INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

12.2.10

Po��ta� pro ka�d�ho 5/10

www.ppk.cz
Komplexn� bezpe�nostn� �e�en� 2010
Jak se�azovat data v Excelu
Vyberte si p�ehr�va�
Jak vybrat webovou kamerku
ICQ7 si rozum� (nejen) s Facebookem
(Bonus aka) Kon� - dokument�rn� film - na CD p��loze
P��t� ��slo vyjde 1. b�ezna - t�ma: z�platov�n� opera�n�h syst�m�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm