úvodním textu nevyhýbá ani kontroverznímu tématu erotických a pornografických fotografií. Při fotografování většiny emotivních aktů je přítomen erotický akcent. Autor upozorňuje na fakt, že mnohým splývá erotická a pornografická fotografie v jedno, pro některé není přijatelný ani neutrální akt s velmi zřetelným uměleckým záměrem. Podle autora právě míra zobrazení erotična záleží na tom, zda se snímek s aktem označí za pornografii, přičemž je klíčový jak kontext zobrazení, tak práh tolerance vnímatele. Tento práh je velmi individuální.

Po pečlivém prostudování historického exkursu přijde čtenář k závěru, že historické souvislosti hrají v tématu významnou roli. Jejich pochopení umožní chápání tvorby fotografů minulosti i současnosti. Zobrazení těla jako jednoznačného symbolu tělesnosti se nejprve objevilo v některých kulturách Východu, v Evropě až na konci středověku.

Čtenář knihy pozná, jak tvorbu fotoamatérů ovlivnil pokrok fotografické techniky, s jejímž zjednodušením se objevila nová forma využití fotografického přístroje, a to jako zprostředkovatele hry. Zjistí, proč se začalo mluvit o fotografickém lovu, fotografické vášni, střílení snímků a ukáže se jako pochopitelné, že v tomto procesu zmocnění se obrazu sehrála i fotografie aktu svou roli.

Autor úvodu upozorňuje na fakt, že v obecném povědomí se v určité etapě vývoje společnosti hranice mezí uměleckým aktem, reklamou s využitím aktu, erotickou a pornografickou fotografií, občas stírala bez zřejmých hodnotových ujasnění. Akt se stal zbožím. Za umělecký akt se vydávaly také zjevné kýče. Rozlišit jedno od druhého vyžaduje přípravu, kterou laikovi usnadňuje obsah této knihy.

Autoři upozorňují čtenáře na to, že při pohledu na umělecky hodnotné akty vznikající v průběhu devadesátých let jako volná tvorba, si můžeme povšimnout tří výrazných tendencí:
- inspirace vycházející z minulosti,
- velkého zájmu žen fotografek o mužský akt a
- snahy o zpodobňování sama sebe v aktu.
Důraz na úlohu aktu jako nositele určitého myšlenkového poselství považují autoři knihy za reakci na povrchní líbivost, podbízivost a všudypřítomnost aktů a erotična všeho druhu kolem.

V kapitolce nazvané „TĚLO MODELU JAKO ZÁKLAD AKTU“, se kniha věnuje aktu z hlediska přístupu fotografa. informativní fotografii aktu považuje tělo podstatným předmětem zobrazení. V emotivní fotografii aktu je podle autorů tělo jen prostředkem k vytvoření emotivně účinného díla. Tento emotivní účinek má tři zdroje:
- Vlastní emotivní hodnotu předlohy („tělo“)
- Způsob autorského pojetí uskutečnění obrazu („tvůrčí stylizaci“)
- Emocionální efekt doprovodných prvků obrazu
Cílem umělecky chápaného fotografického aktu NENÍ, podle autora úvodu, ukazovat krásná těla, to by bylo snížení fotografie na úroveň dokumentace „krásných“ nebo nějak zajímavých objektů, v krajním případě na úroveň kýče. Tělo je považováno za východisko fotografova postupu, kterým je proces stylizace.

U emotivně vytvořeného snímku aktu je korunou fotografova záměru stylizace. Podle volby prostředků stylizace a míry jejího uplatnění se primárně hodnotí osobitost fotografa aktu. Model je jistě důležitý, ale jinak, než jej chápe divák, tedy vnímatel aktu.

Kniha věnuje pozornost i často opomíjené otázce právního vztahu spolupráce mezi fotografem aktu a jeho modelem. Vyjasnění právního vztahu považují autoři knihy za nesmírně důležité jak pro fotografa, tak pro model!

Předmětem pozornosti knihy jsou i následující důležitá dílčí témata:
- Fotografická technika pro fotografování aktu
- Hledání stanoviště u fotografa aktu
- Světlo – největší úskalí
- Formy tvůrčí stylizace aktu

Autoři zdůrazňují, že neexistuje speciální doporučená fotografická technika na fotografování aktů, zato je ale spousta technik umožňujících stylizace záběru nahého těla. Tyto stylizace odstraní mnohdy konkrétnost zobrazeni a učiní fotografický akt často velmi zajímavým a navíc přijatelným i pro velmi prudérní publikum. Mnohdy zamaskuje i fotografovy chyby či nedostatky modelu.

Kniha probírá jednotlivé stylizace a usnadňuje tak orientaci fotografa při hledání vhodné techniky. Postupně jsou probírány:
- Stylizace úhlem podhledu
- Stylizace světlem a stínem
- Stylizace jinou tonalitou
- Stylizace optickou deformací
- Stylizace optickou neostrostí
- Stylizace pohybovou neostrostí
- Stylizace užitím nepravého světla
- Stylizace zvláštními fototechnikami
- Stylizace v počítači

Řada fotografií zařazených do knihy ukazuje nejrůznější formy doprovodných prvků aktu.  Autoři zdůrazňují zásadu, podle které musí být tyto prvky v logickém vztahu k hlavnímu předmětu zobrazení  – aktu. Tento vztah může mít ryze doprovodnou roli bez nějakého dalšího významu, nebo může tvořit významový prvek, například v rovině harmonie nebo kontrastu. 

Na závěr svého textového vstupu zformuloval Pavel Scheufler 13 doporučení, které uvádí pod označením: ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PRO FOTOGRAFA AKTŮ. Shrnují ve stručnosti základní pravidla úspěšné tvorby kvalitní fotografie aktu.

S velkým zájmem jsem přečetl texty autorů vybraných fotografií. Vypovídají mnoho o přístupu autorů k fotografování aktů a současně o osobnosti samého fotografa.  Zejména mne zaujala slova Adolfa Ziky, který své pojednání zahájil několika otázkami, na které se snaží odpovědět sám sobě a které doporučuje k promyšlení i čtenářům. Dovolím si část jeho úvahy ocitovat: „
Fotím ženy, ne vždy, ale velice často fotím ženy a nedělám zásadní rozdíl mezi fotografií ženy jako takové a fotografii aktu. Pravda, často jsou ne příliš ustrojené, ale snad jediné slůvko, které mi nikdy nešlo přes jazyk, bylo slůvko Akt. Protože:
- co je vlastně Akt ve fotografii?
- je to jenom nahá žena?
- je akt stále fotografie ženy, která má na sobě byť sebemenší kus oblečení?
- není potom Akt i fotografie modelky na titulní straně módního časopisu, kde má tak průhledné šaty, že je prakticky vidět vše, co se jindy přesouvá do kategorie aktu?
Pro mě samotného je fotografování aktu, žen, přirozeného nahého těla, něco jako cesta k sobě samému. … při tvorbě žiji okamžikem. Řídím se zásadně přetlakem uvnitř sama sebe. Když to přijde a já fotografuji a cítím, že teď, v tu danou chvíli, jsem na vrcholu své emoční inteligence a dostávám se ke snímku, nevnímám žádnou techniku, žádné okolí, jen světlo, stíny a model. Chovám se jakkoli, abych dal šanci vzniknout snímku, který si budou lidé pamatovat. … Pozorujte sebe a své pocity a vyhodnoťte si kdy a kde je vaše emoční inteligence nejsilnější a tam pracujte na svých fotografiích. Je to jako se sportem, když nebudete mít načasovanou formu, můžete podat jen dobrý výkon, ale ne nejlepší. Vaše emoce a pocity, ze světla, z barev, atmosféry, ze všeho kolem Vas, jsou vlastně vaše svaly, které potřebujete k výkonu.“ ( konec citátu)

Slova Adolfa Ziky ilustrují význam složitého vztahu fotografa k tématu – k fotografii aktu.

Fotografování aktů bývá oblíbeným počínáním mnohých fotoamatérů i některých profesionálů. Má velmi mnoho poloh, od laického fotografování coby milostné předehry přes vzývání krásy těla a erotiky až po uplatnění v reklamě. Jde o jedno z nejnáročnějších fotografických témat vůbec. Autorům publikace patří dík za to, že textovou a především fotografickou formou velmi názorně ukazují různé přístupy k fotografování aktu,
otevřeně hovoří o nejrůznějších aspektech své profese: od práce s modelem, přípravě a plánování snímku, fotografickém vybavení, atd. Mezi fotografiemi nachází čtenář praktické ukázky uplatnění poznatků a doporučení, uvedených v textové části knihy.

Editor publikace v poděkování, uvedeném v úvodu knihy, hovoří o určitých rozpacích při očekávání toho, zda bude kniha přijata, zda vůbec čtenáři zareagují, a když ano, jaká reakce to bude.

Po přečtení knihy fotograf ocení bohatství poznatků sdělených textem a hlavně všeho toho, co je obsaženo přímo ve vybraných fotografiích. Čtenář pak lépe pochopí tvorbu i výsledek tvorby fotografie aktu. Kniha mu usnadní orientaci a zlepší porozumění a tím i prožitek při prohlížení fotografií aktu.
Výběr fotografií považuji z hlediska záměru, s kterým autorský tým k přípravě knihy přistupoval, za zdařilý. Texty jsou srozumitelné a věcné. Jsou dobře skloubeny s prezentovanými fotografiemi, s kterými tvoří vyvážený kompaktní celek.  

Autogramiáda a křest knihy „AKT“ proběhl 18.9. v Palaci knih Luxor, Praha za účasti velké části autorů, jako např. Jana Saudka, Roberta Vana, Pavla Brunclíka, Katariny Brunclíkové, Romana Sejkota a dalších.

Jsem přesvědčen o tom, že obavy editora byly zbytečné, že čtenáři zareagovali nebo zareagují a kniha bude přijata pozitivně. Tak, jak si to výsledek náročné kvalitní práce 23 fotografů, editora a autora úvodního textu, zaslouží.

Více se o knize dozvíte z anotace a z celé řady ukázek, vystavených na portálu ZonerPressu - ZDE.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

7. října 2007.
 

ROZCESTNÍK WEBLOGÚ AKA
 
ZDE

 

Rozcestník na 12 weblogů
http://weblogy.akamonitor.cz/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877