INTERNETOV� R�DIO

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se problematiky tvorby a u�it� internetov�ho r�dia. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.12.2010

Je regulace vys�l�n� po internetu opravdu �patn�?

Pod uveden�m n�zvem byl na port�lu DigiZone.cz v prosinci 2009 opublikov�n �l�nek Jana Pot��ka, kter� se zab�v� ot�zkou regulace internetov�ho vys�l�n�. Cituji z �vodu �l�nku:
"Pokud bychom se ��dili v�sledkem ankety pod �tern�m rozhovorem DigiZone.cz s p�edsedkyn� Rady pro rozhlasov� a televizn� vys�l�n� (RRTV) Kate�inou Kalistovou, odpov�� by byla jednozna�n�: do v�erej��ho ve�era bylo 84 procent hlasuj�c�ch p�esv�d�eno o tom, �e by audiovizu�ln� slu�by na internetu nem�ly podl�hat v�bec ��dn� regulaci. V�dy� "regulovat internet" je hol� nesmysl, internet je zalo�en� na tom, �e pro n�j ��dn� pravidla neplat�. ... 
Pokud bychom se ptali samotn�ch provozovatel� internetov�ch str�nek, kte�� od 19. prosince nov� podl�haj� regulaci podle evropsk� sm�rnice z roku 2007, nejsp� bychom stejnou odpov�� dostali od rovn�ho sta procent dot�zan�ch. P�esto se ned� ��ct, �e regulace audiovizu�ln�ho vys�l�n� p�es internet je �pln� �patn�. Vlastn� jenom narovn�v� situaci na medi�ln�m trhu."
S
m�rnici z roku 2007 ( PDF, 183 kB ) najdete na internetu na adrese:
http://i.iinfo.cz/urs-att/smernice_EU-126156135701907.pdf

Pln� zn�n� �l�nku najdete na n�sleduj�c� adrese:
http://www.digizone.cz/clanky/je-regulace-vysilani-po-internetu-opravdu-spatna/