5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

12.3.10

Po��ta� pro ka�d�ho 7/10

P�ehled levn�ch full HD kamer
Ozvu�en� prezentace v PowerPointu
Jak bezpe�n� z�lohovat
Intenetov� bankovnictv� bezpe�n�
Pos�l�me SMS zdarma
(Bonus aka) GIMP portable na CD p��loze
P��t� ��slo vyjde 29.3. T�ma: P�enosn� aplikace
www.akamonitor.cz/plneverze.htm