SMB - MSP - ICT - AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Aplikace ICT v SMB - MSP".Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk� a anglick�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

22.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://smb.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://smb.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

12.4.07

Nasazen� CRM v MSP

V �asopise Computerworld 5/07 opublikoval Jan �afka �l�nek s n�zvem "Nasazen� CRM v mal�ch a st�edn�ch spole�nostech". Podtitulek zn�: "�sp�nost nasazen� CRM do prost�ed� mnal� a st�edn� firmy ovliv�uje �ada faktor�". Kapitolky �l�nku nesou n�zvy:
- odpov�dn� osoby
- faktory v�b�ru
- pr�b�h implementace a
- hodnocen� v�sledk�.
�l�nek si klade za c�l pomoci potenci�ln�mu z�jemci zam��it se na kl��ov� ot�zky jeho ( CRM ) nasazen�.

Six Sigma - �ance na �sp�ch v MSP

Nad t�mto t�matem se zam�l� Voelkel R.J. a Parody R.J. v �l�nku publikovan�m v Modern�m ��zen� 10/06. Auto�i si polo�ili ot�zku: "Jak� �ance m� Six Sigma v mal�ch organizac�ch?". Existuje n�jak� recept, kter�m by se mohly mal� organizace ��dit, aby zv�ily pravd�podobnost, �e jejich prvn� projekt Six Sigma bude m�t �sp�ch? Odpov�� je vlo�ena do 2 projekt� dvou situac�, kter� auto�i popisuj�. N�zvy jsou typick�:
- Situace �. 1: Recept na ne�sp�ch Six Sigma a
- Situace �. 2: Recept na �sp�ch Six Sigma.
Auto�i vypo��t�vaj� 3 faktory �sp�chu projekt� Six Sigma v mal�ch organizac�ch:
- aktivn� podpora top-managementu
- v�b�r nad�jn�ho projektu a
- zku�en� mana��r projektu.

11.4.07

ITIL pro mal� a st�edn� podniky

Na konferenci ICTM 2007, uspo��dan� koncem b�ezna t.r. zazn�la p�edn�ka Ing. Jany Hrdli�kov� a RNDr. Jaroslava Proch�zky, kter� se zab�v� mo�nost� pou�it� p��stupu ITIL v mal�ch a st�edn�ch podnic�ch. Jde o �vahu nad aplikovatelnost� rozsahu ITIL v prost�ed�, jeho� slo�itost nen� p��li� velk�. Odpov�d� na ot�zku, zda ITIL, implemenovan� v tomto prost�ed�, nep�inese pouze zv�en� administrativn� n�ro�nosti.
Uv�d�m obsah posledn�ho slajdu p�edn�ky:
Shrnut�
- ITIL pro mal� a st�edn� podniky � realita
- Specifick� p��stup � konzulta�n� podpora � dvojse�n� zbra�, ale je nezbytn�
- Men�� ekonomick� s�la
- Spr�vn� zvolen� rozsah projektu
- V�hoda � v�t�� dosa�itelnost top managementu a snaz�� mo�nost jej zainteresovat
P�edn�ky z konference jsou soust�ed�ny do ti�t�n�ho sborn�ku a do spec. CD.
Jedn�m z po�adatel� konference byla Katedra telekomunika�n� techniky FEL �VUT v Praze, kde lze z�skat informace o dostupnosti materi�l� konference.

AVG Internet Security SBS Edition

Spole�nost GRISOFT uvedl na trh nov� produkt AVG SBS Edition, jen� je ur�en� pro kompletn� zabezpe�en� mal�ch firem. Bezpe�nostn� syst�m chr�n� data jak na �rovni stanic, tak odhaluje viry v r�mci elekronick� po�ty a souborov�ch syst�m� na servru. Produkt p�edstavuje centr�ln� spravovanou ochranu stanic a server� p�ed viry, �ervy, trojsk�mi koni, spyware, adware, spamy a jin�mi neopr�vn�n�mi p��stupy do po��ta�e. Jde o ide�ln� �e�en� pro mal� spole�nosti.
Produkt obsahuje:
- Anti-Virus chr�n� p�ed viry, �ervy a trojsk�mi koni.
- Anti-Spyware chr�n� p�ed spyware, adware, dialery a dal��mi �kodliv�mi programy.
- Anti-Spam chr�n� p�ed nevy��dan�mi e-maily na �rovni klientsk� stanice.
- Firewall chr�n� p�ed po��ta�ov�mi hackery na �rovni klientsk� stanice.
- Centr�ln� ��zen� umo�n� vzd�lenou spr�vu a monitoring cel� s�t�, v�etn� nastaven� klientsk�ch firewall�.
- Kompletn� �e�en� pro stoln� po��ta�e, notebooky, souborov� a po�tovn� servery.
Kl��ov� vlastnosti
-
Zjednodu�en� administr�torsk� pr�ce a sn�en� n�klad� na zabezpe�en�.
- Nov� verze programu a aktualizace po celou dobu licen�n�ho obdob� zdarma.
- Maxim�ln� bezpe�nost - nejnov�j�� certifik�ty VB100%, ICSA, West Coast Labs Checkmark.
- 24/365 technick� podpora bez p��platku po celou dobu platnosti licence.
- Zdokonalen� virov� detekce zalo�en� na lep�� heuristice a testov�n� datov�ch tok� NTFS.
- �pi�kov� anti-spyware technologie, automatick� odstra�ov�n� �kodliv�ho k�du.
- Automatick� p�ep�n�n� profilu firewallu pro jednoduch� ovl�d�n� a v�t�� bezpe�nost.
V�ce podrobnost� na adrese: ZDE

7.4.07

MSP - jak zv�it jejich konkurenceschopnost?

Nad t�mto t�matem se zam�lel ve sv�m p��sp�vku Martin Bedn�r, SAP �R, spol. s r.o., na lo�sk� mezin�rodn� konferenci SI 2006. Cituji z anotace p��sp�vku:
"Mal� a st�edn� podniky tvo�� p�te� vysp�l�ch ekonomik. Oproti velk�m spole�nostem maj� v�hodu rychlej�� reakce na po�adavky trhu, a snad pr�v� proto roste v posledn�ch t�ech desetilet�ch jejich pod�l ve vztahu k podnik�m velk�m. Pokud je hlavn� v�hodou mal�ch a st�edn�ch podnik� flexibilita, je naopak jejich nejv�t�� nev�hodou zranitelnost. S rostouc� konkurenc� mal� a st�edn� podniky, kter� neudr�� konkuren�n� v�hodu, obvykle zanikaj�. Jak�m re�ln�m hrozb�m mus� v sou�asnosti �elit �esk� mal� a st�edn� podniky? Jak� investice doporu�uj� mal�m a st�edn�m firm�m odborn�ci na podnik�n�? V t�to prezentaci se m�ete mimo jin� dozv�d�t v�ce o tom, ve kter�ch oblastech m�e kvalitn� podnikov� informa�n� syst�m mal�mu nebo st�edn�mu podniku v�razn� zv�it �anci na �sp�ch a p�e�it� a kde jsou obvykl� slab� m�sta ke zlep�en�."
Pln� zn�n� p��sp�vku najdete ve sborn�ku nebo na CD z konference
SI 2006. Kontakt:
hurkova@vse.cz.
A mimochodem - term�n kon�n� 15-t�ho ro�n�ku konference Syst�mov� integrace 2007 se kvapem bl��. Konference se kon� ji� tradi�n� v Pal�ci �of�n ve dnech 10.-12. �ervna 2007. Letos je konference zam��ena na t�ma: "Informatika v inovac�ch a globalizaci podnik�n�". A i kdy� MSP v n�zvech p�edn�ek p��mo nenajdete, t�ma napov�d�, �e se problematiky MSP bude t�kat nep��mo velk� ��st jedn�n�.

Kontaktn� centra i pro men�� firmy

�asopis ITSystems se v b�eznov�m ��sle v�nuje m.j. t�matu: kontaktn� centra pro firmy. V �l�nku Djordje Djukanovi�e, nazvan�m "Technologie ve slu�n�ch z�kazn�ka", si p�e�tete argumenty pro tvrzen�, podle kter�ho se kontaktn� centra st�vaj� nepostradateln�m n�strojem pro tis�ce mal�ch a st�edn�ch firem. V podm�nk�ch MSP plat� dvojn�sob, �e teprve ulo�en� a zpracovan� informace nebo obslou�en� klient je pro firmu p��nosem. Autor se v�nuje podrobn� r�zn�m variant�m propojen�, v�etn� konvergece pevn�ch a mobiln�ch s�t�.
Text je �len�n do t�chto ��st�:
- Velikost firmy nen� prvo�ad�
- Kontaktn� centra pro vertik�ln� trhy
- Komunika�n� kan�ly
- Anyl�za provozu
- P�enositeln� termin�ly a vzd�len� p��stup.

4.4.07

Podnik�n� mal� a st�edn� firmy

Implementace ICT nen� ani v MSP samo��elnou. Proto si dovoluji hned na za��tku �ivota weblogu orientovan�ho na MSP, upozornit na velmi cenn� zdroj, kter� je snadno dostupn� na �esk�m kni�n�m trhu. M�m na mysli knihu GRADY "Podnik�n� mal� a st�edn� firmy". Autory jsou Jarom�r Veber, Jitka Srpov� a kolektiv. Dovedl bych si sice p�edstavit o n�co podrobn�j�� v�klad "informa�n�ho a komunika�n�ho zabezpe�en�" ( n�zev subkapitoly ), p�esto knihu jednozna�n� doporu�uji. Vede mne k tomu p�edev��m v�klad obsa�en� v kapitole nazvan� "d�vody podnik�n� a rizika" a z�v�re�n� kapitoly, nazvan� "perspektivy a ohro�en� mal�ch a st�edn�ch podnik�".
Upozorn�n�m na uveden� zdroj poznatk� bych r�d vyj�d�il sv� p�esv�d�en�, �e jedin� tehdy, jde-li management, ekonomika a implementace ICT "ruku v ruce", m�me �anci uplatnit ICT skute�n� smyslupln� a efektivn�. Tuto vazbu budu m�t trvale na mysli p�i v�b�ru odkaz� na zdroje v �asopisech, knih�ch i na webu.
V�ce se o knize dozv�te na T�TO webov� adrese.

T�ma ICT v MSP v �esk�ch �asopisech

Existuje nespo�et hledisek pro p��stup k t�matu ICT v MSP. V tomto odborn�m weblogu se budu v�novat p�edev��m komentovan�m upout�vk�m na zdroje, t�kaj�c� se ICT v MSP p��mo. Odkazy na celou �adu �l�nk�, knih a webov�ch zdroj� v�novan�ch �ir�� problematice, najdete na dal��ch str�nk�ch m�ho vzd�l�vac�ho a zpravodajsk�ho port�lu www.akamonitor.cz, p�edev��m na adres�ch:
- www.akamonitor.cz/aktualni.htm - monitoring 25-ti titul�,
- http://weblogy.akamonitor.cz - rozcestn�k na odborn� weblogy.

SAP a IS pro MSP

23.3. vy�lo t�et� leto�n� ��slo �asopisu CIO, kter� obsahuje �adu pojedn�n� t�kaj�c�ch se p��mo �i nep��mo IT v mal�ch a st�edn�ch firm�ch. Jedn�m ze zaj�mav�ch �l�nku je text, kter� se sna�� rozpt�lit m�tus o tom, �e �e�en� SAP jsou drah� a komplikovan� a nav�c jsou ur�ena pouze pro velk� spole�nosti. N�zev �l�nku: "Velk� �e�en� ( u� i ) pro mal� firmy". �l�nek je �len�n do odd�l�:
- mo�nosti trhu
- pot�eba obnovy IS
- typick� rysy men��ch firem
- a co tedy SAP nab�z�?

V� IS za pen�ze EU?

Pod t�mto n�zvem opublikoval sv�j �l�nek Tom� P�ibyl v �asopise "CHIEF information OFFICER" - CIO, kter� se s�m ozna�uje za magaz�n �esk�ho CIO. V �l�nku je zd�razn�na sv�dn�, ale sou�asn� trochu riskantn� my�lenka: "�astou chybou b�vaj� m�lo sebev�dom� a zbyte�n� skromn� projekty". V �l�nku se dozv�te, �e IT projekty firmy lze financovat za pomoc� pen�z EU, koho se tyto dotace t�kaj�, jak o dotaci za��dat a co kv�li t�mto pen�z�m budete muset ud�lat. Webov� str�nka �asopisu m� adresu: www.ciomagazine.cz.

16.3.07

V�hody vyu��v�n� slu�by RSS

Chcete-li m�t jistotu, �e V�m neute�e ��dn� p��sp�vek do tohoto odborn�ho weblogu? Ano? Tak�e se seznamte se slu�nou RSS bu� tak, �e si p�e�tete novou knihu CPressu, nebo se pod�vejte na webovou str�nku m�ho port�lu:
www.akamonitor.cz/RSS.htm
Upozor�uji, �e �l�nek na uveden� str�nce je pr�v� 3 roky star�. Byl naps�n v sam�ch po��tc�ch uplatn�n� RSS v �R, tak�e v�zte, �e v�voj �el d�l!