5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

17.3.10

��etnictv� nev�d�le�n�ch org. a obc� 1/10

www.bilance.cz
Nejen k ��etn� reform� - problematika vnit�n�ch p�edpis�
Akru�ln� ��etnictv� a ��tov�n� o z�sob�ch
Podrozvahov� ��ty n�kter�ch ��. jednotek v roce 2010
P��sp�vky k platu ve ve�ejn� spr�v�
Veden� ��etnictv� ve zjednodu�en�m rozsahu