Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
REPORTÁŽE
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

METODA BALANCED SCORECARD
V SOUVISLOSTECH
Implementace a úspěšná realizace v řízení podniku
Jiří Vysušil
 

PROFESS
CONSULTING

 

 

         V říjnu 2002 jsem vystavil svoji původní recenzi knihy:  BALANCED SCORECARD V PRAXI, Horváth & Partners, vydané vydavatelstvím Profess Consulting. Dodnes patří tato kniha k velmi cenným zdrojům pro všechny, kdo projektují implementaci metody BSC do podnikového řízení. Recenzi najdete na adrese www.akamonitor.cz/bsc1.htm
       Před měsícem jsem obdržel zásilku 4 knih  z vydavatelství Profess Consulting. Zaujala mne především kniha prof. Vysušila, které věnuji tuto novou recenzi. Podle předmluvy, jejímž autorem je Jaroslav A. Jirásek, byl text knihy nalezen v pozůstalosti autora. Profesor Vysušil zemřel před koncem roku 2002.
      Metoda Balanced Scorecard se stala předmětem mnoha knižních titulů a odborných pojednání. Kniha prof. Vysušila mne zaujala z řady důvodů. Především kvůli osobnosti autora, skvělého pedagoga, který se celý svůj život aktivně věnoval vývoji, teorii i praxi v široké oblasti podnikového hospodářství. Počátky odborné působnosti prof. Vysušila souvisí s katedrou účetnictví, dále s katedrou ekonomiky a řízení strojírenské výroby. Jeho přednášky byly především věnovány systému ekonomických informací , ekonomické analýze a financování podniku. Prof. Vysušil vydal celou řadu knih z oblasti makro a mikroekonomie. Byl autorem řady originálních analytických a výpočetních metod.
       Kdo jiný, než člověk, jehož práce je v ČR spojena se všemi etapami vývoje oborů uvedených v předchozím odstavci, může přesvědčivě interpretovat, rozvíjet a prezentovat myšlenky zakladatelů metody BSC. Práce prof. Vysušila silně kontrastuje s obsahem záplavy obecných a často nepřesných kompilátů knih zakladatelů BSC. Jeho rady a doporučení související s BSC působí přesvědčivě především proto, že plně odpovídají vývoji jeho vlastních představ o potřebných inovacích v oblasti podnikového řízení. Autorovy myšlenky integrace podnikohospodářské praxe, zdůrazňování potřeby „celostního vědomí nákladů a výnosů“, kritika izolovaného odborničení a j., řadu let jasně směřovaly k potřebě podnikové synergie, k potřebě systémovosti  a k plnému respektování příčinné souvislosti při analýze vztahů. A nynější podnikové hospodářství opravdu směřuje k celistvosti, k propojení a k systémovosti. Není pochyb o tom, že se na tomto vývoji pozitivně podílejí práce prof. Vysušila.
       Nejde však pouze o to, kdo knihu napsal, ale jak je kniha napsána. BSC je v knize podána srozumitelným jazykem, s logickou strukturou, s argumenty odpovídajícími českým podmínkám. Kniha vyváženě pokrývá vyklad metody i její implementaci v reálných podmínkách. Kniha je rozdělena do 3 částí:
- Metoda BSC –podstata, obsah, význam pro řízení
- Implementace metody BSC a podnikové řízení, podmínky, možnosti omezení
- Úspěšná realizace BSC v podnikové praxi.
       Několik dílčích témat, které mne v knize zejména zaujaly:
- Podmínky efektivního uplatnění BSC. Omezení a bariéry metody BSC.
- Prezentace metody BSC s vazbou na celkovou koncepci řízení jakosti
- Vztah mezi evropským systémem řízení jakosti a metodou BSC
- Prezentace procesního přístupu jako integrální součásti metody BSC
- Odstraňování dezintegračních příčin jako jeden z cílů metody BSC
- Zařazení metody BSC do instrumentální systémové teorie
- Reálný pohled na úlohu a rizika využití výkonné výpočetní techniky jako
     nástroje integrace. Uvedení tvrdých měřítek kvality IS.
- Zdůraznění významu růstu schopnosti využít plně informační systém
- Diagnostická versus strategická měřítka v BSC
- Pojetí interních procesů jako hodnototvorného řetězce
- Zdůraznění a vlastní rozvinutí myšlenek BSC v oblasti péče o zákazníky
- Strategické schéma metody BSC
- Integrace metody BSC do systému reportingu
- BSC a řízení rizik. Význam speciálního reportingu o rizicích
- Význam a témata workshopů v přípravě na implementaci BSC
- Integrace metody BSC do systému dosavadního podnikového plánování
       Třetí část knihy prof. Vysušila popisuje zavedení BSC ve fiktivním podniku. Ve skutečnosti jde o prezentaci zobecněných pozitivních zkušeností z řady podniků.
        Při studiu textu prof. Vysušila si čtenář povšimne jedné důležité odlišnosti od způsobu prezentace metody BSC použitého některými autory: metoda BCS je podána bez zbytečného absolutního odsuzování minulých vývojových fází, bez populistického zveličování, s otevřeným poukazem na bariéry a rizika cesty k účinné implementaci. Kniha představuje velmi cenný přínos na cestě k tvorbě plánu modernizace podnikového řízení, včetně jeho doplnění strategickými cíli a akcemi metody BSC.
Autor prezentuje metodu BSC jako „formu řízení, která jako jediná navazuje na řízení operativní, ale je sama o sobě zaměřena na řízení strategické“.
       Čtenář snadno pocítí, že čte knihu autora, který ví o čem píše, který má právo prezentovat i hodnotit BSC , protože se aktivně a dlouhodobě podílel na přípravě české odborné veřejnosti na současnou etapu vývoje v podnikovém řízení V ČR.   
        Na závěr se rád připojuji k velmi kladnému hodnocení knihy podanému profesorem Jiráskem v předmluvě knihy.
        Současně čtenářům doporučuji tituly,které tématicky částečně na hodnocený titul navazují tím, že přibližují vztah mezi controllingem a metodou BSC:
- Nová koncepce controllingu
- Nástroje controllingu od A do Z
- Řízení hodnoty podniku
Knihy vyšly ve vydavatelství Profess Consulting.


Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz
5. září 2004

 

PROFESS
CONSULTING

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877