AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 kroků efektivního koučování

Sabine Dembkowski, Fiona Eldrioge, Ian Hunter
CPress

Ti z vás, kdo sledujete mé recenze, jste si již nejspíš povšimli souvislosti mezi formou a rozsahem recenzí a tím, do jaké míry mne obsah a jeho zpracování, zaujaly.

Autoři v této knize prezentují své poznatky o podstatě věci z pohledu praktického exekutivního koučinku a objasňují a činí transparentními nástroje a techniky, které znamenají rozdíl mezi dobrým a vynikajícím koučem.
Jako výsledek svého  výzkumu autoři objevili
- sedm klíčových koučinkových schopností a
- sedm bodů pro strukturování exekutivního koučinkového programu.
Charakteristický přístup autorů se skládá z modelu, který objasňuje klíčové kroky exekutivnflio koučinku. Poskytuje základy, na kterých můžete stavět v průběhu rozvoje vašich dovedností a zkušeností v umění a vědě exekutivního koučinku. Autoři se v této knize zaměřují na exekutivní koučink, což je koučink s organizačním a firemním kontextem. Ačkoliv jsou osobní záležitosti více než často nedílnou součástí úkolu, hlavním zájmem této knihy je profesní část života řídících pracovníků.

Exekutivní koučink chápou autoři jako klíčový nástroj pro rozvoj manažerů v úspěšných organizacích. Procesy a postupy jsou důležité, ale bez správných lidí pracujících efektivním a účinným způsobem ustrne jakákoliv firma na mrtvém bode. Důraz je kladen ne na osobnost, ale na chování – to je způsob, jakým někdo něco dělá,. Exekutivní koučink vychází z přesvědčení, že ti, kteří přicházejí do koučinku, jsou psychologicky celiství a jsou schopni z tohoto procesu těžit. Exekutivní koučink není náhradou psychoterapie.

Výchozí bod pro zadání koučinku
se může značně lišit. Může to být důsledek:
- Manažerského auditu
- 360°feedback procesu
- Psychometrických instrumentů
- Kladné kritiky, která označila řídícího pracovníka za „vysoký potenciál“ nebo „budoucího lídra“
- Identifikovaných potřeb rozvoje

Autoři se zaměřili na faktory, které ovlivnily rozvoj exekutivního koučinku jako profese, a vlivy, které přispěly k zvyšující se poptávce a uznání služeb v oblasti exekutivního koučinku.

V této knize autoři pracují s následující definicí:
Exekutivní koučink je umění a vědní obor, který se zabývá tím, jak usnadnit osobní profesní rozvoj, učení a výkon exekutivních pracovníků pomocí rozšíření jejich volby pro autentické chování.

Podle autorů je koučing v jádru formou individuálního rozvoje, kdy kouč pomáhá probudit nebo odhalit náš individuální potenciál. Kouč postupuje tak, aby podpořil, povzbudil a především přenesl zodpovědnost přímo na klienta.
Jádro knihy
se pohybuje okolo toho, co autoři nazývají Achieve Coaching Model - sedmi stupňů rozvíjejících širší užití tzv. modelu GROW.
Kniha zahrnuje vše podstatné,
text se postupně vyvíjí a je vhodně členěn. Vychází ze zkušeností provozovatelů, popisuje paletu metodologií a vývojových modelů od různých autorů. Školitele, kteří si přejí vybrousit své dovednosti, podpoří a zabezpečí mnoha přesvědčivými a ověřenými dokumenty.

Obsah – názvy kapitol:
1. Úvod
2. Co je to exekutivní kouank
3. Utváření vztahů
4. Pozorné naslouchání
5. Kreativní kladení otázek
6. Poskytování efektivní zpětné vazby
7. Jasné určení dle
8. Intuice
9. Osobní kouzlo
10. Krok 1: Zhodnocení současné situace
11. Krok 2: Kreativní„boiiře mozků“ pří hled, hledání alternativ
12. Krok 3: Ujasnění dlů
13. Krok 4: Iniciování
14. Krok 5: Vyhodnocení možností
15. Krok 6: Platný postup v akčním plánu
16. Krok 7: Moment povzbuzení
17. Sedm klíčových dov^ostí v souvislostech
18. Měření efektivnosti exekutivního koudnku
19. Trendy a vyhlídky do budoucnosti 19
Příloha 1: Definice koučinku
Příloha 2: Běžně používané psychometrické instrumenty
Příloha 3: Vývoj koučinku – vlivné pozadí

Kniha je rozdělena do sedmi hlavních částí:
A) Co je exekutivní koučink? Zde se dozvíte naši definici exekutivního koučinku a podrobněji rozebereme klíčové části definice. Také se podíváte na makroekonomické a sociální faktory, které přispěly k růstu a popularitě exekutivního koučinku.
B) Sedm klíčových schopností exekutivního kouče. Mezi těchto sedm klíčových schopností patří: - utváření vztahu a spojení,
- pozorné naslouchání,
- kreativní kladení otázek,
- jasné nastavení cílů,
- umění zpětné vazby,
- intuice
- vystupování.
V této kápitole autoři popisují každou z těchto klíčových schopností a podrobně rozebírají, jak je využít v průběhu koučinkového projektu.
C) Adhieve Coaching Model - systematický přístup k exekutivnímu koučinku. Systematický přístup přináší hmatatelné výsledky u stabilních firem v různých státech a odvětvích. V této kapitole je podán detailní popis každého ze sedmi stupňů, popis úspěšné praktiky a chování úspěšných a zkušených exekutivních koučů. Na každém stupni je nabízen pohled ze strany klienta, jsou podány tipy zkušených exekutivních koučů a nabízeny případové studie (za použití smyšlených jmen) pro ilustraci využití daných modelů v praxi.
D) Sedm klíčových schopností v kontextu Achieve Coaching Modelu. Jsou popsány zásadní klíčové schopnosti v kontextu každého stupně Achieve Coaching Modelu.
E) Měření efektivity exekutivního koučinku. Ti, kdo objednávají služby koučinku, jsou pod stále větším tlakem, aby odůvodnili svoje výdaje a byli schopni poskytnout hodnocení dopadu a efektivity koučinkových programů. Přínosy exekutivního koučinku mají hmatatelné i nehmatatelné části. Existuje několik různých nástrojů a metod, včetně výpočtu finanční návratností investic (Return of Investments = ROI), které mohou být v rámci koučinku využity, ačkoliv výtky mohou být vzneseny ke kterémukoli hodnotícímu přístupu. V této kapitole autoři nabízejí vhled do různých typů hodnocení a jak využít ROI pro měření efektivity.
F) Trendy a vyhlídky. Exekutivní koučink je jako disciplína stále v plenkách. Proto se v této kapitole autoři zaměřují na vnímání současných hlavních trendů na poli exekutivního koučinku.
G) Další četba a trénink. Zde najdeme seznam knih, které autory inspirovaly a které mohou podnítit náš zájem. Pro ty z nás, kteří se chtějí pustit do tréninkového programu exekutivního koučinku, nabízejí autoři i cenné kontaktní informace.

Bez jasně vytyčených cílů se může celý koučinkový vztah stát pouze fórem pro nesourodé diskuze o různých tématech a příležitostí pro klienta „ulevit si“. Hlavním cílem exekutivního koučinku je určit a dosáhnout cflů týkajících se jeho práce a osobních plánů.
Pomocí nastavení jasných cílů klienti zvýší svoje schopnosti sebeovládání zejména tím, že podněcují svoji motivaci a podnikají pozitivní kroky k dosažení konkrétních cílů, podporují svoji vytrvalost a učení. Navíc jasně vytyčené cíle berou v úvahu také sebehodnocení v procesu, což je důležité, pokud má koučink přispět k učení a osobnímu rozvoji.
Přesná formulace cíle je kritická zejména kvůli dopadu, jaký bude mít na dosažení daného cíle. První a nejduležitější charakteristikou cfle je to, že ho klient jasně zná a vyznává.

Vybrané myšlenky autorů:
Cílem všech koučinkových programů, a v podstatě i každé aktivity pro rozvoj osobnosti, je zvýšit možnost volby klienta. S vetší možností volby má klient více způsobů, jak dosáhnout požadovaných cílů, což koneckonců znamená i větší pravděpodobnost úspěšného výsledku.
Sedm klíčových schopností exekutivního kouče je:
- Utváření vztahů
- Pozorné naslouchání
- Kreativní kladení otázek
- Efektivní zpětná vazba
- Jasné nastavení cflů
- Intuice
- Vystupování
Schopnost dobře pokládat otázky považují autoři za  jednu ze zásadních atributů exekutivního koučinku, protože je to nejdůležitější způsob, jak může kouč dosáhnout přímého vlivu na vedení klienta na cestě ke změně jeho chování a dosažení požadovaných cílů.
- Pomocí obratného kladení otázek může kouč:
- Přinutit klienta myslet, zkoušet, dívat se, cítit a zapojit se
- Vyvolat schopnost jasně myslet
- Zaměřit pozornost na kritické chování oblasti
- Stimulovat odpovědi, které jsou přínosné. 
- Ověřit porozumění
- Zvýšit klientovo povědomí o sobě
- Podnítit klientovu odpovědnost za využívání jeho zdrojů a najít řešeni
- Získat klientovo odhodlání
- Získat kvalitní zpětnou vazbu, která je nezbytná pro pohyb koučinkového v: dopředu

Exekutivní koučink je proces založený na spolupráci, kdy exekutivní kouč a jeho klient pracují společně na dosažení klientova cíle. Naslouchání a kladení otázek, jsou techniky, které klienta přímo nesměřují (nedirektivní techniky). Exekutivní koučink vyžaduje také využití těchnik, které klienta přímo směrují a přímo se přizpůsobí klientovým potřebám v závislosti na konkrétní situaci (direktivní techniky).

Cílem efektivní zpětné vazby v kontextu exekutivního koučinku je:
- Vytvořit a pozvednout povědomí o vlivu, který má klient na ostatní
- Vytvořit větší míru sebeporozumění
- Posílit dovednosti nebo cíl (účel)
- Upravit chování
- Podnítit produktivní činnost
- Pozvednout klientovo sebevědomí
- Pozvednout klientův pocit duševní pohody.

V centru exekutivní koučinkové praxe autorů se nachází Achieve Coaching Model. Jde o model, který odráží to nejlepší z praktické zkušenosti autorů a je relevantní pro užití v řídících koučinkových programech. Za  cíl si model kladl m.j. vytvořit efektivní, systematické a trvalé koučinkové vztahy.  

The Grow Model pro koučinkové sezení nabízí rámec o čtyřech stupních.
- Na prvním stupni se kouč i klient dohodnou na výsledcích a cílech – cíl koučinkového programu.
- Na druhém kouč pracuje s klientem na tom, aby posoudil skutečnou současnou situaci. V této fázi kouč používá různých technik včetně možnosti sebereflexe, pokládá kónkrétní a podnětné otázky, poskytuje zpětnou vazbu.
- Ve třetí fázi pracují na klientově produkci a výběru možností pro akci, která klienta posune blíže k jeho cíli.
- V poslední etapě se klient zavazuje k činnosti. Vypracuje se definice akčního plánu a určí se potenciální překážky a jak je překonat.
Zkratka GROW znamená: Goal/ Cíl – Reality/ Realitu -  Opportunity/ Příležitost. - Wrap up - What next? / Vůli - shrnutí - co dál?
The Achieve Coaching Model detailně popisuje systematický koučinkový proces, což činí celý řídící proces transparentní pro:
- Organizace, které požadují zavedení systematického procesu k dosažení měřitelných a trvalých výsledků, a větší ROI (návratnost investic) z jejich nákladů na exekutivní koučink
- Řídící kouče, kteří se chtějí ve své koučinkové praxi zlepšit
- Řídící pracovníky, kteří o vstupu do koučinkového programu přemýšlejí, a chtějí vědět, co očekávat

Sedm stupňů Achieve Coaching Modelu:
- Assess the current situation. Zhodnocení současné situace.
- Creative brainstorming of alternatives. Kreativní „brainstorming“ různých možností.
- Hone Goals. Ujasnění cílů.
- Initiate options. Zahájení možností.
- Evaluate options. Vyhodnocení možností.
- Vaíid action programme design. Platný akční programový plán.
- Encourage momentům. Výzva k činu/Moment povzbuzení.

Jeden z nejběžnějších aktuálních problémů pro klienty je pocit „patové situace“ bez žádné jasné alternativy pro akci. V některých případech, zvláště ve chvíli zvýšeného stresu, se jejich pohled zúží a procházejí duševní, fyzickou a pocitovou „tunelovizí“. 
Nadhled se stává nápomocným a nezbytným předpokladem pro další fáze koučínkového programu.
Po vypracování souhrnného seznamu možností nastává další krok, a to jejich systematické ohodnocení a seřazení cílů podle důležitosti pro akční plán.
Jde o to:
- Určit seznam kritérií, na jejichž základě mohou být možnosti vyhodnoceny
- Vyhodnotit možnosti podle kritérií
- Určit priority

Měření efektivnosti exekutivního koučinku
Zvýšení prestiže koučinkové profese přispívá transparentní měření jeho efektivnosti.
Tomuto dílčímu tématu věnují proto autoři ve své knize mimořádnou pozornost.
Náklady významného koučinkového programu se mohou vyšplhat poměrně vysoce. (Profesionální exekutivní koučové si účtují (ve velké Británii) 2000 až 3000 L (2900 až 4500 eur) za den)
Schopnost změřit dopad exekutivního koučinkového programu je klíčová pro to , abychom mohli:
- Vědět, co za rozhodujícím faktorem dopadu exekutivního koučinku vězí
- Sdělit konkrétní vyhlídky výkonu přesvědčivé
- Poskytnout enormní zpětnou vazbu, která srovnává výkon s cílem nebo orientač¬ ním bodem
- Určit ve výkonu mezery, které je zapotřebí eliminovat
- Rozpoznat zlepšení ve výkonu, které by mělo být odměněno
- Rozhodovat se s ohledem na rozmístění zdrojů.
Pokud tak neučiníme, může to způsobit nedostatek financí pro zajištění exekutivního koučinku, objeví-li se lukrativnější obchodní případy

Podle autorů jde o to odpovědět si na otázky:
- Jaké hmotné příjmy mohou být hodnoceny v jakékoliv obchodní záležitosti v případě koučinku? - - Jaký způsob je nejúčinnější sledovat a jak úspěch zásahu exekutivního koučinku měřit?
- Existuje jednoznačná metoda, která opatří náhled do návratů investic exekutivního koučinku?

Zvláštní pozornost je autory věnována použití ROI (Navratnost Investic) , které využívá jasné a dobře definované metodologie. Přispívá k uznání koučinku jakožto kritického a cenného nástroje pro vývoj organizace.
Výpočet ROI z exekutivního koučinku není snadné, ale pokud se použije s ostatními hodnotícími postupy probranými v knize, vytváří nezlomnou a obhajitelnou sbírku dat k posouzení efektivnosti exekutivních koučinkových programů.
Autoři přišli na to, že klientovi v této obtížné fázi dobře poslouží následující dotazy:
Jaký vliv mají uvažovaná nebo realizovaná zlepšení na organizaci v oblastech:
- zvýšení výstupu / prodeje
- zvýšení osobní produktivity
- zvýšení týmové produktivity
- zvýšení produktivní kvality
- zlepšení zákaznických vztahů
- snížení stížností od zákazníků
- snížení času doručení

Po vypočtení finančního zisku řídící kouč určí náklady koučinkové účasti.
Běžně je zapotřebí zahrnout následující položky:
- Zúčtovatelné profesní poplatky
- Příležitostné náklady klientova času věnované na sezeních koučinku
- Náklady použitého materiálu (jednací místnosti, externí hodnotící nástroje / průzkumy atd.)
- Cestovní náklady
- Administrativní náklady

Jaké jsou trendy v exekutivním koučinku?
V jednotlivých kapitolách knihy autoři poskytli jasný systematický postup, který se může použít k uspořádání jak individuálních koučinkových sezeních, tak celkového koučinkového programu.
Významným přínosem práce jsou poznatky autorů, uvedené v poslední kapitole, věnované trendům a vyhlídkám do budoucnosti.
Na základě své výzkumné práce a praktických zkušeností, specifikovali autoři sedm hlavních trendů:
- Vývoj profesionálních standardů
- Zlepšení odbornosti služeb
- Rozvoj koučinku v organizacích
- Růst interních koučinkovvch aktivit
- Rozšíření řady při zajištění exekutivního koučinku – roz – rozšíření specializace
- Integrační metoda
- Růst skupinových aktivit v koučinku

Interní koučingové aktivity organizací.
V závěru knihy je uvedena úvaha o interních koučinkových aktivitách organizací.
Vhodnou příležitostí výkonného koučínku do budoucna není jak to provést, aby se staly podniky úspěšnější, ale jak působit, aby se na život hledělo v širších měřítkách.
Jak se podnikový koučink stává ve společnostech po celém světě zavedenější, koučové budou v těchto společnostech jednotlivce pobízet a podporovat je, aby zůstali věrní svým osobním hodnotám, etikám a morálce. Šance kouče mít na zákazníka a organizaci trvalejší vliv tak nabírá na síle, protože stále více jednotlivců se inspiruje tím, že jednají podle jejich směrodatných principů.

Pro exekutivní koučink budoucnosti znamená mnoho především:
Větší důraz na etiku - výkonní školitelé mohou v budoucnosti očekávat, že klienti se budou prát s dokonce většími etickými a morálními rozhodnutími.
Větší důraz na rovnováhu - řídící školitelé mohou v budoucnu očekávat, že klienti působící ve světě po 24 hodin a sedm dní v týdnu budou v svém osobním a profesionálním životě hledat rovnováhu. V budoucnosti nebude exekutivní koučink pouze podporovat jednotlivce, kteří na oplátku založí své podniky, ale rovněž ty jednotlivce, kteří na oplátku zapracují v širších měřítkách – na tvorbě celosvětového vlivu.

Závěr
Kniha je psána pro lidi z praxe. Cílem autorů v této knize je přispět k uznání profese kouče a přinést pragmatický přístup, který klientům nabídne udržitelné a měřítelné výsledky.

Kniha je určena pro:
- Kouče, trenéry, školitele a konzultanty, kteří chtějí rozvinout svoje dovednosti v oblasti exekutivního koučinku a chtějí se stát efektivními exekutivními kouči
- Obchodní ředitele a manažery, kteří se chtějí dozvědět více o koučinku a zahrnout získané poznatky do svého řízení a manažerských postupů
- Řídící pracovníky zodpovědné za nákup služeb souvisejících s exekutivním koučinkem a za zavádění koučinkové kultury, kteří by rádi věděli: Co sledovat při porovnávání dodavatelů, jak nastavit systematický přístup pro zavedení efektivních interních koučinkových postupů a jak zajistit větší návratnost investic do koučinku.
- Řídící pracovníky, kteří přemýšlejí o využití koučinku pro osobní a profesní rozvoj a chtějí se dozvědět více o tom, co mohou očekávat v průběhu svých prvních koučinkových zkušeností.

Role exekutivního kouče spočívá v pomoci klientovi, aby přijal osobní zodpovědnost za změnu, a připustil, že může změnit pouze svoje chování a ne těch druhých.  Zkušený kouč by měl asistovat manažerovi při jeho rozvoji nebo při vypilování jeho cíle (cílů) , ujistit se, že vybraný cíl je vysoce osobně důležitý a pomoci manažerovi zaměřit se na daný cíl.

Cennou částí knihy jsou poznatky získané sledováním klíčového efektivního chování zkušených a řídících koučů. Zdůrazňují nejlepší typy řídících koučů, kteří exekutivní praktické koučování povznesli až na mezinárodní úroveň.  Do knihy byla zařazena i případová studie s příklady z praxe vlastního mezinárodního exekutivního koučinku autorů.

Ne každá organizace si může dovolit investovat čas a úsilí, které změření všech aspektů vlivu řídicího koučinku vyžaduje. Kniha zahrnuje v tabulkové formě shrnutí zkušenosti autorů s nejlepšími nástroji nebo prvky použitými v každém stadiu hodnocení koučingového programu.

Každou fázi exekutivního koučingu popisují autoři detailně v kontextu Achieve Coaching Modelu. Každý krok je podrobné vysvětlen a obohacen skutečnými zkušenostmi ze života, příklady a odkazy uvádíme pod názvy níže. Autoři uvádějí příklady, jak se klíčové dovednosti používají v rámci rozdílných fází Achieve Coaching Modelu.

Uvádějí to formou tabulky a následně i podrobným výkladem.
- Zhodnocení současné situace
- Kreativní„brainstorming“ různých alternativ
- Ujasnění cílů
- Definice možností
- Vyhodnocení možností
- Platný návrh akčního programu
- Podpora vytrvat

V knize jsou prezentovány výsledky výzkumu bez nudně-akademického podání. Výklad uchvacuje svou zajímavostí a připoutává nás svým jasným a čitelným jazykem.  Kniha je skvělým pomocníkem koučů, ale i osob, které chtějí vědět, co mají od koučů očekávat a co v nich hledat. Během celé knihy stojí autoři pevně nohama na zemi, když principiálné staví na racionálních procesech vycházejících z poznání, co naplní nejdůležitější firemní koučinkové potřeby.

doc. Arnošt Katolický
5. října 2009.
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz