INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

29.1.10

CIO Business World 2/00

www.cio.cz
Efektivn� prace se st�vaj�c�mi z�kazn�ky v CRM typu SaaS
Mobiln� hrozba?
Lovci botnet� - s�t� infikovan�ch a propojen�ch PC
Zabezpe�en� cloudu
IT v roce 2010 - v�voj trhu a vybran� p�edpov�di
(Bonus aka) ICT ve st�nu krize �esk� ekonomiky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

28.1.10

Windows 7 - pr�vodce za��naj�c�ho u�ivatele

Na dole uveden� adrese najdete recenzi knihy Josefa Pecinovsk�ho a Rudolfa
Pecinovsk�ho, vydan� v GRAD� -
www.grada.cz
Kniha je ur�en� pro za��te�n�ky a m�n� zku�en� u�ivatele po��ta�e.
Seznamuje  �ten��e s nov�m opera�n�m syst�mem Windows 7.
�ten�� se nau�� v�e pot�ebn�, aby mohl syst�m pln� vyu��vat - od instalace
a sezn�men� se z�kladn�mi pojmy, pr�ce s pr�zkumn�kem, z�kladn� nastaven�
(obrazovka, spo�i� obrazovky, postrann� panel, hlavn� panel, syst�mov� �as,
u�ivatel� atd.), spou�t�n� aplikac� a pr�ci multim�dii, p�es popis novinek,
kter�mi se Windows 7 li�� od p�edchoz�ch verz�, a� po aplikace dod�van�
spolu s Windows 7, p�edev��m Notepad, MS Paint a WordPad. �ten�� se tak�
nau�� pracovat s Internet Explorerem 8, kter� je rovn� sou��st� nov�ch Windows.
Stru�n� z obsahu:
- Sezn�men� s Windows 7, z�kladn� pojmy a dovednosti
- �prava hlavn�ho panelu a pracovn� plochy, zm�na rozli�en� a pozad�
- Jednoduch� zapojen� n�kolika po��ta�� do dom�c� s�t�
- Nov� funkce programu Internet Explorer, akceler�tor, navrhovan� weby
- Spr�va po��ta�e, zv�en� v�konu, sledov�n� prost�edk�
- Migrace profilu a z�lohov�n� dat
V�ce informac�, v�etn� podrobn�j��ho obsahu jednotliv�ch kapitol,
najdete na T�TO adrese.
(
http://www.akamonitor.cz/recenze/win7grada.htm)

21.1.10

Agiln� p��stupy k ��zen� projekt�

Jedn�m z aktu�ln� trend� v oblasti ��zen� projekt� je t. zv. "agiln� p��stup".
Z podn�tu kol. doc. Skalick�ho jsem se porozhl�dl po webu.
Z�skal jsem p��stup k p�edn�ce v angli�tin��. Vybral jsem z n� 40 slajd�, 
kter� ukazuj� na jednu z mo�n�ch cest uplatn�n� agiln�ho p��stupu.
Z v��ez� jsem sestavil slideshow, kterou najdete na d�le uveden� adrese.
Pros�m o trp�livost p�i na��t�n� slideshow, zvolil jsem modern� �ablonu, kter�
je sice praktick�, ale trochu pomalej��.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druh�m zdrojem je bakal��sk� pr�ce MArtina Bos�ka, obh�jen� na V�E
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Dal�� �l�nek, nazvan� "Agiln� metodiky, a jak d�l?" najdete na d�le
uveden� adrese.  Alena Buchalcevov� z katedry informa�n�ch technologi�
V�E Praha, nab�z� ��r�� pohled na uplatn�n� agiln�ch metod zejm�na
v oblasti ��zen� softwarov�ch projekt�.
Vyb�r�m abstrakt �l�nku:
"Agiln� metodiky maj� za sebou ji� sedm let sv� existence, vyzr�vaj�
a za��naj� b�t skute�n� vn�m�ny jako alternativn�  a �sp�n� zp�sob v�voje
softwaru. V�sledky celosv�tov�ch pr�zkum� ukazuj�, �e agiln� p��stupy
v praxi funguj�  a jsou akceptov�ny. Situace v �R je pon�kud jin�.
V�t�ina firem v �esku ve�ejn� metodiky nepou��v�  a rozsah znalost�
o agiln�ch metodik�ch je v praxi n�zk�.  Aby bylo mo�n� agiln� metodiky
pou��t, mus� b�t spln�ny n�kter� z�kladn� p�edpoklady (z�kazn�k sou��st�
t�mu, t�m maxim�ln� 8 v�voj��� v jedn� m�stnosti apod.).
V posledn�ch letech prob�haj� v�zkumy, kter� obohacuj�  agiln� metodiky
o nov� praktiky, umo��uj�c� pou��t agiln�  p��stupy i pro projekty, kter�
nespl�uj� z�kladn� p�edpoklady  pou�it� agiln�ch metod. Dal��m trendem
je podpora  agiln�ho v�voje n�stroji, jde zejm�na o n�stroje zam��en�
na podporu nov�ho zp�sobu ��zen� projektu, kontinu�ln� integraci
a sestavov�n� produktu a automatizovan� testy."
�l�nek  ve form�tu PDF najdete na n�sleduj�c� adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

15.1.10

Omluva a informace

Omlouv�m se v�em, kte�� spol�haj� na aktualizaci
obsahu t�to str�nky a slibuji, �e se polep��m.
Aktualizace str�nek s monitoringem �asopis�,
psan� recenz� knih, zpravodajstv� o pozoruhodn�m
obsahu na webu a zejm�na aktualizace obsahu
25-ti odborn�ch webogl�, mne zam�stn�vaj� do t�
m�ry, �e zapom�n�m na marketing. Kdybyste se
cht�li pod�vat na str�nky weblogu v�novan�ho
Infoservisu pro Z�U, najdete ho na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm
kde zve�ej�uji kopie sv�ch e-mailov�ch zpr�v zas�lan�ch
v r�mci sv�ho informa�n�ho servisu.
Nejnav�t�vovan�j�� str�nkou m�ho port�lu se b�hem
v monul�m rose stala adresa�:
http://weblogy.akamonitor.cz
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

BPMN Basics, Organizing Your Business Processes - Webinar

Zvl�dnut� z�klad� procesn�ho ��zen� ji� d�vno nen� v�sadou
specialist� na BPM. Orientace na zefektivn�n� proces� se
prol�n� s poznatky v�t��ny p�edm�t� vyu�ovan�ch na V�.
S trochou nads�zky lze ��ci, �e vedle znalosti jazyk�, pr�ce
s po��ta�i a schopnosti komunikovat, je nezbytn� orientace
v z�kladech procesn�ho ��zen� dal��m pil��em
�sp�chu ka�d�ho absolventa V� v praktick�m �ivot�.

Zav�d�n� procesn�ho ��zen� bez vyu�it� modelovac�ch n�stroj�
je obt�n� p�edstaviteln�. D�le�it�m rozhodnut�m je volba
jazyka modelov�n�. Jedn�m z prvn�ch modelovac�ch jazyk� byl
jazyk BPEL. St�le v�ce se prosazuje a zdokonaluje dal�� jazyk
ozna�ovan� BPMN - Process Modeling Notation, kter� se osv�d�il
jako vhodn� n�stroj strukturovan�ho p��stupu k organizaci proces�.

Na webu jsem na�el kr�tk� webinar, kter� nov� BPMN p�ibli�uje.
Je sponzorovan� firmou IBM a najdete ho na adrese: 
http://tinyurl.com/yhwlrtn ( resp na http://tinyurl.com/arno001).
N�zev: BPMN Basics, Organizing Your Business Processes
Slajdy jsou jednoduch� a srozumiteln�, tak�e mohou poslou�it
i jako podklad v p��prav� vlastn�ho v�kladu t�matu BPM.

P�edn�ka je v angli�tin� a zde je jej� abstrakt:
"Business Process Modeling Notation (BPMN) is a newer language
but has been the focus of much attention from business and IT.
As business processes grow more complex, BPMN provides
a  structured way to organize them. But it is important to know
the basics before selecting a BPMN solution. In this screencast,
TechTarget Editorial Director Peter Varhol will discuss
some of
the basics of BPMN, covering such topics as:
- Workflow and sequencing
- How BPMN is different from BPEL
- Flow objects, connecting objects and artifacts
- How "swim lanes" are used
".
Opakuji adresu p�edn�ky:
http://tinyurl.com/arno001
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

14.1.10

Efektivn� spr�va dokument�

Spr�va nestrukturovan�ch informa�n�ch zdroj�, jako jsou dokumenty, e-maily,
formul��e, faxy, obr�zky, hlasov� zpr�vy apod., p�edstavuje velmi n�ro�nou
p�i tom �asto podce�ovanou ��st informa�n�ho managementu.
V odborn�m pojmoslov� je tato oblast uv�d�na pod n�zvem "Enterprise Content
Management". Nejde toti� pouze o p��i v�novanou fyzyck� podob� dokument�,
ale p�edev��m o spr�vu jejich obsahu. Pro informa�n� mana��ry je velmi d�le�it�
zn�t celkovou koncepci aplika�n� oblasti ozna�ovan� term�nem "spr�va
podnikov�ho obsahu".
 
Proto si v�s dovoluji upozornit na novu knihu, kterou vydala GRADA
spole�n� s �eskou spole�nost� pro syst�movou integraci.
Jde o titul nazvan� "Efektivn� spr�va dokument�" s podtitulkem
"Co nab�z� Enterprise Content Management".

Autorka Ren�ta Kunstov� v knize poskytuje p�ehled z�kladn�ch aplika�n�ch
komponent, kter� charakterizuje z hlediska jejich ��elu, hlavn�ch funkc�
a o�ek�van�ch p��nos� pro organizaci. Zab�v� se spr�vou podnikov�ho obsahu
i v souvislosti s aktu�ln� platnou legislativou a mezin�rodn� uzn�van�mi standardy.
Opomenuty nejsou ani aspekty ��zen�, pozornost je v�nov�na moment�ln� se
rozv�jej�c� oblasti slu�eb a v neposledn� ��d� kritick�m faktor�m �sp�nosti projekt�.
Publikace obsahuje p�ehled sou�asn� nab�dky produkt� a slu�eb na na�em trhu
a uv�d� aktu�ln� trendy, kter� tento trh ovliv�uj�. Text je obohacen o p��klady
z praxe a �adu odkaz� na internetov� str�nky, na kter�ch mohou �ten��i
z�skat dal�� informace.
 
Kniha se m�e st�t d�le�it�m zdrojem poznatk� nejen pro odborn�ky z praxe, ale
i pro pedagogy a studenty V� z oblasti informa�n�ho managementu.
V�ce informac� se brzo dozv�te z m� recenze, kterou p�ipravuji na konec ledna.
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

9.1.10

Desatero z�sad pro hodnocen� efektivnosti IS/IT - prof. Zden�k Moln�r

Prof.  Zden�k Molnar je autorem, kter� se t�matu efektivnost IS/IT v�nuje ji� �adu let.
Jeho p�edn�ka z roku 2000 je�t� st�le neztr�c� na v�znamu pro pochopen� klasick�ho
p��stupu k t�to oblasti informa�n�ho man
agementu. Uv�d�m webovou adresu s pln�m
textem jeho p�edn�ky na konferenci v roce 2000, cit�t abstraktu a �vodu p�edn�ky
.
Abstrakt
V p��sp�vku je prezentov�n obecn� model u�itku a efektivnosti IS/IT. D�raz je kladen
na nositele u�itku IS/IT (majitele, mana�ery, zam�stnance a z�kazn�ci) a faktory
ovliv�uj�c� efektivnost transformace v�daj� na IS/IT na p��nosy z IS/IT. P��nosy z IS/IT
jsou klasifikov�ny na finan�n� a nefinan�n�, “tvrd�” a “m�kk�” a uk�z�na mo�n�
metodika p�evodu “m�kk�ch” ukazatel� na “tvrd�”. D�le jsou uvedeny z�v�ry
z pr�zkumu efektivnosti IS/IT v organizac�ch �esk� republiky. V z�v�ru je uvedeno
desatero z�sad pro hodnocen� efektivnosti IS/IT.

�vod
Inspirac� pro tento m�j p��sp�vek mi byla situace, ve kter� se nach�z� v sou�asnosti
drtiv� v�t�ina mana�er� a majitel� hospod��sk�ch organizac�, kte�� si neust�le st�uj�
na to, �e v�daje do IS/IT neust�le trvale rostou a to absolutn� i relativn� (v porovn�n�
s ostatn�mi v�daji organizace) a p�i tom p��nosy (u�itek) z t�chto v�daj� jsou velmi
obt�n�, ne-li v�bec stanoviteln�. To vede �asto k tomu, �e se na IS/IT d�v�me jako
na nezbytn� zlo, se kter�m se mus�me sm��it a dokonce existuje cel� �ada tzv. skeptik�,
kte�� tvrd� �e vyj�d�it, resp. kvantifikovat p��nosy z IS/IT ani nejde a �e je zbyte�n�
se o to v�bec pokou�et. Na cel� �ad� studi� a pr�zkum� pak dokazuj�, �e nen� mo�no
objektivn� prok�zat n�jak� v�znamn� vztah mezi investicemi do IS/IT a v�konnost�
organizace. Toto zji�t�n� naz�vaj� tzv. “Productivity paradoxem”, kter� byl prvn�
pou�it nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, kter� �ekl:
 “S po��ta�i
se setk�v�me v�ude, krom� statistik o produktivit�”
 resp. “V�ude sam� po��ta�e
a nikde v�znamn� zv�en� produktivity”
.
Cel� text p�edn�ky prof. Moln�ra najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm

8.1.10

Model vztahu mezi v�konnost� podnik�n�, ��innost� podnikov�ch proces� a efektivnost� podnikov� informatiky

Informa�n� syst�m v�zkumu, experiment�ln�ho v�voje a inovac� poskytuje informaci
o t�maticky pozoruhodn�m projektu GA201/07/0455:
"Model vztahu mezi v�konnost� podnik�n�, ��innost� podnikov�ch proces�
a efektivnost� podnikov� informatiky (2007-2009, GA0/GA)
�daje o projektu:
C�lem projektu bylo vytvo�it a ov��it kauz�ln� model vztahu mezi v�konnost� podnik�n�,
��innost� podnikov�ch proces� a efektivitou podnikov� informatiky. Spr�vnost
fin�ln�ho modelu m�la b�t ov��ena na vybran�m vzorku organizac� v �R.
Z modelu by m�ly b�t pro pot�ebu managementu podnik� (organizac�) v �R
odvozeny metody a n�stroje k pom��ov�n� v�konu organizace, ��innosti jejich
podnikatelsk�ch proces�, efektivity vyu��v�n� podnikov� informatiky a jejich
vz�jemn� korelace a p���inn� prov�zanosti.
N�stroje m�ly b�t navr�eny tak, aby s pomoc� ov��en�ch kauzalit mezi
podnikatelsk�mi v�sledky a podnikovou informatikou podpo�ily management
podnik� (organizac�) p�i rozhodov�n� o dal��m sm�ru informatizace jejich
podnikatelsk�ch aktivit, posouzen� p���inn� prov�zanosti �et�zce: c�le podnik�n�
- podnikatelsk� procesy - podpora ICT, odhalen� p��padn�ch slab�ch m�st
a p��le�itost� ve v�ech t�ech zkouman�ch perspektiv�ch a p�i c�len�j��m
mana�ersk�m investi�n�m rozhodov�n� v oblasti IT.
Kl��ov� slova v anglick�m jazyce
business performance; process efficiency; ICT effectiveness; corporate value; causal map
V�ce se o projektu, kter� m�l skon�it 12/2009, dozv�te na adrese:
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201/07/0455

��zen� n�klad� a m��en� v�konnosti IT - ot�zky formulovan� v roce 2005

�as b�� velmi rychle. Jsou oblasti, v kter�ch probl�my nemiz�,
jen nov� p�ib�vaj�. K takov�m oblastem pat�� nesporn� m��en�
efektivnosti implementace ICT. Proto si mysl�m, �e i po 4 letech
m� co ��ci obsah str�nky, kterou jsem v�noval konferenci, kter�
nesla n�zev:
„��zen� n�klad� a m��en� v�konnosti IT“ Praha 13. - 14. 10. 2005.
Po�adatelem konference byl IIR Praha.
Organiz�to�i konference postavili v pozv�nce n�sleduj�c� z�kladn�
ot�zky
, na kter� by bylo vhodn� si i dnes odpov�d�t:
- je rozvoj IT sou��st� Va�� firemn� strategie?
- pova�ujete n�klady na IT ve sv� organizaci za optim�ln�?
- um�te zm��it n�vratnost investice do IT?
- dok�ete p�esn� definovat pot�eby a n�roky na IT infrastrukturu?
- odpov�d� stav a n�klady na n� pr�v� t�mto pot�eb�m?
Konference IIR na uveden� ot�zky mnoh� napov�d�la.
Na n�e uveden� webov� str�nce jsem vypsal d�l�� probl�my, kter�mi
se konbference zab�vala. V�t�ina z nich je aktu�ln� i dnes
:
- Jakou roli hraj� n�klady na IT v r�mci rozpo�tu cel� firmy?
- Jak� existuj� n�stroje pro p��pravu budgetu n�klad� v IT?
- Jak� p��nosy m� implementace ITILu z hlediska ��zen� n�klad� v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovn�n� n�klad� prost�ednictv�m TCO – aplikace metody
- Identifikace kl��ov�ch IT proces� v n�vaznosti na podnikov� procesy
       a stanoven� jednozna�n� zodpov�dnosti za optimalizaci
       p��slu�n�ho rozpo�tu
- Pou��van� finan�n� metriky a intern� „Benchmarking“
- V�hody a zp�soby optimalizace a centralizace tiskov�ch syst�m�
- Optimalizace tiskov�ho syst�mu v praxi - p��padov� studie
- P��nosy a spr�vn� postup implementace SLM
- Pl�nov�n�, nastaven� a monitoring SLA- smluv o poskytov�n�
      servisn� podpory
- Nej�ast�j�� chyby p�i kalkulaci cen IT – na co si d�t pozor?
- Vytvo�en� portfolia metrik a optim�ln� zp�sob jejich u�it�
- Jak� jsou p��nosy procesn�ho ��zen� n�klad� v r�mci IT?
- Pravidla optim�ln�ho u�it� metody ABC
- Pravidla �sp�n� implementace Balanced Scorecard
- Co V�m p�inese aplikace benchmarkingu v ��zen� IT?
V�ce se dozv�te na adrese:
http://www.akamonitor.cz/naklady.htm

IT best practices in 2009: Lessons learned for 2010

Text, na kter� odkazuji v t�to zpr�v�, p�edstavuje naprosto "�erstv�" souhrn
zku�enost� s aplikac� hlavn�ch n�stroj� zvy�ov�n� efektivnosti ICT z uplynul�ho
roku s n�znakem jak t�chto zku�enost� vyu��t v roce 2010.
Publikov�no : 07 Jan 2010
Autorstv�: SearchCIO.com, Staff
Abstrakt:
"Enterprise CIOs will likely remember 2009 as the year "doing more with less"
evolved from an IT best practice into a necessity in the midst of an economic
recession. Although the transition called for cost cutting and tough decisions,
innovative IT organizations thrived, using IT best practices to achieve cost
savings in their core technology areas.
In this month's CIO Briefing, find out how CIOs used IT best practices in areas
such as the IT Infrastructure Library (ITIL), cloud computing, IT outsourcing
and business process management to drive efficiency in their organizations.
You'll also learn how they're carrying these lessons forward in their IT plans for 2010."
---
This guide is part of SearchCIO.com's CIO Briefing series, which is designed
to give IT leaders strategic guidance and advice that addresses the management
and decision-making aspects of timely topics.
Obsah str�nky:
Table of contents
- ITIL best practices
- Server virtualization and cloud computing lessons
- IT outsourcing trends
- IT security and risk lessons
- Virtual desktop benefits
- Business process management tools
- IT in 2009: The Real Niel looks back
- More resources
Odkazy:
Cel� text najdete na port�lu SearchCIO.com, na adrese:
http://tinyurl.com/ya8kfbp ( zkr�cen� adresa )
P�ejete-li si nejd��ve ov��it spolehlivost odkazu, pou�ijte:
http://preview.tinyurl.com/ya8kfbp
Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

7.1.10

Zji��ov�n� a ��zen� p��nosu IS/ICT

Patrik ��lek, pracovn�k firmy KOMIX,  je autorem �l�nku, kter� se zab�v�  p�nosy IS/ICT. �Vzhledem k n�kladm a n�ronosti tvorby informan�ch syst�mje st�le v�ce a v�ce dle�it� m�t pehled o tom, co pen�ze vkl�dan� do v�voje pin�ej�.  Na rozhran� mezi �elem (glob�ln� c�le) a podporou (c�le informatiky) jsou slu�by, kter� ovlivuj� urit� syst�mov� parametry produkce. Pl�nov�n�m a m��en�m tchto parametrlze podpoit objektivn� hodnocen� v�znamu jednotliv�ch e�en�.� To byl cit�t z �vodu �l�nku.
A je�t� jeden odstavec z �vodu pojedn�n�:
Prose zab�vat p�nosem IS/ICT?
"Podnik�n� se zmnilo. Krut� vl�da dodavatelsk�ch firem se postupnmn� v je.tkrutj.� vl�du z�kazn�ka. Technologie a s n� i �ivotn� �rovepostoupila natolik, .e firmy jsou nuceny se v�ce a v�ce pizpsobovat jednotliv�m z�kazn�km a subjektje na strannab�dky tolik, �e tlak na zvy�ov�n� efektivnosti ned� sp�t stovk�m mana�erstovek firem. Firma, kter� se dnes rozhodne psobit na trhu, mus� po�tat s t�m, �e konkurence nepedstavuje pouze nkolik region�ln�ch podnik, ale tak� zahranin� firmy a firmy s odli�n�m pedmtem podnik�n� (nap. sport vs kultura). Jedn�m z kl�ov�ch n�stroj, o kter� se dnes ada firem, op�r� jsou informan� technologie. Do informan�ch syst�m, pota�mo informan�ch a komunikan�ch technologi� (IS/ICT) investuj� firmy miliony. Jejich dle�itost je obrovsk�, co� zdrazuj� rzn� svtov� autoi rzn�ch prac�. Za v�echny bych jmenoval otce BPR  Michaela Hammera a Champyho.
Pro dne�n� mana�ery je dle�it� vdt, jestli pr�vprostedky IS/ICT jsou nebo nejsou konkurenn� v�hodou jejich spolenosti a zda ty obrovsk� sumy, kter� hltaj�, nejsou vynakl�d�ny zbytenproto�e si tmito prostedky nemohou dovolit mrhat. Vedouc� oddlen� IT disponuj� vysok�mi rozpoty a je tak� v jejich z�jmu prok�zat, �e tun� sumy, kter� jsou pos�l�ny na konta rzn�ch IT firem, jsou vynakl�dan� opr�vnn.
Pokud bych shrnul dvody vedouc� ke sledov�n� efektu IS/ICT do jedn� vty, jedn� se o prok�z�n� efektu a slou�� mana.erm firem, vedouc�m IT a dodavatelm k tomu, aby mohli rozhodovat a jednat na z�kladobjektivn�ch podklad." ( konec cit�tu )
Cel� text �l�nku si m�ete prohl�dnout na adrese:
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2002/zjistovani-a-rizeni-prinosu-is-it.pdf


6.1.10

Upozorn�n� na 3 d�le�it� poznatkov� zdroje - Infoservis - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
V t�to zpr�v� v�s upozor�uji na 3 u�ite�n� zdroje poznatk�:

a) prosincov� ��slo �asopisu Modern� ��zen� se opravdiu vyda�ilo.
T�matem ��sla je "��zen� rizik". M�sto dlouh�ho popisov�n� obsahu
jsem si dovolil ofotit str�nku s obsahem - najdete ji v p��loze
tohoto e-mailu.
V�t�ina pracovn�k� se s obsahem M� m�e sezn�mit v r�mci kolov�n�
nebo v re�imu v�p�j�ky. Abyste se mohli snadno vr�ti k ��sl�m,
kter� jste ji� vr�tili, ofotil jsem str�nku s p�ehledem hesel,
se seznamem speci�l� (s odkazem na p��slu�n� ��slo ), se seznamem
p��loh ( op�t s odkazem na ��slo a str�nky ). P�ehled hesel n�m
m�e poslou�it i k
porovn�n� s n�mi p�ijatou klasifikac� d�l��ch t�mat
problematiky ��zen�
.

b) problematika ( nejen ) velk�ch podnikov�ch informa�n�ch syst�m�
je dnes ji� neodd�liteln� spojena se syst�my ozna�ovan�mi zkratkou
ERP ( Enterprise Resource Planning ).ERP pokr�vaj� pl�nov�n� a ��zen�
v�ech kl��ov�ch proces� ve firm�ch na v�ech �rovn�ch. Trendem
posledn� doby jsou ERP syst�my pro st�edn� a men�� firmy,
kter� se vyzna�uj� mimo jin� velkou p�izp�sobivost� firemn�m proces�m.
Problematice ERP je v�nov�n rozs�hl� port�l "ERPForum".
www.ERPForum.cz. 
ERPForum p�edstavuje specializovan� web o ERP syst�mech. Najdete
zde nejen v�klad pojm� spojen�ch s ERP syst�my, ale i recenze hlavn�ch
p�edstavitel� t�to skupiny IS, doporu�en� jak se orientovat na trhu
ERP, dozv�te se co znamen� ERP jako slu�ba. Velmi cenn� je ��st,
kter� proch�z� krok za krokem projektem ERP.

c) na p�edchoz� zpr�vu navazuje t�et� ��st e-mailu. Pro FEK jsem
p�ed �asem zajistil 10 exempl��� �asopisu IT Systems, kter� jsou
zas�l�ny do chebsk� knihovny a odtud dle rozd�lovn�ku. V prosincov�m
��sle, kter� vy�lo na p�elomu roku, najdete celou �adu velmi cenn�ch
�l�nk�, v�novan�m aktu�ln�m trend�m ve v�voji ICT. P�ehled obsahu
najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Jeden z �l�nk�
pova�uji pro orientaci na�� v�uky v oboru informa�n�ho managementu
za strategicky v�znam�. Jde o �l�nek V. Fouska "
Budoucnost ERP je
v mobiln�ch technologi�ch
." Za z�kladn� p�edpoklad v�voje IS pova�uje
autor velmi
efektivn� a z�rove� intuitivn� rozhran� mobiln�ch
aplikac�
. Doporu�uji nalehav� posoudit, jak dalece jsme v sou�asn�
dob� schopni zabezpe�it kvalitn� p��pravu na�ich student� na tento
trend ( HW, SW, person�ln�, metodickou a hlavn� syst�movou str�nku
problematiky ��zen� informatiky orientovan�ho na implementaci
mobiln�ch technologi� v podnikov�ch ��d�c�ch syst�mech).
Zdrav� V�s
Arno�t Katolick�
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

 
 
 

5.1.10

ITSystems 12/09

Komplexn� virtualizace - synergick� efekty
Budoucnost ERP je v mobiln�ch technologi�ch
Business intelligence pro ka�d�ho?
Jak efektivn� ��dit p��stup k firemn�m informac�m ( IAM )
Bezpe�n� vzd�len� p��stup pro distribuovan� pracovi�t�
(Bonus aka) Trendy v oblasti tisku
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni