INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.16.2010

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

2.13.2010

Internetov� vys�l�n�

Nab�dka slu�eb port�lu ubroadcast.com a mo�nosti jej�ch vyu�it�
doc. Arno�t Katolick�, AKA MONITOR, 14. �nora 2010.

Internetov� vys�l�n� z�sk�v� st�le v�ce pozornosti jako jeden z modern�ch sm�r� v�voje komunikace ve spole�nosti.  V posledn� dob� se objevuj� internetov� r�dia jako houby po de�ti. A nejsou to pouzer velk� profesion�ln� stanice z�izovan� tradi�n�mi hr��i na medi�ln�m trhu. P��b�v� st�le dal�� tis�ce men��ch polo-amat�rsk�ch, nebo p��mo amat�rsk�ch internetov�ch radiostanic.  P�ev�n� ��st  ���� p�edev��m hudebn� vys�l�n�, postupn� v�ak �ada internetov�ch r�di� nab�z� i jin� obsah. 
K roz���en� internetov�ho vys�l�n� men��ch r�di� p�ip�v� v posledn� dob� zejm�na nab�dka speci�ln� formy webhostingu � hosting vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dia a televize.

Vyu��v�n� slu�eb poskytovatel� vys�lac�ho prostoru ke z��zen� vlastn�ch internetov�ch vys�lac�ch stanic b�n�mi u�ivateli internetu u� del�� dobu nejsou pouze experimenty fand�. Na ubroadcast.com,  stejn� jako na dal��ch port�lech,
 existuj� ji� zaveden� internetov� r�dia a st�le �ast�ji i internetov� televize. K nejzn�m�j��m  zahrani�n�m pat�� Pandora, ( kter�, bohu�el, nen� z na�eho regionu dostupn�),  d�le grooveshark.com  live365.com.  P�ib�vaj� i nab�dky �esk�ch poskytovatel� vys�lac�ho prostoru.

Rozhodl jsem 
se p�ibl�it formou �l�nku (s multimedi�ln� p��lohou) slu�bu jednoho z poskytovatel� vys�lac�ho prostoru. Vybral jsem ubroadcast.com, tak jak jsem jeho slu�by poznal b�hem vlastn�ho n�kolikadenn�ho experimentov�n� s internetov�ch r�diem. 
Ubroadcast je zahrani�n�m poskytovatelem vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dio a internetovou televizi. Nab�dku ubroadcast.com jsem na�el pot�, co jsem hledal mo�nost z��dit sv� vlastn� internetov� vys�l�n� a to bez velk�ch n�klad� a bez velk�ch starost�.  Port�l ubroadcast hostuje v�ce ne� 20.000 stanic. Provozovatelem slu�by je firma OTCBB: UBCI se s�dlem v San Diegu.
P�ehled funkc� a pohled do prost�ed� konkr�tn� slu�by, zam��en� na poskytov�n� vys�lac�ho prostoru, by m�ly 
usnadnit pochopen� specifick�ch vlastnost� internetov�ho vys�l�n�  a n�sledn� usnadnit rozhodov�n� o vyu�it� slu�by tohoto typu 

V textu, jeho� pln� zn�n� najdete na dole uveden� adrese, uv�d�m podrobnou charakteristiku prost�ed� a funkc� slu�by ubroadcast.com.
Pro tento �vodn� text vyb�r�m pouze ��st bod� z charakteristiky, kter� byly rozhoduj�c� pro moji volbu:

K hlavn�m d�vod�m 
( a sou�asn� charakteristik�m slu�by ) pat�ily:- ubroadcast ( d�le jen UBC ) nab�z� po str�nce HW a SW pln�  zabezpe�en� hosting pro vlastn� internetov� r�dio, 
- UBC nab�z� krom� radiov�ho i televizn� ( video ) vys�l�n�,
- broadcasting je �e�en s ohledem na u�ivatele bez speci�ln�ch znalost� z oblasti audio a video vys�l�n�,
- z��zen� vlastn� stanice je ( po jednoduch� registraci ) d�lem  doslova n�kolika minut. Pro zvl�dnut� procedur UBC nab�z� free bal��ek, kter� je omezen po�tem sou�asn�ch poslucha�� a velikost� pam�ti, kter� je k dispozici, ale v�echny funkce jsou pln� funk�n�,
- obsluha stanice p�i �iv�m vys�l�n� je maxim�ln� jednoduch� a spr�vce r�dia m� plnou kontrolu nad mikrofonem i kamerou,
- p��stup k vys�l�n� lze pro poslucha�e podm�nit zad�n�m hesla,
- UBC nab�z� oba re�imy vys�l�n� � �iv� i na vy��d�n�,
- po�et soubor� ( videa a podcast� ) nab�zen�ch na vy��d�n� je omezen pouze velikost� p�id�len� pam�ti,
- vys�lan� po�ady lze on-line zaznamen�vat s t�m, �e jsou po skon�en� relace okam�it� nab�zeny k p�ehr�n� poslucha��m, 
- videa i podcasty lze uploadovat p�ed vys�l�n�m, p�i �em� max velikost soubor� ( 100 MB p�i form�tu FLV ) je p�ijateln�,
Ve sv�m textu v�novan�m internetov�mu vys�l�n� uv�d�m i  n�kolik n�m�t� jak lze slu�by ubroadcast.com prakticky vyu��t. Nejb�n�j�� volbou je v�b�r oblasti, kter� nen� pokryta b�n�mi medii a kter� v�s zaj�m� a o t� se rozhovo�te, nebo o n� nato�te a vys�lejte � �iv� nebo ze z�znamu � novinky, kter� by va�e poslucha�e mohly upoutat. Vybudujte alternativn� lok�ln� zpravodajskou stanici, kter� bude informovat o ud�lostech, kter� se maj� odehr�t, nebo kter� se uskute�nily ve va�em okol� ( �kole, univerzit�, regionu, obci, atd. ) Propagujte svoji produkci nebo slu�bu, uspo��dejte �iv� p�edstaven� sv� produkce. Vys�lejte �iv� r�zn� setk�n�, kter�ch se mohou va�i p��buzn� nebo  p��tel� ��iv� z��astnit � a to jak ve�ejn�, tak v re�imu chr�n�n�m heslem, kter� jim sd�l�te, atd.
�adu informac� na t�ma internetov� r�dia a tv m�ete z�sk�vat pr�b�n� na webov� str�nce m�ho nov� z��zen�ho 
weblogu v�novan�ho t�matice internetov�ch r�di� ( a internetov�ch tv ) www.akamonitor.cz/internet-radio.htm, kter� pat�� mezi 25 odborn�ch weblog�, provozovan�ch na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR.

Pln� zn�n� textu v�novan�ho internetov�mu vys�l�n�, najdete na n�e uveden� adrese. Text obsahuje odkazy na adresy 5-ti str�nek, prezentuj�c�ch n�zorn� prost�ed� a funkce internetov�ho r�dia formou slideshow.

Za��tkem b�ezna bude zprovozn�no 
"
akaradio" , jeho� internetov� vys�l�n� bude zam��eno na 
novinky na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR, p�edev��m na informace o poznatkov�ch zdroj�ch ( v knih�ch, �asopisech a na webu ) z oblast�: informa�n�ch a komunika�n�ch technologi� ( ICT, IS ), managementu, ekonomiky eLearningu a dal��ch. Adresa �akaradia� a podrobn� informace o vys�l�n� budou publikov�ny na str�nce weblogu www.akamonitor.cz/internet-radio.htm a na str�nce www.akamonitor.cz/e7news.htm

Text s podrobnou r
ecenz� slu�by poskytovatele vys�lac�ho prostoru ubroadcast.com najdete na adrese:http://www.akamonitor.cz/product-reviews/ubroadcast.htm

2.12.2010

Quick Media Converter HD 4.0.0.8

V�etn� modul� "CamStudio" a "WebCam" najdete na CD
v p��loze �asopisu Po��ta� pro ka�d�ho 5/10. 
 

2.11.2010

Architectural Requirements Of The Hybrid Cloud

Both public and private clouds have been found to have advantages for the enterprise, but most analysts now agree that the real power of the cloud concept lies in a marriage between the two -- the hybrid cloud

2.10.2010

British Library to offer free ebook downloads - Infoservis - Katolick�

Nov� �ance dostat k zaj�mav�m kni�n�m titul�m zdarma na internetu.
Zpr�vu jsem p�evzal z port�lu
www.electricpihg.co.uk
British Library to offer free ebook downloads
February 9, 2010 3:00 pm by Mic Wright 
"The British Library’s rare collection of 19th century fiction will be winging its way to ebook readers like the Amazon Kindle this spring. The library has worked with Microsoft to make 65,000 19th century titles available for free."

2.09.2010

Computer 3/10

Monitory s tunerem
Soci�ln� media: marketing trochu jinak
Technologie: 3D stereoskopie
JAk napsat rovnice v MS Word 2007
Nastavte si vlastn� rozvr�en� kl�vesnice
(Bonus aka) Kde hledat str�nky s on-line hrami zdarma
P��t�m ��slo vyjde 25.2. - T�ma: Sv�t Apple
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

P�edstavuje BPM konec pro ERP? Co ��k� va�e k�횝�lov� koule?

What does your crystal ball say? Co ��k� va�e k�횝�lov� koule?
Is BPM the Beginning of the End of ERP? BPM from a Business
Point of View. Autor: Scott Cleveland. Publikov�no 8. �nora 2010.
Scott Cleveland analyzuje obsah �l�nku, kter� opublikoval
Jan Baan, (former head of BAAN Corporation) a pod�v� sv� pojet�
vztahu mezi ERP a BPM. Hlavn� mylenka jeho pojedn�n� zn�:
"BPM software and ERP software attack very different problems."
Zaj�mav� pojedn�n� si m�ete p�e��st na adrese:
http://bit.ly/dfQlPQ
Autor uzav�r� �vahu slovy: "Looking into my crystal ball, I believe
that the main ERP players will be acquiring or creating BPM
functionality to enhance their ERP offerings."

2.08.2010

Diktafon nebo ( /a ) MP3 p�ehr�va�? Mo�nosti diktafonu za 2 tis�ce. Informace. Katolick�


V souvislosti s p��pravami na experiment�ln� internetov� vys�l�n� novinek na AKA MONITORu, �e��m probl�m jak a s ��m p�ipravovat obsah vys�l�n� � podcasty. �e�il jsem ot�zku, zda m�m investovat do diktafonu, kdy� vlastn�m MP3 p�ehr�va�. Po zv�en� v�ech pro a proti jsem to risknul a diktafon si po��dil. Ji� prvn� hodiny pr�ce a z�skan� zku�enosti s diktafonem mi potvrdily opodstatn�nost investice.
Sv� zku�enosti jsem zaznamenal do recenze konkr�tn�ho modelu diktafonu, kterou jsem pojal jako �vahu na t�ma
  Diktafon nebo ( /a ) MP3 p�ehr�va�?�.Vzhledem k zna�n�mu roz���en� MP3 p�ehr�va��, kter�ch je na trhu nespo�et model�, jako� i vzhledem k jejich cenov� dostupnosti, p�ev�n� v�t�ina u�ivatel� MP3 p�ehr�va�� bezpochyby prohl�s�, �e diktafon nepot�ebuje, proto�e jejich p�ehr�va� p�ece um� zaznamenat nejen hudbu, pro kterou je p�edev��m po�izov�n, ale i p�edn�ku, dikt�t, zpr�vy z rozhlasu atd.  A co v�ce, marketingov� z�jmy vedou ke sbli�ov�n� funkc�  �ady p��buzn�ch za��zen�.  Tak�e se u MP3 p�ehr�va�e ( m�li bychom dodat �n�kter�ho� ) mohou vyskytovat funkce, kter� z�znam mluven� �e�i pro z�kladn�, nejb�n�j�� ��ely, usnad�uj�.  Tak�e: pot�ebujete nebo nepot�ebujete diktafon, �ili hlasov� z�znamn�k? To, k �emu byste ho mohli pot�ebovat v�te, nebo tu��te, sami. Mo�n� ale nev�te, co  v�echno dok�e pr�v� specializovan� p��stroj, ur�en� p�ednostn� pro z�znam mluven� �e�i.  Pokus�m se v�m, na konkr�tn�m p��klad� funkce jednoho poveden�ho diktafonu, specializovan� p��stroj p�ibl�it. Vybral jsem pro recenzi konkr�tn� typ diktafonu � ozna�uji ho S700D.  
S700D zaznamen�v� audio z vestav�n�ho mikrofonu a z extern�ch zdroj�. P�ehr�v� soubory p�es vestav�n� reproduktor a p�es sluch�tka. Jako pam� mu slou�� v�m�nn� SD karta. S700D pracuje s SD kartami � od 512 kB do 8 GB . Form�t souboru je MP3. Pam� je rozd�lena do 4 slo�ek. S700D m� rozm�ry 36,6 x 96 (!) x 13,3 mm. Je vybaven konektorem USB a 2x 3,5 jacky, 1 pro sluch�tka a dal�� pro extern� mikrofon nebo jin� vn�j�� zdroj zvuku.. Nem� ��dnou intern� pam�. Nap�jen je z 1 x AAA baterie. P�i volb� �HQ� vydr�� nap�jet diktafon po dobu 19 hodin p�i z�pisu a p�ibli�n� stejn� p�i p�ehr�v�n� z�znamu.  
Stru�n� souhrnn� charakteristika konkr�tn�ho modelu diktafonu S700D p�edstavuje n�co jako �multifunk�n� diktafon�. Pln� funkce diktafonu a d�le je schopen pracovat jako:
- MP3 p�ehr�va�,
- v�m�nn� disk pro z�znam soubor�
- z�znamn�k s �asova�em ( spust� z�znam v ur�it�m �ase na ur�itou dobu )
- �te�ka SD karet
- jednoduch� editor-st�iha� zvukov�ch soubor� ( d�len� a v�maz soubor� ).
- MP3 konvertor ( vstupn� sign�l z extern�ho zdroje ukl�d� do MP3 )

Moji recenzi konkr�tn�ho modelu diktafonu najdete na 
T�TO adrese.
www.akamonitor.cz/articles/diktafon.htm )
Je na v�s, abyste si srovnali uveden� funkce p�edstaven�ho reprezentanta t��dy diktafon� ( s dodate�n�mi schopnostmi ) se sv�mi pot�ebami a zv�ili, zda je pro v�s investice do diktafonu opodstatn�n� �i ne.
  Mo�n� se v�m na prvn� pohled bude zd�t �ada funkc� uveden�ho modelu jako nadbyte�n�. Z vlastn� zku�enosti mohu ��ci, �e nov� poznan� mo�nosti n�stroje , d��ve �i pozd�ji, vyvolaj� novou pot�ebu. 


2.07.2010

Stru�n� �vod pro u�ivatele soci�lkn� s�t� Twitter

A beginner’s guide to building a presence on Twitter
Cituji z �vodu:
"Twitter is the best online marketing tool of the last five years. Thanks to Twitter, you can engage in immediate conversations, receive immediate feedback and find new people who share your interests. From a community building standpoint, you can use Twitter to find potential new members, make people aware of your community, build your reputation and introduce people to others. Many businesses and websites don’t use Twitter correctly and wonder why their strategy fails. In this article, I want to help ensure you don’t make the same mistakes. First, let’s bust a myth."
Cel� text najdete na T�TO adrese.
---
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

2.04.2010

Nejlep�� PC rady 2/2010

www.pcrady.cz
Vlastn� DVD za p�r minut
Telefonov�n� p�es po��ta� zdarma
V�sledky testu nejnov�j��ch verz� prohl�e��
Zalo�en� ��tu na popul�rn� soci�ln� s�ti Facebook
Snadn� vypalov�n� hudebn�ch CD
(Bonus aka) Jak jednodu�e p�elo�it texty a webov� str�nky
P��t� ��slo vyjde 26. �nora
T�ma p��t�ho ��sla: IBM Lotus Symphony zdarma
 

Vypalovac� program Nero 9 zdarma

Najdete na CD p��loze �asopisu PC rady 2/2010