5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

17.3.10

��etnictv� 3/10

www.bilance.cz
Jak ��tovat z�lohy zdan�n� DPH
Mezin�rodn� pron�jem pracovn� s�ly
Metody ocen�n� spot�eby z�sob
Zam�stn�v�n� invelidn�ch d�chodc� v roce 2010
Stanoven� Fair Value a Value in Use
(Bonus aka) Datov� schr�nky a elektronick� komunikace
www.akamonitor.cz/plneverze.htm