Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 

Tisková zpráva - Společnost COL přijala v listopadu 2001 již 500.000 uživatele

XML - eXtended Markup Language
Komentovaný seznam zdrojů - 14. 9. 2000

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc
Obsah:

XML - aktuální téma
Úvod do jazyka XML
Důvody a přínosy implementace XML
Dodavatelé SW produktů pro XML
Životní cyklus a hlavní aktivity při implementaci XML
Charakteristika konkretních SW produktů
XMLwriter a jeho využití v XML
Kriteria výběru SW pro XML
Aplikace XML
Příprava implementace XML
WWW stránky s odkazy na internetpvé zdroje
WWW firmy Arbortext - komplexní informace
Novinky a události
Program přípravy na implementaci XML
Potřeba projektového přístupu k implementaci XML
Závěr

XML – pohotová referenční příručka
Referenční příručka programátora ke XML, XPath, XSLT, XML Schema, SOAP a dalším

 • XML - aktuální téma
  Výhoda internetu jako zdroje informací. Internet si lze představit jako jednu velkou databázi. Má mnoho předností. První z nich je široká dostupnost obsahu webovských stránek. Druhou je výborný předpokladu pro aktuálnost obsahu. Cesta od zdroje k příjemci informací je nebývale krátká. Pokud mají obě strany zájem o aktuálnost obsahu, lze hovořit o komunikaci v reálném čase. Uvědomil jsem si obě přednosti a rozhodl jsem se jít netradiční cestou. Místo toho, abych
  zprostředkoval informace z internetových zdrojů svým vlastním textem, poskytuji informaci  o tak aktuálním tématu, jakým je XML , cestou
  komentovaného přehledu odkazů na www stránky s původním obsahem. Prostudoval jsem více než 200 www stránek a vybral jsem z nich kolekci,
  která:
  a) pokrývá komplexně problematiku vztahující se k XML -
  b) obsahuje ty nejzajímavější www stránky, které se vztahují k jednotlivým dílčím oblastem XML
  c) zajišťuje minimální dosažitelné překrytí obsahu jednotlivých dílčích obsahů
  d) je aktuální, což je při rychlém vývoji XML velmi důležité.

  Soubor www stránek čerpá jak z bohatství českého internetu, tak světového. Z toho důvodu se nelze vyhnout angličtině, což je ostatně jakési internetové esperanto, na které si již dávno většina uživatelů internetu zvykla. Omlouvat se proto asi nemusím. Problematika XML má celou
  řadu aspektů. Počínaje standardizací jazyka, přes metody, nástroje  a techniky implementace, až po problematiku projektování. Ostatně výčet problémových okruhů
  je vyjádřen obsahem této www stránky.
  V čem vidím
  přednost zvoleného způsobu podání? Ve studiu XML se nelze vyhnout pozornosti textům obecnější povahy. Jako osoba, která většinu svého života strávila v praxi, považuji za  velmi užitečné, doplnit obecný pohled o konkrétní představu o aplikacích, o konkrétních produktech podporujících XML nabízených na současném trhu, o úvahy firem, které již dnes nabízejí řešení jako systémoví integrátoři, konzultanti, trenéři i jako prostí obchodníci.
  Literatura týkající se XML na
  českých www stránkách není početná, přesto - zejména díky stránkám  Jiřího Koska - je velmi cenná. Uvedl jsem ji proto v přehledu zdrojů v jedné souhrnné kapitole. Jeden aspekt jsem v internetových zdrojích postrádal. Dozvídáme se co se vyřešilo, co to přineslo, dozvídáme se jaké produkty jsou nabízeny a aplikovány. Málo informací se týká toho, co bylo třeba udělat pro to, aby se dosáhlo cíle. Postrádal jsem projektový přistup - ukázky s přehledem aktivit, které potřebovaly čas, lidskou kapacitu, náklady a které byly spojeny s určitým rizikem. Pokusím  se v rámci aktualizace tohoto přehledu jednak nějaké informace vyhledat, zejména však se sám pokusím poskytnout svoji vlastní představu o projektovém přístupu k implementaci XML. Zatím jsem do souboru zdrojů zahrnul alespoň odkaz na pěkný projekt přípravy aplikace XML uvedený firmou Arbortext v rámci ukázku aktivit, které tato firma nabízí v rámci zácviku budoucích uživatelů.
   
 • XML na českém internetu
  www stránky J. Koska
  Pravděpodobně neobsáhlejší český zdroj informací o XML
  ------------------------------------------------------
  kopie článků o XML z Computerworldu autora J.Koska obsahuje mimo jiné: úvod do XML, XML a aplikace, XML a stylové jazyky, XSL.
  ------------------------------------------------------
  XML - Šance pro
  3. tisíciletí od autora J. Koska
  ------------------------------------------------------
  Seriál J. Koska pro
  Softwarové noviny
  Kopie komplexní informace o XML ze seriálu zveřejňovaného v SWN na pokračování
  ------------------------------------------------------
  www stránky ZVON
  odkaz na anglické texty a české překlady - přehledy a zejména tutoriály věnované HTML a XML
  ------------------------------------------------------
  Učebnice ZVONu -
  XML Tutoriály, 10 příkladů
  ------------------------------------------------------
  www stránky firmy praxisXML
  stránka pražské firmy věnující se implemantaci XML v roli systémového integrátora i řešitele
  ------------------------------------------------------
  text o XML Jaromira Skřivana
  stručný text popisující souhrnně problematiku XML
  ------------------------------------------------------
  Semestrální práce J. Matějky - Jazyk XML
  práce pochází z dubna 1999 a věnuje se jak kromě obecné problematiky XML, též jmenovitě  vazbě XML na eBusiness. Vzhledem k významu XML pro eBusiness je pojednání přínosem.
  ------------------------------------------------------
 • Knižní zdroje
  XML pro každého. Podrobný průvodce. Jiří Kosek, GRADA, 2000
  Na práci si cením, že se kromě problematiky syntaxe XML věnuje poměrně podrobně i otázkám:
  a) co přináší XML nového
  b) k čemu všemu můžeme XML použít
  c) použití XML v praxi
  d) aplikace podporující XML
  e) XML na Webu.
  Práce obsahuje cenný přehled literatura, kolem 100 URL spojených s jednotlivými kapitolami práce. Na internetu najdete ukázky z práce, příklady, bibliografii i obsah práce.
  ------------------------------------------------------
  Tvorba internetových aplikací v XML, S. Laurent, Computer Press, 1999
  ------------------------------------------------------
  XML - Kompletní průvodce, N. Bradley, GRADA 2000
  Práce obsahuje velmi bohatý významový slovník z oblasti XML. Jde o překlad originálu z roku 1998 ve kterém se přihlíží k obsahu nového připravovaného upraveného vydání.
  ------------------------------------------------------
  Step by Step - XML, Michael J. Young, Microsoft Press, 2000
  Velmi dobře metodicky psaná kniha, která svým pojetím odpovídá názvu. V příloze je CD ROM.
  ------------------------------------------------------
 • Úvod do jazyka XML
  Kdo se má seznámit s XML?
  Who skould learn XML?
  ------------------------------------------------------
  Specifikace XML 1.0
  Porovnáním rozsahu specifikace XML a specifikace SGML si snadno ověřínme míru zjednodušení, které bylo zavedením XML dosaženo a co je podstatné, bez výraznějšího snížení "výkonu".
  ------------------------------------------------------
  Co je XML? -
  What is XML?
  Odlišnosti XML od SGML. Oddělení obsahu a formy. Rozšiřitelný jazyk. Metajazyk.
  ------------------------------------------------------
  XML - jazyk e-businessu.
  XML - the language od electronic business
  Charakteristika jazyka XML jako jazyka e-businessu. Pokrok v kvalitě využívání internetu. XML otevírá cestu e-businessu. Technologie přestává být hlavním limitujícím činitelem. Hlavní se stává kapacita a kvalita řešitele. XML dělá obsah lépe organizovaným, ovladatelným a lépe prohledavatelným. XML jako jazyk podporující automatické transakce mezi a uvnitř různých druhů subjektů (organizací). 2 podmínky realizace potenciálu XML: aplikace a infrastruktura musí být kompatibilní s XML. Skupiny  uživatelů (resorty, komuniky) se musí dohodnout na závazných definicích svého XML slovníku.
  ------------------------------------------------------
  Úvod k XML.
  Introduction to XML ( 10 stránek)
  XML je rozšiřitelný,. Vztah XML k HTML. Jak může být XML využito. Syntaxe. Podpora IE a Netscape.
  Příklady. Links - odkazy na užitečné zdroje pro další studium základů XML.
  ------------------------------------------------------
  XML za 11 a půl minuty.
  Learn XML in 11,5 min.
  Stručný průvodce základy syntaxe jazyka XML s uvedením jednoduchých příkladů.
  ------------------------------------------------------
  On-line kurzy k problematice XML
  Introduction to XML. Practical transformation. Transforming XML documents. Tutorial in XML and XSL authoring.. XML for programmers. XML tutorial.
  ------------------------------------------------------
  Jednoduchý
  příklad XML dokumentu - konverzace 2 osob
  ------------------------------------------------------
  XML school. Škola XML
  ------------------------------------------------------
  XML Explained. Vysvětlení XML.
  ------------------------------------------------------
 • Důvody a přínosy implementace XML
  Proč je XML důležitý.
  Why is XML important.
  ------------------------------------------------------
  Proč XML?
  Why XML?
  Sebepopisující data - klíč k úspěchu. Integrace všech tradičních db formátů. Možnost modifikace prezentace dat bez reprogramování. Pohled na distribuovaná data jako na obsah jediného servru. Internacionalizace. Technologie orientovaná na budoucnost.
  ------------------------------------------------------
  Kdo potřebuje XML?
  Who needs XML?
  Typické identifikátory siganlizující potřebu implementace XML v organizaci:
  a) informace s velkou hodnotou
  b) více výstupních formátů
  c) dlouhodobé uchovávání dat
  d) mnoho přístpů k informacím ( více hledisek )
  e) podmíněná variabilita informačního obsahu. Modifikace prezentace podle indiv. potřeby - formy i obsahu.
  ------------------------------------------------------
  XML a Vy.
  XML and You.
  XML bude hrát stále významnější roli v e-business budoucnosti. Chcete-li zjistit, co Vám může XML  dát, zamyslete se nad existujícím systémem tvorby a distribuce životně důležitých dat. Odpovězte si
  na 5 otázek:
  a) jak dlouho trvá Vaším uživatelům získat aktuální informace?
  b) můžete upravovat informace jednou s tím, že se automaticky úprava provede všude, kde se daná informace vyskytuje? Na všwech místech a mediích?
  c) můžete exportovat informaci v tištěné podobě a na Web z jediného zdroje najednou?
  d) je obsah a styl informace přizpůsoben individuálním potřebám?
  e) je obsah čerstvý, konzistentní a snadno prohledatelný?
  S XML je proces tvorby a prezentace, jakož i spolupráce, rychlejší, levnější a kvalitnější. S XML lze obsah tvořit v malých, opakovaně využitelných částech, nezávisle na prezentaci. S XML je  snadnější spojit v jedno části, které odpovídají indovoduálním potřebám. Vzhledem k tomu, že XML je standardní, není nebezpečí nekompatibility.
  ------------------------------------------------------
  XML - the Benefits. Přínosy XML. ( SoftwareAG)
  Jednoduchost, otevřenost, self-description, obsah strojově čitelný, oddělení obsahu a formy,  podpora vícejazyčných dokumentů a Unicode, snadné srovnávání a agregace dat, možnost vkládat data více typů, možnost vkládat existující data, možnost přístupu k distribuovaným datum jako k obsahu jedinédo servru, rychlé adoprování XML v průmyslové praxi.
  ------------------------------------------------------
  Získávání užitku z aplikace XML.
  Benefiting from XML.
  Jedna z www stránek fy Microsoft. Zdůrazňuje smysluplnější a efektivnější hledání, vývoj  flexibilních Web aplikací, otevřenost standardu, silná podpora předními firmami. Text charakterizuje nové příležitosti, které XML uživateli poskytuje.
  ------------------------------------------------------
 • Dodavatelé SW produktů pro XML
  Seznam dodavatelů SW na stránce
  cool.comproject
  Microsoft, Netscape, Adobe, Arbortext, Inso, Macromedia, Softguara, Extensibility. Stránka obsahuje odkaz na URL "The Tools Section".
  ------------------------------------------------------
  Které nástroje pro XML mohu použít?
  What XML authoring tools can I use?
  Seznam odkazů uspořádaných podle dodavatelských firem. Kromě firem uvedených
  u předchozího zdroje: Allaire, Datachannel, Intra Net Solution, Microstar, Vignette
  XPublish, WebMethods.
  ------------------------------------------------------
  Souhrnný
  seznam odkazů W3C věnovaný XML
  Souhrnný seznam odkazů W3C věnovaných XML - zahrnuje mimo jiné i odkazy vztahující se k "free uncommercial use" software. Z této stránky je odkaz i na velmi populární zdroj:
  "Robin Covers Public SGML/XML software List".
  ------------------------------------------------------
 • Životní cyklus a hlavní aktivity při implementaci XML
  4 fáze životního cyklu implementace XML.
  EPIC Product Tour
  ------------------------------------------------------
  Aktivity podporované SW pro XML.
  EPIC Owerview
  ------------------------------------------------------
 • Charakteristika konkretních SW produktů
  Význam charakteristiky produktů pro poznání funkce XML
  ------------------------------------------------------
  Modulární produktová řada EPIC fy Arbortext.
  EPIC modular product line.
  ------------------------------------------------------
  EPIC-editor, základní člen produktové řady. EPIC Editor.
  ------------------------------------------------------
  Jak čtou prohlížeče soubory XML
  How do browsers read XML?
  ------------------------------------------------------
  Jak Microsoft implementuje XML ve svých prohlížečích
  How does MS implement XML...
  ------------------------------------------------------
 • XMLwriter a jeho využití v XML
  Význam vlastní zkušenosti z práce se SW. Studium jazyka bez praktických příkladů není plnohodnotné. Firma Wattle SW nabízí k downloadování produkt XMLwriter. Doporučuji využít evaluační dobu  k odzkoušení práce se skutečným ( a při tom dobrým) editorem XML.
  ------------------------------------------------------
  Co nabízí SW produkt XMLwriter?
  What XMLwriter has to ofer?
  ------------------------------------------------------
 • Aplikace XML
  Význam případových studií pro pochopení role XML
  ------------------------------------------------------
  Soubor charakteristik aplikací XML
  podle resortů a podnikových funkcí
  ------------------------------------------------------
  Aplikace XML u mezinárodního
  vydavatelství
  ------------------------------------------------------
  Aplikace XML u fy Mortgage
  Resource Center
  ------------------------------------------------------
 • Kriteria výběru SW pro XML
  Průvodce výběrem produktů.
  Product Selection Guide.
  ------------------------------------------------------
 • Příprava implementace XML
  Příprava na "vlnu XML".
  Preparing for the XML Wave.
  ------------------------------------------------------
  XML and the
  Web in 2000: Publishing meets E-business
  ------------------------------------------------------
  Jak bude XML implementován.
  How will XML be implemented.
  ------------------------------------------------------
  Přesun webovských stránek do XML.
  Migrating Web Sites to XML
  ------------------------------------------------------
  Vztah mezi XML a e-obchodem.
  What about e-commerce and XML?
  ------------------------------------------------------
  Parametry na které je třeba se zaměřit při výběru XML publikačního systému.
  ------------------------------------------------------
  XML e-content management:
  Personalize your Vital Business Information.
  ------------------------------------------------------
  Whats the
  future of XML. Budoucnost XML.
  ------------------------------------------------------
 • WWW stránky s odkazy na internetové zdroje
  Význam přehledových www stránek pro orientaci ve zdrojích
  ------------------------------------------------------
  Stránka The
  World Wide Web Consircium - W3C
  ------------------------------------------------------
  Domácí stránka Asociace
  "Open Application Group" s bohatstvím odkazů
  ------------------------------------------------------
  Kde se mohu dozvědet více o XML?
  Where can I learn more about XML?
  ------------------------------------------------------
  WWW stránka s odkazy na řadu
  Tutoriálů týkajících se XML
  ------------------------------------------------------
  Seznam odkazů na www stránce
  firmy Arbortext
  ------------------------------------------------------
  Seznam odkazů na www stránce firmy
  Watlle Software (XMLwriter)
  ------------------------------------------------------
  Seznam pozoruhodných zdrojů vybraných doc.Katolickým
  ------------------------------------------------------
 • WWW firmy Arbortext - komplexní informace
  WWW
  server fy Arbortext je ukázkou komplexního řešení a velmi cenným zdrojem
  ------------------------------------------------------
 • Novinky a události
  Pro rozhodování o aplikaci XML je důležitá
  aktuální informace
  ------------------------------------------------------
 • Program přípravy na implementaci XML
  Informace o programu přípravy implementace XML podle firmy Arbortext.
  ------------------------------------------------------
  Arbortext Quick Start Program.
  ------------------------------------------------------
 • Potřeba projektového přístupu k implementaci XML
  Význam projektového přístupu k implementaci XML v organizaci.
  ------------------------------------------------------
 • Závěr
  Dynamika potřeb a předpokladů implementace XML.
  ------------------------------------------------------

Aktualizace: 14.09.2000.
 

NOVÉ VYDÁNÍ EL. TÝDENÍKU "e7news" VYJDE 11. ledna

SEKCE AKA-MONITORU:  Časopisy - KNIHY - eBooks - AKCE - SW&HW - WEB -

Aktualizováno: 7. ledna 2002 - doc. Arnošt Katolický - doc.aka@akamonitor.cz

reklama

   Aktualizováno: 27. listopadu 2001. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877