5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

12.3.10

Security World 1/10

www.securityworld.cz
Identita u�ivatel� pod spr�vou
Nov� Windows a s�ov� bezpe�nost
Spr�vn� strategie pro e-maily se vyplat�
�sp�n� �toky na datovou schr�nku nejsou iluze
Whitelisting: Zabezpe�en�, kter� p�in�� sp�su
(Bonus aka) Propojen� fyzick� a IT bezpe�nosti 
P��t� ��slo vyjde 2. �ervna
T�ma ��sla: Spr�va bezpe�nostn�ch ud�lost�