5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

15.2.10

��etnistv� 2/10

www.bilance.cz
Smlouva na veden�� ��etnictv�
Da�ov� p�izn�n� - jen kosmetick� �pravy
�ern� pr�ce oslabuje ekonomiku
Zm�na n�hrad cestovn�ch n�klad�
Nehmotn� majetek z hlediska dan� z p��jmu
(Bonus aka) P�ehled hlavn�ch da�ov�ch z�kon� od roku 2010