INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

28.2.10

Konference ICTM 2010

Ji� po �est� n�s �VUT v Praze, Katedra telekomunika�n� techniky FEL a Telef�nica O2 Business Solutions, zvou do Prahy na konferenci v�novanou problematice ��zen� informa�n�ch a komunika�n�ch technologi�.  
T�matick� zama�en� leto�n�ho ro�n�ku je: �Organiza�n� a mana��rsk� modely ��zen � �tvar� podnikov� informatiky�.
Datum kon�n� leto�n�ho ro�n�ku konference je 12. kv�tna 2010
M�stem kon�n� je tradi�n� �VUT v Praze, Fakulta elektrotechnick�, Technick� 2, Praha 6 � Dejvice, p�edn�kov� m�stnost ��slo 309. Misi konference definovali organiz�to�i definovali takto:
�6. ro�n�k konference ICTM si klade za c�l nast�nit celou ���i v�e uveden� problematiky, p�in�st odpov�di alespo� na n�kter� z v�e p�edlo�en�ch ot�zek a v neposledn� �ad� p�edstavit konkr�tn� p��klady efektivn� funguj�c� organiza�n� struktury �tvaru podnikov� informatiky.�

Kostra programu konference je v t�to chv�li ( 1. b�ezen ) tato:
A) ��d�c� a organiza�n� uspo��d�n� IT z hlediska metodik, r�mc� a norem
B) Uspo��d�n� a stavebn� kameny organiza�n� struktury
C) Pozicov�n� ICT v r�mci podniku
V p�eds�l� prob�hne  ve dvou ��stech: �Best practices/case study/round-table�

Co m�eme od leto�n�ho setk�n� o�ek�vat
Mezi aktu�ln� ot�zky, jejich� zodpov�zen� m�eme na jedn�n� o�ek�vat pat�� zejm�na:
- jak ovliv�uje strategie organizace strukturu podniku a jeho jednotek,
- jak a podle jak�ch krit�ri� lze vytvo�it efektivn� funguj�c� organiza�n� strukturu IT �tvaru,
- jak� mana�ersk� a rozhodovac� kompetence maj� m�t jednotliv� organiza�n� �rovn� IT �tvaru,
- jak� jsou v�hody a nev�hody jednotliv�ch typ� organiza�n�ch struktur pro podnikovou informatiku a kter� typ organiza�n� struktury je pro IT �tvar vhodn�j��,
- v jak�ch aspektech se li�� zp�sob ��zen� podnikov� informatiky od zp�sobu ��zen� ostatn�ch podnikov�ch organiza�n�ch jednotek,
- jak� je postaven� IT �tvaru v celopodnikov�m kontextu, nap��klad: o jak vysoko v podnikov� hierarchii by m�l st�t vedouc� nebo �editel IT �tvaru, o jakou m�ru autonomie by m�l m�t IT �tvar �i jakou �rove� rozhodovac�ch kompetenc� by m�l m�t jeho vedouc�, o je mo�n�, aby byl v IT �tvaru uplat�ov�n jin� styl ��zen� nebo jin� organiza�n�-mana�ersk� model ne� v ostatn�ch ��stech organizace, o je mo�n� existence procesn� ��zen�ho IT �tvaru v liniov� ��zen�m podniku a za jak�ch podm�nek,
- jak� je vztah mezi procesy popisovan�mi v ITIL �i CobiT a podnikovou organiza�n� strukturou p�edev��m organiza�n�mi jednotkami IT �tvaru a:
- jak implementace proces� definovan�ch v uveden�ch kl��ov�ch r�mc�ch ovliv�uje pevnou organiza�n� strukturu, o do jak�ch organiza�n�ch jednotek a jak�m zp�sobem maj� b�t dekomponov�ny �innosti vy�adovan� normou ISO/IEC 20000,
- nastaven� organiza�n� struktury IT v kontextu strategick�ch c�l�,
-  na jak�ch principech a mechanismech m� b�t zalo�ena spolupr�ce zam�stnanc� r�zn�ch organiza�n�ch jednotek IT �tvaru a jsou procesn� a projektov� ��zen� jedin�mi zp�soby, jak ��dit �innosti, na kter�ch se pod�lej� specialist� dvou a v�ce organiza�n�ch jednotek,
- je ur�it� p��m� vztah mezi architekturou podnikov� ICT  infrastruktury
a organiza�n�m uspo��d�n�m IT �tvaru? Zv�ni jsou IT mana�e�i, pracovn�ci, kte�� budou v�st, ��dit a realizovat implementaci syst�m�
��zen� ICT �i outsourcingu proces� ITSM v podnic�ch, st�tn� a ve�ejn� spr�v�, ITSM specialist�, oborn�ci na procesn� ��zen� slu�eb informa�n�ch technologi�. (P�edpokl�dan� po�et ��astn�k�: 120). V�ce se dozv�te na webov� str�nce konference : http://www.ictm.cz/2010/index.html
Arno�t Katolick�

18.2.10

CONNECT! 2/10

www.connect.cz
K �emu jsou ITIL,  CoBIT, CMMI, SixSigma
Technologie datov�ch p�enos� v optick�ch s�t�ch
Trendy (nejen) content management syst�m�
Syst�m navr�en� u�ivateli - Windows 7
Pracovn� postupy - design a pr�ce s workflow
(Bonus aka) Softwarov� n�stroje pro spr�vu projekt�
P��t� ��slo vyjde 19.3. t�ma: Cloud computing
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Nov� design home page port�lu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz - www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-). 
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR. 
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE  
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

12.2.10

Po��ta� pro ka�d�ho 5/10

www.ppk.cz
Komplexn� bezpe�nostn� �e�en� 2010
Jak se�azovat data v Excelu
Vyberte si p�ehr�va�
Jak vybrat webovou kamerku
ICQ7 si rozum� (nejen) s Facebookem
(Bonus aka) Kon� - dokument�rn� film - na CD p��loze
P��t� ��slo vyjde 1. b�ezna - t�ma: z�platov�n� opera�n�h syst�m�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

9.2.10

P�edstavuje BPM konec pro ERP? Co ��k� va�e k�횝�lov� koule?

What does your crystal ball say? Co ��k� va�e k�횝�lov� koule?
Is BPM the Beginning of the End of ERP? BPM from a Business
Point of View. Autor: Scott Cleveland. Publikov�no 8. �nora 2010.
Scott Cleveland analyzuje obsah �l�nku, kter� opublikoval
Jan Baan, (former head of BAAN Corporation) a pod�v� sv� pojet�
vztahu mezi ERP a BPM. Hlavn� mylenka jeho pojedn�n� zn�:
"BPM software and ERP software attack very different problems."
Zaj�mav� pojedn�n� si m�ete p�e��st na adrese:
http://bit.ly/dfQlPQ
Autor uzav�r� �vahu slovy: "Looking into my crystal ball, I believe
that the main ERP players will be acquiring or creating BPM
functionality to enhance their ERP offerings."