AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.31.2010

Abeceda syst�mov�ho my�len� v pod�n� P.Sengeho knihy "P�t� disciplina"


Dovoluji si v�m dnes nab�dnout v�sledek sv� t��t�denn� pr�ce. Obdr�el jsem k
recenzi knihu Petera Sengeho s pon�kud tajupln�m n�zvem "P�t� disciplina".
Podtitulek tajemstv� n�zvu poodhaluje: "
Teorie a praxe u��c� se organizace".

Pokud byste hledali
abecedu syst�mov�ho my�len� v kontextu dal��ch �ty�
disciplin ( strategi� ) u��c� 
se organizace
, kniha �P�t� disciplina� je p�esn� to co
pot�ebujete.
  S ohledem na v�znam syst�mov�ho my�len� pro z�kladn� orientaci
ve spole�ensk�ch procesech, pova�uji knihu P.
Sengeho za poznatkov� z�klad
p�edev��m pro studenty vysok�ch �kol a pro vrcholov� mana��ry firem
a instituc�
.   

Kniha P. Sengeho pojedn�v� v �ir��ch souvislostech o syst�mov�m my�len� a rozbor
t�to problematiky je s�m o sob� vynikaj�c� uk�zkou jeho uplatn�n� v praxi.
Osobn�
si nejv�ce v��m celistv�ho, komplexn�ho p��stupu k problematice disciplin u�en�.
Autor knihy, sv�tov� uzn�van� odborn�k v oblasti managementu, Peter Senge, v knize
upozor�uje na skute�nost, �e vzd�l�v�n� pro jednadvac�t� stolet� se mus� z�sadn�
zm�nit a mus� b�t z�sadn� odli�n� od vzd�l�v�n� pro devaten�ct� a pro dvac�t�
stolet�. Je t�eba vytvo�it prostor pro inovace, nikoli jen tla�it na v�konnost. 
�koly, kter� se nedok�� zam��it na tyto pot�eby, budou st�le v�ce odsouv�ny na
okraj spole�nosti a v o��ch na�ich d�t� ztrat� ve�ker� v�znam.
Pokud jde o vytv��en� u��c�ch se organizac�, neexistuje ��dn� rychl� a z�zra�n�
�e�en� � nem�me k dispozici ��dn� jednoduch� recepty. P�esto jsme se podle autora
knihy ji� nau�ili mnoh�mu a nad�le z�sk�v�me nov� poznatky o tom, jak vytv��et
pracovn� prost�ed�, v nich� vznikaj� n�padit� v�sledky a kde se p�itom lid� dob�e
bav�.
Pro ka�d�ho, kdo m� ur�itou zku�enost v managementu je studium obsahu  knihy nejen
pou�en�m, ale i pot�en�m. Nach�z�me v textu rozbory cel� �ady �sv�ch� probl�m�,
co� sv�d�� o skute�n�m propojen� teorie a praxe v p��stupu autora k cel� n�ro�n�
problematice syst�mov�ho my�len�.

Kniha P. Sengeho �P�t� disciplina� je ur�ena v�em, kdo dycht� po u�en�, zejm�na
t�m z n�s, kte�� si cht�j� osvojit znalosti a praktick� z�sady kolektivn�ho u�en�.
Mana�er�m a student�m by m�la tato kniha pomoci p�i v�b�ru konkr�tn�ch postup�,
dovednost� a 
discipl�n, kter� jim ��ste�n� umo�n� zbavit vytv��en� u��c�ch
se organizac� jeho
povahy tajemn�ho um�n�.
Ostatn�m ob�an�m pak dialog o tom, pro� soudob� organizace nejsou v u�en� nijak
zvl᚝ dobr� a co vytv��en� u��c�ch se organizac� vy�aduje, odkr�v� n�kter� z
n�stroj�, je� pot�ebuj� na�e spole�enstv� a spole�nosti k tomu, aby se dok�zaly
mnohem l�pe u�it.
Recenzi jsem rozd�lil do dvou ��st�, vzhledem k velk�mu bohatstv� cenn�ch my�lenek
obsa�en�ch v knize.
 
Vlastn� text recenze najdete na T�TO adrese:
Dodatek s citacemi hlavn�ch my�lenek autora najdete na T�TO adrese:
P��l bych si, aby text moji recenze, kter� je kombinac� vlastn� recenze a dodatku,
obsahuj�c�ho konspekt poznatk� mimo��dn� cenn� knihy, pomohl pochopit v�znam
syst�mov�ho my�len� v kontextu ostatn�ch disciplin.
Dal�� recenze najdete na www.akamonitor.cz/newsbook.htm


1.29.2010

E-learningov� prezentace o e-learningu v angli�tin�

P�ejete-li si poslechnout v angli�tin� 16-ti minutovou prezentaci o eLearningu,
vyu�ijte n�e uveden� odkaz. P�edn�ka obsahuje 11 zaj�mav�ch
( a mo�n� i dob�e vyu�iteln�ch ) slajd�. N�zev webinaru je: 
 
"The Value Propositons of eLearning"
Hovo�� Arkady Maydanchik - ameri�an p�vodem z b�v. Sov�tsk�ho svazu
,
pozn�te to na akcentu, ale rozum�t budete, t�eba pr�v� proto, dob�e.
Osnova p�edn�ky je: 

- professional education models
- eLearning Production Process
- Course Format
- Course Delivery
- Visual Aids
- Information Comprehension
- Timing
- Conclusing
Prezentaci formou webinaru si m�ete spustit na T�TO adrese.
(
http://ecm.elearningcurve.com/v/vspfiles/files/flash/about/player.html?Click=322
)
Neobsahuje nic p�evratn�ho, zaj�mav� je, co a jak autor vm�stnal do 16 minut.
A jako "op��ko" angli�tiny, p�i pom�rn� zn�m�m obsahu, to t�eba tak� ocen�te.
 

1.24.2010

Konference Syst�mov� integrace 2010, tentokr�t s premi�rem

A je to op�t tady! T�my prof. Vo��ka a pan� Hany H�rkov� vyhl�sily
op�t "pohotovost". V po�t� mnoz� z n�s najdou v�zvu k zasl�n� p��sp�vk�
na 18-t� ro�n�k konference "Syst�mov� integrace".
Tentokr�t s podtitulem "Role ICT pro zv�en� konkurenceschopnosti �R " . 
Konference se bude konat tradi�n� v pra�sk�m pal�ci �of�n,
ve dnech 8-9.�ervna 2010 (�ter� - st�eda, netradi�n�).
A zde je sedm leto�n�ch t�mat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost st�tu
2. Lidsk� zdroje v ICT
3. Pr�vo ICT � ve�ejn� zak�zky na dod�vky ICT syst�m� a slu�eb
4. Hrozby a p���iny selh�n� implementa�n�ch projekt�
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Spr�va konfigurac� � p�edpoklad efektivn�ho ��zen� ICT slu�eb
7. Cloud computing � p��le�itosti a v�zvy
Novinkou leto�n�ho ro�n�ku je, �e se kon� pod z�titou premi�ra �R.
Premi�r Jan Fischer konferenci zah�j� p�edn�kou na t�ma
"Jak ICT m�e pomoci �R ke zv�en� konkurenceschopnosti�.
Druh� den bude zah�jen p�edn�kou ministryn� �kolstv� Miroslavy Kopicov�
na t�ma �Role ICT vzd�l�n� pro zv�en� konkurenceschopnosti �R�.
Charakteristiku jednotliv�ch blok� jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Dal�� podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni1.19.2010

Nov� odborn� weblog v�novan� vys�l�n� a p��jmu internetov�ho r�dia

Na str�nk�ch sv�ho port�lu se sna��m zp��stup�ovat my�lenky a zdroje v�novan�
t�mat�m, kter�  souvis� s trendy ve v�voji ICT, ekonomiky a managementu.
Tato aktivita sebou p�in�� radosti i starosti. Ne v�dy se setk�v� s porozum�n�m.
Trv� toti� chv�li, ne� se trend prov���. Nav�c je tu typick� �esk� �ernob�l� vid�n�.
Vzpome�me si na po��tky digit�ln� fotografie, nebo elektronick�ch knih, kolik
kolem toho bylo ( a mnohdy je�t� je ) pok�iku, odsuzov�n� a naopak p�eh�n�n�
p�ednost�. Tak tomu bylo v po��tc�ch zav�d�n� PDA ( kapesn�ch po��ta�� ),
bezdr�tov�ho p�ipojen�, atd, atd. 
A tak v�m chci t�mto sd�lit, �e jsem pr�v� vystavil prvn� str�nku specializovan�ho
odborn�ho weblogu
, kter� se orientuje na problematiku internetov�ch r�d��, jejich
budov�n�, praktick�ho uplatn�n�, p�ednost�, nedostatk� a p�ek�ek.
Na webu najdete ji� dnes tis�ce priv�tn�ch internetov�ch r�diostanic, op�raj�c�ch
se o slu�by specializovan�ch server�, jejich� HW a SW umo��uje �iv� vys�l�n�,
kter� lze p�ij�mat kdekoliv na sv�t�, kde se lze p�ipojit na internet.
Objevuj� se prvn� hardwarov� kousky - p�enosn� p�ij�ma�e vys�l�n� internetov�ch
r�di�
( ji� dnes nab�zej� a� 15.000 stanic ) , obevuj� se kombinovan� p�ij�ma�e
FM + Internetov� r�dio. Z�izov�n� vlastn� internetov�ho r�diov� stanice se st�v�
st�le snadn�j�� a levn�j��. Nab�dka slu�eb v t�to oblasti roste.
Byl bych proto r�d, kdyby se mi poda�ilo zprost�edkovat v�m informace o tomto
trendu je�t� p�edt�m, ne� se stane b�nou z�le�itost�. Jist� v�s napadne, �e
si na PDA, na smartphonu, netbooku , nebo i e-knihy, mohu snadno p�ipravit
v�e pro p��jem internetov�ch r�di�. Uvid�me, jak se bude situace vyv�jet, jak bude
vypadat internetov� r�dio budoucnosti. Zv�t�z� specializovan� p��stroj, nebo se
stane sou��st� n�jak�ho kombajnu?
Tak�e, pokud v�s bude zaj�mat sledov�n� toho, co se o tomto trendu p�e,
jak� n�stroje se nab�zej� a hlavn� k �emu to v�echno m�e b�t dobr�,
pod�vejte se ob�as na adresu:
http://www.akamonitor.cz/internet-radio.htm
kde jsem zah�jil publikov�n� prvn�ch informac�.
Pokud n�kde najdete zaj�mavou informaci, budu r�d, kdy� mne na ni upozorn�te,
abych ji mohl d�le zprost�edkovat pomoc� uveden�ho blogu.
Arno�t KAtolick�

1.15.2010

Omluva a informace

Omlouv�m se v�em, kte�� spol�haj� na aktualizaci
obsahu t�to str�nky a slibuji, �e se polep��m.
Aktualizace str�nek s monitoringem �asopis�,
psan� recenz� knih, zpravodajstv� o pozoruhodn�m
obsahu na webu a zejm�na aktualizace obsahu
25-ti odborn�ch webogl�, mne zam�stn�vaj� do t�
m�ry, �e zapom�n�m na marketing. Kdybyste se
cht�li pod�vat na str�nky weblogu v�novan�ho
Infoservisu pro Z�U, najdete ho na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm
kde zve�ej�uji kopie sv�ch e-mailov�ch zpr�v zas�lan�ch
v r�mci sv�ho informa�n�ho servisu.
Nejnav�t�vovan�j�� str�nkou m�ho port�lu se b�hem
v monul�m rose stala adresa�:
http://weblogy.akamonitor.cz
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

Principy kr�sn�ho webdesignu - recenze

najdete p�vodn� recenzi pozoruhodn� knihy vydan�
v �esk�m p�ekladu GRADOU. Doporu�uji va�� pozornosti
nejen text recenze, ale i odkazy na str�nky, kter� jsou
s knihou spojeny.

BPMN Basics, Organizing Your Business Processes - Webinar

Zvl�dnut� z�klad� procesn�ho ��zen� ji� d�vno nen� v�sadou
specialist� na BPM. Orientace na zefektivn�n� proces� se
prol�n� s poznatky v�t��ny p�edm�t� vyu�ovan�ch na V�.
S trochou nads�zky lze ��ci, �e vedle znalosti jazyk�, pr�ce
s po��ta�i a schopnosti komunikovat, je nezbytn� orientace
v z�kladech procesn�ho ��zen� dal��m pil��em
�sp�chu ka�d�ho absolventa V� v praktick�m �ivot�.

Zav�d�n� procesn�ho ��zen� bez vyu�it� modelovac�ch n�stroj�
je obt�n� p�edstaviteln�. D�le�it�m rozhodnut�m je volba
jazyka modelov�n�. Jedn�m z prvn�ch modelovac�ch jazyk� byl
jazyk BPEL. St�le v�ce se prosazuje a zdokonaluje dal�� jazyk
ozna�ovan� BPMN - Process Modeling Notation, kter� se osv�d�il
jako vhodn� n�stroj strukturovan�ho p��stupu k organizaci proces�.

Na webu jsem na�el kr�tk� webinar, kter� nov� BPMN p�ibli�uje.
Je sponzorovan� firmou IBM a najdete ho na adrese: 
http://tinyurl.com/yhwlrtn ( resp na http://tinyurl.com/arno001).
N�zev: BPMN Basics, Organizing Your Business Processes
Slajdy jsou jednoduch� a srozumiteln�, tak�e mohou poslou�it
i jako podklad v p��prav� vlastn�ho v�kladu t�matu BPM.

P�edn�ka je v angli�tin� a zde je jej� abstrakt:
"Business Process Modeling Notation (BPMN) is a newer language
but has been the focus of much attention from business and IT.
As business processes grow more complex, BPMN provides
a  structured way to organize them. But it is important to know
the basics before selecting a BPMN solution. In this screencast,
TechTarget Editorial Director Peter Varhol will discuss
some of
the basics of BPMN, covering such topics as:
- Workflow and sequencing
- How BPMN is different from BPEL
- Flow objects, connecting objects and artifacts
- How "swim lanes" are used
".
Opakuji adresu p�edn�ky:
http://tinyurl.com/arno001
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.07.2010

Odborn� weblog specializovan� na ekonomickou efektivnost ICT

Do nov�ho roku 2010 vstupuji s nov�m odborn�m weblogem,
specializovan�m na sd�len� informac� o zdroj�ch v�novan�ch
ekonomick� efektivnosti ICT.
��zen� informatiky prob�h� v cel� �ad� rovin.
Jednou z nejn�ro�n�j��ch, je rovina ekonomick� efektivnosti.
Posl�n�m tohoto odborn�ho weblogu je upozor�ovat na cenn� 
zdroje - �l�nky v �asopisech, kni�n� tituly a webov� str�nky,
p��padn� cel� port�ly - kter� se t�matu v�nuj�.
Obsah bude navazovat na celou �adu st�vaj�c�ch weblog�
provozovan�ch na port�lu AKA MONITOR,  p�edev��m na
weblog v�novan� informa�n�mu managementu. Seznam 
existuj�c�ch odborn�ch weblog� najdete na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz

Vzhledem k pom�rn� mal� �etnosti zdroj� v �esk�m nebo
slovensk�m jazyce, zahrnu do monitoringu i zdroje v jazyce
anglick�m. V�t�ina odkaz� bude doprov�zena stru�n�m
koment��em.
 
Odkazy nebudou �azeny t�maticky, n�br� chronologicky,
podle toho jak je budu postupn� objevovat a zpracov�vat.
Uv�t�m n�m�ty na zdroje,kter� je�t� nebyly ve weblogu
zm�n�ny.
Odborn� weblog s n�zvem "EFEKTIVNOST ICT" najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/ekef-ICT.htm
Zdrav� v�s  Arno�t Katolick�