INTERNETOV� R�DIO

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se problematiky tvorby a u�it� internetov�ho r�dia. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.12.2010

Je�t� jednou k regulaci internetov�ho vys�l�n�

Od t�ho� autora - Jana Pot��ka, je i dal�� �l�nek, kter� vy�el n�kolik dn� po opublikov�n� prvn�ho textu, o kter�m pojedn�n�
p�edchoz� zpr�va v tomto blogu. N�zev �l�nku na kter� nyn� odkazuji je:
"P��t� rok asi je�t� internet regulovat nebudeme, ��k� ��fka Rady pro vys�l�n�". �l�nek obsahuje z�znam diskuze, jej� obsah si m�ete p�e��st na
adrese:
http://www.digizone.cz/clanky/pristi-rok-asi-jeste-internet-regulovat-nebudeme