AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.28.2010

Informace o kon�n� 6. ro�n�ku konference v�novan� ��zen� informatiky

Ji� po �est� n�s �VUT v Praze, Katedra telekomunika�n� techniky FEL a Telef�nica O2 Business Solutions, zvou do Prahy na konferenci v�novanou problematice ��zen� informa�n�ch a komunika�n�ch technologi�.  
T�matick� zama�en� leto�n�ho ro�n�ku je:�Organiza�n� a mana��rsk� modely ��zen � �tvar� podnikov� informatiky�.
Datum kon�n� leto�n�ho ro�n�ku konference je 12. kv�tna 2010
M�stem kon�n� je tradi�n� �VUT v Praze, Fakulta elektrotechnick�, Technick� 2, Praha 6 � Dejvice, p�edn�kov� m�stnost ��slo 309.
Misi konference definovali organiz�to�i definovali takto:
�6. ro�n�k konference ICTM si klade za c�l nast�nit celou ���i v�e uveden� problematiky, p�in�st odpov�di alespo� na n�kter� z v�e p�edlo�en�ch ot�zek a v neposledn� �ad� p�edstavit konkr�tn� p��klady efektivn� funguj�c� organiza�n� struktury �tvaru podnikov� informatiky.�

Kostra programu konference je v t�to chv�li ( 1. b�ezen ) tato:
A) ��d�c� a organiza�n� uspo��d�n� IT z hlediska metodik, r�mc� a norem
B) Uspo��d�n� a stavebn� kameny organiza�n� struktury
C) Pozicov�n� ICT v r�mci podniku
V p�eds�l� prob�hne  ve dvou ��stech: �Best practices/case study/round-table�

Co m�eme od leto�n�ho setk�n� o�ek�vat
Mezi aktu�ln� ot�zky, jejich� zodpov�zen� m�eme na jedn�n� o�ek�vat pat�� zejm�na:
- jak ovliv�uje strategie organizace strukturu podniku a jeho jednotek,
- jak a podle jak�ch krit�ri� lze vytvo�it efektivn� funguj�c� organiza�n� strukturu IT �tvaru,
- jak� mana�ersk� a rozhodovac� kompetence maj� m�t jednotliv� organiza�n� �rovn� IT �tvaru,
- jak� jsou v�hody a nev�hody jednotliv�ch typ� organiza�n�ch struktur pro podnikovou informatiku a kter� typ organiza�n� struktury je pro IT �tvar vhodn�j��,
- v jak�ch aspektech se li�� zp�sob ��zen� podnikov� informatiky od zp�sobu ��zen� ostatn�ch podnikov�ch organiza�n�ch jednotek,
- jak� je postaven� IT �tvaru v celopodnikov�m kontextu, nap��klad: o jak vysoko v podnikov� hierarchii by m�l st�t vedouc� nebo �editel IT �tvaru, o jakou m�ru autonomie by m�l m�t IT �tvar �i jakou �rove� rozhodovac�ch kompetenc� by m�l m�t jeho vedouc�, o je mo�n�, aby byl v IT �tvaru uplat�ov�n jin� styl ��zen� nebo jin� organiza�n�-mana�ersk� model ne� v ostatn�ch ��stech organizace, o je mo�n� existence procesn� ��zen�ho IT �tvaru v liniov� ��zen�m podniku a za jak�ch podm�nek,
- jak� je vztah mezi procesy popisovan�mi v ITIL �i CobiT a podnikovou organiza�n� strukturou p�edev��m organiza�n�mi jednotkami IT �tvaru a:
- jak implementace proces� definovan�ch v uveden�ch kl��ov�ch r�mc�ch ovliv�uje pevnou organiza�n� strukturu, o do jak�ch organiza�n�ch jednotek a jak�m zp�sobem maj� b�t dekomponov�ny �innosti vy�adovan� normou ISO/IEC 20000,
- nastaven� organiza�n� struktury IT v kontextu strategick�ch c�l�,
-  na jak�ch principech a mechanismech m� b�t zalo�ena spolupr�ce zam�stnanc� r�zn�ch organiza�n�ch jednotek IT �tvaru a jsou procesn� a projektov� ��zen� jedin�mi zp�soby, jak ��dit �innosti, na kter�ch se pod�lej� specialist� dvou a v�ce organiza�n�ch jednotek,
- je ur�it� p��m� vztah mezi architekturou podnikov� ICT  infrastruktury
a organiza�n�m uspo��d�n�m IT �tvaru?
Zv�ni jsou IT mana�e�i, pracovn�ci, kte�� budou v�st, ��dit a realizovat implementaci syst�m�
��zen� ICT �i outsourcingu proces� ITSM v podnic�ch, st�tn� a ve�ejn� spr�v�, ITSM specialist�, oborn�ci na procesn� ��zen� slu�eb informa�n�ch technologi�. (P�edpokl�dan� po�et ��astn�k�: 120).
V�ce se dozv�te na webov� str�nce konference : http://www.ictm.cz/2010/index.html
Arno�t Katolick�

2.27.2010

Recenze knihy Stephena R. Covey a Boba Whitemana

JAK DOSAHOVAT P�EDV�DATELN�CH V�SLEDK� V NEP�EDV�DATELN�CH �ASECH
Stephen R. Covey - Bob Whiteman
Management Press
Moji p�vodn� recenzi t�to pozoruhodn� knihy si m�ete p�e��st na adrese:
A. Katolick�

2.16.2010

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

2.15.2010

Internet Broadcasting

Na dotaz ohledn� anglick� verze m�ho textu, t�kaj�c�ho se internetov�ho vys�l�n�:http://www.akamonitor.cz/product-reviews/ubroadcast.htm
sd�luji, �e p�eklad do angli�tiny, kter� lze po��dit s vyu�it�m Google Translate: 
http://translate.google.cz/
je pom�rn� srozumiteln�, tak�e se s p�ekladem zat�m nebudu zdr�ovat. Pokud budu vid�t d�vod pro po��zen� p�esn�j��ho p�ekladu, pod�m o n�m zpr�vu na str�nce sv�ho odborn�ho weblogu v�novan�ho internetov�m r�di�m: www.akamonitor.cz/internet-radio.htm

2.13.2010

Internetov� vys�l�n�

Nab�dka slu�eb port�lu ubroadcast.com a mo�nosti jej�ch vyu�it�
doc. Arno�t Katolick�, AKA MONITOR, 14. �nora 2010.

Internetov� vys�l�n� z�sk�v� st�le v�ce pozornosti jako jeden z modern�ch sm�r� v�voje komunikace ve spole�nosti.  V posledn� dob� se objevuj� internetov� r�dia jako houby po de�ti. A nejsou to pouzer velk� profesion�ln� stanice z�izovan� tradi�n�mi hr��i na medi�ln�m trhu. P��b�v� st�le dal�� tis�ce men��ch polo-amat�rsk�ch, nebo p��mo amat�rsk�ch internetov�ch radiostanic.  P�ev�n� ��st  ���� p�edev��m hudebn� vys�l�n�, postupn� v�ak �ada internetov�ch r�di� nab�z� i jin� obsah. 
K roz���en� internetov�ho vys�l�n� men��ch r�di� p�ip�v� v posledn� dob� zejm�na nab�dka speci�ln� formy webhostingu � hosting vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dia a televize.

Vyu��v�n� slu�eb poskytovatel� vys�lac�ho prostoru ke z��zen� vlastn�ch internetov�ch vys�lac�ch stanic b�n�mi u�ivateli internetu u� del�� dobu nejsou pouze experimenty fand�. Na ubroadcast.com,  stejn� jako na dal��ch port�lech,
 existuj� ji� zaveden� internetov� r�dia a st�le �ast�ji i internetov� televize. K nejzn�m�j��m  zahrani�n�m pat�� Pandora, ( kter�, bohu�el, nen� z na�eho regionu dostupn�),  d�le grooveshark.com  live365.com.  P�ib�vaj� i nab�dky �esk�ch poskytovatel� vys�lac�ho prostoru.

Rozhodl jsem 
se p�ibl�it formou �l�nku (s multimedi�ln� p��lohou) slu�bu jednoho z poskytovatel� vys�lac�ho prostoru. Vybral jsem ubroadcast.com, tak jak jsem jeho slu�by poznal b�hem vlastn�ho n�kolikadenn�ho experimentov�n� s internetov�ch r�diem. 
Ubroadcast je zahrani�n�m poskytovatelem vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dio a internetovou televizi. Nab�dku ubroadcast.com jsem na�el pot�, co jsem hledal mo�nost z��dit sv� vlastn� internetov� vys�l�n� a to bez velk�ch n�klad� a bez velk�ch starost�.  Port�l ubroadcast hostuje v�ce ne� 20.000 stanic. Provozovatelem slu�by je firma OTCBB: UBCI se s�dlem v San Diegu.
P�ehled funkc� a pohled do prost�ed� konkr�tn� slu�by, zam��en� na poskytov�n� vys�lac�ho prostoru, by m�ly 
usnadnit pochopen� specifick�ch vlastnost� internetov�ho vys�l�n�  a n�sledn� usnadnit rozhodov�n� o vyu�it� slu�by tohoto typu 

V textu, jeho� pln� zn�n� najdete na dole uveden� adrese, uv�d�m podrobnou charakteristiku prost�ed� a funkc� slu�by ubroadcast.com.
Pro tento �vodn� text vyb�r�m pouze ��st bod� z charakteristiky, kter� byly rozhoduj�c� pro moji volbu:

K hlavn�m d�vod�m 
( a sou�asn� charakteristik�m slu�by ) pat�ily:- ubroadcast ( d�le jen UBC ) nab�z� po str�nce HW a SW pln�  zabezpe�en� hosting pro vlastn� internetov� r�dio, 
- UBC nab�z� krom� radiov�ho i televizn� ( video ) vys�l�n�,
- broadcasting je �e�en s ohledem na u�ivatele bez speci�ln�ch znalost� z oblasti audio a video vys�l�n�,
- z��zen� vlastn� stanice je ( po jednoduch� registraci ) d�lem  doslova n�kolika minut. Pro zvl�dnut� procedur UBC nab�z� free bal��ek, kter� je omezen po�tem sou�asn�ch poslucha�� a velikost� pam�ti, kter� je k dispozici, ale v�echny funkce jsou pln� funk�n�,
- obsluha stanice p�i �iv�m vys�l�n� je maxim�ln� jednoduch� a spr�vce r�dia m� plnou kontrolu nad mikrofonem i kamerou,
- p��stup k vys�l�n� lze pro poslucha�e podm�nit zad�n�m hesla,
- UBC nab�z� oba re�imy vys�l�n� � �iv� i na vy��d�n�,
- po�et soubor� ( videa a podcast� ) nab�zen�ch na vy��d�n� je omezen pouze velikost� p�id�len� pam�ti,
- vys�lan� po�ady lze on-line zaznamen�vat s t�m, �e jsou po skon�en� relace okam�it� nab�zeny k p�ehr�n� poslucha��m, 
- videa i podcasty lze uploadovat p�ed vys�l�n�m, p�i �em� max velikost soubor� ( 100 MB p�i form�tu FLV ) je p�ijateln�,
Ve sv�m textu v�novan�m internetov�mu vys�l�n� uv�d�m i  n�kolik n�m�t� jak lze slu�by ubroadcast.com prakticky vyu��t. Nejb�n�j�� volbou je v�b�r oblasti, kter� nen� pokryta b�n�mi medii a kter� v�s zaj�m� a o t� se rozhovo�te, nebo o n� nato�te a vys�lejte � �iv� nebo ze z�znamu � novinky, kter� by va�e poslucha�e mohly upoutat. Vybudujte alternativn� lok�ln� zpravodajskou stanici, kter� bude informovat o ud�lostech, kter� se maj� odehr�t, nebo kter� se uskute�nily ve va�em okol� ( �kole, univerzit�, regionu, obci, atd. ) Propagujte svoji produkci nebo slu�bu, uspo��dejte �iv� p�edstaven� sv� produkce. Vys�lejte �iv� r�zn� setk�n�, kter�ch se mohou va�i p��buzn� nebo  p��tel� ��iv� z��astnit � a to jak ve�ejn�, tak v re�imu chr�n�n�m heslem, kter� jim sd�l�te, atd.
�adu informac� na t�ma internetov� r�dia a tv m�ete z�sk�vat pr�b�n� na webov� str�nce m�ho nov� z��zen�ho 
weblogu v�novan�ho t�matice internetov�ch r�di� ( a internetov�ch tv ) www.akamonitor.cz/internet-radio.htm, kter� pat�� mezi 25 odborn�ch weblog�, provozovan�ch na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR.

Pln� zn�n� textu v�novan�ho internetov�mu vys�l�n�, najdete na n�e uveden� adrese. Text obsahuje odkazy na adresy 5-ti str�nek, prezentuj�c�ch n�zorn� prost�ed� a funkce internetov�ho r�dia formou slideshow.

Za��tkem b�ezna bude zprovozn�no 
"
akaradio" , jeho� internetov� vys�l�n� bude zam��eno na 
novinky na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR, p�edev��m na informace o poznatkov�ch zdroj�ch ( v knih�ch, �asopisech a na webu ) z oblast�: informa�n�ch a komunika�n�ch technologi� ( ICT, IS ), managementu, ekonomiky eLearningu a dal��ch. Adresa �akaradia� a podrobn� informace o vys�l�n� budou publikov�ny na str�nce weblogu www.akamonitor.cz/internet-radio.htm a na str�nce www.akamonitor.cz/e7news.htm

Text s podrobnou r
ecenz� slu�by poskytovatele vys�lac�ho prostoru ubroadcast.com najdete na adrese:http://www.akamonitor.cz/product-reviews/ubroadcast.htm