AKA - MONITOR

FOTOVIDEO

 
 

REPORTÁŽE
 
 
 
e7news
 
MONITOR
 
DIGIFOTO
 
RECENZE
 
RSS
 
MoBlog
 
Wi-Fi
 
GPRS
 
E-learning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICTM 2005
stabilita v proměnlivém světě
 ( konference )

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc (c)

 

INFORMACE o připravované konferenci

       

Aktuální informace:
na adrese ZDE najdete weblog věnovaný tématu
ITSM- ITIL


Konference "ICTM 2005" se  bude konat 24.-25. května 2005 v Praze. Místem konání je Masarykova kolej - Thákurova 1, Praha 6.
Na přípravě konference se společně podílejí:
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT a OMNICOM Praha.
Generálním partnerem je  Computer Associates CZ.
        V posledním roce se vybrané části problematiky řízení ICT staly předmětem pozornosti několika odborných akcí:
- "IT SERVICE & SUPPORT - ITIL" uspořádané společností "top vision"
- „IT Governance - "Pokročilé přístupy k řízení a správě informatiky", uspořádané ISACA.cz.
- a "ITIL Forum", uspořádané IIR.
Každá akce znamenala významný krok na cestě k lepší informovanosti o přístupech, metodách a nástrojích řízení v oblasti ICT. Přesto zbývá udělat ještě hodně práce pro to, aby se i v této oblasti řízení dosáhlo významnějšího pokroku. Dobře připravené konference představují významný nástroj sdílení rozvíjeného know how i v oblasti řízení ICT. 

Co přinese "ICTM 2005“ nového?

       Konference ICTM 2005 je zaměřena na velmi aktuální téma, jehož problematika vyžaduje vyváženou pozornost teoretickým a praktickým otázkám řízení ICT. Málo komplexní přístup k řízení ICT může přinést v praxi více škody než užitku. Neadekvátně zvolené přístupy a metody řízení ICT nemají šanci přispět k tolik potřebnému zvýšení účinnosti procesů ICT. Podobně je tomu s volbou softwarové podpory těchto procesů. Podceňování přístupů z hlediska kvality, stejně jako podceňování  controllingového přístupu spojeného s projektovým řízením ICT, bezprostředně ohrožuje efektivnost vynakládaných prostředků do informačních a komunikačních technologií. 
       Východiskem, ze kterého pořadatelé konference ICTM 2005 při tvorbě programu vycházeli, bylo konstatování, že ( cituji ): 
“V dnešním proměnlivém světě je dobře fungující oddělení IT rozhodujícím klíčem k úspěchu jakékoliv organizace. Způsobů, které napomáhají dosažení cíle je mnoho. Konference ICTM 2005 si dala za úkol poskytnout účastníkům komplexní přehled zásadních metod jako je ITIL, CobiT, Six Sigma a dalších.“
       Podle záměru pořadatelů konference, firmy OMNICOM  Praha a Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT Praha, je konference určena pro střední a vyšší management organizací, střední a vyšší IT manažery, pracovníky, kteří budou vést, řídit a realizovat implementaci řízení ICT ve středních a velkých podnicích, státní a veřejné správě. Účastníci ICTM by se měli seznámit s výhodami a nevýhodami zásadních přístupů a metod sloužících řízení ICT. Budou představeny ukázky praktických implementací, jež bude možné prodiskutovat s předními specialisty a odborníky, kteří se implementacemi jednotlivých koncepcí aktivně zabývají.  Součástí konference budou dvě panelové diskuze, na nichž budou mít účastníci možnost diskutovat s přítomnými odborníky tématiku teorie i praxe řízení informačních a komunikačních technologií.
       Co lze v programu konference ICTM 2005 považovat typické?
- na prvním místě je to vyvážené spojení teoretických, metodických a praktických přístupů k tématu s výrazným akcentem na praktické přístupy
- komplexní pohled na celou problematiku řízení ICT.
- ucelený scénář programu konference, (nemělo by tedy jít o prostou množinu přednášek pokrývajících vybraná dílčí témata s řadou duplicitních informací, ale o ucelený pohled na téma řízení ICT)
- prezentace know how špičkové akademické instituce současně s poznatky zkušené dodavatelské, vzdělávací a poradenské firmy.
      Vzhledem k tomu, že podrobný program konference je k dispozici na webu, uvádím pouze základní kostru  programu – jako ilustraci zmíněného komplexního přístupu:
      Úvod konference bude patřit teoretickým základům řízení ICT. Jako podmínku dorozumění na konferenci i mimo ní, bude úvod zahrnovat definice základních pojmů (informační a komunikační technologie, ICT infrastruktura, ICT zdroje, ICT služby, úvod do problematiky podnikových procesů, ICT služby a jejich vazba na okolí). Po této části bude následovat zdůvodnění přechodu od funkčního k procesnímu řízení. Teoretický úvod do problematiky procesů a řízení (funkcionální, procesní, projektové a další) bude doplněn definicí pojmu „řízení ICT“ s náznakem možností různých přístupů, včetně popisu (ekonomických) přínosů řízení ICT pro podnik.
        Převážná část prostoru pro přednášky a diskusi bude věnována přístupům k aplikaci principů řízení ICT:
- principy primárně určené k řízení ICT ( ITIL, BS 15000, CoBiT)
- principy primárně určené k řízení kvality ( ISO 9000, TQM, EFQM, Six Sigma, BSC)
- controllingové přístupy ( BSC a další přístupy a možnosti jejich využití)
- informace o 3 technologicky orientovaných přístupech
- přístupy k projektovému řízení ( PRINCE2 a další projektové metodiky).
        Významné místo v programu konference bude náležet též softwarovým nástrojům pro řízení ICT.
        Praktický přístup k problematice řízení ICT se projeví nejen v pojetí jednotlivých přednášek a orientaci obou panelových diskusí, ale především v bloku obsahujícím 4 případové studie.
   Zaměření obou panelových diskuzí odpovídá koncepci celé konference. 
   Pro první z nich byly připraveny otázky:
Který přístup k řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb je nejsnáze použitelný? Existují kritéria výběru mezi těmito přístupy? Mohou se jednotlivé přístupy vhodně doplňovat nebo si spíše navzájem konkurují? Do jaké míry může management úseku ICT ovlivnit rozhodnutí o výběru způsobu řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb?
   Druhá panelová diskuse bude zaměřena na tato dílčí témata:
Jaký je význam nástrojové podpory pro efektivní řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb? Je možné dosáhnout reálného zlepšení pouze implementací pravidel procesního řízení, tzn. bez nasazení jakéhokoli nástroje?  Která skupina nástrojů má pro efektivní řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb největší význam? Existují  kritéria pro rozhodování o tom, kterou skupinu nástrojů implementovat nejdříve? Existují kritéria pro odhad  délky implementačního projektu a jeho ceny?

Konference ICTM 2005 má dobrou šanci stát se akcí, která významnou měrou přispěje ke zvýšení úrovně řízení informačních a komunikačních technologií.
      Podrobné informace o připravované konferenci "ICTM 2005" se dozvíte především na stránkách konference www.ictm.cz.  Tamtéž najdete i kontakt na sekretariát konference na FEL ČVUT. Na stránkách mého portálu, http://www.akamonitor.cz/, a především v hojně navštěvovaném weblogu věnovaném ITSM-ITIL na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/  najdete řadu dalších informací, které Vám usnadní Vaše rozhodování o účasti na konferenci a v případě kladného rozhodnutí Vám usnadní přípravu na aktivní účast v odborných diskusích, které budou tvořit nedílnou součást programu konference. 

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
16. dubna 2005.
doc.aka@akamonitor.cz

 

Uvítám připomínky, upřesnění a náměty na doplnění obsahu stránky

 
 


Správce obsahu a webmaster: doc. Arnošt Katolický

Upozornění: neručím za event. škody vzniklé užitím informací obsažených na této stránce!