Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKAMONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

E-Books

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

WEBOVÉ  PUBLIKAČNÍ  SYSTÉMY - WPubS

aaa

Původní článek

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc
Webové publikační systémy - efektivní inovace.
Priorita péče o obsah webu a nový workflow.

Webový publikační systém – dále jen WPubS - je souborem propojených systémových aplikací určený pro snadnou tvorbu, údržbu a další rozvoj www prezentací a publikací. Ruční tvorba je drahá, pomalá a pro některé účely publikace zcela nevhodná. Příchod nových technologií umožňuje dynamické generování www stránek z údajů  databáze. Indexování obsahu a kategorizace publikovaného  obsahu umožňuje fulltextové vyhledávání. WPubS zajišťují ucelenost a konzistenci webu, grafickou vyspělost s přímou vazbou na vyvíjející se obsah, snadnou aktualizaci a rozšiřitelnost. Nezahrnují pouze SW, ale také odpovídající systém organizace a řízení, systém motivace a moderní workflow odpovídají prioritám řízení v podmínkách WPubS.

WPubS je univerzálním řešením, ke kterému lze přistupovat z mnoha hledisek. Posláním tohoto textu je upozornit na existenci WPubS, na jejich potenciální přínosy a na důvody, které vedou k nutnosti koncepčního a projektového přístupu k inovaci firemního nebo školního webu ( dále jen Webu ). Podrobné informace na dané téma jsou dostupné na webu autora ( www.akamonitor.cz ).

Úspěch cílevědomé péče o vývoj moderně pojatého webu je podmíněn vysokou mírou organizovanosti práce velkého počtu lidí, její vysokou produktivitou a efektivností. WPubS vznikly  jako odezva na poznání této objektivní potřeby. WPubS mění priority mezi pozorností obsahu a správě webu. Na první místo staví péči o obsah. Bezproblémovou funkci HW a SW zcela oprávněně předpokládá. Umožňuje soustředění pozornosti na to „CO“ chceme publikovat.  Jde o nový způsob komunikace v moderní internetové společnosti.

Kvalitní web  s dynamickým obsahem vzniká

 •  při dobře motivovaném a organizovaném zapojení velkého počtu lidí přispívajících do obsahu

 •  při odstranění všech zbytečných barier  aktivní účasti autorů

 •  při inovaci celého workflow péče o obsah a o správu systému.

Průzkumy ukazují, že si návštěvníci webu nejvíce cení kvality a spolehlivosti informací, jejich aktuálnosti, uspořádanosti, snadné dostupnosti, možnosti dobré orientace v obsahu webu.

Kvalitně implementovaný WPubS může být přínosem nejen pro návštěvníky, ale pro všechny účastníky procesu publikování - autory obsahu, správce obsahu, webdesignery i pro administrátory a správce technické části systému.

Hlavní charakteristiky WPubS:

 • WPubS je vysoce dynamický a interaktivní systém publikování

 • je editovatelný a ovladatelný přes www rozhraní odkudkoliv, kde je připojení na internet

 • umožňuje snadno ovlivňovat strukturu obsahu, umožňuje flexibilitu obsahu webu

 • ovládání WPubS nevyžaduje žádný speciální SW , vystačí se s prohlížečem

 • vyhovuje potřebám jednoduchého, intuitivního ovládání bez speciální znalosti HTML

 • umožňuje individualizaci obsahu www stránek

 • nabízí řadu variant publikovaného obsahu ( články, aktuality, zprávy, obrázky a pod.)

 • umožňuje publikování článků včetně jejich kategorizace a vzájemných vazeb,

 • usnadňuje správu obsahu i samotnou administraci webu

 • indexuje všechny informace, které jsou automaticky dostupné fulltextovým vyhledávačem

 • poskytuje volnost při tvorbě designu, který se vyvíjí současně s obsahem www stránek

 • umožňuje databázové pojetí systému a dynamické generování www stránek  pomocí připravených šablon definující strukturu a design stránek

 • je založen na přesně, ale pružně definovaných pravidlech odpovědnosti a kompetencí,

 • poskytuje širokou paletu přístupových práv pro konkrétní role lidí v systému  formulovaných do pravidel,

 • poskytuje všestrannou podporu orientaci v obsahu webu

 • podporuje snadnou a bohatou komunikaci mezi návštěvníky a správci webu

 • odstraní nejen technické, ale i organizační a kompetenční bariery znesnadňující pružné  publikování aktuálních zpráv a výsledků tvůrční práce jednotlivců a týmů

 • WPubS je modulární, flexibilní, škálovatelný, podporující dynamický vývoj webu

 • zabezpečuje konzistenci všech součástí WPubS

 • umožňuje bohatý přehled návštěvnosti webu a její analýzu

 • možnost různých šablon pro různé sekce webu

 • databázovou správu externích souborů

 • sledování četnosti článků podle autorů, rubrik, atd.

 • hierarchické rubriky ( kategorie )

Web školy se vyznačuje specifickými rysy. Má umožnit snadnou účast širokého okruhu pedagogů, výzkumníků, pracovníků správy školy ale i studentů na rozvíjení bohatství obsahu školního webu, určeného pro zajištění studia, pro řízení školy, ale též pro kvalitní prezentaci aktivit školy navenek. Měl by se opírat se o promyšlený motivační systém, jehož základem je spojení zájmu jednotlivce, týmu a školy jako celku.

Školní web představuje množinu různě orientovaných částí. V současné době jsou nejrozšířenější a nejpropracovanější části webu orientované na studijní agendu a na organizaci a správu školy. Nové projekty inovace webu budou přednostně orientovány

 • na publikaci dokumentů reprezentujících výstupy z tvůrčí vědecko-pedagogické práce

 • zaměstnanců školy, určených jak pro výuku, tak pro aplikovaný výzkum

 • na komentované přehledy externích zdrojů představujících znalostní bázi oborů,

 • na přeměnu množiny relativně samostatných částí webu na ucelený a konzistentní systém s fungujícími  vnitřními vazbami.  

Tato orientace umožní propojit správní, studijní a vědecko-výzkumnou část webu. Vědecko-výzkumná část webu bude představovat poznatkový základ studia příslušných oborů a současně předmět zájmu externích organizací, především potenciálních spolupracujících firem a institucí.

Čím je web firmy či školy bohatší a rozsáhlejší, tím naléhavější je jeho inovace.  Existuje kritická hranice vývoje, po jejímž dosažení je inovace technologie publikování na webu objektivní nutností. Nové technologii odpovídá i nová architektura systému,  která je rozdělena do 3 navazujících vrstev: databázové, aplikační a prezentační.

Internet byl označen za informační dálnici. V současné době lze tuto charakteristiku doplnit  označením "virtuální tržiště informací, produktů a služeb" - služeb vzdělávacích institucí nevyjímaje. Internet je místem soutěže. Průzkumy ukázaly, že více než 70% zájemců o vysokoškolské studium navštívilo před konečným rozhodnutím www stránky celé řady škol. Více než 50% podnikových manažérů hledalo partnery pro účast v inovačních projektech právě na internetu. Internet se velmi rychle mění. Je nejen velkou příležitostí, ale i "bičem", který soutěžící žene vpřed, ať chtějí či ne.

WPubS umožňuje nový způsob řízení a správy webu, vyjádřený novým modelem workflow odrážejícím prioritu řízení obsahu webu. Řídící role při implementaci WPubS  náleží správci obsahu, který usměrňuje práci ostatních účastníků ( Systém Developera a administrativního správce servru). Správce obsahu monitoruje zájem a potřebu návštěvníků webu, vytváří koncepci obsahového zaměření a pečuje o konzistenci systému publikace, systémů organizace a motivace.

WPubS není jednosměrný tok informací. Podmínkou účinnosti WPubS je individualizace nabízeného obsahu webu podporovaná zpětnou vazbou - odezvou od návštěvníka webu směrem k autorům obsahu a konceptorům systému. WpubS podporuje analýzu návštěvnosti podle kategorií obsahu, podle autorů, klíčových slov používaných při prohledávání obsahu.

Nové verze aplikačního software podporují tvorbu webových stránek možností přímého exportu dokumentů do formátu HTML. Soudobé webové publikační systémy nabízejí mnohem více. Jde o možnost komplexního zapojení zaváděného obsahu do celého systému, umožňujícího přístup s využitím klíčových slov, vazby na kategorie dokumentů, na seznam autorů, rozlišení aktuálních a archivních informací atd.

Nabídka WPubS na českém trhu je poměrně bohatá. Nabízené systémy jsou v různém stadiu svého vývoje a ne všechny byly plně a všestranně ověřeny prakticky. S cílem upřesnění přehledu o aktuálních nabídkách, připravuje FEK  "Den prezentace webových publikačních systémů". Přehled připoravených kriterií výběru WpubS uvádím na svých www stránkách.

Zavedení WPubS může přinést škole zcela nové možnosti využití internetu. Podmínkou úspěchu je existence promyšlené koncepce a projektový přístup k inovaci. Realizace vybraných dílčích opatření, bez jejich zapojení do uceleného systému nejen, že nepřinese požadovaný efekt, ale může situaci zhoršit. Podoba webu by neměla být pouze výsledkem izolované iniciativy jednotlivců nebo izolovaných týmů, ale společným programem instituce.

Webové publikační systémy nemají pouze své příznivce, ale i odpůrce. K odpůrcům patří často právě ti, kdo v minulosti velmi profesionálně zvládli stávající technologie a způsoby práce  a necítí potřebu cokoliv měnit,  nebo pouze nevěří, že by rozhodování „ad hoc“ mohlo být účinně nahrazeno souborem nových pravidel. Patřím k zastáncům implementace WPubS. Riziko implementace WPubS vidím pouze v nekomplexním zavedení systému jako celku, t.j. bez změny ve workflow, odpovědnosti a hodnocení práce. Jsem přesvědčen, že objektivní potřeba změny ve webové publikaci si dříve či později nasazení webových publikačních systémů vynutí. Za předpokladu uplatnění komplexního a systémového přístupu k implementaci WPubS, se tento stává spolehlivým nástrojem pokrývajícím harmonicky všechny požadavky vyplývající z potřeby plnění všech základních funkcí školy - včetně jejího vlastního marketingu.

Praktickou a přesvědčivou ukázkou efektivně aplikovaného přístupu WPubS slouží obsah a fungování servru www.juristic.cz, představujícího obsahově bohatý webový právnický informační prostor (s vysokou návštěvností),  na funkci se podílí desítky pedagogů a studentů několika právnických fakult v ČR. Příklady profesionálních aplikací WPubS najdete na internetových adresách www.zive.cz, www.mobilmag.cz, a nejnověji i na http://olympiada.quick.cz/cze/.

Podrobnější informace o WPubS včetně přehledu nabízených  systémů najdete na www stránkách s adresou: www.akamonitor.cz/WPubS.htm. Zájemcům o WPubS jsem k dispozici na adrese doc.aka@akamonitor.cz.

doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc. – katedra inovací a projektů, FEK-KIP -

NÁVRAT NA ROZCESTNÍK "WPubS"

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ - Jet2Web

 

   Aktualizováno: 8. února  2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877