INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

3.20.2010

This blog has moved


This blog is now located at http://infoservis.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://infoservis.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

3.18.2010

Migrace obsahu vsech blogu AKA MONITORu zapocala

Jak jsem uvedl, dochaz� na serveru ke zmenam. 
Postupne prevadim vsechny FTP blogy na nove adresy.
Po prevodu by se mela objevit na t�to star�
adrese zprava v anglictine, ktera oznam�, ze
je nastaveno automaticke presmerovani a nabidnuta
k odkliknuti adresa pro pripad potizi s presmerovanim.
Obsah publikovan� do dnesniho dne bude dostupny
na nove, ale i na teto "stare" adrese.
Behem migrace na novou adresu muze dojit ke
zkresleni nekterych znaku ceske abecedy
( s diakritikou ). Za to se omlouvam,
ale migrace je zajistovana na serveru blogger.com
a ja ji ovlivnit nemohu. ( I proto pisu tuto zpravu
bez diakritiky, abych vam usnadnil jeji rozlusteni.)
Nove zpravy na nove adrese by mely byt v poradku. 
Tak�e p��t� ji� na nov� adrese!
Arnost Katolicky
 

3.09.2010

On-line n�stroj pro pr�ci s webov�mi zdroji - BlogThis!

V�t�ina z n�s tr�v� na webu hodn� �asu hled�n�m pot�ebn�ho
zdroje informac�. A jako naschv�l, d��ve ne� se dopracujeme 
k c�li sv�ho p�vodn�ho sna�en�, ne�ekan� naraz�me na zaj�mav�
zdroj „ z jin�ho soudku“.  Co te�? P�eru�it hled�n� a prohl�et
nov� objeven� zdroj? Riskovat, �e str�nku pozd�ji nenajdeme?
Ulo�it si str�nku na p�epln�n� disk a v��it, �e tam ji pozd�ji 
najdeme snadn�ji? Z��dit si pro objev novou z�lo�ku ( jednu 
ze stovek existuj�c�ch?). 
Existuj� elegantn�j�� �e�en�.

P�ed �asem jsem v�s informoval o n�stroji pro udr�ov�n� lok�ln�ho
archivu webov�ch zdroj� ( LWA ). Pokud pot�ebujeme m�t 
archiv
webov�ch str�nek
( jejich adres a/nebo v�ta�k� z jejich
obsahu ) ulo�en� on-line, tak, aby byl  p��stupn� odkudkoliv,
kde se m�eme p�ipojit na internet, mus�me s�hnout po jin�m n�stroji.

M�m pro v�s tip na n�stroj, kter� se v�m  bude hodit. Nic nestoj�, 
jeho obsluha je jednoduch� a ze sv� zku�enosti mohu ��ci, �e 
v�razn� zefektiv�uje pr�ci s webov�mi zdroji. Nejde o n�stroj
nov�, ale takov�, kter� stoj� za p�ipomenut�, jeliko� m
�e ovlivnit
produktivitu na�� pr�ce s webov�mi zdroji
.

T�m n�strojem je dopln�k k prohl�e��m webov�ch str�nek. 
nazvan� "Blog This!"
. Dopln�k spolupracuje s blogy, z��zen�mi
 na port�lu 
www.blogger.com. Do str�nek blog� automaticky
um�s�uje  vybran� ��sti textu libovoln� nav�t�ven� webov� str�nky.

Jak n�stroj pracuje, co um� a jak� jsou p�edpoklady jeho vyu�it�, se dozv�te
na str�nce:
http://www.akamonitor.cz/blogthis.htm.

3.07.2010

P�evod webov� str�nky do form�tu PDF - PDFmyURL.com

Ur�it� se v�m st�v�, �e pot�ebujete zp��stupnit webovou str�nku tak, aby byla vhodn� pro offline �ten�, zasl�n� e-mailem �i snadn� vyti�t�n� na stoln� tisk�rn�. Jedn�m ze zp�sobu �e�en� m�e b�t p�evod webov� str�nky do form�tu PDF.
Dovoluji si v�s upozornit na zaj�mavou a hlavn� u�ite�nou ON-LINE slu�bu, kter� byla zp��stupn�na zcela ned�vno. Ozna�en� m� �PDFmyURL.com�.

Slu�bu lze vyu��vat dv�ma zp�soby, p�i �em� z�kladn� vyu�it� je velmi jednoduch�. V rozhran� slu�by ( na str�nce www.pdfmyurl.com ) zad�te URL str�nky, kterou chcete zkonvertovat a slu�ba v�m obratem nab�dne k pojmenov�n�  a ulo�en� na disk odpov�daj�c� PDF soubor ( podle nastaven� m�e v�sledek nab�dnout i p��mo do okna prohl�e�e ). Form�t str�nky je nastaven na A4 a co je podstatn�, �e konverze zachov�v� odkazy, obr�zky a text ve spr�vn�m k�dov�n�. Nen� p�ev�d�n pouze dynamick� obsah str�nky.

Pro n�ro�n�j�� a znalostmi programov�n� vybaven�j��  u�ivatele, nab�z� slu�ba �adu mo�nost�. Umo��uje zad�v�n�  voliteln�ch parametr� PHP skriptu. O podrobnostech pokro�il�ho zp�sobu vyu�it� pojedn�v� text, na kter� odkazuji d�le. 

Pokud provozujete vlastn� port�l, nebo vlastn� webovou  str�nku, m�e b�t pro n�v�t�vn�ky va�� str�nky zaj�mav�, kdy� jim odkaz na tuto slu�bu zp��stupn�te p��mo na sv� str�nce.

O tom jak pracuje slu�ba se m�ete p�esv�d�it prakticky snadno sami a okam�it�. Pro n�hled na slu�bu nab�z�m odkazy na 3 soubory, kter� ilustruj� prost�ed� slu�by, zad�n� a v�sledek konverze. Zadal jsem konverzi sv� webov� str�nky v�novan� indexu obsahu m�ho port�lu.
Jde o str�nku: 
www.akamonitor.cz/sitemap.htm.

Prost�ed� slu�by
 se v�m zobraz� kliknut�m na TENTO odkaz.
( www.akamonitor.cz/articles/pdfmyurl-zadani.jpg ).
V�sledek si m�ete prohl�dnout na TOMTO screenshotu
( www.akamonitor.cz/articles/vyrez-z-pdf.jpg )
nebo p��mo v pdf souboru na T�TO adrese: 
(www.akamonitor.cz/vysledek-konverze.pdf .)

Jit� v�s pot��, �e slu�ba je poskytov�na zdarma a �e nevy�aduje na stran� u�ivatele ��dnou instalaci 
P�kn� �l�nek Richarda Krej��ho, popisuj�c� slu�bu v �ir��ch souvislostech, najdete na port�lu www.grafika.cz, konkr�tn� na adrese:
Zdrav� V�s Arno�t Katolick�

3.04.2010

The Twitter developer conference CHIRP

Twitter p�ipravuje svoji prvn� konferenci
pro v�voj��e. Uskute�n� se v San Francisku
v dubnu t.r.
Mrkn�te na str�nky konference, jsou zaj�mav�
nejen obsahem, ale i proveden�m. Jen ta vzd�lenost
a cena :-(.
V�ce na adrese:
http://chirp.twitter.com/index.html
------------------------------------------------------------------
Vzd�l�vac� a zpravodajsk� webov� port�l
AKA MONITOR - www.akamonitor.cz
ISSN 1804-042X - pokra�uj�c� on-line zdroj
Partner Z�pado�esk� univerzity v Plzni
www.akamonitor.cz/sitemap.htm

3.02.2010

Lokalizace wi-fi s�t� ve va�em okmol� - program HeatMapper

Sign�ly wi-fi s�t� jsou v sou�asn� dob� t�m�� v�udyp��tomn�. Pokud v�s zaj�m�, jak
vypadaj� wi-fi s�t� ve va�em okol�, nemus�te investovat do n�kladn�ho m���c�ho
p��stroje. Existuje software, nav�c bezplatn�, kter� v�m pom�e zjistit jak
vypadaj� sign�ly ve va�em byt�, dom� nebo jeho okol�. Ur�it� informace v�m
poskytuje p��mo windows, kter�mu m�ete zadat p��kaz, aby v�m zobrazil aktu�ln�
seznam dostupn�ch bezdr�tov�ch s�t�. Dozv�te se jejich n�zvy, p�ibli�nou s�lu
sign�lu a informaci o jejich dostupnosti (zabezpe�en� ). Pro z�kladn� orientaci
v�m to m�e sta�it.
Jsou v�ak situace, kdy se pot�ebujete dozv�d�t v�ce informac�.
P�edev��m to, jak� je dostupnost sign�lu va�eho ( p��padn� i okoln�ch )  acces
point� (AP) v konkr�tn�ch ��stech prostoru.
Na n�e uveden� str�nce jsem popsal funkce programu HeatMapper i postup jeho
vyu�it�.

Co jsem zjistil p�i pr�zkumu wi-fi s�t� v prostoru sv�ho bytu?
P�edev��m jsem netu�il, �e bydl�m v dosahu v�ce ne� 10-ti wi-fi access point�.
Netu�il jsem, �e sign�l n�kter�ch ciz�ch AP pokr�v� cel� prostor bytu. Zjistil
jsem, kam a� se mohu spolehliv� vzd�lit se sv�m notebookem, bez rizika ztr�ty
vyu�iteln�ho sign�lu. P�ekvapil mne i po�et  nezabezpe�en�ch ( open ) AP v okol�.
Program m�e b�t u�ite�n�m pomocn�kem p�i rozhodov�n� o tom, zda vyu��t wi-fi
p�ipojen�, kter� z okoln�ch poskytovatel� by byl z hlediska kvality sign�lu
nejzaj�mav�j��, kam um�stit sv�j access point a kam sv� po��ta�e v lok�ln� wi-fi
s�ti. Program m�e poslou�it i p�i diagnostice pot�� se stabilitou p�ipojen�.
A pro fandy je to i p��le�itost trochu si prost� pohr�t.

Moji recenzi produktu, v�etn� odkazu na zdroj programu, najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/produkt11.htm
Zdrav� v�s Arno�t Katolick