PROCESN� ��ZEN� BPM AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Procesn�ho ��zen�". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

18.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://bpmaka.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://bpmaka.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

Migrace obsahu vsech blogu AKA MONITORu zapocala

Jak jsem uvedl, dochaz� na serveru ke zmenam. 
Postupne prevadim vsechny FTP blogy na nove adresy.
Po prevodu by se mela objevit na t�to star�
adrese zprava v anglictine, ktera oznam�, ze
je nastaveno automaticke presmerovani a nabidnuta
k odkliknuti adresa pro pripad potizi s presmerovanim.
Obsah publikovan� do dnesniho dne bude dostupny
na nove, ale i na teto "stare" adrese.
Behem migrace na novou adresu muze dojit ke
zkresleni nekterych znaku ceske abecedy
( s diakritikou ). Za to se omlouvam,
ale migrace je zajistovana na serveru blogger.com
a ja ji ovlivnit nemohu. ( I proto pisu tuto zpravu
bez diakritiky, abych vam usnadnil jeji rozlusteni.)
Nove zpravy na nove adrese by mely byt v poradku. 
Tak�e p��t� ji� na nov� adrese!
Arnost Katolicky
 

17.3.10

�sp�ch - produktivita a inovace 1/2010

www.e-api.cz
��hl� v�robn� syst�my - princip "Best of Best"
Kde aplikovat Lean?
Ba��v v�robn� syst�m
WITTE v�robn� syst�m - ohl�dnut� po 2 letech aplikace
Flexibiln� monitorovac� syst�m
(Bonus aka) Mapov�n� toku hodnot (Value Stream Mapping )
 

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-). 
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR. 
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE  
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

9.2.10

P�edstavuje BPM konec pro ERP? Co ��k� va�e k�횝�lov� koule?

What does your crystal ball say? Co ��k� va�e k�횝�lov� koule?
Is BPM the Beginning of the End of ERP? BPM from a Business
Point of View. Autor: Scott Cleveland. Publikov�no 8. �nora 2010.
Scott Cleveland analyzuje obsah �l�nku, kter� opublikoval
Jan Baan, (former head of BAAN Corporation) a pod�v� sv� pojet�
vztahu mezi ERP a BPM. Hlavn� mylenka jeho pojedn�n� zn�:
"BPM software and ERP software attack very different problems."
Zaj�mav� pojedn�n� si m�ete p�e��st na adrese:
http://bit.ly/dfQlPQ
Autor uzav�r� �vahu slovy: "Looking into my crystal ball, I believe
that the main ERP players will be acquiring or creating BPM
functionality to enhance their ERP offerings."

24.1.10

Konference Syst�mov� integrace 2010, tentokr�t s premi�rem

A je to op�t tady! T�my prof. Vo��ka a pan� Hany H�rkov� vyhl�sily
op�t "pohotovost". V po�t� mnoz� z n�s najdou v�zvu k zasl�n� p��sp�vk�
na 18-t� ro�n�k konference "Syst�mov� integrace".
Tentokr�t s podtitulem "Role ICT pro zv�en� konkurenceschopnosti �R " . 
Konference se bude konat tradi�n� v pra�sk�m pal�ci �of�n,
ve dnech 8-9.�ervna 2010 (�ter� - st�eda, netradi�n�).
A zde je sedm leto�n�ch t�mat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost st�tu
2. Lidsk� zdroje v ICT
3. Pr�vo ICT � ve�ejn� zak�zky na dod�vky ICT syst�m� a slu�eb
4. Hrozby a p���iny selh�n� implementa�n�ch projekt�
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Spr�va konfigurac� � p�edpoklad efektivn�ho ��zen� ICT slu�eb
7. Cloud computing � p��le�itosti a v�zvy
Novinkou leto�n�ho ro�n�ku je, �e se kon� pod z�titou premi�ra �R.
Premi�r Jan Fischer konferenci zah�j� p�edn�kou na t�ma
"Jak ICT m�e pomoci �R ke zv�en� konkurenceschopnosti�.
Druh� den bude zah�jen p�edn�kou ministryn� �kolstv� Miroslavy Kopicov�
na t�ma �Role ICT vzd�l�n� pro zv�en� konkurenceschopnosti �R�.
Charakteristiku jednotliv�ch blok� jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Dal�� podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni21.1.10

Agiln� p��stupy k ��zen� projekt�

Jedn�m z aktu�ln� trend� v oblasti ��zen� projekt� je t. zv. "agiln� p��stup".
Z podn�tu kol. doc. Skalick�ho jsem se porozhl�dl po webu.
Z�skal jsem p��stup k p�edn�ce v angli�tin��. Vybral jsem z n� 40 slajd�, 
kter� ukazuj� na jednu z mo�n�ch cest uplatn�n� agiln�ho p��stupu.
Z v��ez� jsem sestavil slideshow, kterou najdete na d�le uveden� adrese.
Pros�m o trp�livost p�i na��t�n� slideshow, zvolil jsem modern� �ablonu, kter�
je sice praktick�, ale trochu pomalej��.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druh�m zdrojem je bakal��sk� pr�ce MArtina Bos�ka, obh�jen� na V�E
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Dal�� �l�nek, nazvan� "Agiln� metodiky, a jak d�l?" najdete na d�le
uveden� adrese.  Alena Buchalcevov� z katedry informa�n�ch technologi�
V�E Praha, nab�z� ��r�� pohled na uplatn�n� agiln�ch metod zejm�na
v oblasti ��zen� softwarov�ch projekt�.
Vyb�r�m abstrakt �l�nku:
"Agiln� metodiky maj� za sebou ji� sedm let sv� existence, vyzr�vaj�
a za��naj� b�t skute�n� vn�m�ny jako alternativn�  a �sp�n� zp�sob v�voje
softwaru. V�sledky celosv�tov�ch pr�zkum� ukazuj�, �e agiln� p��stupy
v praxi funguj�  a jsou akceptov�ny. Situace v �R je pon�kud jin�.
V�t�ina firem v �esku ve�ejn� metodiky nepou��v�  a rozsah znalost�
o agiln�ch metodik�ch je v praxi n�zk�.  Aby bylo mo�n� agiln� metodiky
pou��t, mus� b�t spln�ny n�kter� z�kladn� p�edpoklady (z�kazn�k sou��st�
t�mu, t�m maxim�ln� 8 v�voj��� v jedn� m�stnosti apod.).
V posledn�ch letech prob�haj� v�zkumy, kter� obohacuj�  agiln� metodiky
o nov� praktiky, umo��uj�c� pou��t agiln�  p��stupy i pro projekty, kter�
nespl�uj� z�kladn� p�edpoklady  pou�it� agiln�ch metod. Dal��m trendem
je podpora  agiln�ho v�voje n�stroji, jde zejm�na o n�stroje zam��en�
na podporu nov�ho zp�sobu ��zen� projektu, kontinu�ln� integraci
a sestavov�n� produktu a automatizovan� testy."
�l�nek  ve form�tu PDF najdete na n�sleduj�c� adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

15.1.10

BPMN Basics, Organizing Your Business Processes - Webinar

Zvl�dnut� z�klad� procesn�ho ��zen� ji� d�vno nen� v�sadou
specialist� na BPM. Orientace na zefektivn�n� proces� se
prol�n� s poznatky v�t��ny p�edm�t� vyu�ovan�ch na V�.
S trochou nads�zky lze ��ci, �e vedle znalosti jazyk�, pr�ce
s po��ta�i a schopnosti komunikovat, je nezbytn� orientace
v z�kladech procesn�ho ��zen� dal��m pil��em
�sp�chu ka�d�ho absolventa V� v praktick�m �ivot�.

Zav�d�n� procesn�ho ��zen� bez vyu�it� modelovac�ch n�stroj�
je obt�n� p�edstaviteln�. D�le�it�m rozhodnut�m je volba
jazyka modelov�n�. Jedn�m z prvn�ch modelovac�ch jazyk� byl
jazyk BPEL. St�le v�ce se prosazuje a zdokonaluje dal�� jazyk
ozna�ovan� BPMN - Process Modeling Notation, kter� se osv�d�il
jako vhodn� n�stroj strukturovan�ho p��stupu k organizaci proces�.

Na webu jsem na�el kr�tk� webinar, kter� nov� BPMN p�ibli�uje.
Je sponzorovan� firmou IBM a najdete ho na adrese: 
http://tinyurl.com/yhwlrtn ( resp na http://tinyurl.com/arno001).
N�zev: BPMN Basics, Organizing Your Business Processes
Slajdy jsou jednoduch� a srozumiteln�, tak�e mohou poslou�it
i jako podklad v p��prav� vlastn�ho v�kladu t�matu BPM.

P�edn�ka je v angli�tin� a zde je jej� abstrakt:
"Business Process Modeling Notation (BPMN) is a newer language
but has been the focus of much attention from business and IT.
As business processes grow more complex, BPMN provides
a  structured way to organize them. But it is important to know
the basics before selecting a BPMN solution. In this screencast,
TechTarget Editorial Director Peter Varhol will discuss
some of
the basics of BPMN, covering such topics as:
- Workflow and sequencing
- How BPMN is different from BPEL
- Flow objects, connecting objects and artifacts
- How "swim lanes" are used
".
Opakuji adresu p�edn�ky:
http://tinyurl.com/arno001
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

7.1.10

Odborn� weblog specializovan� na ekonomickou efektivnost ICT

Do nov�ho roku 2010 vstupuji s nov�m odborn�m weblogem,
specializovan�m na sd�len� informac� o zdroj�ch v�novan�ch
ekonomick� efektivnosti ICT.
��zen� informatiky prob�h� v cel� �ad� rovin.
Jednou z nejn�ro�n�j��ch, je rovina ekonomick� efektivnosti.
Posl�n�m tohoto odborn�ho weblogu je upozor�ovat na cenn� 
zdroje - �l�nky v �asopisech, kni�n� tituly a webov� str�nky,
p��padn� cel� port�ly - kter� se t�matu v�nuj�.
Obsah bude navazovat na celou �adu st�vaj�c�ch weblog�
provozovan�ch na port�lu AKA MONITOR,  p�edev��m na
weblog v�novan� informa�n�mu managementu. Seznam 
existuj�c�ch odborn�ch weblog� najdete na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz

Vzhledem k pom�rn� mal� �etnosti zdroj� v �esk�m nebo
slovensk�m jazyce, zahrnu do monitoringu i zdroje v jazyce
anglick�m. V�t�ina odkaz� bude doprov�zena stru�n�m
koment��em.
 
Odkazy nebudou �azeny t�maticky, n�br� chronologicky,
podle toho jak je budu postupn� objevovat a zpracov�vat.
Uv�t�m n�m�ty na zdroje,kter� je�t� nebyly ve weblogu
zm�n�ny.
Odborn� weblog s n�zvem "EFEKTIVNOST ICT" najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/ekef-ICT.htm
Zdrav� v�s  Arno�t Katolick�

31.12.09

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

15.12.09

�sp�ch 4/09

www.e-api.cz
Controling a reporting z pohledu analytick�ch n�stroj�
Vyu�it� simulace v hodnocen� v�robn�ch proces�
Vyu�it� vizualizace jako podp�rn�ho n�stroje vyhodnocov�n� proces�
IV. ro�n�k Letn� �koly pr�myslov�ho in�en�rstv�
Monitoring v�robn�ch pracovi��
(Bonus aka) Jak m��it v�konnost podniku v �asech krize

7.12.09

Mo�nost zkr�cen� dlouh� webov� adresy

Pokud si chcete ulo�it, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybran� zpr�vy, publikovan� v kter�mkoliv odborn�m weblogu
m�ho port�lu, m�ete si ji nejd��ve zkr�tit. V lev�m sloupci
weblogu v�novan�ho monitoringu �asopis�, najdete vstupn�
pole zkracova�e "TinyURL". Adresa weblogu s touto slu�bou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobn�j�� informaci o zkracov�n� webov�ch adres, o jejich
v�hod�ch a riziku s nimi spojen�ch, najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

30.11.09

AKA MONITOR partnerem Z�pado�esk� univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Z�pado�esk� univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerstv� AKA MONITORu ISSN 1804-042X se Z�U v Plzni.
AKA MONITOR bude zaji��ovat informa�n� servis pro vybran�
pracovn�ky univerzity, (zam��en� na obory ekonomika, management,
informa�n� technologie a informa�n� syst�my,)  

28.11.09

CIO Business World 12/09

www.bw.cz
Insolventn� dodavatel - riziko pro v� byznys
Chra�te investice do procesn� logiky
Efektivn� datov� �lo�i�t�
Jak zm�nit (Tera)data v informatice
ICT v bankovnictv�
(Bonus aka) Historie: Wolfram Research, Inc.

25.11.09

M��en� podnikov� v�konnosti

Podnikov� v�konnost je t�ma, kter� se dot�k� velk� ��sti
p�edm�t� vyu�ovan�ch na ekonomick�ch fakult�ch.
Bohu�el nepat�� k t�m, kter�m by byla v�nov�na mimo��dn� pozornost. 
P�i�inou je p�edev��m n�ro�nost t�matu a pom�rn� mal� po�et kvalitn�ch
text�, kter� by t�ma komplexn� a p�i tom srozumiteln� pokr�valy.
Pr�v� proto si v�s dovoluji upozornit na knihu GRADY od �esk�ho
autora, kter� se t�matu v�nuje. Kniha vy�la v edici "prosperita firmy"
�emu� odpov�d� pojet� i obsah v�kladu. 
Kniha se v�nuje v�konnosti pln� v souladu s podtitulkem:
"Jak m��it, vyhodnocovat a vyu��vat informace o podnikov� v�konnosti".
D�l�� t�mata jsou:
- koncepce a praxe m��en�
- m��en� jako cesta k informac�m, nikoli dat�m o v�konnosti
  ( vzpome�te si na z�klady knowledge managementu!)
- v�znam m��en� v�konnosti z pohledu mana��ra
- progesivn� trendy v syst�mech m��en� v�konnosti.
Jsem p�esv�d�en, �e obsah knihy pom�e �ten��i dob�e strukturovat
dosavadn� poznatky o podnikov� v�konnosti a �e je dopln� o �adu
poznatk� - p�edev��m z mana�ersk� podnikov� praxe.
V�ce se dozv�te na str�nk�ch GRADY -
www.grada.cz.

13.11.09

Lombardi Resource Center

Pozoruhodn� rozcestn�k na zdroje k BPM
http://www.lombardisoftware.com/bpm-resource-center.php
V�ce na:
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

24.9.09

ebizQ - Advancing System Design & Data Management Through Process Modeling

Pozoruhodn� �l�nek najdete na adrese:
http://www.ebizq.net/topics/bpm/features/11725.html?page=3&pp=1  

ITSystems 9/09

Trendy v ERP
V�b�r IS pro podporu obchodn�ch a logistick�ch proces�
Virtualizace ve sv�t� desktop�
Warehouse management
P��nosy a rizika ��zen�ch bezpe�nostn�ch slu�eb

(Bonus aka) ERP jako slu�ba pro men�� a st�edn� podniky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

23.9.09

Konference IT Governance 2009 "Inovace podnik�n�"VI. ro�n�k znalostn� zam��en�ch konferenc� ISACA nazvan�ch �IT Governance� byl ozna�en podtitulkem �inovace podnik�n�.D�vod: "Perspektivn� digit�ln� technologie maj� inova�n� n�boj, p�in�ej� odli�n� mo�nosti, nov� n�pady a strategick� inova�n� my�lenky sm�rem k hlavn� podnikatelsk� �innosti organizac�."( Cit�t z pozv�nky na konferenci ).
V�e pot�ebn� ( program, p�edn�ej�c�, m�sto kon�n� a ubytov�n�, p�ihl�ka ) se dozv�te na adrese:
http://www.isaca.cz/cs/konference-it-governance-2009
Zam��en� konference na inovace podtrhuje jej� za�azen� do programu Evropsk�ho roku 2009 �Creativity and Innovation".
---
IT Governance Conference - �Business Innovation�
The purpose of the IT Governance Conference with the subhead �Business Innovation� is to promote an important role of ICT in business innovation and creativity. ISACA Czech Republic. The sixth annual IT Governance Conference entitled �Business Innovation� is intended for a variety of professional IT-related positions (IS auditor, consultant, educator, IS security professional, regulator, chief information officer and internal auditor). The conference is organized by ISACA (Information Systems Audit and Control Association) near Brno in October 2009. The IT Governance conference is where new ideas, creativity, innovation capacity and practical application converge.


21.9.09

Dlouho o�ek�van� verze MS Office v podob� webov� aplikace

Tech Preview of the Microsoft Office Web Applications
Dlouho o�ek�van� verze MS Office v podob� webov� aplikace
se dostala k ruk�m pozvyn�ch vybran�ch tester�.
Jedn�m z tester� je i Dan Holme, kter� opublikoval sv�
prvn� zku�enosti na port�lu "Office and SharePoint.com".

Cituj� �vod a jeden hodnot�c�ch odstavc� �l�nku:
"Last week, Microsoft announced the Tech Preview of the Microsoft Office Web
Applications. These long-awaited web applications are "lite" versions of Microsoft Word,
Excel, PowerPoint, and OneNote. The technical preview is for an invitation-only audience
and its functionality is limited, so I'd like to focus on some of what you can expect
over the coming months as the products enter broader beta and are officially released. I
also want to share an invitation to join me, live online, this week! "
 
"I can tell you that my experience with OWA has been impressive. Microsoft is making a
very wise move to enable consumer, small business, and enterprise use of web
applications in a way that leverages the existing knowledge and experience of the user
base. That alone will significantly reduce barriers to entry. Consumers will be able to
access OWA through Windows Live, and OWA will be made available as part of Microsoft
Online. Beyond that, let me just say that we've not yet heard the full story, as
evidenced by the “Sneak Peek” sessions at the SharePoint Conference . There's more to
tell in about four weeks!"
Pln� zn�n� �l�nku si p�e�tete na adrese:
http://www.officesharepointpro.com/Articles/tabid/149/nodeid/1989/Web-Apps-and-Webinars.
aspx

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

"Process Performace Lifecycle".

Na sv�m port�lu jsem pro v�s vystavil PDF soubor s p�edn�kou
firmy IDS Scheer, v�novanou t�matu:
"Process Performace Lifecycle".
Obsahuje 35 slajd� pln�ch cenn�ch schemat, kter� mohou snadno
obohatit va�e p�edn�ky, �l�nky, nebo v�s prost� inspirovat.
Adresa prezentace:

http://www.akamonitor.cz/articles/ProcessPerformanceLifecycle.pdf

19.9.09

O BPM port�lu ( www.procesy.cz)

http://bpmportal.blogspot.com/

10.9.09

Seznam monitorovan�ch �asopis� na port�lu AKA MONITOR - z��� 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

4.9.09

26.8.09

Cloud-based BPM tools

Business Process Management Projects with IBM BPM BlueWorks
Date: Wednesday, August 26, 2009
Time: 9:00 AM PT / 12:00 PM ET
Cituji z abstraktu:
"
Joininig this Web Seminar you will find how to get started easily with cloud-based BPM tools
IBM BPM BlueWorks provides a revolutionary way to get started with BPM. BPM BlueWorks is a set of BPM business design tools, a rich collection of BPM content and a robust community of users all in a zero-cost, secure cloud environment. With BPM BlueWorks you can:
- How an application foundation can help your business deliver on its objective
- Learn about BPM: Learn strategies, trends and best practices for making smart process decisions
- Collaborate with the Community: Leverage community insight and access shared content
- Experience BPM: Capture business intent, understand capabilities, and sketch processes
- Optimize Processes: Extend strategy to drive process improvement and deploy with the IBM BPM Suite."
V�ce na adrese:
http://www.idgconnect.com/kick-start-your-business-process-management-projects-with-ibm-bpm-blueworks/251/115/8949/
www.akamonitor.cz
 

19.8.09

A Guided Tour to the Application of BPM

��zen� proces�, jejich inovace a modelov�n�, p�edstavuj� p�edm�t
z�jmu v�t�iny firem, kter� usiluj� o zv�en� v�konnosti a efektinosti.
Dnes jsem narazil na materi�l, kter� m�e dob�e poslou�it pro
v�ukov� proces orientovan� na BPM.
Cituji abstrakt textu:
"This paper provides a survey of the practices and technology
related to business process 
management (BPM). Basic concepts
are explained, the transformational effect on the
enterprise is examined, and the value that BPM can create is
analyzed. The paper then 
presents a survey of the vast array
of technology that is related to BPM."
55-ti str�nkov� pr�vodce k aplikac�m Business Prcess Managementu
najdete na adrese:
http://viewer.bitpipe.com/viewer/viewDocument.do?accessId=102
Zdrav� V�s - Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor

20.7.09

Lean IT for CIOs

�t�hl� podnik, �t�hl� v�roba, �t�hl� logistika, atd. - to v�echno ji� zn�me.
Ale co �t�hl� IT?
Na toto t�ma jsem vystavil kopii �l�nku, kter� byl vystaven 14.7.09 na
port�lu SearchCIO. 
Abstrakt:
"Lean principles, traditionally used by manufacturing companies to help
improve the production process and provide value to the customer, are
now being implemented in more service-oriented domains such as health
care, financial services and even IT. In a time when most companies
are still doing more with less, Lean thinking allows them to eliminate
waste and improve productivity.
Yet Lean is not just about cost cutting and doing more with less.
Learn more about how this continuous improvement methodology allows
companies and organizations to create sustainable change that
benefits the customer."
Ot�zky a odpov�di na n�:
- What are the Lean principles?
- What does Lean thinking mean?
- Who is using Lean?
- How can Lean thinking benefit IT?
- What type of Lean tools are available to enterprise CIOs?
Cel� text najdete na T�TO adrese.
Arno�t Katolick�
http://weblogy.akamonitor.cz
-----------------------------------------

15.7.09

"Are You a Business Analyst?" - kopie �l�nku Paula Harmona

Na webu jsem na�el pozoruhodn� �l�nek nazvan� "Are You a Business Analyst?". 
Autor �l�nku - Paul Harmon - se v �l�nku zam�l� nad pojmy  „business Analyst“,
„software analyst“, „business process practicioner“ a „BPx“ ( business
process expert ). P�i tom vych�z� s vlastn�ho schematu identifikuj�c�ho zdroje
procesn�ch probl�m�.  Paul Harmon je zn�m� publicista a provozovatel port�lu
BPTrends.com, kde je origin�l �l�nku vystaven ( www.bptrends.com ).
Kopii �l�nku jsem pro Va�e pohodl� vystavil ke sta�en� na adrese:
http://www.akamonitor.cz/articles/business-analyst.htm
P�kn� letn� dny p�eje Arno�t Katolick�
http://weblogy.akamonitor.cz

27.6.09

Vyhled�v�n� v r�mci port�lu AKA MONITOR

Na domovskou str�nku AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz )
byla za�azena funkce pro vyhled�v�n� v r�mci cel�ho port�lu.
Soubor webov�ch str�nek a jejich vz�jemn� vazby vznikaly
postupn� b�hem v�ce ne� 13-ti let a navigace mezi nov�mi
a star��mi str�nkami nen� nejsnadn�j��. Za�azen� funkce
vyhled�v�n� ( podporovan� Googlem ) by m�lo orientaci 
u�ivatel� v obsahu webov�ch str�nek port�lu v�razn� usnadnit.    

(Mnou) pozapomenut� webov� zdroj v�novan� BPM

Asi bych se m�l styd�t za to, �e jsem a� dosud naprosto p�ehl�el zaj�mav� webov� zdroj v�novan� BPM, kter�m je www.bpm.com.
Port�l se s�m prezentuje t�mito slovy:
„For over 5 years,
 BPM.com has been the Internet's top destination for articles, news, research and white papers on Business Process Management and workflow.  BPM is a process-centric approach to managing business operations, evolving from earlier and existing technologies and practices including business process re-engineering, workflow management, and document management.

Today with the advent of sophisticated process engines and management infrastructure, BPM is now viable enterprise-wide and one of the most exciting opportunities for business today. The entire life cycle of a business process can now be managed through BPM, creating one of the most rapidly growing market sectors for both services and technology. Never before have business and information technology converged to such a far-reaching extent. Properly implemented, BPM technology becomes part of the fabric of the corporation, the beating electronic heart of its operations.

We believe BPM will be recognized as the definitive source of sustainable competitive advantage for almost every medium to large enterprise. We also believe that how an organization implements BPM will determine the scale and nature of the potential advantage. Understanding BPM is therefore crucial to both business managers and IT managers. It is the role of BPM.com to provide news and in-depth articles about both the business and technology perspectives of business process management.“.

 

19.6.09

"Projektov� management podle IPMA"

Knihu vydala GRADA. 2009. Auto��: Jan Dole�al, Branislav Lacko, Pavel M�chal a kolektiv
Projektov� ��zen� je v sou�asn� dob� �asto sklo�ovan�m term�nem. O co ale vlastn� jde? Jak si ud�lat co nejkomplexn�j�� p�edstavu v p�ijateln�m �ase? Kolektiv autor� pod veden�m Ing. Jana Dole�ala si vyty�il pr�v� takov� c�l - komplexn� sezn�mit i laick�ho �ten��e s problematikou ��zen� projekt� a souvisej�c�mi t�maty na jednom m�st�, a to v prvn� publikaci v �R, kter� navazuje na mezin�rodn� standard projektov�ho ��zen� IPMA (International Project Management Asociation) a vyu��v� zku�enost� autor� z tuzemsk�ch projekt� a re�li�. Kniha je �len�na dle jednotliv�ch kapitol standardu IPMA (element�), vysv�tluje pojmy, p�edstavuje metody, popisuje souvislosti, uv�d� p��klady a obsahuje i ot�zky k samostatn�mu otestov�n� znalost�. Knihu je mo�n� pou��t nejen jako z�kladn� zdroj informac� o projektov�m ��zen�, ale i jako u�ebnici pro p��pravu k certifikaci dle IPMA, co� je doposud jedin� mezin�rodn� certifikace v projektov�m ��zen� prov�d�n� v �R (certifikuje Spole�nost pro projektov� ��zen� o.s.).

25.5.09

Combine BPM with Cloud Computing for Maximum Results

Rezervujte si �as. 3. �ervna 09, m�ete sledovat webinar na

zajimav� t�ma. Cituji z nab�dky:

"BPM, SaaS, cloud computing... This live webinar will help

you sort through the buzzwords and get down to a real model of
success
. In this free web seminar you will learn:

- How to combine BPM with Cloud Computing for Maximum Results.

- How to sort through the latest buzzwords and get to real best practices.

- How to leverage the cloud while maintaining security."

P�edn�ej�:

Dennis Byron, Analyst, ebizQ

Dennis Wall, VP of Software and SaaS, Fujitsu

Registrovat se m�ete na T�TO adrese.