5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

27.2.10

CHIP 3/10

www.chip.cz
Form�ty pro e-booky
P�eklady z mobilu
10 ot�zek o USB 3.0
Internetov� PC - mygoya a j.
Hled�n� pomoc� fo��ku
(Bonus aka) Kompakty s GPS
P��t� ��slo vyjde 23. b�ezna
 

Po��ta� pro ka�d�ho 6/10

www.ppk.cz
V�e o HD videu
Jak se chovat na internetu
Pr�vodce aktualizac� pro za��te�n�ky
Digitalizujeme video z  VHS
Jak na mapy a j�zdn� ��dy

(Bonus aka) Novinky v popul�rn�ch weov�ch prohl�e��ch
P��t� ��slo vyjde 15.3. - t�ma: Levn� full HD kamery

 

26.2.10

Computer 4/10

Blogy a mikroblogy
Pr�vodce n�kupem GPS
Televize m�sto PC
Gramofon s USB a SD kartou
P�ejd�te z windows na Apple
(Bonus aka) Netbooky -sliby, m�ty, realita
P��t� ��slo vyjde 11. b�ezna - t�ma: detoxikace po��ta�e
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
www.akamonitor.cz/sizemap.htm
 

CIO Business Wolrld 3/10

www.cio.cz
Trendy v outsourcingu IT pro rok 2010
Datov� str�nky a cesta k DMS
Dva pohledy na SaaS - pron�jem slu�eb
Tisk v roce 2010 - jak� bude?
Konec star�ho ERP
(Bonus aka) Nen� nad kvalitn� data

Computerworld 4/10

www.cw.cz
Vir�ln� metody v soci�ln�ch s�t�ch
Cloud computing m�n� ��stip k v�voji aplikac�
ERP: v�zvy pro rok 2010
N�stroje pro spulpr�ci se firm�m vyplat�i
BI s nadhledem
(Bonus aka) Kvalita informac� a po�adavky z�katn�k�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

PC rady - nejlep�� PC rady a n�vody 3/10

www.pcrady.cz
Sledujte televizi p�es internet
Kter� e-mailov� slu�ba je nejlep��
Jednoduch� internetov� editor - Picnik
M�stn� hled�n� a hodnocen� na map�ch Goolgle
NAhr�v�n� videa na Youtube
(Bonus aka) Zbrusu nov� ISQ 7
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

24.2.10

SV�T pozn�n� - 3/10

Jak spoutat energii v�tru
Za �ivotem na Mars
Na proch�zku do vesm�ru
Smrt v hlubin�ch - rusk� ponorka KURSK
Nejrychlej�� spor��ky
(Bonus aka) Jaroslav Heyrovsk�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

18.2.10

CONNECT! 2/10

www.connect.cz
K �emu jsou ITIL,  CoBIT, CMMI, SixSigma
Technologie datov�ch p�enos� v optick�ch s�t�ch
Trendy (nejen) content management syst�m�
Syst�m navr�en� u�ivateli - Windows 7
Pracovn� postupy - design a pr�ce s workflow
(Bonus aka) Softwarov� n�stroje pro spr�vu projekt�
P��t� ��slo vyjde 19.3. t�ma: Cloud computing
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Nov� design home page port�lu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz - www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 

17.2.10

Jak na po��ta� 2/10

http://pocitac.jnp.cz
P�ek�ka proti nebezpe�� - antiviry
Jak p�ev�st gramodesky a kazety do po��ta�e
Z�chrana smazan�ch soubor�
Soci�ln� s�t�: br�na do sv�ta nebezpe��
Na hran� je p�skovi�t� - program Sandboxie
(Bonus aka) Objevte kouzlo GPS fotografi�
P��t� ��slo vyjde 19.3. - t�ma Wi-Fi s�t�
P��loha p��t�ho ��sla bude obsahovat INDEX CD-�ek
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

16.2.10

Mobility 2/10

www.mobilmania.cz
Nahrad� mobiln� telefon notebook?
Nejlep�� telefony do 3500
Apple iPad kone�n� na sv�t�
12 mobil� v testu
P�edstaven� opera�n�ho syst�mu Maemo
(Bonus aka) Nov� verze Nokia Ovi mapy
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Port�l AKAMONITOR m� novou home-page!
www.akamonitor.cz

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-). 
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR. 
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE  
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

15.2.10

��etnistv� 2/10

www.bilance.cz
Smlouva na veden�� ��etnictv�
Da�ov� p�izn�n� - jen kosmetick� �pravy
�ern� pr�ce oslabuje ekonomiku
Zm�na n�hrad cestovn�ch n�klad�
Nehmotn� majetek z hlediska dan� z p��jmu
(Bonus aka) P�ehled hlavn�ch da�ov�ch z�kon� od roku 2010
12.2.10

Po��ta� pro ka�d�ho 5/10

www.ppk.cz
Komplexn� bezpe�nostn� �e�en� 2010
Jak se�azovat data v Excelu
Vyberte si p�ehr�va�
Jak vybrat webovou kamerku
ICQ7 si rozum� (nejen) s Facebookem
(Bonus aka) Kon� - dokument�rn� film - na CD p��loze
P��t� ��slo vyjde 1. b�ezna - t�ma: z�platov�n� opera�n�h syst�m�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

11.2.10

Extra PC 2/10

www.extra-pc.cz
P�ed�lejte XP na Windows 7
Prom�ta�ky 21. stolet� - jak v�ci funguj�
Multifunkce v�t�z� - z�kladn� laserov� multifunkce
Z�lo�ky v�dy po ruce - StrumbleUpon
USB 3.0 za��zen� Icy Box
(Bonus aka) Internet pln� muziky
P��t� ��slo vyjde 12. b�ezna, t�ma: p�ehr�v�n� film� na PC
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Computerworld 3/10

www.cw.cz
Doporu�en� postup p�i uzav�r�n� outsourcingov�ch kontrakt�
Serwery a datov� centra v roce 2010
Ochrana p�ed kr�de�� identity
Rychl� sm�rova�e pro s�t� Wi-Fi
Propou�t�n� ohro�uje bezpe�nost
(Bonus aka) Budov�n� datov�ch center v �esku

9.2.10

Photo LIFE �. 75/2010

P�em�t�n� nad �ivotem s fotografi�
Probl�my p�i konverzi soubor� RAW
Kouzlo filmov� fotografie
Perspektiva v krajin�
Akcent v report�i
(Bonus aka) D�tsk� fotografie
 

DIGIfoto 2/10

Krajina �il� p�edstavivosti
FujifilmFinePix Real 3D-W1
Jak na d�vkov� zpracov�n� fotografi�
Fotografick� cestopis z Bolivie
Jak pracovat s kalibra�n� sondou Spyder 3 Pro ( pro monitor )
(Bonus aka) V�tvarn� stylizace fotografi�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Computer 3/10

Monitory s tunerem
Soci�ln� media: marketing trochu jinak
Technologie: 3D stereoskopie
JAk napsat rovnice v MS Word 2007
Nastavte si vlastn� rozvr�en� kl�vesnice
(Bonus aka) Kde hledat str�nky s on-line hrami zdarma
P��t�m ��slo vyjde 25.2. - T�ma: Sv�t Apple
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

4.2.10

Nejlep�� PC rady 2/2010

www.pcrady.cz
Vlastn� DVD za p�r minut
Telefonov�n� p�es po��ta� zdarma
V�sledky testu nejnov�j��ch verz� prohl�e��
Zalo�en� ��tu na popul�rn� soci�ln� s�ti Facebook
Snadn� vypalov�n� hudebn�ch CD
(Bonus aka) Jak jednodu�e p�elo�it texty a webov� str�nky
P��t� ��slo vyjde 26. �nora
T�ma p��t�ho ��sla: IBM Lotus Symphony zdarma
 

1.2.10

PiXEL 2/2010

www.pixel.cz
Budoucnost GPU akcelerace
Modo: architentonick� vizualizace
Tracking and Matchmoving - v�da trikov�ho pr�myslu
Native Instruments SCARBEE PRE-BASS - dokonal� virtu�ln� baskytara
Matte Paintning v preaxi - Postupy pro tvorbu projektu
(Bonus aka) Vue 8 - vysp�l� gener�tor a modelovac� editor

FotoVideo �nor 2010

www.ifotovideo.cz
�ERNOB�L� SV�T - z�jem o �ernob�lou fotografii roste!
Um�l� nebo p�irozen� sv�tlo?
METRO Global Photo Challenge 2009 zn� sv� v�t�ze
Fotografick� kontraverze - v�stava CONTROVERSIES - Kunst Haus Wien
Velk� v�b�r pam�ov�ch m�di� pro fotografy
(Bonus aka) O. Brunesk� - Death Valley & Red Rock Canyon State Park ******