INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

3.07.2010

P�evod webov� str�nky do form�tu PDF - PDFmyURL.com

Ur�it� se v�m st�v�, �e pot�ebujete zp��stupnit webovou str�nku tak, aby byla vhodn� pro offline �ten�, zasl�n� e-mailem �i snadn� vyti�t�n� na stoln� tisk�rn�. Jedn�m ze zp�sobu �e�en� m�e b�t p�evod webov� str�nky do form�tu PDF.
Dovoluji si v�s upozornit na zaj�mavou a hlavn� u�ite�nou ON-LINE slu�bu, kter� byla zp��stupn�na zcela ned�vno. Ozna�en� m� �PDFmyURL.com�.

Slu�bu lze vyu��vat dv�ma zp�soby, p�i �em� z�kladn� vyu�it� je velmi jednoduch�. V rozhran� slu�by ( na str�nce www.pdfmyurl.com ) zad�te URL str�nky, kterou chcete zkonvertovat a slu�ba v�m obratem nab�dne k pojmenov�n�  a ulo�en� na disk odpov�daj�c� PDF soubor ( podle nastaven� m�e v�sledek nab�dnout i p��mo do okna prohl�e�e ). Form�t str�nky je nastaven na A4 a co je podstatn�, �e konverze zachov�v� odkazy, obr�zky a text ve spr�vn�m k�dov�n�. Nen� p�ev�d�n pouze dynamick� obsah str�nky.

Pro n�ro�n�j�� a znalostmi programov�n� vybaven�j��  u�ivatele, nab�z� slu�ba �adu mo�nost�. Umo��uje zad�v�n�  voliteln�ch parametr� PHP skriptu. O podrobnostech pokro�il�ho zp�sobu vyu�it� pojedn�v� text, na kter� odkazuji d�le. 

Pokud provozujete vlastn� port�l, nebo vlastn� webovou  str�nku, m�e b�t pro n�v�t�vn�ky va�� str�nky zaj�mav�, kdy� jim odkaz na tuto slu�bu zp��stupn�te p��mo na sv� str�nce.

O tom jak pracuje slu�ba se m�ete p�esv�d�it prakticky snadno sami a okam�it�. Pro n�hled na slu�bu nab�z�m odkazy na 3 soubory, kter� ilustruj� prost�ed� slu�by, zad�n� a v�sledek konverze. Zadal jsem konverzi sv� webov� str�nky v�novan� indexu obsahu m�ho port�lu.
Jde o str�nku: 
www.akamonitor.cz/sitemap.htm.

Prost�ed� slu�by
 se v�m zobraz� kliknut�m na TENTO odkaz.
( www.akamonitor.cz/articles/pdfmyurl-zadani.jpg ).
V�sledek si m�ete prohl�dnout na TOMTO screenshotu
( www.akamonitor.cz/articles/vyrez-z-pdf.jpg )
nebo p��mo v pdf souboru na T�TO adrese: 
(www.akamonitor.cz/vysledek-konverze.pdf .)

Jit� v�s pot��, �e slu�ba je poskytov�na zdarma a �e nevy�aduje na stran� u�ivatele ��dnou instalaci 
P�kn� �l�nek Richarda Krej��ho, popisuj�c� slu�bu v �ir��ch souvislostech, najdete na port�lu www.grafika.cz, konkr�tn� na adrese:
Zdrav� V�s Arno�t Katolick�