EFEKTIVNOST ICT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se ekonomick�ch aspekt� ICT. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

24.1.10

Konference Syst�mov� integrace 2010, tentokr�t s premi�rem

A je to op�t tady! T�my prof. Vo��ka a pan� Hany H�rkov� vyhl�sily
op�t "pohotovost". V po�t� mnoz� z n�s najdou v�zvu k zasl�n� p��sp�vk�
na 18-t� ro�n�k konference "Syst�mov� integrace".
Tentokr�t s podtitulem "Role ICT pro zv�en� konkurenceschopnosti �R " . 
Konference se bude konat tradi�n� v pra�sk�m pal�ci �of�n,
ve dnech 8-9.�ervna 2010 (�ter� - st�eda, netradi�n�).
A zde je sedm leto�n�ch t�mat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost st�tu
2. Lidsk� zdroje v ICT
3. Pr�vo ICT – ve�ejn� zak�zky na dod�vky ICT syst�m� a slu�eb
4. Hrozby a p���iny selh�n� implementa�n�ch projekt�
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Spr�va konfigurac� – p�edpoklad efektivn�ho ��zen� ICT slu�eb
7. Cloud computing – p��le�itosti a v�zvy
Novinkou leto�n�ho ro�n�ku je, �e se kon� pod z�titou premi�ra �R.
Premi�r Jan Fischer konferenci zah�j� p�edn�kou na t�ma 
"Jak ICT m�e pomoci �R ke zv�en� konkurenceschopnosti”.
Druh� den bude zah�jen p�edn�kou ministryn� �kolstv� Miroslavy Kopicov�
na t�ma “Role ICT vzd�l�n� pro zv�en� konkurenceschopnosti �R”.
Charakteristiku jednotliv�ch blok� jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Dal�� podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni
 

21.1.10

Agiln� p��stupy k ��zen� projekt�

Jedn�m z aktu�ln� trend� v oblasti ��zen� projekt� je t. zv. "agiln� p��stup".
Z podn�tu kol. doc. Skalick�ho jsem se porozhl�dl po webu.
Z�skal jsem p��stup k p�edn�ce v angli�tin��. Vybral jsem z n� 40 slajd�, 
kter� ukazuj� na jednu z mo�n�ch cest uplatn�n� agiln�ho p��stupu.
Z v��ez� jsem sestavil slideshow, kterou najdete na d�le uveden� adrese.
Pros�m o trp�livost p�i na��t�n� slideshow, zvolil jsem modern� �ablonu, kter�
je sice praktick�, ale trochu pomalej��.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druh�m zdrojem je bakal��sk� pr�ce MArtina Bos�ka, obh�jen� na V�E
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Dal�� �l�nek, nazvan� "Agiln� metodiky, a jak d�l?" najdete na d�le
uveden� adrese.  Alena Buchalcevov� z katedry informa�n�ch technologi�
V�E Praha, nab�z� ��r�� pohled na uplatn�n� agiln�ch metod zejm�na
v oblasti ��zen� softwarov�ch projekt�.
Vyb�r�m abstrakt �l�nku:
"Agiln� metodiky maj� za sebou ji� sedm let sv� existence, vyzr�vaj�
a za��naj� b�t skute�n� vn�m�ny jako alternativn�  a �sp�n� zp�sob v�voje
softwaru. V�sledky celosv�tov�ch pr�zkum� ukazuj�, �e agiln� p��stupy
v praxi funguj�  a jsou akceptov�ny. Situace v �R je pon�kud jin�.
V�t�ina firem v �esku ve�ejn� metodiky nepou��v�  a rozsah znalost�
o agiln�ch metodik�ch je v praxi n�zk�.  Aby bylo mo�n� agiln� metodiky
pou��t, mus� b�t spln�ny n�kter� z�kladn� p�edpoklady (z�kazn�k sou��st�
t�mu, t�m maxim�ln� 8 v�voj��� v jedn� m�stnosti apod.).
V posledn�ch letech prob�haj� v�zkumy, kter� obohacuj�  agiln� metodiky
o nov� praktiky, umo��uj�c� pou��t agiln�  p��stupy i pro projekty, kter�
nespl�uj� z�kladn� p�edpoklady  pou�it� agiln�ch metod. Dal��m trendem
je podpora  agiln�ho v�voje n�stroji, jde zejm�na o n�stroje zam��en�
na podporu nov�ho zp�sobu ��zen� projektu, kontinu�ln� integraci
a sestavov�n� produktu a automatizovan� testy."
�l�nek  ve form�tu PDF najdete na n�sleduj�c� adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

9.1.10

Desatero z�sad pro hodnocen� efektivnosti IS/IT - prof. Zden�k Moln�r

Prof.  Zden�k Molnar je autorem, kter� se t�matu efektivnost IS/IT v�nuje ji� �adu let.  Jeho p�edn�ka z roku 2000 je�t� st�le neztr�c� na v�znamu pro pochopen� klasick�ho p��stupu k t�to oblasti informa�n�ho managementu. Uv�d�m webovou adresu s pln�m textem jeho p�edn�ky na konferenci v roce 2000, cit�t abstraktu a �vodu p�edn�ky.
Abstrakt
V p��sp�vku je prezentov�n obecn� model u�itku a efektivnosti IS/IT. D�raz je kladen na nositele u�itku IS/IT (majitele, mana�ery, zam�stnance a z�kazn�ci) a faktory ovliv�uj�c� efektivnost transformace v�daj� na IS/IT na p��nosy z IS/IT. P��nosy z IS/IT jsou klasifikov�ny na finan�n� a nefinan�n�, �tvrd� a �m�kk� a uk�z�na mo�n� metodika p�evodu �m�kk�ch� ukazatel� na �tvrd�. D�le jsou uvedeny z�v�ry z pr�zkumu efektivnosti IS/IT v organizac�ch �esk� republiky. V z�v�ru je uvedeno desatero z�sad pro hodnocen� efektivnosti IS/IT.
�vod
Inspirac� pro tento m�j p��sp�vek mi byla situace, ve kter� se nach�z� v sou�asnosti drtiv� v�t�ina mana�er� a majitel� hospod��sk�ch organizac�, kte�� si neust�le st�uj� na to, �e v�daje do IS/IT neust�le trvale rostou a to absolutn� i relativn� (v porovn�n� s ostatn�mi v�daji organizace) a p�i tom p��nosy (u�itek) z t�chto v�daj� jsou velmi obt�n�, ne-li v�bec stanoviteln�. To vede �asto k tomu, �e se na IS/IT d�v�me jako na nezbytn� zlo, se kter�m se mus�me sm��it a dokonce existuje cel� �ada tzv. skeptik�, kte�� tvrd� �e vyj�d�it, resp. kvantifikovat p��nosy z IS/IT ani nejde a �e je zbyte�n� se o to v�bec pokou�et. Na cel� �ad� studi� a pr�zkum� pak dokazuj�, �e nen� mo�no objektivn� prok�zat n�jak� v�znamn� vztah mezi investicemi do IS/IT a v�konnost� organizace. Toto zji�t�n� naz�vaj� tzv. �Productivity paradoxem�, kter� byl prvn� pou�it nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, kter� �ekl: �S po��ta�i se setk�v�me v�ude, krom� statistik o produktivit� resp. �V�ude sam� po��ta�e  a nikde v�znamn� zv�en� produktivity�.
Cel� text p�edn�ky prof. Moln�ra najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm

8.1.10

Model vztahu mezi v�konnost� podnik�n�, ��innost� podnikov�ch proces� a efektivnost� podnikov� informatiky

Informa�n� syst�m v�zkumu, experiment�ln�ho v�voje a inovac� poskytuje informaci
o t�maticky pozoruhodn�m projektu GA201/07/0455:
"Model vztahu mezi v�konnost� podnik�n�, ��innost� podnikov�ch proces�
a efektivnost� podnikov� informatiky (2007-2009, GA0/GA)
�daje o projektu:
C�lem projektu bylo vytvo�it a ov��it kauz�ln� model vztahu mezi v�konnost� podnik�n�,
��innost� podnikov�ch proces� a efektivitou podnikov� informatiky. Spr�vnost
fin�ln�ho modelu m�la b�t ov��ena na vybran�m vzorku organizac� v �R.
Z modelu by m�ly b�t pro pot�ebu managementu podnik� (organizac�) v �R
odvozeny metody a n�stroje k pom��ov�n� v�konu organizace, ��innosti jejich
podnikatelsk�ch proces�, efektivity vyu��v�n� podnikov� informatiky a jejich
vz�jemn� korelace a p���inn� prov�zanosti.
N�stroje m�ly b�t navr�eny tak, aby s pomoc� ov��en�ch kauzalit mezi
podnikatelsk�mi v�sledky a podnikovou informatikou podpo�ily management
podnik� (organizac�) p�i rozhodov�n� o dal��m sm�ru informatizace jejich
podnikatelsk�ch aktivit, posouzen� p���inn� prov�zanosti �et�zce: c�le podnik�n�
- podnikatelsk� procesy - podpora ICT, odhalen� p��padn�ch slab�ch m�st
a p��le�itost� ve v�ech t�ech zkouman�ch perspektiv�ch a p�i c�len�j��m
mana�ersk�m investi�n�m rozhodov�n� v oblasti IT.
Kl��ov� slova v anglick�m jazyce
business performance; process efficiency; ICT effectiveness; corporate value; causal map
V�ce se o projektu, kter� m�l skon�it 12/2009, dozv�te na adrese:
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201/07/0455

��zen� n�klad� a m��en� v�konnosti IT - ot�zky formulovan� v roce 2005

�as b�� velmi rychle. Jsou oblasti, v kter�ch probl�my nemiz�,
jen nov� p�ib�vaj�. K takov�m oblastem pat�� nesporn� m��en�
efektivnosti implementace ICT. Proto si mysl�m, �e i po 4 letech
m� co ��ci obsah str�nky, kterou jsem v�noval konferenci, kter�
nesla n�zev:
„��zen� n�klad� a m��en� v�konnosti IT“ Praha 13. - 14. 10. 2005.
Po�adatelem konference byl IIR Praha.
Organiz�to�i konference postavili v pozv�nce n�sleduj�c� z�kladn�
ot�zky
, na kter� by bylo vhodn� si i dnes odpov�d�t:
- je rozvoj IT sou��st� Va�� firemn� strategie?
- pova�ujete n�klady na IT ve sv� organizaci za optim�ln�?
- um�te zm��it n�vratnost investice do IT?
- dok�ete p�esn� definovat pot�eby a n�roky na IT infrastrukturu?
- odpov�d� stav a n�klady na n� pr�v� t�mto pot�eb�m?
Konference IIR na uveden� ot�zky mnoh� napov�d�la.
Na n�e uveden� webov� str�nce jsem vypsal d�l�� probl�my, kter�mi
se konbference zab�vala. V�t�ina z nich je aktu�ln� i dnes
:
- Jakou roli hraj� n�klady na IT v r�mci rozpo�tu cel� firmy?
- Jak� existuj� n�stroje pro p��pravu budgetu n�klad� v IT?
- Jak� p��nosy m� implementace ITILu z hlediska ��zen� n�klad� v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovn�n� n�klad� prost�ednictv�m TCO – aplikace metody
- Identifikace kl��ov�ch IT proces� v n�vaznosti na podnikov� procesy
       a stanoven� jednozna�n� zodpov�dnosti za optimalizaci
       p��slu�n�ho rozpo�tu
- Pou��van� finan�n� metriky a intern� „Benchmarking“
- V�hody a zp�soby optimalizace a centralizace tiskov�ch syst�m�
- Optimalizace tiskov�ho syst�mu v praxi - p��padov� studie
- P��nosy a spr�vn� postup implementace SLM
- Pl�nov�n�, nastaven� a monitoring SLA- smluv o poskytov�n�
      servisn� podpory
- Nej�ast�j�� chyby p�i kalkulaci cen IT – na co si d�t pozor?
- Vytvo�en� portfolia metrik a optim�ln� zp�sob jejich u�it�
- Jak� jsou p��nosy procesn�ho ��zen� n�klad� v r�mci IT?
- Pravidla optim�ln�ho u�it� metody ABC
- Pravidla �sp�n� implementace Balanced Scorecard
- Co V�m p�inese aplikace benchmarkingu v ��zen� IT?
V�ce se dozv�te na adrese:
http://www.akamonitor.cz/naklady.htm

M��en� ekonomick� efektivnosti informa�n�ho syst�mu

Na str�nk�ch �SSI byl na uveden� t�ma zp��stupn�n �l�nek Milo�e Mary�ky.
Cituji z abstraktu �l�nku"
"Ot�zk�m a probl�m�m spojen�m s m��en�m ekonomick� efektivnosti
je v �esk� i sv�tov� literatu�e v�nov�na mimo��dn� pozornost.
V sou�asn�m sv�t� je m��en� ekonomick� efektivnosti aplikov�no
na t�m�� v�echny obory podnik�n�.
Pou��van� postupy vych�z� z obecn� teorie efektivnosti.[RIHA_69]
D��v�j�� p��stupy, ve kter�ch se mana�e�i zaj�mali pouze
o m��en� finan�n�ch ukazatel�, jsou ji� dnes postupn� na �stupu
a to zejm�na d�ky rozvoji metod hodnocen�, jako jsou nap��klad
Balanced (Corporate) Scorecard (BSC) �i Corporate Performance
Management. [WADE_01]
C�lem �l�nku je podat z�kladn� informace o mo�n�ch pohledech
na m��en� ekonomick� efektivnosti informa�n�ch syst�m�
a vybran� metody ov��it na situaci

z praxe."
Cel� text �l�nku Milo�e Mary�ky je ke sta�en� na adrese:
http://www.cssi.cz/cssi/mereni-ekonomicke-efektivnosti-informacniho-systemu-0
�l�nek byl opuvblikov�n v �. 2 �asopisu Syst�mov� integrace z roku 2007.
(
http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace-2-2007 )

IT best practices in 2009: Lessons learned for 2010

Text, na kter� odkazuji v t�to zpr�v�, p�edstavuje naprosto "�erstv�" souhrn
zku�enost� s aplikac� hlavn�ch n�stroj� zvy�ov�n� efektivnosti ICT z uplynul�ho
roku s n�znakem jak t�chto zku�enost� vyu��t v roce 2010.
Publikov�no : 07 Jan 2010
Autorstv�: SearchCIO.com, Staff
Abstrakt:
"Enterprise CIOs will likely remember 2009 as the year "doing more with less"
evolved from an IT best practice into a necessity in the midst of an economic
recession. Although the transition called for cost cutting and tough decisions,
innovative IT organizations thrived, using IT best practices to achieve cost
savings in their core technology areas.
In this month's CIO Briefing, find out how CIOs used IT best practices in areas
such as the IT Infrastructure Library (ITIL), cloud computing, IT outsourcing
and business process management to drive efficiency in their organizations.
You'll also learn how they're carrying these lessons forward in their IT plans for 2010."
---
This guide is part of SearchCIO.com's CIO Briefing series, which is designed
to give IT leaders strategic guidance and advice that addresses the management
and decision-making aspects of timely topics.
Obsah str�nky:
Table of contents
- ITIL best practices
- Server virtualization and cloud computing lessons
- IT outsourcing trends
- IT security and risk lessons
- Virtual desktop benefits
- Business process management tools
- IT in 2009: The Real Niel looks back
- More resources
Odkazy:
Cel� text najdete na port�lu SearchCIO.com, na adrese:
http://tinyurl.com/ya8kfbp ( zkr�cen� adresa )
P�ejete-li si nejd��ve ov��it spolehlivost odkazu, pou�ijte:
http://preview.tinyurl.com/ya8kfbp
Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

7.1.10

Zji��ov�n� a ��zen� p��nosu IS/ICT

Patrik ��lek, pracovn�k firmy KOMIX,  je autorem �l�nku, kter� se zab�v�  p�nosy IS/ICT. �Vzhledem k n�kladm a n�ronosti tvorby informan�ch syst�mje st�le v�ce a v�ce dle�it� m�t pehled o tom, co pen�ze vkl�dan� do v�voje pin�ej�.  Na rozhran� mezi �elem (glob�ln� c�le) a podporou (c�le informatiky) jsou slu�by, kter� ovlivuj� urit� syst�mov� parametry produkce. Pl�nov�n�m a m��en�m tchto parametrlze podpoit objektivn� hodnocen� v�znamu jednotliv�ch e�en�.� To byl cit�t z �vodu �l�nku.
A je�t� jeden odstavec z �vodu pojedn�n�:
Prose zab�vat p�nosem IS/ICT?
"Podnik�n� se zmnilo. Krut� vl�da dodavatelsk�ch firem se postupnmn� v je.tkrutj.� vl�du z�kazn�ka. Technologie a s n� i �ivotn� �rovepostoupila natolik, .e firmy jsou nuceny se v�ce a v�ce pizpsobovat jednotliv�m z�kazn�km a subjektje na strannab�dky tolik, �e tlak na zvy�ov�n� efektivnosti ned� sp�t stovk�m mana�erstovek firem. Firma, kter� se dnes rozhodne psobit na trhu, mus� po�tat s t�m, �e konkurence nepedstavuje pouze nkolik region�ln�ch podnik, ale tak� zahranin� firmy a firmy s odli�n�m pedmtem podnik�n� (nap. sport vs kultura). Jedn�m z kl�ov�ch n�stroj, o kter� se dnes ada firem, op�r� jsou informan� technologie. Do informan�ch syst�m, pota�mo informan�ch a komunikan�ch technologi� (IS/ICT) investuj� firmy miliony. Jejich dle�itost je obrovsk�, co� zdrazuj� rzn� svtov� autoi rzn�ch prac�. Za v�echny bych jmenoval otce BPR  Michaela Hammera a Champyho.
Pro dne�n� mana�ery je dle�it� vdt, jestli pr�vprostedky IS/ICT jsou nebo nejsou konkurenn� v�hodou jejich spolenosti a zda ty obrovsk� sumy, kter� hltaj�, nejsou vynakl�d�ny zbytenproto�e si tmito prostedky nemohou dovolit mrhat. Vedouc� oddlen� IT disponuj� vysok�mi rozpoty a je tak� v jejich z�jmu prok�zat, �e tun� sumy, kter� jsou pos�l�ny na konta rzn�ch IT firem, jsou vynakl�dan� opr�vnnPokud bych shrnul dvody vedouc� ke sledov�n� efektu IS/ICT do jedn� vty, jedn� se o prok�z�n� efektu a slou�� mana.erm firem, vedouc�m IT a dodavatelm k tomu, aby mohli rozhodovat a jednat na z�kladobjektivn�ch podklad." ( konec cit�tu )
Cel� text �l�nku si m�ete prohl�dnout na adrese:
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2002/zjistovani-a-rizeni-prinosu-is-it.pdf 

Krize generuje dynamiku ICT - na ot�zky HN odpov�d� prof. J. Vo��ek

Dovoluji si upozornit na zaj�mav� �l�nek, kter� najdete na webu na n�e uveden� adrese.
�l�nek nese n�zev:
Krize generuje dynamiku ICT
"Nesm�me se nechat zm�st statistick�mi pr�m�ry," ��kal profesor Ji�� Vo��ek,
p�edseda organiza�n�ho v�boru mezin�rodn� konference Syst�mov� integrace 2009.
Prof. Ji�� Vo��ek (V�E Praha ) odpov�dal redaktorovi HN Stanislavu K�elovi, kter�
mu polo�il n�sleduj�c� ot�zky:
- Kdy� se pod�v�me na podniky stejn�ho sektoru ekonomiky, je v�znam ICT pro tyto
podniky shodn�?
- Nejde o "cestu do pekel"?
- M�ete ��ci, kter� byznys modely jsou nejv�hodn�j�� pro ve�ejnou spr�vu?
- Kter� ICT slu�by p�in�ej� podnik�m nejv�t�� efekty?
- Vloni se na str�nk�ch ICT revue vedla polemika kolem v�chovy IT odborn�k� na V�,
kter� jsme se mj. oba dva ��astnili. Zm�nilo se n�co od t� doby? Jak z pohledu
vysoko�kolsk�ho u�itele hodnot�te v�voj?
V z�v�ru �l�nku je uvedeno - cituji:
"Podle Ji��ho Vo��ka klade rozs�hl� krize na finan�n�ch trz�ch a jej� dopady na st�tn�
rozpo�ty, obchod s nemovitostmi, na automobilov� pr�mysl a �adu dal��ch odv�tv�
v�razn� vy��� n�roky na managementy firem, bank i st�tn�ch instituc�.
Obor informa�n�ch technologi� v minulosti tak� proch�zel krizemi, ale d�ky jeho
vysok� flexibilit� - v porovn�n� s jin�mi sektory ekonomiky - nebyly tyto krize tak
hlubok� a m�ly kr�tkodob� charakter. To v�e vyvol�v� profesorovu ot�zku:
"M�e IT pomoci jin�m odv�tv�m a ve�ejn�mu sektoru rychle reagovat na nastal�
zm�ny nejen v dob�ch blahobytu, ale i za sou�asn�ho utahov�n� opask�?"
�l�nek najdete na adrese:
http://hn.ihned.cz/c1-37165340-krize-generuje-dynamiku-ict
---
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

The Economic Impact of File Virtualization:

Doporu�uji va�� pozornosti �l�nek na t�ma:
"The Economic Impact of File Virtualization" s podtitulkem:
"Reducing Costs and Improving Efficiency for File-Based Storage"  
�l�nek je sponzorov�n: F5 Networks
Autorem je Richard L. Villars
Publikov�no v dubnu 2009
Copyright 2009 IDC
�l�nek o 12-ti str�nk�ch najdete ve form�tu PDF na adrese:
http://zones.computerworld.com/f5/downloads/economic-impact-file-virtualization-2009.pdf
---
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni