5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

30.1.10

Po��ta� pro ka�d�ho 4/00

www.ppk.cz
Rychlost p�ipojen�: ot�zky a odpov�di
Jak na sd�len� soubor�ve Windows XP
Pozn�mky a vysv�tlivky ve Wordu
Rychl� propojen� po��ta��
Jak sjednotit hlasitost hudby
(Bonus aka) P�eborn�k na pr�ci s obr�zky - Medishow 4
P��t� ��slo vyjde 15. �nora
T�ma ��sla: P�enostn� hudebn� a video p�ehr�va�e
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Mimo��dn� informace

V t�to zpr�v� �in�m v�jimku z dosavadn�ch
zvyklost�, nebo� jde o mimo��dn� obsah.
Na DVD p��loze �. 4/00 �asopisu PPK najdete
100 vyd�n� �asopisu PPK za l�ta 2006 - 2009.
Nen� to ale jen po�et vyd�n�, ale zejm�na
fakt, �e na DVD najdeme i indexov� soubor
pro fultextov� hled�n�, stoj� pozornost.

SV�T - radost z pozn�n� 2/00

http://svet.magaziny.czu
�esk� robot op�t vede
D�m aktivn� i pasivn�
Radioteleskop Alma - radiorteleskopy vid� neviditeln�
Johannes Kepler - velk� postavy v�dy
Nejnov�j�� objevy medic�ny
(Bonus aka) Apokalypsa ( pr� ) p�ich�z�
P��t� ��slo vyjde 26. �nora
Z obsahu 3/00: Ve star� �kodovce kolem sv�ta
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

29.1.10

CIO Business World 2/00

www.cio.cz
Efektivn� prace se st�vaj�c�mi z�kazn�ky v CRM typu SaaS
Mobiln� hrozba?
Lovci botnet� - s�t� infikovan�ch a propojen�ch PC
Zabezpe�en� cloudu
IT v roce 2010 - v�voj trhu a vybran� p�edpov�di
(Bonus aka) ICT ve st�nu krize �esk� ekonomiky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

Computerworld 2/00

www.cw.cz
BI realizovan� standardn�mi kancel��sk�mi n�stroji
SSD disky urychl� nasazen� cloud computingu
P�ehled forem virtu�lizace destop�
Z�lohovac� �e�en� mus� reagovat na v�voj IT
Predikce IDC pro rok 2010
(Bonus aka) Nejv�ce ��dan� IT dovednosti pro leto�n� rok
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Nov� weblog: www.akamonitor.cz/internet-radio.htm

26.1.10

Computer 2/00

http://computer.zive.cz
Muzika z webu. R�dio je minulost, te� je tu internet
�ernob�le: Hudba of-lin nebo na internetu?
Technologie Microsoft Natal - zaho�te joypady a h�bejte se
E-mailov� program eM Client 2.5
Report�: Consumer Electronics Show - CES
(Bonus aka) Kde hledat weby o filmech
P��t� ��slo vyjde 11. �nora
T�ma p��t�ho ��sla: Instalace Windews -poka�d� jinak
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

25.1.10

CHIP 2/00

www.chip.cz
( Pozn.: za�azeno mimo��dn�, nen� v programu monitoringu )
10 rad pro video na internetu
Nejlep�� syst�m pro mobily
Aktualiza�n� robot
N�stroje a slu�by zdarma
E-knihy s barevn�m displejem
(Bonus aka) Slideshow Studio 2010 na CHIP-DVD
P��t� ��slo vyjde: 26.2.2010
---
Nov� weblog AKA MONITORu: www.akamonitor.cz/internet-radio.htm
 

Digit�ln� foto 1/00

www.digifotomag.cz
(Pozn.: za�azeno mimo��dn�, nen� v programu monitoringu)
Deset jednoduch�ch rad, jak si poradit se zrcadlovkou
Workshop: Kreativn� fotografov�n� krajiny
Nejlep�� zrcadlovky pro nat��en� videa
---
Nov� weblog:
www.akamonitor.cz/internet-radio.htm

21.1.10

Jak na po��ta� 1/2010

Va�e video na YouTube - z mobilu, z fo��ku i z webkamery
Ja
k vybrat spr�vn� flashdisk
Prohl�et internet rychleji a pohodln�ji
Recenze: �te�ka e-knih Hanlin eReader V5
P��ru�ka do kapsy - Mozila Firefox
(Bonus aka) 2010: Kalend�� z va�ich fotek
NA CD kompletn� ro�n�k 2009
P��t� ��slo vyjde 18. �nora
T�ma ��s. 2/00: P8sky, desky a kazety do MP3
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

19.1.10

Mobility 1/2010

Velmi vyda�en� ��slo !!!
Nau�te se fotit mobilem - jak nastavit fotoapar�t pro co nejlep�� sn�mky
Navigace nov�: s vestav�nou SIM kartou - novinky ve sv�t� navigac�
Jak vyu��t mobil naplno - um� v�c ne� jen volat
Soci�ln� s�t� v mobilu
10 mobil� v testu
(Bonus aka) Mobiln� kino o krok bl� - 3M Mporo120
P��t� ��slo vyjde 18. �nora
T�ma ��slo 2/00 - Nahra�te po��ta� mobilem
www.akamonitor.cz/plnevrze.htm
 

18.1.10

��etnictv� 1/2010

www.bilance.cz
Smlouvy - aneb co bychom m�li v�d�t
Nehmotn� majetek z hlediska dan� z p��jmu
Dal�� 2 novely z�kona o dan�ch z p��jm�
Z�klady ��etnictv� - Oce�ov�n�
Vyu�it� judik�t� �esk�ch soud� v praxi ��etn� kancel��e
(Bonus aka) Jak na ��etn� z�v�rku 

16.1.10

SAT & DVB-T magaz�n 1/20910

www.sat-magazin.cz
Satelitn� p�ij�ma� s funkc� Blind Scan a univ. �te�kou karet
SATKrak 2009 - Mezin�r. v�stava v Krakov� - TERRA
Fotbal - tipy na m�s�c dop�edu
Free-to-Air vys�l�n� na satelitech - zpravodajsk� programy
SatCatcher T-MAX - m���c� p��stroj pro pozemn� vys�l�n�
(Bonus aka) Tenis na TV obrazovk�ch v roce 2010

15.1.10

PC rady a n�vody 1/2010

www.pcrady.cz
Poznejte utajen� mo�nosti Google
Jak na pr�ci s playlisty
Pohodln�j�� pr�ce s e-maily - jak stahovat maily do po��ta�e
Vyvol�v�n� fotek p�es internet
Propojen� televize a PC
Pro� z�lohovat na extern� disk?
(Bonus aka) Vys�lejte vlastn� internetov� r�dio
P��t� ��slo vyjde 5. �nora
T�ma p��t�ho ��sla: Vypalov�n� 
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Coumputerworld 1/2010

www.cw.cz
CES: Mobilita v nov�ch form�ch
Elektronizace postupuje do dal��ch oblast�  - e-goverment
Bezpe�nostn� rizika v roce 2010
Blogy a novinkov� syst�my
Audit softwaru a hardwaru
(Bonus aka) Informa�n� kvalita a p���e o z�kazn�ky

Po��ta� pro ka�d�ho 3/00

www.ppk.cz
Thunderbird 3 - propracovan� po���k
Dopl�ky a vylep�en� k PC i k notebooku
K �emu je dobr� firewall a kter� si vybrat
Tvorba diagram� ve Wordu 2007
Na CD: v�e pro video v PC
(Bonus aka) Jak dostat video z kazet na DVD
P��t� ��slo vyjde 1. �nora
T�ma 4/00 V�born� vybaven� notebook
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

14.1.10

Computer 1/00

Nejlep�� prohl�e�e na rok 2010
Blog�m vl�dne Posterous www.posterous.com
2x 10 nej 2009
O kolik je rychlej�� USB 3.0? Vyplat� se na n�j p�ej�t?
Doost�ujte bez artefakt�
(Bonus aka) Na vln�ch i po dr�t� - internetov� r�dio
P��t� ��slo vyjde 28. ledna
T�ma p��t�ho ��sla: Muzika v internetu

www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Extra PC 1/00

www.extra-pc.cz
Kolik v�s stoj� tisk? Cena tisku 23 model�
33 nej�ast�j��ch probl�m� vy�e�eno
�esk� TV on-line zdarma
Vylep�en� vyhled�v�n� p�es Google
Extratest 18-ti USB flash disk�
(Bonus aka) P��ru�ka IBM Lotus Symphony
P��t� ��slo vyjde 12. �nora
T�ma ��sla 2/00: Jak p�ed�lat star�� WIN na WIN 7
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

7.1.10

PiXEL 1/2010

www.pixel.cz
Native Instruments KOMPLETE 6 bal�k virtu�ln�ch n�stroj�
3D software v nov� verzi - ZBrush 3.5 R3
3D-Coat: UV edita�n� n�stroje
Duel opera�n�ch syst�m� pro DAW
Siggraph 2009 - dojmy z konference o po��ta�ov� grafice
(Bonus aka) PLE a demo verze Vue 8 ke sta�en� 

5.1.10

ITSystems 12/09

Komplexn� virtualizace - synergick� efekty
Budoucnost ERP je v mobiln�ch technologi�ch
Business intelligence pro ka�d�ho?
Jak efektivn� ��dit p��stup k firemn�m informac�m ( IAM )
Bezpe�n� vzd�len� p��stup pro distribuovan� pracovi�t�
(Bonus aka) Trendy v oblasti tisku
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

Po��ta� pro ka�d�ho 2/2010

www.ppk.cz
Odpov�di na nej�ast�j�� dotazy z roku 2009
Z�lohov�n� po internetu
Chcete sv�j internetov� obchod?
Jak ud�lat po��dek v CD
Snadn� zamknut� souboru �i slo�ky - Easy File Locker
(Bonus aka) Kam za sn�hem - www str�nky
P��t� ��slo vyjde 18. ledna 2010
T�ma 3/2010: Digitalizujeme video (VHS)
www.akamonitor.cz/plnevereze.htm