Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

E K O N O M I E
R. H. Frank, B. S. Bernanke

 

        Kdybych měl stručně vyjádřit svůj dojem z recenzované knihy, nejlépe by ho vystihla věta „ekonomie je krásná věda“. Kniha vzbuzuje obdiv k síle ekonomických myšlenek. Autorům se povedl jejich záměr – podat knihu tak, aby studium knihy představovalo pro čtenáře intelektuální dobrodružství, aby knihu četli s potěšením. Ve světě vyšlo mnoho knih na téma „ekonomie“, nemyslím ale, že je mnoho takových, které by vzbuzovaly stejný pocit. Je to proto, že většina z nich místo na ekonomické uvažování, klade důraz na pouhý výklad faktů. Mnohé knihy pouze opisují staré texty a jen málokterá přináší něco nového. Když jsem před rokem prostudoval knihu G. N. Mankina „Zásady ekonomie“, napsal jsem ve své stručné recenzi vystavené na webu, že „kniha přibližuje aplikaci hlavních zásad ekonomie velmi racionálním způsobem“.      
        O tom, jak velký význam může mít promyšlené spojení moderního způsobu podání látky s promyšlenou  strukturou vybraných témat učebnice jsem se přesvědčil znovu právě při studiu knihy autorů Franka a Bernankeho. Jejich kniha „Ekonomie“, je z obou právě uvedených důvodů pedagogickým koncertem. Není se co divit. Oba jsou zkušení autoři mnoha učebnic a odborných pojednání. Profesor Frank je m.j. autorem nejprodávanější učebnice „Microeconomics and Behavior“. Profesor Bernanke je spoluautorem knihy „Macroeconomics“, která je bestsellerem ve svém oboru.
       Autoři usilují o to zasvětit čtenáře do základů ekonomie novým a lepším způsobem, odpovídajícím zásadě, že ekonomie je způsob myšlení a ne soubor pouček k opakování.  Zvolili takovou filosofii knihy, která se opírá o dva principy:
- vysvětluje na příkladech a opakovaně aplikuje soubor základních
  ekonomických  principů
-  zapojuje čtenáře do problémů ekonomie aktivním způsobem učení.
       Napsat recenzi na knihu, která má
800 stran a 29 kapitol rozdělených do 8-mi částí, není lehké. I stručný výčet obsahu by zabral mnoho místa. Jedinou cestou ke stručné recenzi je takové její pojetí, které naznačí východiska, přístupy a cíle autorů, které jsou v mnoha směrech velmi netradiční.

Několik poznámek k obsahu:
      Celý obsah knihy ilustruje naplnění zásady, kterou autoři propagují hned v úvodu knihy: „musíme nejen pečlivě volit CO učíme, ale musíme učit též mnohem efektivněji“. Spojením obou pohledů na obsah vzniklo dílo, které představuje skutečnou hodnotu. Pro zahrnutí témat bylo rozhodující do jaké míry téma umožňuje chápat pozorování a zkušenosti ze života.
      V celé knize je zdůrazněna ekonomická efektivnost jako důležitý společenský cíl. Tomu odpovídá místo, které je věnováno myšlence, že maximalizace ekonomického přebytku pomáhá dosažení všech cílů, společenských i soukromých. Nejen v první části, ale v celé knize je kladen důraz na normativní implikace ekonomické teorie při rozhodování. Jedna z kapitol první části je zaměřena na tři významná a rozšířená úskalí, na
- tendenci nebrat v úvahu náklady příležitosti
- tendenci k směšování průměrných a mezních nákladů a výnosů.
      V knize je důraz kladen na makroekonomii. Kniha přináší to nejlepší z nejnovějších myšlenek. Světovou ekonomiku chápou autoři jako svou laboratoř, která jim pomáhá vysvětlit důležité události poslední doby. Respektují posun od důrazu kladeného na tradiční cyklické výkyvy k tématům dlouhodobého charakteru jako je ekonomický růst, produktivita, vývoj reálných mezd a tvorba kapitálu. Proto se kniha věnuje dlouhodobým problémům ještě před kapitolami s problematikou krátkodobých výkyvů. Tím si vytváří lepší podmínky pro pochopení moderního přístupu ke krátkodobým fluktuacím a ke stabilizační politice.  Ve svém modelu krátkodobých fluktuací přinášejí autoři několik pozoruhodných novinek. Důraz na rozlišení mezi chováním ekonomiky v krátkém a dlouhém období provází celý výklad. Způsobem podání tématu globalizace obchodních a finančních vztahů ilustrují autoři význam těchto otázek pro moderní makroekonomii. Řada originálních myšlenek a přístupů neposouvá do pozadí ani výklad hlavních makroekonomických veličin, ani základní nástroje makroekonomie, zejména agregaci.  Plné respektování principů faktorové analýzy usnadňuje pochopení příčin a podstaty ekonomických jevů. V celém textu jsou zařazena srovnání ukazující vliv mezinárodních faktorů na hospodaření.
      
16 kapitol týkajících se mikroekonomie je rozděleno do 4 částí. Uvádí základní myšlenky ekonomie včetně základních principů, prolínajících celou učebnicí. Soustřeďuje se nejdříve na problémy vzácností, kompromisů, nákladů a prospěchu. Zdůrazňuje význam mezních nákladů a mezního výnosu pro výsledek každé aktivity. Velmi cennou částí je výklad některých obecných úskalí při ekonomickém rozhodování. Ve druhé části je vysvětlena úloha poptávky, nabídky, ekonomického přebytku a efektivity na dokonale konkurenčním trhu. Ve 3 části je pojednáno o odchylkách od ideální čisté konkurence a o jejich významu. Pozoruhodná je kapitola, vysvětlující základní nástroje teorie her, které dokumentuje na různých ekonomických situacích. 4. část kapitol věnovaných mikroekonomii těží z předchozího výkladu k přiblížení některých problémů praktické ekonomie a ekonomické politiky.

Proč se mi kniha libí:
       Kniha představuje v oblasti ekonomické literatury ukázku velmi neortodoxní vize. Autoři se řídí zásadou, podle které je nejen třeba dobře volit co učit, ale učit je třeba také mnohem efektivněji. Kniha není encyklopedií, ale učebnicí, která zahrnuje témata, vystihující základní ekonomické myšlenky a problémy všedního života. Čtenář není zahlcen množstvím myšlenek, faktů a názorů, které si nemůže rozumným způsobem zapamatovat, je naopak orientován na základní nástroje ekonomické analýzy. Autoři, zkušení pedagogové, dobře vědí, že naučí více, když se pokusí učit méně. Tomu odpovídá výběr dílčích témat v makro i mikroekonomii.
      Celý text prolínají příklady ze života dotýkající se ekonomických problémů
Kniha důkladně vysvětluje a popisuje vybrané ekonomické problémy. A výběr se autorům viditelně zdařil. Jako zlatá niť se knihou táhne
7 základních ekonomických principů. Autoři se k nim opakovaně vracejí a na mnoha vhodně zvolených příkladech a případových studiích je aplikují.
      Základní devizou knihy je její aktuálnost. Autoři se dotýkají všech současných ekonomických problémů, ve svém výkladu postihují nejnovější události ve světe.
      Výklad je podrobný a důkladný. Knihu lze studovat v různých rovinách.
Je to díky použitým pomůckám, vytvářejícím dobré podmínky pro aktivní studium:
- příklady ve výkladu, představující modely aplikace
- úlohy, otázky, které nutí čtenáře k ověření a rozšíření pochopení myšlenek
- obrázky, karikatury, fotografie, kresby, provázející příklady
- základní myšlenky k zapamatování v rámečcích
- shrnutí obsahu kapitol
- označování vazby výkladu  na základní ekonomické principy
- otázky k opakování a příklady k řešení
      Kniha respektuje skutečnost, že se svět – oblast po oblasti – velmi rychle mění a studium ekonomie musí být proto studiem ekonomického myšlení a rozhodování. Způsob podání knihy vede čtenáře k tomu, aby promýšlel témata ekonomie do hloubky i v širších souvislostech a naučil se především ekonomickému myšlení. Kniha je sice určena především vysokoškolským studentům, pojetí výkladu však obsah knihy přibližuje i odborníkům z ekonomické praxe, pro které může být kniha nejen cenným zdrojem poznatků, ale i návodem jak racionálně přistupovat k rozhodování ekonomických problémů. Grada měla šťastnou ruku při výběru titulu k překladu do českého jazyka.

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz
10. února 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877