AKA MONITOR

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.
 
Dodatek k weblogům s českými a anglickými texty
"Software Requirements Management - SRM"
"ITSM / ITIL / CoBIT"

www.akamonitor.cz/SRM.htm
www.akamonitor.cz/ITIL/
     

 

Velký anglicko-český slovník - J. Fronek
12 hlavních předností slovníku:
- je uživatelsky přátelský
- je přístupný pro mírné začátečníky i pro překladatele a tlumočníky
- zahrnuje nejnovější slovní zásobu spisovného a hovorového jazyka
- zahrnuje odborné termíny ze všech základních odvětví.
- v srpnu 2006 je nejaktuálnějším jednosvazkovým anglicko-českým
       slovníkem
- rozsahem 1736 stran je největším A-Č slovníkem
- přináší více než 100 000 anglickýchi hesel a podhesel
- nabízí více než 200 000 anglických slov a frází
- obsahuje více než 400 000 českých ekvivalentů
– podává velmi ucelený popis současného anglického i amerického
       lexika.
- vyznačuje se zcela novou koncepcí lexikografického popisu
- nová koncepce se projevuje v makrostruktuře slovníku i ve
       vnitřním členění a popisu hesel.


       Autorem slovníku je Josef Fronek, MA, PhD, za odborné jazykové spolupráce Elizabeth Monison, MA. Podle vlastních slov autora, byl jedním z hlavních principů při práci na slovníku jeho uživatelská přívětivost. Autorem zvolený systém popisu slov je náročný na místo a nutil autora k značnému stupni rigoróznosti při výběru jak popisovaného anglického materiálu, tak i českých ekvivalentů. Dobře se vypořádal i se svým záměrem učinit slovník užitečný i pro ty, jejichž rodným jazykem je angličtina. Pozorný uživatel, který se setkal s dřívější variantou slovníku, si povšimne toho, že nový slovník přináší řadu radikálních inovaci jak v jeho makrostruktuře (organizaci slovníku), tak i (a především) v jeho mikrostruktuře (vnitřní organizaci hesel). Jde o zcela novou koncepci lexikografického popisu. Do abecedního hesláře byla zařazena nejen všechna odvozená adverbia, která se jinak povětšině zpracovávají s příslušnými adjektivy, ale i verbální substantiva, lexikalizováná participia a většina složených slov. V hesláři je abecedně zařazeno i velké množství méně běžných variantních výrazů s odkazem na formu, která je preferovaná. V daleko větší míře, než je běžné, byly zařazeny i výrazy americké, kanadské a australské angličtiny z různých stylových rovin. V heslech se dosahuje maximální přehledností nejen barevným tiskem, ale i důslednou prezentací každého pododdílu hesla vždy na novém řádku. Pří výkladu významu je kontextová informace diferencována pomocí trojího druhu kurzivních závorek. U  mnoha hesel byly přidány v obyčejných závorkách americké nebo jiné alternativy heslového slova. Byla doplněna řada nových prvků týkajících se gramatického popisu anglických hesel.  Pro definici jednotlivých významových odstínů heslového slova autor používá angličtinu. Použití anglických kontextových charakteristik je užitečné i pro českého uživatele. Přínosem je použití konkrétních příkladů, pro které autor nabízí explicitní překlad a četná idiomata. Frazeologická spojení jsou opatřena často několika ekvivalenty.
       Větší rozsah umožnil autorovi podat ucelený popis současného anglického a amerického lexika. Velký důraz byl kladen na aktuálnost popisovaného materiálu. Slovník obsahuje nejnovější slovní zásobu spisovného a hovorového jazyka včetně základních odborných terminů; heslář zahrnuje výběr termínů ze všech základních oborů. Výběr materiálu je zacílen daleko více na hovorový jazyk v podobě, v jaké ho autor zná z každodenního přímého kontaktu s mladými Brity. Vzhledem k tomu, že dnešní angličtina je daleko tolerantnější k slangovým a dokonce i zhrubělým výrazům, než tomu bylo v minulostí, nevyhýbal se autor ani těmto výrazům.
       Slovník uvádí pečlivě připravené pokyny pro uživatele,  přehled zkratek užitých ve slovníku, přehled anglických nepravidelných sloves a  výčet hlavních použitých pramenů. 
       Na závěr jedna moje zkušenost. Nový velký A-Č slovník jsem si opatřil poté, co jsem zjistil, že se svým dosavadním vybavením - jeden slovník obecnější a jeden starší specializovaný ( na tématiku ICT ) bych se daleko nedostal. Někteří autoři knih, týkajících se tématu "Software Requirements Management", které zpracovávám, sice pojednávají  o odborné ICT tématice, ale ve snaze o přiblížení obsahu, používají spoustu příkladů a analogií ze zcela jiných odborných oblastí nebo z běžného života. Unavovalo mne věčné přecházení sem a tam, navíc s nutností nahlížení do anglických významných slovníků a tak jsem se rozhodl pro jeden obsáhlejší moderní slovník, který pokrývá obě oblasti současně. Byl jsem potěšen zjištěním, že mi z 10-ti vyhledávaných slov ze značně specializované oblasti "správy SW požadavků", slovník nabídl v osmi případech nabídl české ekvivalenty, které byly významově přímo použitelné, což považuji za kladný výsledek. A proto si dovoluji slovník doporučit všem, kdo nehledají slovník kapesní - z těmi 1736 stranami to totiž žádný "kolibřík" není. Ostatně, komu by vadily fyzické parametry slovníku, může zvolit elektronickou verzi. LEDA, spol. s r. o., vydala slovník i v elektronické podobě spolu s vyhledávacím programem.

doc. Arnošt Katolický - 21.8.06.
www.akamonitor.cz/SRM.htm

 

NOVÉ KNIHY RECENZE REPORTÁŽE
doc.aka@akamonitor.cz