TWITTER AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Mikroblogovac� slu�by TWITTER". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Navazuje na http://twitter.com/akamonitor. Vyu�ijte mo�nosti RSS.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

4.3.10

The Twitter developer conference CHIRP

Twitter p�ipravuje svoji prvn� konferenci
pro v�voj��e. Uskute�n� se v San Francisku
v dubnu t.r.
Mrkn�te na str�nky konference, jsou zaj�mav�
nejen obsahem, ale i proveden�m. Jen ta vzd�lenost
a cena :-(.
V�ce na adrese:
http://chirp.twitter.com/index.html
------------------------------------------------------------------
Vzd�l�vac� a zpravodajsk� webov� port�l
AKA MONITOR - www.akamonitor.cz
ISSN 1804-042X - pokra�uj�c� on-line zdroj
Partner Z�pado�esk� univerzity v Plzni
www.akamonitor.cz/sitemap.htm