INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.31.2010

Abeceda syst�mov�ho my�len� v pod�n� P.Sengeho knihy "P�t� disciplina"


Dovoluji si v�m dnes nab�dnout v�sledek sv� t��t�denn� pr�ce. Obdr�el jsem k
recenzi knihu Petera Sengeho s pon�kud tajupln�m n�zvem "P�t� disciplina".
Podtitulek tajemstv� n�zvu poodhaluje: "Teorie a praxe u��c� se organizace".

Pokud byste hledali abecedu syst�mov�ho my�len� v kontextu dal��ch �ty�
disciplin ( strategi� ) u��c� se organizace
, kniha �P�t� disciplina� je p�esn� to co
pot�ebujete.  S ohledem na v�znam syst�mov�ho my�len� pro z�kladn� orientaci
ve spole�ensk�ch procesech, pova�uji knihu P. Sengeho za poznatkov� z�klad
p�edev��m pro studenty vysok�ch �kol a pro vrcholov� mana��ry firem
a instituc�


Kniha P. Sengeho pojedn�v� v �ir��ch souvislostech o syst�mov�m my�len� a rozbor
t�to problematiky je s�m o sob� vynikaj�c� uk�zkou jeho uplatn�n� v praxi.
Osobn�
si nejv�ce v��m celistv�ho, komplexn�ho p��stupu k problematice disciplin u�en�.
Autor knihy, sv�tov� uzn�van� odborn�k v oblasti managementu, Peter Senge, v knize
upozor�uje na skute�nost, �e vzd�l�v�n� pro jednadvac�t� stolet� se mus� z�sadn�
zm�nit a mus� b�t z�sadn� odli�n� od vzd�l�v�n� pro devaten�ct� a pro dvac�t�
stolet�. Je t�eba vytvo�it prostor pro inovace, nikoli jen tla�it na v�konnost. 
�koly, kter� se nedok�� zam��it na tyto pot�eby, budou st�le v�ce odsouv�ny na
okraj spole�nosti a v o��ch na�ich d�t� ztrat� ve�ker� v�znam.
Pokud jde o vytv��en� u��c�ch se organizac�, neexistuje ��dn� rychl� a z�zra�n�
�e�en� � nem�me k dispozici ��dn� jednoduch� recepty. P�esto jsme se podle autora
knihy ji� nau�ili mnoh�mu a nad�le z�sk�v�me nov� poznatky o tom, jak vytv��et
pracovn� prost�ed�, v nich� vznikaj� n�padit� v�sledky a kde se p�itom lid� dob�e
bav�.
Pro ka�d�ho, kdo m� ur�itou zku�enost v managementu je studium obsahu  knihy nejen
pou�en�m, ale i pot�en�m. Nach�z�me v textu rozbory cel� �ady �sv�ch� probl�m�,
co� sv�d�� o skute�n�m propojen� teorie a praxe v p��stupu autora k cel� n�ro�n�
problematice syst�mov�ho my�len�.

Kniha P. Sengeho �P�t� disciplina� je ur�ena v�em, kdo dycht� po u�en�, zejm�na
t�m z n�s, kte�� si cht�j� osvojit znalosti a praktick� z�sady kolektivn�ho u�en�.
Mana�er�m a student�m by m�la tato kniha pomoci p�i v�b�ru konkr�tn�ch postup�,
dovednost� a 
discipl�n, kter� jim ��ste�n� umo�n� zbavit vytv��en� u��c�ch
se organizac� jeho
povahy tajemn�ho um�n�.
Ostatn�m ob�an�m pak dialog o tom, pro� soudob� organizace nejsou v u�en� nijak
zvl᚝ dobr� a co vytv��en� u��c�ch se organizac� vy�aduje, odkr�v� n�kter� z
n�stroj�, je� pot�ebuj� na�e spole�enstv� a spole�nosti k tomu, aby se dok�zaly
mnohem l�pe u�it.
Recenzi jsem rozd�lil do dvou ��st�, vzhledem k velk�mu bohatstv� cenn�ch my�lenek
obsa�en�ch v knize.
 
Vlastn� text recenze najdete na T�TO adrese:
Dodatek s citacemi hlavn�ch my�lenek autora najdete na T�TO adrese:
P��l bych si, aby text moji recenze, kter� je kombinac� vlastn� recenze a dodatku,
obsahuj�c�ho konspekt poznatk� mimo��dn� cenn� knihy, pomohl pochopit v�znam
syst�mov�ho my�len� v kontextu ostatn�ch disciplin.
Dal�� recenze najdete na www.akamonitor.cz/newsbook.htm


1.29.2010

E-learningov� prezentace o e-learningu v angli�tin�

P�ejete-li si poslechnout v angli�tin� 16-ti minutovou prezentaci o eLearningu,
vyu�ijte n�e uveden� odkaz. P�edn�ka obsahuje 11 zaj�mav�ch
( a mo�n� i dob�e vyu�iteln�ch ) slajd�. N�zev webinaru je: 
 
"The Value Propositons of eLearning"
Hovo�� Arkady Maydanchik - ameri�an p�vodem z b�v. Sov�tsk�ho svazu
,
pozn�te to na akcentu, ale rozum�t budete, t�eba pr�v� proto, dob�e.
Osnova p�edn�ky je: 

- professional education models
- eLearning Production Process
- Course Format
- Course Delivery
- Visual Aids
- Information Comprehension
- Timing
- Conclusing
Prezentaci formou webinaru si m�ete spustit na T�TO adrese.
(
http://ecm.elearningcurve.com/v/vspfiles/files/flash/about/player.html?Click=322
)
Neobsahuje nic p�evratn�ho, zaj�mav� je, co a jak autor vm�stnal do 16 minut.
A jako "op��ko" angli�tiny, p�i pom�rn� zn�m�m obsahu, to t�eba tak� ocen�te.

1.28.2010

Windows 7 - pr�vodce za��naj�c�ho u�ivatele

Na dole uveden� adrese najdete recenzi knihy Josefa Pecinovsk�ho a Rudolfa
Pecinovsk�ho, vydan� v GRAD� -
www.grada.cz
Kniha je ur�en� pro za��te�n�ky a m�n� zku�en� u�ivatele po��ta�e.
Seznamuje  �ten��e s nov�m opera�n�m syst�mem Windows 7.
�ten�� se nau�� v�e pot�ebn�, aby mohl syst�m pln� vyu��vat - od instalace
a sezn�men� se z�kladn�mi pojmy, pr�ce s pr�zkumn�kem, z�kladn� nastaven�
(obrazovka, spo�i� obrazovky, postrann� panel, hlavn� panel, syst�mov� �as,
u�ivatel� atd.), spou�t�n� aplikac� a pr�ci multim�dii, p�es popis novinek,
kter�mi se Windows 7 li�� od p�edchoz�ch verz�, a� po aplikace dod�van�
spolu s Windows 7, p�edev��m Notepad, MS Paint a WordPad. �ten�� se tak�
nau�� pracovat s Internet Explorerem 8, kter� je rovn� sou��st� nov�ch Windows.
Stru�n� z obsahu:
- Sezn�men� s Windows 7, z�kladn� pojmy a dovednosti
- �prava hlavn�ho panelu a pracovn� plochy, zm�na rozli�en� a pozad�
- Jednoduch� zapojen� n�kolika po��ta�� do dom�c� s�t�
- Nov� funkce programu Internet Explorer, akceler�tor, navrhovan� weby
- Spr�va po��ta�e, zv�en� v�konu, sledov�n� prost�edk�
- Migrace profilu a z�lohov�n� dat
V�ce informac�, v�etn� podrobn�j��ho obsahu jednotliv�ch kapitol,
najdete na T�TO adrese.
(
http://www.akamonitor.cz/recenze/win7grada.htm)

1.26.2010

Computer 2/00

http://computer.zive.cz
Muzika z webu. R�dio je minulost, te� je tu internet
�ernob�le: Hudba of-lin nebo na internetu?
Technologie Microsoft Natal - zaho�te joypady a h�bejte se
E-mailov� program eM Client 2.5
Report�: Consumer Electronics Show - CES
(Bonus aka) Kde hledat weby o filmech
P��t� ��slo vyjde 11. �nora
T�ma p��t�ho ��sla: Instalace Windews -poka�d� jinak
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

1.24.2010

Konference Syst�mov� integrace 2010, tentokr�t s premi�rem

A je to op�t tady! T�my prof. Vo��ka a pan� Hany H�rkov� vyhl�sily
op�t "pohotovost". V po�t� mnoz� z n�s najdou v�zvu k zasl�n� p��sp�vk�
na 18-t� ro�n�k konference "Syst�mov� integrace".
Tentokr�t s podtitulem "Role ICT pro zv�en� konkurenceschopnosti �R " . 
Konference se bude konat tradi�n� v pra�sk�m pal�ci �of�n,
ve dnech 8-9.�ervna 2010 (�ter� - st�eda, netradi�n�).
A zde je sedm leto�n�ch t�mat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost st�tu
2. Lidsk� zdroje v ICT
3. Pr�vo ICT – ve�ejn� zak�zky na dod�vky ICT syst�m� a slu�eb
4. Hrozby a p���iny selh�n� implementa�n�ch projekt�
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Spr�va konfigurac� – p�edpoklad efektivn�ho ��zen� ICT slu�eb
7. Cloud computing – p��le�itosti a v�zvy
Novinkou leto�n�ho ro�n�ku je, �e se kon� pod z�titou premi�ra �R.
Premi�r Jan Fischer konferenci zah�j� p�edn�kou na t�ma 
"Jak ICT m�e pomoci �R ke zv�en� konkurenceschopnosti”.
Druh� den bude zah�jen p�edn�kou ministryn� �kolstv� Miroslavy Kopicov�
na t�ma “Role ICT vzd�l�n� pro zv�en� konkurenceschopnosti �R”.
Charakteristiku jednotliv�ch blok� jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Dal�� podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni
 

1.21.2010

Agiln� p��stupy k ��zen� projekt�

Jedn�m z aktu�ln� trend� v oblasti ��zen� projekt� je t. zv. "agiln� p��stup".
Z podn�tu kol. doc. Skalick�ho jsem se porozhl�dl po webu.
Z�skal jsem p��stup k p�edn�ce v angli�tin��. Vybral jsem z n� 40 slajd�, 
kter� ukazuj� na jednu z mo�n�ch cest uplatn�n� agiln�ho p��stupu.
Z v��ez� jsem sestavil slideshow, kterou najdete na d�le uveden� adrese.
Pros�m o trp�livost p�i na��t�n� slideshow, zvolil jsem modern� �ablonu, kter�
je sice praktick�, ale trochu pomalej��.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druh�m zdrojem je bakal��sk� pr�ce MArtina Bos�ka, obh�jen� na V�E
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Dal�� �l�nek, nazvan� "Agiln� metodiky, a jak d�l?" najdete na d�le
uveden� adrese.  Alena Buchalcevov� z katedry informa�n�ch technologi�
V�E Praha, nab�z� ��r�� pohled na uplatn�n� agiln�ch metod zejm�na
v oblasti ��zen� softwarov�ch projekt�.
Vyb�r�m abstrakt �l�nku:
"Agiln� metodiky maj� za sebou ji� sedm let sv� existence, vyzr�vaj�
a za��naj� b�t skute�n� vn�m�ny jako alternativn�  a �sp�n� zp�sob v�voje
softwaru. V�sledky celosv�tov�ch pr�zkum� ukazuj�, �e agiln� p��stupy
v praxi funguj�  a jsou akceptov�ny. Situace v �R je pon�kud jin�.
V�t�ina firem v �esku ve�ejn� metodiky nepou��v�  a rozsah znalost�
o agiln�ch metodik�ch je v praxi n�zk�.  Aby bylo mo�n� agiln� metodiky
pou��t, mus� b�t spln�ny n�kter� z�kladn� p�edpoklady (z�kazn�k sou��st�
t�mu, t�m maxim�ln� 8 v�voj��� v jedn� m�stnosti apod.).
V posledn�ch letech prob�haj� v�zkumy, kter� obohacuj�  agiln� metodiky
o nov� praktiky, umo��uj�c� pou��t agiln�  p��stupy i pro projekty, kter�
nespl�uj� z�kladn� p�edpoklady  pou�it� agiln�ch metod. Dal��m trendem
je podpora  agiln�ho v�voje n�stroji, jde zejm�na o n�stroje zam��en�
na podporu nov�ho zp�sobu ��zen� projektu, kontinu�ln� integraci
a sestavov�n� produktu a automatizovan� testy."
�l�nek  ve form�tu PDF najdete na n�sleduj�c� adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.19.2010

P�kn� �l�nek v �asopise Mobility 1/00

N�zev �l�nku: Ovl�dn�te fotomobil.
Autor: Pavel Tomek
Odpov�d� na ot�zku:
M� smysl zkou�et m�nit nastaven�, nebo v�echno nechat
na �prav�ch v po��ta�i?
V�nuje se vyv�en� b�le, ISO, kompenzace expozice a kontrastu.
Na z�v�r odpov�d� na ot�zku: co se d� ud�lat s fotomobilem?
Pozoruhodn� doporu�uji!
V�ce o obsahu ��sla Mobilit na www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
 

8 mo�n�ch d�vod� pro� z�izovat vlastn� internetov� r�dio

�l�nek na dan� t�ma byl opublikov�n na port�lu About.com pod n�zvem:
"8 Reasons To Start Your Own Online Radio Station"  s podtitulkem:
"The World Is Waiting To Hear From You"
Autorem je Corey Deitz
Cituji z �vodu:
"The Internet and software technology have revolutionized and broadened the concept of what broadcasting is evolving into . Today, for very little money, almost anyone with a reason or message can broadcast it to the world. Never before have so many people been so empowered with communication possibilities.
So, why should YOU start your own online Radio station? Here are 8 reasons:..."
Doporu�uji - stoj� za pozornost!
Stru�n� cituji:
1. You have a band and you want to reach people with your music.
2. You are a school and you want to provide students and parents with information about current activities.
3. You are in the Radio club at your school and everyone wants an opportunity to practice being a DJ on a real broadcast service.
4. You are a school district or a state and you want to provide a stream with consolidated listings for school “Snow Closings” in a particular area or for the whole state.
5. You are a college student and want to make extra money by programming to the students at your college or University with the music they want along with announcements about upcoming activities, commercials from the local bookstores, bars and restaurants.
6. You collect a particular type of audio, music, or other type of recording and want to share them with the world.
7. You want to spread the word about a political candidate or political agenda using recordings of candidate speeches or your own recorded analysis and commentary.
8. You have a business and want to promote it.
Cel� text najdete na adrese:
http://radio.about.com/cs/latestradionews/a/aa011804a.htm

Mobility 1/2010

Velmi vyda�en� ��slo !!!
Nau�te se fotit mobilem - jak nastavit fotoapar�t pro co nejlep�� sn�mky
Navigace nov�: s vestav�nou SIM kartou - novinky ve sv�t� navigac�
Jak vyu��t mobil naplno - um� v�c ne� jen volat
Soci�ln� s�t� v mobilu
10 mobil� v testu
(Bonus aka) Mobiln� kino o krok bl� - 3M Mporo120
P��t� ��slo vyjde 18. �nora
T�ma ��slo 2/00 - Nahra�te po��ta� mobilem
www.akamonitor.cz/plnevrze.htm
 

Jeden z m�la souvisl�ch Mini-Pr�vodc�, p�ibli�uj�c�ch internetov� r�dio.

How To Create Your Web Radio Station: A Mini-Guide
March 14, 2007
Pov�imn�te si data vzniku �l�nku!
3 roky  v t�to oblasti je dlouh� doba, ale �ada odkaz� a my�lenek je�t� zas tak moc nezastarala.
Cituji z �vodu:
"It is easier than ever to create your own Internet radio station and stream your music, thoughts or discussions live over the web. Not so very long ago you would have faced either incredible equipment expenses and music licensing fees, or the continuous threat of having the authorities shut your pirate radio station down, seizing your music collection in for the bargain."
Struktura �l�nku:
- Online radio networks
- Direct streaming
- Peer-to-peer solutions
- Sourcing copyright-safe material
Pln� zn�n� pr�vodce najdete na adrese:
 
 

Jeden z popul�rn�ch text�: Poslech internetov�ho r�dia bez po��ta�e

Na �esk�m webu st�le je�t� nenajdeme mnoho �l�nk�, kter� se v�nuj� problematice internetov�ho r�dia. Nav�c, ne ka�d� z t�ch m�la, kter� na webu existuj�, jsou 100% d�v�ryhodn�. P�esto se domn�v�m, �e je u�ite�n� se s nimi sezn�mit. Pozornost je t�eba v�novat datu vzniku textu, jeliko� star�� pojedn�n� ji� nemus� b�t pln� platn.
Na n�e uveden� adrese najdete jeden ze zaj�mav�ch popul�rn�ch �l�nk�, z n�ho� cituji �vodn� ��st:
"K poslechu internetov�ho rozhlasov�ho vys�l�n� se v�t�inou pou��v� po��ta�. Mo�n� v�ak nev�te, �e internetov� r�dio se d� poslouchat i bez n�j. Jak? Pomoc� tzv. s�ov�ch p�ehr�va��, kter� jsou dostupn� i na na�em trhu. Jedn� se o jedno��elov� za��zen�, kter�, p�ipojena k po��ta�ov� s�ti, poslech internetov�ho vys�l�n� umo��uj�. Jejich obrovskou v�hodou je naprosto jednoduch� ovl�d�n�. Po prvotn�m nastaven� je obsluha p��stroje stejn� snadn� jako p�ep�n�n� program� na televizoru. Pomoc� d�lkov�ho ovlada�e dod�van�ho s p��strojem jej sta�� jen zapnout, nastavit hlasitost – a nic v�c vlastn� nen� pot�eba (snad jen po poslechu vypnout ;-) ). Do p�edvoleb p�ij�ma�e lze ulo�it v�ce stanic, mezi nimi� pak jedn�m stiskem tla��tka p�ep�n�me. Nen� pot�eba ��dn� znalost pr�ce s po��ta�em. Za��zen� tak� zabere nesrovnateln� m�n� m�sta ne� po��ta� – je velk� asi jako b�n� mal� p�enosn� r�dio, nehled� na jeho n�zkou spot�ebu.
Pokud v�s v�e napsan� ��dky zaujaly a ��k�te si, �e by to mohlo b�t to prav� pro v�s, je na m�st� jedno upozorn�n�: A�koli samotn� obsluha p��stroje je velmi snadn� a jeho provoz zcela nez�visl� na po��ta�i, pro prvotn� nastaven� a uveden� do provozu je po��ta� pot�eba, stejn� tak jako znalost problematiky na �rovni pokro�il�ho u�ivatele. Pokud tedy po��ta� ani pot�ebn� znalosti nem�te, je pot�eba se p�ed eventu�ln� koup� p��stroje domluvit s n�k�m v oboru znal�m ve va�em okol�, kdo by v�m s nastaven�m pomohl."
Pln� zn�n� �l�nku najdete na adrese:
http://www.twr.cz/view.php?cisloclanku=2009010084

V�klad term�nu "Internet radio" podle Wikipedie

Internetov� r�dio nen� nejnov�j�� pojem, ale vzhledem k rychl�mu v�voji jeho vyu�it�, se n�zory na jeho definici st�le je�t� neust�lily.
Cituj� �vodn� odstavec ze str�nky v�novan� tomuto pojmu:
"Internet radio (also known as web radio, net radio, streaming radio and e-radio) is an audio listening service transmitted via the Internet. Music streaming on the Internet is usually referred to as webcasting since it is not transmitted broadly through wireless means. Internet radio involves streaming media presenting listeners with a continuous stream of audio that cannot be paused or replayed, much like traditional broadcast media; in this respect, it is distinct from on-demand file serving. Internet radio is also distinct from podcasting, which involves downloading rather than streaming. Many Internet radio services are associated with a corresponding traditional (terrestrial) radio station or radio network. Internet-only radio stations are independent of such associations.
Internet radio services are usually accessible from anywhere in the world—for example, one could listen to an Australian station from Europe or America. Some major networks like Clear Channel in the US and Chrysalis in the UK restrict listening to in country because of music licensing and advertising concerns.[citation needed] Internet radio remains popular among expatriates and listeners with interests that are often not adequately served by local radio stations (such as eurodance, progressive rock, ambient music, folk music, classical music, and stand-up comedy). Internet radio services offer news, sports, talk, and various genres of music—every format that is available on traditional radio stations."
V�ce se dozv�te na adrese:
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_radio
 

1.18.2010

Kopie e-mailov� zpr�vy z Infoservisu AKA MONITORu

Na str�nk�ch sv�ho port�lu se sna��m zp��stup�ovat my�lenky a zdroje v�novan�
t�mat�m, kter�  souvis� s trendy ve v�voji ICT, ekonomiky a managementu.
Tato aktivita sebou p�in�� radosti i starosti. Ne v�dy se setk�v� s porozum�n�m.
Trv� toti� chv�li, ne� se trend prov���. Nav�c je tu typick� �esk� �ernob�l� vid�n�.
Vzpome�me si na po��tky digit�ln� fotografie, nebo elektronick�ch knih, kolik
kolem toho bylo ( a mnohdy je�t� je ) pok�iku, odsuzov�n� a naopak p�eh�n�n�
p�ednost�. Tak tomu bylo v po��tc�ch zav�d�n� PDA ( kapesn�ch po��ta�� ),
bezdr�tov�ho p�ipojen�, atd, atd. 
A tak v�m chci t�mto sd�lit, �e jsem pr�v� vystavil prvn� str�nku specializovan�ho
odborn�ho weblogu
, kter� se orientuje na problematiku internetov�ch r�d��, jejich
budov�n�, praktick�ho uplatn�n�, p�ednost�, nedostatk� a p�ek�ek.
Na webu najdete ji� dnes tis�ce priv�tn�ch internetov�ch r�diostanic, op�raj�c�ch
se o slu�by specializovan�ch server�, jejich� HW a SW umo��uje �iv� vys�l�n�,
kter� lze p�ij�mat kdekoliv na sv�t�, kde se lze p�ipojit na internet.
Objevuj� se prvn� hardwarov� kousky - p�enosn� p�ij�ma�e vys�l�n� internetov�ch
r�di�
( ji� dnes nab�zej� a� 15.000 stanic ) , obevuj� se kombinovan� p�ij�ma�e
FM + Internetov� r�dio. Z�izov�n� vlastn� internetov�ho r�diov� stanice se st�v�
st�le snadn�j�� a levn�j��. Nab�dka slu�eb v t�to oblasti roste.
Byl bych proto r�d, kdyby se mi poda�ilo zprost�edkovat v�m informace o tomto
trendu je�t� p�edt�m, ne� se stane b�nou z�le�itost�. Jist� v�s napadne, �e
si na PDA, na smartphonu, netbooku , nebo i e-knihy, mohu snadno p�ipravit
v�e pro p��jem internetov�ch r�di�. Uvid�me, jak se bude situace vyv�jet, jak bude
vypadat internetov� r�dio budoucnosti. Zv�t�z� specializovan� p��stroj, nebo se
stane sou��st� n�jak�ho kombajnu?
Tak�e, pokud v�s bude zaj�mat sledov�n� toho, co se o tomto trendu p�e,
jak� n�stroje se nab�zej� a hlavn� k �emu to v�echno m�e b�t dobr�,
pod�vejte se ob�as na adresu:
http://www.akamonitor.cz/internet-radio.htm
kde jsem zah�jil publikov�n� prvn�ch informac�.
Pokud n�kde najdete zaj�mavou informaci, budu r�d, kdy� mne na ni upozorn�te,
abych ji mohl d�le zprost�edkovat pomoc� uveden�ho blogu.
Zdrav� v�s Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

Internet Radio Stations Are the New Wave

Na str�nk�ch The New York Times se objevil �l�nek, pojedn�vaj�c� o perspektivnosti internetov�ch r�di�. Cituji z �vodu:
(By ERIC A. TAUB, Published: December 30, 2009)
"Early fans of the iPhone bemoaned that, unlike many of its competitors, their favorite “do anything” device couldn’t do one obvious thing: play local radio stations.
They didn’t get it. FM tuners are pass�. Why include tuner technology to play a few dozen stations when you can harness thousands of radio stations over the Internet?
Unlike standard broadcast radio, Internet radio stations can be heard virtually anywhere (copyright restrictions aside), as long as you have a device that can go on the Web; that can be a PC, a smartphone or a stand-alone receiver.
An Internet radio station may have started out life as a traditional local broadcast outlet, and then management decided that it would be great to let people hear it everywhere. Or an Internet radio station may be nothing more than one person in a basement uploading music or talk to the Web, hoping that someone out there will listen.
Literally thousands of genres of Internet radio exist, from oldies, classical and religious to ultraradical talk, from the right and left. The first trick is finding them, and the next is playing them. Fortunately, with a little information, both tasks are rather easy."
Cel� text i vyobrazen�m n�kolika p�ijima�� internetov�ho r�dia najdewte na T�TO adrese.
http://www.nytimes.com/2009/12/31/technology/personaltech/31basics.html?_r=1
 

��etnictv� 1/2010

www.bilance.cz
Smlouvy - aneb co bychom m�li v�d�t
Nehmotn� majetek z hlediska dan� z p��jmu
Dal�� 2 novely z�kona o dan�ch z p��jm�
Z�klady ��etnictv� - Oce�ov�n�
Vyu�it� judik�t� �esk�ch soud� v praxi ��etn� kancel��e
(Bonus aka) Jak na ��etn� z�v�rku 

1.16.2010

SAT & DVB-T magaz�n 1/20910

www.sat-magazin.cz
Satelitn� p�ij�ma� s funkc� Blind Scan a univ. �te�kou karet
SATKrak 2009 - Mezin�r. v�stava v Krakov� - TERRA
Fotbal - tipy na m�s�c dop�edu
Free-to-Air vys�l�n� na satelitech - zpravodajsk� programy
SatCatcher T-MAX - m���c� p��stroj pro pozemn� vys�l�n�
(Bonus aka) Tenis na TV obrazovk�ch v roce 2010

1.15.2010

F-Secure Internet Security 2010

Plnou verzi bal��ku pro komplexn� zabezpe�en� po��ta�e,
najdete v CD p��loze �. 3/00 �asopisu Po��ta� pro ka�d�ho.

www.akamonitor.cz/5xnej.htm
 

Principy kr�sn�ho webdesignu - recenze

najdete p�vodn� recenzi pozoruhodn� knihy vydan�
v �esk�m p�ekladu GRADOU. Doporu�uji va�� pozornosti
nejen text recenze, ale i odkazy na str�nky, kter� jsou
s knihou spojeny.

BPMN Basics, Organizing Your Business Processes - Webinar

Zvl�dnut� z�klad� procesn�ho ��zen� ji� d�vno nen� v�sadou
specialist� na BPM. Orientace na zefektivn�n� proces� se
prol�n� s poznatky v�t��ny p�edm�t� vyu�ovan�ch na V�.
S trochou nads�zky lze ��ci, �e vedle znalosti jazyk�, pr�ce
s po��ta�i a schopnosti komunikovat, je nezbytn� orientace
v z�kladech procesn�ho ��zen� dal��m pil��em
�sp�chu ka�d�ho absolventa V� v praktick�m �ivot�.

Zav�d�n� procesn�ho ��zen� bez vyu�it� modelovac�ch n�stroj�
je obt�n� p�edstaviteln�. D�le�it�m rozhodnut�m je volba
jazyka modelov�n�. Jedn�m z prvn�ch modelovac�ch jazyk� byl
jazyk BPEL. St�le v�ce se prosazuje a zdokonaluje dal�� jazyk
ozna�ovan� BPMN - Process Modeling Notation, kter� se osv�d�il
jako vhodn� n�stroj strukturovan�ho p��stupu k organizaci proces�.

Na webu jsem na�el kr�tk� webinar, kter� nov� BPMN p�ibli�uje.
Je sponzorovan� firmou IBM a najdete ho na adrese: 
http://tinyurl.com/yhwlrtn ( resp na http://tinyurl.com/arno001).
N�zev: BPMN Basics, Organizing Your Business Processes
Slajdy jsou jednoduch� a srozumiteln�, tak�e mohou poslou�it
i jako podklad v p��prav� vlastn�ho v�kladu t�matu BPM.

P�edn�ka je v angli�tin� a zde je jej� abstrakt:
"Business Process Modeling Notation (BPMN) is a newer language
but has been the focus of much attention from business and IT.
As business processes grow more complex, BPMN provides
a  structured way to organize them. But it is important to know
the basics before selecting a BPMN solution. In this screencast,
TechTarget Editorial Director Peter Varhol will discuss
some of
the basics of BPMN, covering such topics as:
- Workflow and sequencing
- How BPMN is different from BPEL
- Flow objects, connecting objects and artifacts
- How "swim lanes" are used
".
Opakuji adresu p�edn�ky:
http://tinyurl.com/arno001
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.14.2010

Computer 1/00

Nejlep�� prohl�e�e na rok 2010
Blog�m vl�dne Posterous www.posterous.com
2x 10 nej 2009
O kolik je rychlej�� USB 3.0? Vyplat� se na n�j p�ej�t?
Doost�ujte bez artefakt�
(Bonus aka) Na vln�ch i po dr�t� - internetov� r�dio
P��t� ��slo vyjde 28. ledna
T�ma p��t�ho ��sla: Muzika v internetu

www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Extra PC 1/00

www.extra-pc.cz
Kolik v�s stoj� tisk? Cena tisku 23 model�
33 nej�ast�j��ch probl�m� vy�e�eno
�esk� TV on-line zdarma
Vylep�en� vyhled�v�n� p�es Google
Extratest 18-ti USB flash disk�
(Bonus aka) P��ru�ka IBM Lotus Symphony
P��t� ��slo vyjde 12. �nora
T�ma ��sla 2/00: Jak p�ed�lat star�� WIN na WIN 7
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

Efektivn� spr�va dokument�

Spr�va nestrukturovan�ch informa�n�ch zdroj�, jako jsou dokumenty, e-maily,
formul��e, faxy, obr�zky, hlasov� zpr�vy apod., p�edstavuje velmi n�ro�nou
p�i tom �asto podce�ovanou ��st informa�n�ho managementu.
V odborn�m pojmoslov� je tato oblast uv�d�na pod n�zvem "Enterprise Content
Management". Nejde toti� pouze o p��i v�novanou fyzyck� podob� dokument�,
ale p�edev��m o spr�vu jejich obsahu. Pro informa�n� mana��ry je velmi d�le�it�
zn�t celkovou koncepci aplika�n� oblasti ozna�ovan� term�nem "spr�va
podnikov�ho obsahu".
 
Proto si v�s dovoluji upozornit na novu knihu, kterou vydala GRADA
spole�n� s �eskou spole�nost� pro syst�movou integraci.
Jde o titul nazvan� "Efektivn� spr�va dokument�" s podtitulkem
"Co nab�z� Enterprise Content Management".

Autorka Ren�ta Kunstov� v knize poskytuje p�ehled z�kladn�ch aplika�n�ch
komponent, kter� charakterizuje z hlediska jejich ��elu, hlavn�ch funkc�
a o�ek�van�ch p��nos� pro organizaci. Zab�v� se spr�vou podnikov�ho obsahu
i v souvislosti s aktu�ln� platnou legislativou a mezin�rodn� uzn�van�mi standardy.
Opomenuty nejsou ani aspekty ��zen�, pozornost je v�nov�na moment�ln� se
rozv�jej�c� oblasti slu�eb a v neposledn� ��d� kritick�m faktor�m �sp�nosti projekt�.
Publikace obsahuje p�ehled sou�asn� nab�dky produkt� a slu�eb na na�em trhu
a uv�d� aktu�ln� trendy, kter� tento trh ovliv�uj�. Text je obohacen o p��klady
z praxe a �adu odkaz� na internetov� str�nky, na kter�ch mohou �ten��i
z�skat dal�� informace.
 
Kniha se m�e st�t d�le�it�m zdrojem poznatk� nejen pro odborn�ky z praxe, ale
i pro pedagogy a studenty V� z oblasti informa�n�ho managementu.
V�ce informac� se brzo dozv�te z m� recenze, kterou p�ipravuji na konec ledna.
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.13.2010

�vod do politologie - GRADA

Pro ekonomy je v�ce ne� pro kteroukoliv jinou kategorii odborn�k� d�le�it� �irok� p�ehled
o souvisostech nejr�zn�j��ch spole�ensk�ch proces�
. To je d�vod, pro kter� jsem do
t�to zpr�vy za�adil odkazy na t�ma politologie a jej� vztah k dal��m disciplin�m, jmenovit�
k ekonomii a sociologii. Uv�d�m v��atek ze sv� recenze knihy, kter� se mi dostala do rukopu o lo�sk�ch v�noc�ch. Jde oknihu GRADY s n�zvem: „�vod do politologie“.
 
( http://www.akamonitor.cz/recenze/pavla1.htm )
Zaujal mne inovativn� p��stup mlad�ho autorsk�ho kolektivu k dan�mu t�matu a unik�tn� struktura obsahu publikace. M�mu rozhodnut� v�novat se t�to publikaci na str�nk�ch sv�ho port�lu p�isp�ly d�le n�sleduj�c� poznatky:
- v �irok� ve�ejnosti je velmi m�lo zn�m� skute�n� obsah a posl�n� politologie,
- s politologi� jsou spojeny m�ty, kter� vznikaj� p�edev��m proto, �e se  s politologi� setk�v�me  p�edev��m d�ky vystoupen� politolog�  ve zpravodajsk�ch po�adech spojen�ch zpravidla  pouze s jednou ��st� politick�ho d�n�, kter� nemus� b�t ve�ejnosti p��li� v�tan�,
-
pro odbornou ve�ejnost m�e b�t d�le�it� pozn�n� vztahu politologie k ostatn�m v�deck�m  disciplin�m,
-
pro studenty a pedagogy ekonomick�ch fakult je podstatn� vztah politologie a ekonomie,
- v�klad autor� v t�to publikaci je unik�tn� svoji strukturou, p�edev��m za�azen�m t�matu metody a v�zkumn� proces v politologii,
- publikace vznikla jako d�lo �ir��ho autorsk�ho kolektivu, p�i �em� je pozoruhodn� kombinace p��sn�n�ho a ��eln�ho respektov�n� spole�n� struktury v�kladu v jednotliv�ch ��stech  (kapitol�ch ) publikace, s ponech�n�m zp�sobu vyjad�ov�n�, odpov�daj�c�ho povaze   a zvyklostem jednotliv�ch autor�.

Politologie nen� v�dou, kter� by p�sobila ve vakuu, �zce souvis� a t�sn� spolupracuje s dal��mi spole�enskov�dn�mi discipl�nami. Mezi n� pat�� jednak jej� „mate�sk� discipl�ny“, tj. ty, z nich� se postupn� vyvinula, �ili filozofie, sociologie a pr�vn� v�da, ale i dal�� v�dy, jako je ekonomie, historie, psychologie, geografie �i soci�ln� a kulturn� antropologie. 
Uv�d�m doslovn� zn�n� charakteristiky vztahu politologie k ekonomii a sociologii:
Ekonomie  politologie z ekonomie �erp� jednak poznatky o chov�n� lid�1 jednak o z�kladech, ze kter�ch a na kter�ch politika vyr�st�. Politologie �erp� zejm�na z politick� ekonomie. Je samoz�ejm�, �e ekonomika ovliv�uje politiku, stejn� jako politika ovliv�uje ekonomiku. Rozhodov�n� vl�dy a dal��ch politick�ch akt�r� ovliv�uje ekonomickou situaci, ekonomick� situace ovliv�uje rozhodov�n� voli�� i �innost politik�. „

Sociologie – byla jednou z discipl�n, z nich� se postupn� politologie konstituovala. Sociologie politologii obohatila celou �adou poznatk�  – empirick�m p��stupem, statistikami apod. 
Politologie velmi �zce souvis� s politickou sociologi�, kter� zkoum� vztahy mezi politick�mi institucemi a soci�ln� strukturou, tj. mezi politikou a spole�nost�. Politick� sociologie b�v� n�kdy vn�m�na jako hrani�n� discipl�na mezi sociologi� a politologi� a jako samostatn� discipl�na, kter� netvo�� podobor ani jedn� z nich. Na druh� stran� dnes ji� nelze striktn� politickou sociologii od politick� v�dy odd�lovat. Politick� sociologie se zab�v� zejm�na moc�, volebn�m chov�n�, politick�mi stranami apod.

V oblasti metod, vyu��van�ch politologi�, zaslou�� zejm�na pozornost v�klad autor�, v�novan� „Empiricko-analytick�mu p��stupu“.  Podle slov autor� publikace, je empiricko-analytick� p��stupv sou�asn� dob� v politologii nej�ast�ji vyu��v�n. „Je zalo�en na neutr�ln�m postoji v��i studovan�mu p�edm�tu, tedy nepokl�d� normy a normativn� p��stup za optim�ln� v�chodisko dia politiky. Tento p��stup se sna�� minimalizovat ideologick� v�chodiska �i subjektivn� postoje badatele a je zalo�en na nestrannosti, zd�raz�uje odbornou kritiku, prov��ov�n� a objektivizov�n� poznatk�. Jednozna�n� odli�uje to, co je, od toho, co m� b�t, a sna�� se vysv�tlit mechanismy fungov�n� spole�nosti. V r�mci empiricko-analytick�ho p��stupu vzniklo velk� mno�stv� teori�, kter� se t�kaj� r�zn�ch oblast�.“ ( konec citace ).

Pln� zn�n� m� recenze knihy najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/pavla1.htm
Dal�� informace na adrese www.grada.cz

1.09.2010

Desatero z�sad pro hodnocen� efektivnosti IS/IT - prof. Zden�k Moln�r

Prof.  Zden�k Molnar je autorem, kter� se t�matu efektivnost IS/IT v�nuje ji� �adu let.
Jeho p�edn�ka z roku 2000 je�t� st�le neztr�c� na v�znamu pro pochopen� klasick�ho
p��stupu k t�to oblasti informa�n�ho man
agementu. Uv�d�m webovou adresu s pln�m
textem jeho p�edn�ky na konferenci v roce 2000, cit�t abstraktu a �vodu p�edn�ky
.
Abstrakt
V p��sp�vku je prezentov�n obecn� model u�itku a efektivnosti IS/IT. D�raz je kladen
na nositele u�itku IS/IT (majitele, mana�ery, zam�stnance a z�kazn�ci) a faktory
ovliv�uj�c� efektivnost transformace v�daj� na IS/IT na p��nosy z IS/IT. P��nosy z IS/IT
jsou klasifikov�ny na finan�n� a nefinan�n�, “tvrd�” a “m�kk�” a uk�z�na mo�n�
metodika p�evodu “m�kk�ch” ukazatel� na “tvrd�”. D�le jsou uvedeny z�v�ry
z pr�zkumu efektivnosti IS/IT v organizac�ch �esk� republiky. V z�v�ru je uvedeno
desatero z�sad pro hodnocen� efektivnosti IS/IT.

�vod
Inspirac� pro tento m�j p��sp�vek mi byla situace, ve kter� se nach�z� v sou�asnosti
drtiv� v�t�ina mana�er� a majitel� hospod��sk�ch organizac�, kte�� si neust�le st�uj�
na to, �e v�daje do IS/IT neust�le trvale rostou a to absolutn� i relativn� (v porovn�n�
s ostatn�mi v�daji organizace) a p�i tom p��nosy (u�itek) z t�chto v�daj� jsou velmi
obt�n�, ne-li v�bec stanoviteln�. To vede �asto k tomu, �e se na IS/IT d�v�me jako
na nezbytn� zlo, se kter�m se mus�me sm��it a dokonce existuje cel� �ada tzv. skeptik�,
kte�� tvrd� �e vyj�d�it, resp. kvantifikovat p��nosy z IS/IT ani nejde a �e je zbyte�n�
se o to v�bec pokou�et. Na cel� �ad� studi� a pr�zkum� pak dokazuj�, �e nen� mo�no
objektivn� prok�zat n�jak� v�znamn� vztah mezi investicemi do IS/IT a v�konnost�
organizace. Toto zji�t�n� naz�vaj� tzv. “Productivity paradoxem”, kter� byl prvn�
pou�it nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, kter� �ekl:
 “S po��ta�i
se setk�v�me v�ude, krom� statistik o produktivit�”
 resp. “V�ude sam� po��ta�e
a nikde v�znamn� zv�en� produktivity”
.
Cel� text p�edn�ky prof. Moln�ra najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm

1.08.2010

��zen� n�klad� a m��en� v�konnosti IT - ot�zky formulovan� v roce 2005

�as b�� velmi rychle. Jsou oblasti, v kter�ch probl�my nemiz�,
jen nov� p�ib�vaj�. K takov�m oblastem pat�� nesporn� m��en�
efektivnosti implementace ICT. Proto si mysl�m, �e i po 4 letech
m� co ��ci obsah str�nky, kterou jsem v�noval konferenci, kter�
nesla n�zev:
„��zen� n�klad� a m��en� v�konnosti IT“ Praha 13. - 14. 10. 2005.
Po�adatelem konference byl IIR Praha.
Organiz�to�i konference postavili v pozv�nce n�sleduj�c� z�kladn�
ot�zky
, na kter� by bylo vhodn� si i dnes odpov�d�t:
- je rozvoj IT sou��st� Va�� firemn� strategie?
- pova�ujete n�klady na IT ve sv� organizaci za optim�ln�?
- um�te zm��it n�vratnost investice do IT?
- dok�ete p�esn� definovat pot�eby a n�roky na IT infrastrukturu?
- odpov�d� stav a n�klady na n� pr�v� t�mto pot�eb�m?
Konference IIR na uveden� ot�zky mnoh� napov�d�la.
Na n�e uveden� webov� str�nce jsem vypsal d�l�� probl�my, kter�mi
se konbference zab�vala. V�t�ina z nich je aktu�ln� i dnes
:
- Jakou roli hraj� n�klady na IT v r�mci rozpo�tu cel� firmy?
- Jak� existuj� n�stroje pro p��pravu budgetu n�klad� v IT?
- Jak� p��nosy m� implementace ITILu z hlediska ��zen� n�klad� v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovn�n� n�klad� prost�ednictv�m TCO – aplikace metody
- Identifikace kl��ov�ch IT proces� v n�vaznosti na podnikov� procesy
       a stanoven� jednozna�n� zodpov�dnosti za optimalizaci
       p��slu�n�ho rozpo�tu
- Pou��van� finan�n� metriky a intern� „Benchmarking“
- V�hody a zp�soby optimalizace a centralizace tiskov�ch syst�m�
- Optimalizace tiskov�ho syst�mu v praxi - p��padov� studie
- P��nosy a spr�vn� postup implementace SLM
- Pl�nov�n�, nastaven� a monitoring SLA- smluv o poskytov�n�
      servisn� podpory
- Nej�ast�j�� chyby p�i kalkulaci cen IT – na co si d�t pozor?
- Vytvo�en� portfolia metrik a optim�ln� zp�sob jejich u�it�
- Jak� jsou p��nosy procesn�ho ��zen� n�klad� v r�mci IT?
- Pravidla optim�ln�ho u�it� metody ABC
- Pravidla �sp�n� implementace Balanced Scorecard
- Co V�m p�inese aplikace benchmarkingu v ��zen� IT?
V�ce se dozv�te na adrese:
http://www.akamonitor.cz/naklady.htm

IT best practices in 2009: Lessons learned for 2010

Text, na kter� odkazuji v t�to zpr�v�, p�edstavuje naprosto "�erstv�" souhrn
zku�enost� s aplikac� hlavn�ch n�stroj� zvy�ov�n� efektivnosti ICT z uplynul�ho
roku s n�znakem jak t�chto zku�enost� vyu��t v roce 2010.
Publikov�no : 07 Jan 2010
Autorstv�: SearchCIO.com, Staff
Abstrakt:
"Enterprise CIOs will likely remember 2009 as the year "doing more with less"
evolved from an IT best practice into a necessity in the midst of an economic
recession. Although the transition called for cost cutting and tough decisions,
innovative IT organizations thrived, using IT best practices to achieve cost
savings in their core technology areas.
In this month's CIO Briefing, find out how CIOs used IT best practices in areas
such as the IT Infrastructure Library (ITIL), cloud computing, IT outsourcing
and business process management to drive efficiency in their organizations.
You'll also learn how they're carrying these lessons forward in their IT plans for 2010."
---
This guide is part of SearchCIO.com's CIO Briefing series, which is designed
to give IT leaders strategic guidance and advice that addresses the management
and decision-making aspects of timely topics.
Obsah str�nky:
Table of contents
- ITIL best practices
- Server virtualization and cloud computing lessons
- IT outsourcing trends
- IT security and risk lessons
- Virtual desktop benefits
- Business process management tools
- IT in 2009: The Real Niel looks back
- More resources
Odkazy:
Cel� text najdete na port�lu SearchCIO.com, na adrese:
http://tinyurl.com/ya8kfbp ( zkr�cen� adresa )
P�ejete-li si nejd��ve ov��it spolehlivost odkazu, pou�ijte:
http://preview.tinyurl.com/ya8kfbp
Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.07.2010

Zji��ov�n� a ��zen� p��nosu IS/ICT

Patrik ��lek, pracovn�k firmy KOMIX,  je autorem �l�nku, kter� se zab�v�  p�nosy IS/ICT. �Vzhledem k n�kladm a n�ronosti tvorby informan�ch syst�mje st�le v�ce a v�ce dle�it� m�t pehled o tom, co pen�ze vkl�dan� do v�voje pin�ej�.  Na rozhran� mezi �elem (glob�ln� c�le) a podporou (c�le informatiky) jsou slu�by, kter� ovlivuj� urit� syst�mov� parametry produkce. Pl�nov�n�m a m��en�m tchto parametrlze podpoit objektivn� hodnocen� v�znamu jednotliv�ch e�en�.� To byl cit�t z �vodu �l�nku.
A je�t� jeden odstavec z �vodu pojedn�n�:
Prose zab�vat p�nosem IS/ICT?
"Podnik�n� se zmnilo. Krut� vl�da dodavatelsk�ch firem se postupnmn� v je.tkrutj.� vl�du z�kazn�ka. Technologie a s n� i �ivotn� �rovepostoupila natolik, �e firmy jsou nuceny se v�ce a v�ce pizpsobovat jednotliv�m z�kazn�km a subjektje na strannab�dky tolik, �e tlak na zvy�ov�n� efektivnosti ned� sp�t stovk�m mana�erstovek firem. Firma, kter� se dnes rozhodne psobit na trhu, mus� po�tat s t�m, �e konkurence nepedstavuje pouze nkolik region�ln�ch podnik, ale tak� zahranin� firmy a firmy s odli�n�m pedmtem podnik�n� (nap. sport vs kultura). Jedn�m z kl�ov�ch n�stroj, o kter� se dnes ada firem, op�r� jsou informan� technologie. Do informan�ch syst�m, pota�mo informan�ch a komunikan�ch technologi� (IS/ICT) investuj� firmy miliony. Jejich dle�itost je obrovsk�, co� zdrazuj� rzn� svtov� autoi rzn�ch prac�. Za v�echny bych jmenoval otce BPR  Michaela Hammera a Champyho. Pro dne�n� mana�ery je dle�it� vdt, jestli pr�vprostedky IS/ICT jsou nebo nejsou konkurenn� v�hodou jejich spolenosti a zda ty obrovsk� sumy, kter� hltaj�, nejsou vynakl�d�ny zbytenproto�e si tmito prostedky nemohou dovolit mrhat. Vedouc� oddlen� IT disponuj� vysok�mi rozpoty a je tak� v jejich z�jmu prok�zat, �e tun� sumy, kter� jsou pos�l�ny na konta rzn�ch IT firem, jsou vynakl�dan� opr�vnn.
Pokud bych shrnul dvody vedouc� ke sledov�n� efektu IS/ICT do jedn� vty, jedn� se o prok�z�n� efektu a slou�� mana�erm firem, vedouc�m IT a dodavatelm k tomu, aby mohli rozhodovat a jednat na z�kladobjektivn�ch podklad." ( konec cit�tu )
Cel� text �l�nku si m�ete prohl�dnout na adrese:
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2002/zjistovani-a-rizeni-prinosu-is-it.pdf


The Economic Impact of File Virtualization:

Doporu�uji va�� pozornosti �l�nek na t�ma:
"The Economic Impact of File Virtualization" s podtitulkem:
"Reducing Costs and Improving Efficiency for File-Based Storage"  
�l�nek je sponzorov�n: F5 Networks
Autorem je Richard L. Villars
Publikov�no v dubnu 2009
Copyright 2009 IDC
�l�nek o 12-ti str�nk�ch najdete ve form�tu PDF na adrese:
http://zones.computerworld.com/f5/downloads/economic-impact-file-virtualization-2009.pdf
---
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.06.2010

Upozorn�n� na 3 d�le�it� poznatkov� zdroje - Infoservis - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
V t�to zpr�v� v�s upozor�uji na 3 u�ite�n� zdroje poznatk�:

a) prosincov� ��slo �asopisu Modern� ��zen� se opravdiu vyda�ilo.
T�matem ��sla je "��zen� rizik". M�sto dlouh�ho popisov�n� obsahu
jsem si dovolil ofotit str�nku s obsahem - najdete ji v p��loze
tohoto e-mailu.
V�t�ina pracovn�k� se s obsahem M� m�e sezn�mit v r�mci kolov�n�
nebo v re�imu v�p�j�ky. Abyste se mohli snadno vr�ti k ��sl�m,
kter� jste ji� vr�tili, ofotil jsem str�nku s p�ehledem hesel,
se seznamem speci�l� (s odkazem na p��slu�n� ��slo ), se seznamem
p��loh ( op�t s odkazem na ��slo a str�nky ). P�ehled hesel n�m
m�e poslou�it i k
porovn�n� s n�mi p�ijatou klasifikac� d�l��ch t�mat
problematiky ��zen�
.

b) problematika ( nejen ) velk�ch podnikov�ch informa�n�ch syst�m�
je dnes ji� neodd�liteln� spojena se syst�my ozna�ovan�mi zkratkou
ERP ( Enterprise Resource Planning ).ERP pokr�vaj� pl�nov�n� a ��zen�
v�ech kl��ov�ch proces� ve firm�ch na v�ech �rovn�ch. Trendem
posledn� doby jsou ERP syst�my pro st�edn� a men�� firmy,
kter� se vyzna�uj� mimo jin� velkou p�izp�sobivost� firemn�m proces�m.
Problematice ERP je v�nov�n rozs�hl� port�l "ERPForum".
www.ERPForum.cz. 
ERPForum p�edstavuje specializovan� web o ERP syst�mech. Najdete
zde nejen v�klad pojm� spojen�ch s ERP syst�my, ale i recenze hlavn�ch
p�edstavitel� t�to skupiny IS, doporu�en� jak se orientovat na trhu
ERP, dozv�te se co znamen� ERP jako slu�ba. Velmi cenn� je ��st,
kter� proch�z� krok za krokem projektem ERP.

c) na p�edchoz� zpr�vu navazuje t�et� ��st e-mailu. Pro FEK jsem
p�ed �asem zajistil 10 exempl��� �asopisu IT Systems, kter� jsou
zas�l�ny do chebsk� knihovny a odtud dle rozd�lovn�ku. V prosincov�m
��sle, kter� vy�lo na p�elomu roku, najdete celou �adu velmi cenn�ch
�l�nk�, v�novan�m aktu�ln�m trend�m ve v�voji ICT. P�ehled obsahu
najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Jeden z �l�nk�
pova�uji pro orientaci na�� v�uky v oboru informa�n�ho managementu
za strategicky v�znam�. Jde o �l�nek V. Fouska "
Budoucnost ERP je
v mobiln�ch technologi�ch
." Za z�kladn� p�edpoklad v�voje IS pova�uje
autor velmi
efektivn� a z�rove� intuitivn� rozhran� mobiln�ch
aplikac�
. Doporu�uji nalehav� posoudit, jak dalece jsme v sou�asn�
dob� schopni zabezpe�it kvalitn� p��pravu na�ich student� na tento
trend ( HW, SW, person�ln�, metodickou a hlavn� syst�movou str�nku
problematiky ��zen� informatiky orientovan�ho na implementaci
mobiln�ch technologi� v podnikov�ch ��d�c�ch syst�mech).
Zdrav� V�s
Arno�t Katolick�
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

 
 
 

1.05.2010

"Z�skejte dotace z fond� EU" - kniha CPressu - Informace - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
Dovoluji si v�s upozornit na novou knihu CPressu, kter� vy�la pod n�zvem:
"Z�skejte dotace z fond� EU" a s podtitulkem
"Tvorba ��dosti a realizace projektu krok za krokem".
Kniha je dopln�na CD se vzorov�m p��kladem �sp�n�ho projektu
Autory knihy jsou:
Vladim�r Tauer, Helena Zem�nkov�
---
St�le je�t� m�eme vytv��et projekty, kter� mohou b�t financov�ny z prost�edk� Evropsk� unie. Napsat projekt spr�vn�, tak aby byl �sp�n� vyhodnocen, aby mohl b�t financov�n ze struktur�ln�ch fond� EU, je novou kompetenc�, kter� na�im projekt�m a my�lenk�m otev�r� �irok� pole mo�nost� jejich realizace. Projektov� �innost m�e b�t velmi n�ro�nou prac� a �asto stresovou z�le�itost�.
Pokud jsme na psan� projektu p�ipraveni, postupujeme spr�vn�mi kroky, v�me, kde naj�t informace, pak tvorbu projektu zvl�dneme.
Publikace CPressu umo�n� ka�d�mu, kdo se chce pustit do psan� projektu, nau�it se t�to nov� kompetenci. Kniha obsahuje z�kladn� a z�sadn� informace, uv�d� nutn� postupy a upozor�uje na mo�n� chyby p�i psan� projektu.
Kniha se skl�d� ze dvou ��st�:
- Pr�vodce struktur�ln�mi fondy EU a
- Vytv���me projekt krok za krokem.
Ke knize se na sv�m port�lu vr�t�m b�hem n�kolika dn� opublikov�n�m
vlastn� recenze. Nechvcete-li �ekat, otev�eten si webovou str�nku:
http://knihy.cpress.cz/Book.asp?ID=4431&SearchText=dotace&SearchType=10
Zdrav� v�s
Arno�t Katolick�
--------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.04.2010

Infoservis - IM - Prvn� zpr�va v roce 2010 - Katolick�

Dobr� den p��tel�!

V dne�n� po�t� jsem obdr�el n�kolik e-mail� pln�ch cenn�ch

odkaz� na pozoruhodn� texty v�novan� aktu�ln�m trend�m

v oblasti informa�n�ho managementu. ( Texty v angli�tin�. )

Na sv�m port�lu jsem vystavil webovou str�nku s re�er�� 

t�ch nejcenn�j��ch ( p�ev�n� sponzorovan�ch firmou SAP ),

kter� odpov�daj� t�matu Business Process Management.


U jednotliv�ch polo�ek je, krom� n�zvu, uveden i stru�n�

koment��, t�kaj�c� se zam��en� �l�nku. Str�nka obsahuje

�iv� odkaz na p��slu�n� webov� zdroje. Po registraci lze

texty st�hnout na lok�ln� PC.

Zdroj: 4.1.2010, KnowledgeAlert, A Service of Bitpipe.com

Str�nku s re�er�� najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/articles/BPM-SaaS.htm
P�eji p�kn� den!
Arno�t Katolick�
--------------------------

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

--------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------