5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

18.3.10

Jak na po��ta� 3/10

OpenOffice ORG - sw v�etn� p��ru�ky
Srovn�n� win 7 s XP
Jak sledova digit�ln� TV na po��ta�i

Jak rychleji startovat po��ta�
Win 7 - nov� u�ite�n� funkce a tipy

(Bonus aka) Poprve ��slo s DVD - skv�l� programy v �e�tin�
P��t� ��slo vyjde 16.4. - t�ma: propojen� s po��ta�em
www.akamonitor.cz/plnevereze.htm