5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

27.2.10

Po��ta� pro ka�d�ho 6/10

www.ppk.cz
V�e o HD videu
Jak se chovat na internetu
Pr�vodce aktualizac� pro za��te�n�ky
Digitalizujeme video z  VHS
Jak na mapy a j�zdn� ��dy

(Bonus aka) Novinky v popul�rn�ch weov�ch prohl�e��ch
P��t� ��slo vyjde 15.3. - t�ma: Levn� full HD kamery